Заявления по ЗДОИ до областния управител на Варна


ОТНОСНО
Продажбата на имоти държавна собственост от Морската градина
Административно обслужване на гражданите
(адм. дело 2758 /2010 г.)
 
Последна промяна на 21.02.2011 г. - добавено решение от 17.02.2011 г. на областния управител за предоставяне на достъп до информация в изпълнение на решението по адм. дело 2235 /2009 г. на АдСВ.    
Адм. дело 234 /2010 г. на АдСВ
Адм. дело 6781 /2010 г. на ВАС, тричленен състав     

Заявление  по ЗДОИ вх.№ РД-10-9907-1 от 06.01.2010 г. относно функциите и действията на Областната администрация при актуването на 122 дка имоти от Морската градина и крайбрежието на Варна в частна държавна собственост, за да бъдат продадени без търг и конкурс. Срокът за отговор е 20.01.2010 г. 
Жалба РД-10-9907-1(2) от 22.01.2010 г. срещу мълчалив отказ.
Решение РД-10-9907-1(1) от 21.01.2010 г., взето в срока за мълчалив отказ, тъй като законният срок е изтекъл на 20.01.2010 г. На заявителя е съобщено още по-късно - на 27.01.2010 г. В решението областният управител Данчо Симеонов твърди, че в Областна администрация - Варна не се съхраняват данни за вида собственост на продадените имоти, преди за тях да бъдат съставени актове за частна държавна собственост (ЧДС). Предоставени са Заповед РД-08-7711-6 от 30.05.2008 г.  и Заповед РД-09-7706-67 от 19.03.2009 г., с които се определят правомощията на Заместник областните управители.   
Молба - защита за с.з. на 16.02.2010 г. 
с уточнения какво се обжалва   
Определение 
№ 860 от 22.02.2010 г. за прекратяване на делото 
Искане 
вх.№ 4353 от 02.03.2010 г. от областния управител за присъждане на юрисконсултско възнаграждение  
Частна жалба
от 04.03.2010 г. срещу определението за прекратяване на делото 
Разпореждане
от 08.03.2010 г. за заплащане на държавна такса за частната жалба в размер на 5 лв  
Становище вх. № 5930 от 24.03.2010 г. относно искането на областния управител за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Молба  вх.№ 5932 от 24.03.2010 г. за отмяна на разпореждането от 08.03.2010 г. за заплащане на държавна такса за частната жалба в размер на 5 лв  
Определение от 15.04.2010 г., с което се отхвърля искането  на областния управител за присъждане на юрисконсултско възнаграждение 
Писмена защита от 11.01.2011 г. за СОПА по адм. дело 6781/2010 на ВАС, пето отделение 
Протокол от с.з. на 12.01.2011 г. по адм. дело 6781/2010 на ВАС, пето отделение 
Определение от 20.01.2011 г. по адм. дело 6781/2010 на ВАС, пето отделение  
Протокол от с.з. на 08.02.2011 г. по адм. дело 234/2010 на АдСВ 
Писмена защита от 14.02.2011 г. от СОПА  
Решение от 14.02.2011 г. по адм. дело 234/2010 на АдСВ ***********************

Адм. дело 2758 /2009 г.
на АдСВ, образувано на  20.10.2009 г., насрочено за 08.12.2009 г. от  09:30 часа  
Заявление
  вх.№ ДУ-09-9400-148 от 14.09.2009 г. от СОПА във връзка с отказване на достъп на гражданите до административните им преписки в Областна администрация  
Решение за отказ изх.№ ДУ-09-9400-148 (1) от 28.09.2009 г.       
Жалба вх.№ ДУ-09-9400-148 (2) от 14.10.2009 г.       
Жалба вх.№ ДУ-09-9400-148 (4) от 16.10.2009 г.    
Протокол от с.з. на 08.12.2009 г. по адм. дело 2758 /2009 г. на АдСВ  
Писмена защита от 08.12.2009 г.
Решение 2134 от 14.12.2009 г. по адм. дело 2758 /2009 г. на АдСВ  
Касационна жалба от 06.01.2010 г. 
Протокол от с.з. на 11.10.2010 г. по адм. дело 1790 /2010 г. на ВАС, пето отделение 
Решение № 354 от 11.01.2011 г. по адм. дело 1790 /2010 г. на ВАС  
 


  

***********************

Заявление  от 20.08.2009 г. от инж. Татяна Иванова  


***********************
Адм. дело 2235 /2009 г.
на АдСВ
Заявление  вх.№ РД-09-9400-721 от 24.07.2009 г. от СОПА и ОГС  
Данни за деловодна справка  на адрес http://www.vn.government.bg/
номер на документ:  РД-09-9400-721  
код за достъп:         LEB456A29E7  
Чрез гласовия портал на тел. (052) 638 112 : 
код за достъп:         8906043   
За съжаление, към 13.11.2009 г. на този интернет адрес се вижда, че заявлението по ЗДОИ е наречено писмо, но и дума не е обелена, че по това "писмо" има мълчалив отказ на Областния управител и са образувани три дела, от които две в АдСВ и едно във ВАС, което е вече спечелено. 

Жалба от СОПА вх.№ РД-09-9400-721-[4] от 10.08.2009 г. срещу мълчаливия отказ на областния управител в частта по заявлението на СОПА  
Придружително писмо изх.№ РД-09-9400-721- (5) 12.08.2009 г., с което е изпратена на съда. 
Уведомително писмо    изх.№ РД-09-9400-721- (1) 04.08.2009 г.    
Разпореждане от 31.08.2009 г. на АдСВ за прекратяване на адм.дело № 2235 /2009 г. 
и съобщението, получено на 03.09.2009 г.          
Уточняваща молба от 01.09.2009 г. по адм.дело № 2235 /2009 г. на АдСВ     
Определение
№4195 /03.09.2009 г. , прекратяващо делото с аргумент, че жалбата била подадена  "преждевременно". Според съдия БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ, при условията на оперативна самостоятелност на областния управител е разрешено да  нарушава императивната разпоредба на чл.31 ал.5 от ЗДОИ, предвиждаща в случаите на надделяващ обществен интерес за предоставянето на информацията да не се иска съгласието на третото лице, в случая на "Холдинг Варна" АД и да се удължава срокът за отговор на това основание. Интересно е, че за разлика от Христо Контров, новият областен управител Данчо Симеонов признава наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ, т.е., че чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и злоупотреба с власт в областната администрация, но съдия БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ не го признава. Ето защо името на този съдия е изписано с големи и удебелени букви с разбирането, че така трябва да се изписват имената на съдиите, преграждащи пътя на закона към актовете на администрацията, особено в случаите, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и злоупотреба с осемцифрен финансов интерес.       
Частна жалба вх.№ 17000 /
11.09.2009 г. на АдСВ и вх.№ 15873 /09.10.2009 г. на ВАС, където на 13.10.2009 г. е образувано адм.дело № 13534 /2009 г., пето отделение  
Частна жалба
от 14.09.2009 г., допълваща ч.ж. вх.№ 17000 /11.09.2009 г. на АдСВ
Определение № 13497 /12.11.2009 г. по адм. дело № 13534 /2009 г., с което ВАС отменя определението на БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ   и връща делото на същия съдия за продължаване на съдопроизводствените действия.   
Решение № 2183 /18.12.2009 г. по адм. дело № 2235 /2009 г.  
2082 /2010 г. на ВАС и
Касационна жалба от 13.01.2010 г. от областния управител 
Отговор-възражение от 27.01.2010 г. от СОПА
Протокол от с.з на 20.10.2010 г. по адм. дело 2082 /2010 г. на ВАС
Решение от 06.01.2011 г. по адм. дело 2082 /2010 г. на ВАС
Молба от 28.01.2011 г. за издаване на изпълнителен лист. 
Изпълнителен лист от 31.01.2011 г. по адм. дело 2235 /2009 г. 
Решение от 17.02.2011 г. за предоставяне на достъп до поисканата информация
               
Адм. дело 2537 /2009 г. на АдСВ, образувано на 17.09.2009 г.   
Втора жалба от СОПА срещу същия мълчалив отказ, както при адм. дело 2235 /2009 г., подадена "своевременно" с вх.№ РД-09-9400-721-[14] от 04.09.2009 г. по описа на Областна администрация      
   
Молба вх.№
16999 /11.09.2009 г. по описа на АдСВ  за служебно изискване на жалбата с преписката   
Разпореждане с указания от 01.10.2009 г.
 Уточняваща молба  от 06.10.2009 г.
Протокол от съдебно заседание на 23.11.2009 г. 
Молба от 24.11.2009 г. от СОПА за прекратяване на производството   
Определение от 24.11.2009 г. за прекратяване на производството   Сигнал от 11.09.2009 г. до Главния инспекторат при МС за налагане глоба на Областния управител за три нарушения на АПК - неизпращане в срок на жалбата до съда, неуведомяване на страната за това и отказване на достъп на страната до административната преписка  
Отговор от МС изх.№ 18-00-111 /18.09.2009 г., от който е видно, че на основание чл.112 от АПК сигналът е препратен на областния управител Данчо Симеонов, може би за да се глоби сам.  ***********************Молба от  05.08.2009 г. от заявителя ОГС във вр. с писмо РД-09-9400-721 (1) 04.08.2009 г. с искане да се уточни за кои въпроси в заявлението е необходимо съгласието на трето лице.


Решение по ЗДОИ  изх.№ РД-09-9400-721 (9) от 18.08.2009 г. на новия Областен управител на област Варна от ГЕРБ Данчо Симеонов по заявлението от 24.07.2009 г. в частта, касаеща заявителя ОГС.  

ДОСТЪП НЕ СЕ ДЪЛЖИ - цитат:
По отношение на "документите, обосноваващи правото на "Холдинг Варна" да придобие имотите и обосновка, че им е нужна за реализирането на проект "Алея първа", документите, в които е обективирано "заплащането на цената по сделката от купувача и кога", доказателства за произхода на средствата, както и по допълнително поисканата информация достъп не се дължи.
    
  

Молба
вх.№ РД-09-9400-721-(10) от 20.08.2009 г. от заявителя ОГС в
ъв вр. с решението от 18.08.2009 г. с искане да се препрати заявлението съгласно разпоредбата на чл.32 ал.1 от ЗДОИ на компетентния орган, макар и извън законния 14 дневен срок, за да бъдат предоставени липсващите документи, поради предоставянето на само 8 от общо 29 документа, използвани за реализацията на сделката, включително копие от приемо-предавателния протокол съгласно т.8 от Договора за продажба № 3910 /15.06.2009 г.


Жалба от ОГС вх.№ РД-09-9400-721-[12] от 01.09.2009 г. срещу решение по ЗДОИ
№ РД-09-9400- (721)/18.08.2009 г. на областния управител в частта, с която се отказва достъп до поисканата обществена информация. Жалбата е регистрирана в АдСВ с вх.№ 16928 /10.09.2009 г., на 11.09.2009 г. е образувано адм. дело № 2489 /2009 г., което по-късно е присъединено към адм. дело № 2537 /2009 г.      
    

Решение по ЗДОИ изх.№ РД-09-9400-721-(13) от 01.09.2009 г. на Областния управител във връзка с молба вх.№ РД-09-9400-721-(10) от 20.08.2009 г.     


*********
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 5082

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 13.11.2009 - 15:01:00