Ръководни ориентири


Ръководна идея
Оптимизиране управлението на обществените процеси за обща полза.

Настояща главна задача
Да популяризираме идея за универсален метод за борба с корупцията, престъпността и бедността в условията на произволна демократична правова държава, каквато е и Република България според Конституцията. За да бъдат предизвикани дори и с уличен натиск институциите и политиците да изразят становище по идеята в широк обществен дебат.

Постоянни приоритети
  • Да съдейства на институциите за оптимизиране на тяхната дейност за обща полза.
  • Да предлага решения на злободневни обществени проблеми.
  • Да разобличава злоупотреби на властта.


Морал
Необходимост от моделиране на етическите норми в посока изпълване със съдържание на категориите добро и зло, отговорност, справедливост, достойнство и чест.


Ключови понятия
Обща полза. Демокрация и псевдодемокрация. Върховенство на закона. Равенство пред закона. Лицемерие. Морална и политическа инверсия. Системен подход. Командно-административна система. Саморегулираща се система. Субективен фактор. Устойчиво развитие. Отрицателна обратна връзка. Допитване до народа. Прозрачност. Осведоменост.  Граждански контрол. Гражданска активност.  Просперитет.

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА