Устав


на гражданско сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност


СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА

Приет на общо събрание на учредителите на 15.01.2007 г., изменен на 08.12.2012 г., допълнен на 15.12.2012 г.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Същност

Чл. 1. "Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията" е сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, регистрирано като юридическо лице по ЗЮЛНЦ. Сдружението не е ограничено със срок.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието е "Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията" и може да се изписва допълнително с абревиатура и на чужд език.
(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото пълно наименование, седалището, адреса, номера на регистрацията му във Варненския окръжен съд, код по БУЛСТАТ, имената и длъжността на подписалия се представител на сдружението и кръгъл свеж печат, на който се чете наименованието на сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Клоновете на сдружението притежават собствен печат, утвърден от управителния съвет (УС).

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на сдружението е гр.Варна, а адресът на управление: гр.Варна, бул."Владислав Варненчик" № 133, вх.А, ап.43.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 4. Сдружението осъществява дейност за:
а) оптимизиране функционирането на правосъдието и администрацията;
б) развитие и утвърждаване на гражданското общество;
в) защита на човешките и гражданските права;
г) възпитаване на чувство за отговорност, справедливост и чест.
Чл. 5. Дългосрочна цел на сдружението е развитие на етическия обществен модел, а именно:
1. Създаване на условия за реална демокрация и осезаемо участие на по-широк кръг заинтересовани граждани в процесите на вземане на важни решения.
2. Създаване на действащи и резултатни правила за управление без демагогия.
3. Създаване на условия за повече свобода, повече информация, усещане за сигурност и върховенство на закона, зачитане на човешките права и свободи, реална подчиненост и реална отговорност на овластените от гражданите лица и органи за решаване на ежедневните проблеми и за осъществяване на желанията и въжделенията на гражданското общество за оформянето на своето бъдеще и бъдещето на своите деца.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 6. Предмет на дейност на сдружението е популяризиране и реализиране на своите идеи, възгледи и цели чрез незабранени от законите средства, включително:
1. Контакти с управляващи, опозиционни и неучастващи в официалната власт партии, с неправителствени организации, фирми и отделни граждани.
2. Съдействие и подпомагане на органите на съдебната власт, на държавните и европейските институции с идеи за по-задълбочено търсене и намиране на причините и причинно-следствените връзки за възникване на проблема корупция в неговата цялост.
3. Разработване и представяне на конкретни предложения към компетентните органи от законодателната и изпълнителната власт и европейските структури, за предприемане на адекватни мерки за ограничаване на вредата от корупцията в национален и международен мащаб.
4. Посочване на неуредици и начини за отстраняването им, изготвяне на становища по законопроекти, поддържане на контакти със сродни организации, заинтересувани граждани и юридически лица, сключване на договори за сътрудничество, организиране и участие в дискусии, информационна дейност, обучение и медийни изяви за стимулиране на гражданското общество активно да участва при взимането на важни решения, да противодейства срещу изяви на некадърност, корупция и етатизъм във властта.
5. Извършване на стопанска дейност, свързана с предмета на основната, за набиране и натрупване на средства и имущество, които ще се използват само за осъществяване на целите. За тази дейност се ангажират преимуществено членове на сдружението.
6. Според възможностите си, подпомага членове и други споделящи принципите на сдружението граждани, юридически, информационно и финансово.
7. Водене на съдебни дела, включително срещу индивидуални, общи и нормативни административни актове.
8. Опазване и защита на околната среда, подпомагане на нейното възпроизводство и процесите на устойчиво развитие в системата “човек – общество – околна среда“, превръщане на опазването на околната среда и отстраняването на нанесени вреди в личен интерес на всеки.
9. Приeмайки принципите, залегнали в преамбюла и посочената цел на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, приета в Орхус, Дания на 25.06.1998г., допринася за защитата на правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние.

ЧЛЕНСТВО

Условия за членуване

Чл. 7. Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което приема условията на този устав и заплати встъпителната вноска.

Възникване на членството

Чл. 8. Членството в сдружението възниква след подаване на писмено заявление до УС и заплащане на встъпителната вноска и членския внос. За учредителите възниква с регистрацията на сдружението.

Права на членовете

Чл. 9. Членовете имат следните права:
a) да участвуват в работата на общото събрание на сдружението;
б) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението;
в) да правят искания и предложения във връзка с дейността на сдружението;
г) да получават пълна и точна информация за дейността на сдружението и решенията на ръководните му органи.

Задължения на членовете

Чл. 10. Членовете на сдружението са длъжни:
а) да съдействуват за постигане целите на сдружението;
б) да спазват устава и решенията на ръководните органи;
в) да плащат редовно членския си внос. В случаите на невнасяне до 30-ти ноември на членския внос за следващата година се губи правото на участие в заседанията на УС и на общото събрание (ОС). Правото се възстановява на следващия ден след внасянето на невнесената вноска.

Прекратяване на членството

Чл. 11. Членството в сдружението се прекратява:
а) с писмено заявление на член на сдружението;
б) с изпадането в състояние на недееспособност;
в) при изтичане на календарната година, за която не е внесен членски внос;
г) при изключване.

Напускане

Чл. 12. Напускането става въз основа на писмено заявление до УС, с постъпването на което се прекратява членството.

Изключване

Чл. 13. Решението за изключване се взема от УС при наличието на обществено поведение, несъвместимо с целите на сдружението и средствата за тяхното постигане. Решението може да се обжалва пред ОС.

Последици от прекратяването

Чл. 14. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените парични и други имуществени вноски.

Възстановяване на членство

Чл. 15. Прекратено членство може да се възстанови след подаване на заявление чрез УС до ОС. УС внася заявлението за разглеждане в дневния ред за следващото заседание на ОС, което се произнася с решение. Решението не подлежи на обжалване.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Видове органи

Чл. 16. (1) Колективен върховен орган на сдружението е ОС.
(2) Управителен орган на сдружението е УС.
(3) Изпълнителен орган на сдружението е неговият председател. Председателят на сдружението е и председател на УС.
(4) Контролен орган на сдружението е Контролният съвет (КС).

Състав на ОС

Чл. 17. (1) ОС се състои от всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в ОС лично или чрез представител.
(2) Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.
(3) Пълномощно може да бъде издадено за срок от една календарна година за едно или неограничен брой заседания на общото събрание. След изтичане на годината може да бъде издадено друго пълномощно за същия срок.

Провеждане на ОС

Чл. 18. (1) ОС може да взема решения по всеки въпрос от дейността на сдружението.
(2) ОС:
1. Допълва и изменя устава. Частта от устава, отнасяща се до наличието, съдържанието и валидността на манифеста може да бъде променяна само по единодушно решение на присъствуващите на ОС, в което участвуват всички членове-учредители на сдружението.
2. Избира председател на сдружението, УС и КС.
3. Изслушва и взема решения по отчетите на УС и КС.
4. Приема бюджета на сдружението.
5. Отменя решения на другите органи, които противоречат на закона и устава.
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
(3) ОС се свиква от УС по реда, определен в ЗЮЛНЦ, с писмена покана с разписка за доставянето й или по телефона. Заседанията се ръководят от председателя или посочен от него член на УС, по обявения в поканата дневен ред.
(4) ОС се свиква от УС не по-малко от веднъж годишно или по искане на не по-малко от 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС не свика ОС в месечен срок, то се свиква от компетентния съд по реда, определен в ЗЮЛНЦ. В този случай заседанието се ръководи от заинтересуван член, участвал в инициативата за свикването.
(5) ОС се счита за законно, ако:
1. Присъствуват надлежно представени, лично или с пълномощници, мнозинството от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и да са явилите се.
2. Не са създавани нарочни ограничения за желаещите и имащи право да се явят.
3. При свикване по телефона протоколът е подписан от всички членове на сдружението.
(6) Гласуване:
1. Всеки член на сдружението има право на един глас в ОС.
2. Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от броя на гласовете на присъствуващите и участвували в гласуването лично или чрез пълномощници членове, освен в случаите, за които в устава е предвидено друго мнозинство.
3. При избор, всеки участвал в гласуването член подкрепя точно толкова на брой предпочитани кандидати, колкото следва да бъдат избрани.
4. Гласуването е явно, освен ако ОС реши друго. На присъстващите се предлага да гласуват "ЗА". Позиции "въздържал се" и "против" не се декларират.
5. Според случая и за удобство, гласуването може да се проведе с вдигане на ръка или писмено. Ако ОС реши вотът да е таен и повече от 10% от подадените гласове са невалидни, провежда се втори тур, с явно поименно гласуване.
6. Когато при две и повече алтернативни кандидатури за една изборна длъжност се гласува с вдигане на ръка, поредността на подлагането им на гласуване се определя по принципа на случайния избор. По същия начин се определя и поредността на вписване в бюлетината при тайно гласуване.
7. Процедурите за избор на УС, на председател, на КС и на лица с друга функция от дейността на сдружението, се провеждат отделно. Ако броят на избраните с обикновено мнозинство е по-малък от необходимия, за допълването се провежда втори тур и избрани са събралите най-много гласове, независимо от мнозинството.
8. Когато равенство на гласовете е пречка за избора, натежава позицията на председателя, а при отсъствието му, на председателстващия. В такъв случай и двамата са длъжни да обявят своята позиция, която не може да е неутрална.
(7) Решенията за промяна на устава, за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъствуващите.
(8) ОС може да взема решения по въпроси, които не са вписани предварително в дневния ред и надлежно оповестени, с изключение на случаите на промени в устава и манифеста, статута на сдружението, отстраняване на членове на УС и избиране на нови членове вместо тях.
(9) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол за законосъобразност и за съответствие с устава, по инициатива на всеки член на сдружението.

Управителен съвет

Чл. 19. (1) УС ръководи и представлява сдружението до избирането на нов УС.
(2) УС се състои се от пет члена, които се избират от ОС за срок от пет години.
(3) УС може да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на сдружението, с изключение на изброените в чл. 18. ал.2 от устава.
(4) В заседанията на УС членовете му участвуват лично. УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите, по правилата на чл.18. ал.6 от устава.
(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на УС се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(6) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя или от упълномощен от него друг член на УС. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на поне двама члена на УС. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
(7) Протоколът се подписва от съставилия го секретар-протоколист и председателствалия заседанието член на УС.
(8) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.
(9) УС на сдружението:
1. Определя обема на представителната власт и функциите на председателя.
2. Следи за спазването на устава от членовете.
3. Изготвя годишен отчет за дейността и го представя на ОС.
4. Води книга на членовете.
5. Съхранява документацията и актуализира официалния сайт на сдружението.
6. Осъществява приходите и разходите.
7. Придобива, управлява и се разпорежда с имуществото.
8. Изпълнява задълженията на сдружението по ЗЮЛНЦ.
9. Ангажира за участие в проекти и за адвокатска защита преимуществено членове на сдружението с подходящи качества.
(10) Решенията на УС подлежат на контрол от ОС за съответствие с устава и закона по инициатива на всеки член на сдружението.

Председател

Чл. 20. (1) За председател ОС избира член на УС. Председателят на сдружението е председател и на УС.
(2) Председателят осъществява ръководството на дейността на УС съобразно устава.
(3) Председателят представлява сдружението еднолично, освен при отделни случаи, в които ОС или УС са постановили друго решение.
(4) За отделни действия председателят на УС и УС могат да упълномощават други лица.
(5) При своята дейност председателят се подпомага от останалите членове на УС.

Контролен съвет

Чл. 21. (1) КС е в състав от трима души и се избира от ОС за срок от пет години.
(2) КС проверява законосъобразността и съответствието с устава на действията на всички органи на сдружението.
(3) Всички органи на сдружението са длъжни да предоставят на КС всяка поискана от него информация.
(4) КС се отчита пред ОС не по-рядко от веднъж годишно.


ИМУЩЕСТВО

Състав на имуществото

Чл. 22. Имуществото на сдружението се състои от:
а) право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти;
б) обекти на интелектуална собственост;
в) вземания;
г) ценни книжа;
д) други права;
е) задължения.

Източници на имущество

Чл. 23. Имуществото на сдружението се придобива чрез:
а) имуществени вноски на членовете;
б) дарения и завещания;
г) заеми;
д) лихви;
е) други източници.

Имуществени вноски на членовете

Чл. 24. (1) Членовете на сдружението дължат встъпителна вноска и членски внос. Встъпителната вноска е в размер не по-малък от 5% от официалния минимален размер на една месечна работна заплата, валиден към датата на заявлението за членство. Членският внос е в размер на 1% от официалния минимален размер на работната заплата, валиден към датата на вноската.
(2) Годишният членски внос се внася авансово, най-късно до 30-ти ноември, за следващата или за следващите две календарни години.
(3) При кандитатстване се внася встъпителна вноска, членски внос за оставащите след датата на заявлението пълни месеци до края на текущата година и вноската за следващата година.

Придобиване, управление и разпореждане с имуществото на сдружението

Чл. 25. (1) Придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на сдружението се извършва от УС в съответствие с глава трета от ЗЮЛНЦ.
(2) За задълженията си сдружението отговаря със своето имущество, отделно от членовете. Членовете не носят отговорност за задълженията на сдружението.
(3) УС е длъжен да информира поне веднъж годишно ОС за действията, извършени и отнасящи се до имуществото на сдружението.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 26. Сдружението може да бъде прекратено по решение на ОС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. За неуредените в този устав въпроси се прилага ЗЮЛНЦ.
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА