Алея първа: Закупуването на земята e вече в съда  Адм. дело № 2977 /2009 г. по описа на Адм. съд Варна, XXIV състав
  Адм. дело № 3463 /2010 г. по описа на ВАС, 3чл състав
  Адм. дело № 7551 /2010 г. по описа на ВАС, 5чл състав 
  Адм. дело № 13679 /2010 г. по описа на ВАС, 3чл състав 
  Адм. дело № 1842 /2011 г. по описа на ВАС, 5чл състав 
  Адм. дело № 3597 /2011 г. по описа на ВАС, 3чл състав 
  Адм. дело № 7917/2011 г. по описа на ВАС, 5чл състав 
  Адм. дело № 1384 /2012 г. по описа на Адм. съд Варна, ХVII състав 
  Жалба до Европейския съд в Страсбург 


     

Последна промяна 07.09.2012 г. - добавено адм. дело № 1384/2012 г. на АдСВ, ХVII състав

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Жалбата е регистрирана с вх.№ РД-09-9400-1129 /06.11.2009 г. в Областна администрация - Варна.  
Приложения към жалбата:  акт 603    акт 604    акт 606  
Оспорената Заповед № РИ-09-8500-18 /08.06.2009 г. 
Становище по жалбата на Областна администрация - Варна 

Жалбата е постъпила в АдСВ с вх.№ 20668 /10.11.2009 г.      

На 11.11.2009 г. с разпореждане на председателката Тинка Косева е образувано ЧАД 2943 /2009 г. по неподаваната и несъществуваща молба с вх.№ 20745 /11.11.2009 г. Това дело е прекратено с определение 5497 от 20.11.2009 г.  
На 13.11.2009 г. е регистрирана молба за определяне на срок при бавност вх.№ 21066 /13.11.2009 г. поради необразуването от съда на адм. дело и непроизнасянето му по искането да определи характера на оспорената заповед - ИАА, ОАА или друг вид АА 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Адм. дело № 2977 /2009 на АдСВ,
XXIV състав
Образувано на 16.11.2009 г.
Жалбата
е с вх.№ 20668 /10.11.2009 г. по описа на АдСВ. 
Протокол за избор на съдия докладчик от 16.11.2009 г. Вижда се, че Борислав Милачков е разпределен за докладчик по молбата за определяне на срок при бавност с вх.№ 21066 от 13.11.2009 г. После е записан за докладчик по АД 2977 /2009 г., което е образувано по жалбата с вх.№ 20668 от 10.11.2009 г. По този начин не само разпределението  е извършено в нарушение на принципа на случайния избор (виж сигнал до ВСС от 04.12.2009 г.),  но Милачков изобщо не е бил избиран от компютърния софтуер, а е посочен за докладчик от председателя на съда Тинка Косева. 
Разпореждане № 5483 /19.11.2009 г. по АД 2977 /2009 г. 
Уточняваща молба  от ПП Зелените № 22539 /02.12.2009 г.  
Сигнал до Инспектората към ВСС от 04.12.2009 г. за нарушение в Административен съд - Варна на принципа на случайния избор.  
Уточняваща молба  от СОПА № 23342 /14.12.2009 г.   

Определение № 6014 от 17.12.2009 г., с което Борислав Милачков  е прекратил   АД 2977 /2009 г., без да се произнесе по особените искания в жалбата и в уточняващата молба - да определи характера на оспорената заповед - дали е ИАА, ОАА или друг вид АА. Производството е прекратено като недопустимо в закрито заседание, без да бъде дадена възможност на жалбоподателите да уточнят и съобразят оспорването с определения от съда характер на АА. 

Молба от младши юрисконсулт Радостина Енева от 23.12.2009 за присъждане на юрисконсултско възнаграждение   
Становище от СОПА вх.№442 от 11.01.2010 г. по молбата за присъждане на юрисконсултско възнаграждение   


Адм. дело № 3463 /2010 на ВАС, 3чл състав 
Частна жалба от СОПА вх.№ 24472 от 30.12.2009 г. срещу определение № 6014 от 17.12.2009 г. по адм. дело № 2977 /2009 г.     
Частна жалба 
от ПП Зелените, вх.№ 1006 /18.01.2010 г. срещу определение № 6014 от 17.12.2009 г. по адм. дело № 2977 /2009 г.  
Становище
от Областния управител за с.з. на 22.03.2010 г.  
Становище
от ПП Зелените за с.з. на 22.03.2010 г. 
Становище
от СОПА за с.з. на 22.03.2010 г. 
Протокол
от с.з. на 22.03.2010 по адм. дело № 3463 /2010 на ВАС    

Определение  № 4273 от 31.03.2010 по адм. дело № 3463 /2010 на ВАС, с което делото се връща на АдСВ за продължаване на съдопроизводството при спазване на указанията на съда, дадени в мотивите на определението.  
Съдията-докладчик в АдСВ Борислав Милачков  е избран в нарушение на принципа на случайния подбор. Според ВАС: "Съображенията за манипулиране на избора на докладчик нямат отношение към инстанционния контрол, който осъществява Върховния административен съд." ... (?!)
 
 
* * * * * * * * *
Разпореждане от 07.04.2010 г. по адм. дело 2977 /2009 г. на АдСВ 
Молба вх.№ 7611 /19.04.2010 г. от областния управител с уточнения за статута на земята      
Уточняваща молба вх.№ 8120 /23.04.2010 г. от ПП Зелените в изпълнение на разпореждане от 07.04.2010 г.   
Молба вх.№ 8159 /23.04.2010 г. от СОПА в изпълнение на разпореждане от 07.04.2010 г. и с искане за доказателства   
Молба вх.№ 11187 /31.05.2010 г. от СОПА с искане за доказателства и конституиране на страните по делото, приложение
Разпореждане  №  /2010 г.


Молби от граждани и граждански организации за присъединяване към делото, отхвърлени от Борислав Милачков:

Молба от Николай Цветков, вх.№ 6808 /07.04.2010 г. 
Разпореждане  № 4603 /09.04.2010 г.

Молба от ОЦОСУР, вх.№ 6810 /07.04.2010 г.
Разпореждане  № 4604 /09.04.2010 г.

Молба от Зелена Варна, вх.№ 6913 /09.04.2010 г.  
Разпореждане  № 4605 /09.04.2010 г. 

Молба от арх. Калина Павлова, вх.№ 7477 /15.04.2010 г. 
Разпореждане  № 5045 /16.04.2010 г., отм. с определение № 4038 от 22.03.04.2011 г. 

Молба
от Юлиян Чолаков, вх.№ 7594 /19.04.2010 г. 
Разпореждане  № 5204 /20.04.2010 г. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Молба
вх.№ 8163 /23.04.2010 г. от Николай Цветков с второ искане за конституиране като заинтересовано лице  

Молба
 вх.№ 9434 /10.05.2010 г. от арх. Калина Павлова с второ искане за конституиране като заинтересовано лице  
Разпореждане  №  /10.05.2010 г. 
Разпореждане  № 3112 /21.02.2011 г. 
   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Адм. дело № 7551 /2010 на ВАС, 5чл състав
Искане от 07.04.2010 г. от "Холдинг Варна" АД за отмяна на определение № 4273 от 31.03.2010 по адм. дело № 3463 /2010 на ВАС, с което делото се връща на АдСВ за продължаване на съдопроизводството. 
Приложения: 1  2  3  4   
По искането е образувано адм. дело № 7551 /2010 на ВАС, петчленен състав, насрочено за 16.09.2010 г. и пренасрочено  по ново искане на "Холдинг Варна" АД за по-ранна дата, за 05.07.2010 г. от 10 часа в зала 2. По незнайни причини, отново е насрочено за 16.09.2010 г. от 9 часа в зала 2 на ВАС.

Възражение от 17.05.2010 г. от СОПА срещу искането на "Холдинг Варна" АД за отмяна на определение № 4273 от 31.03.2010 по адм. дело № 3463 /2010 на ВАС   
Протокол от с.з. на 16.09.2010 г. от 9,00 часа
Писмена защита от адв. Атанас Симеонов за "Холдинг Варна" АД
Становище от 14.09.2010 г. от Кино Лазаров - професор д-р по административно право и административен процес, по поръчка на "Холдинг Варна" АД 
Становище от 15.09.2010 г. от Дончо Хрусанов - проф. д-р по административно право и административен процес, по поръчка на "Холдинг Варна" АД  
Писмена защита от адв. Маринов за СОПА      
Решение № 12730 от 01.11.2010 г.     


Адм. дело № 13679 /2010 на ВАС, 3чл с-в, трето отделение  
Образувано на 01.11.2010 г.  
Протокол от с.з. на 06.12.2010 г. от 9,00 часа в зала 2 на ВАС
Писмена защита за "Холдинг Варна" АД, представена на с.з. на 06.12.2010 г. 
Писмена защита от адв. Маринов за СОПА, изпратена по пощата на 15.12.2010 г.
Частна жалба от 15.12.2010 г. от Юлиян Чолаков срещу определение от с.з. на 06.12.2011 г.   
Определение № 15453 от 15.12.2010 г. на ВАС - постановено след двойно манипулиране на протокола от с.з. на 06.12.2010 г. (виж подробности за манипулирането в жалба-сигнал от 18.12.2010 г. до СГП, главния прокурор, председателя на ВАС и инспектората към ВСС)    

Адм. дело № 1842 /2011 на ВАС, 5чл с-в, І колегия  
Образувано на 07.02.2011 по частната жалба от 15.12.2010 г. от Юлиян Чолаков срещу определение от с.з. на 06.12.2011 г. по адм. дело № 13679 /2010 на ВАС
Определение от 15.02.2011 г., с което се оставя в сила определението от 06.12.2010г.

Адм. дело № 3597 /2011 на ВАС, 3чл с-в, трето отделение 
Образувано на 15.03.2011 г. по  
Жалба от 02.03.2011 г. от арх. Калина Павлова срещу отказа да бъде присъединена към оспорването на заповед № РИ-09-8500-18 /08.06.2009 г. на Областния управител на област Варна, постановен с  Разпореждане № 3112/21.02.2011г.  
Определение № 4038 от 22.03.04.2011 г., с което се отменя разпореждане №5045 от 16.04.2010г. по адм.д.№2977/2009г. на АдСВ, с което е оставена без уважение молбата на арх. Павлова да бъде конституирана като заинтересувана страна в производството по делото.

Адм. дело № 7917 /2011 на ВАС, 5чл с-в, І колегия  
Образувано на 17.06.2011 г., насрочено за 15.09.2011 г. от 9,00 ч в зала 2
Искане за отмяна от 15.03.2011 г. (вх.№ 4638 /21.03.2011 г. на ВАС) на определение № 15453 от 15.12.2010 г. по адм. дело № 13679 /2010 на ВАС, трето отделение, постановено след двойно манипулиране на протокола от с.з. на 06.12.2010 г., с което е оставено в сила определение № 6014 /17.12.2009 г., постановено по адм. д. № 2977 /2009 г. на АдСВ, XXIV състав.
Протокол от с.з. на 15.09.2011 г.   
Решение № 12104 от 29.09.2011 г. 


Адм. дело № 1384 /2012 на АдСВ, ХVII състав
Жалба от 28.03.2012 г. от арх. Калина Павлова и Кънчо Бонев
Писмо от 28.08.2012 г. на АдСВ до Окръжна прокуратура - Варна  
Определение от 09.10.2012 г.

Жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург 
Жалба
от 28.03.2012 г. от арх. Калина Павлова и Кънчо Бонев


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 5309

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 06.11.2009 - 02:19:25