Дългосрочна стратегия срещу корупцията, престъпността и бедността, изпълнима в краткосрочен план

 


ЦЕЛ:  РАДИКАЛНА АНТИКОРУПЦИЯ  
      и  ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА над действията на лицата от официалната власт  (06.08.2018г.)


СЪЩНОСТ на предложението - три допълнения в Конституцията:
(стил И.Д., версия 02.08.2018г.)

I. Допълнение в алинея 1 на чл.5:
(1) Конституцията е върховен закон. Другите нормативни актове не могат да ѝ противоречат, нито да съдържат противоречия, неясноти и двусмислици.
II. Нова алинея 6 в чл.5:
(6) За всеки акт на орган на власт има определени със закон:
1. процедура и срок за изпълнение;
2. субект, вид и реален минимален размер на индивидуалната отговорност за виновното неспазване на процедурата и срока;
3. субекти, процедура и срок за иницииране на отговорността.

III. Нова алинея 5 в чл.150:
(5) Всеки български гражданин или юридическо лице може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, който е приложен или подлежи на прилагане в конкретно съдебно производство, по което е страна.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ и ЦЕЛИ:
1. Строги правила, срокове и прозрачност за действията на управляващите.
2. Лична отговорност при неспазване на правилата и сроковете.

КЛЮЧОВИ ДУМИ, СИНОНИМИ: 
Kачествено занонодателство (*)
Радикална антикорупция, върховенство на закона
Конституционен стандарт за системен контрол над управляващите
Истинска демокрация - пряка или представителна, но истинска
Универсално антикорупционно решение, което не иска да чуе, види и вкуси властта - резюме 02.08.2018г.
Алгоритъм с ефект на тамян - 04.08.2004г. 
Необходими са демократични промени, клонящи към революция - 13.12.2002г.
Чиста и свята република 
            *ЗАБЕЛЕЖКА: Законодателството е качествено, когато е ясно, работи и изпълнява прякото си предназначение, без да създава предпоставки за злоупотреба с власт и произвол и са спазени изискванията на Конституцията и Закона за нормативните актове.


* * * * * 
    Дейност 2018 година
ПРЕДЛОЖЕНИЕ вх.№ 63-00-74 от 06.08.2018г. до Президента на Република България  
PS9004008B81M, вх.№ 63-00-74 от 06.08.2018г., по електронната поща - priemna@president.bgкопия: Омбудсман, ПРБ, БНТ, БНР, ПП „ГЕРБ“, ПП „БСП“ - priemna@ombudsman.bg, prb@prb.bg, news@bnt.bg, progdirektor@bnr.bg, pr@gerb.bg, bsp@bsp.bg  
РЕЗЮМЕ на универсалното антикорупционно решение на СОПА, което не иска да чуе, види и вкуси властта
(стил И.Д., версия 02.08.2018г.), (Конституционен стандарт за системен контрол над управляващите) 
ОТГОВОР изх.№ 63-00-74 /3/ от 09.08.2018г. от главния секретар на Президента Димитър Стоянов
                
Заявление вх.№ 63-00-100 от 11.12.2018г. до президента относно съдбата на предложението
                
Уведомително писмо № 63-00-100 (1) от 14.12.2018г. на главния секретар на президента 
               
Искане от 17.12.2018г. от СОПА по чл.22 от ЗДОИ, чл.34 ал.1 от АПК и за прием
                
Уведомително писмо № 63-00-100 (3) от 20.12.2018г. на главния секретар на президента


* * * * *
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ   (2018г.)
X 
* * * * *
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ   (2009г.)
Какво се предлага 
Предложението е замислено като механизъм за осъществяване на пряка или непряка, но реална демокрация, която сега е задушена и сменена с нещо друго. Формулирани са изисквания, с които народните избраници да се съобразяват при законодателната си дейност, а всеки правен субект да има възможността да сезира Конституционния съд за забелязани противоречия на законите с Конституцията. По този начин с усилията на най-активните единици от населението в краткосрочен план могат да бъдат решени множество злободневни въпроси, произтичащи най-вече от нормативните неясноти около процедурата за санкциониране отговорността на длъжностните лица, които следва да прилагат или контролират точното и еднакво прилагане на законите. Реализирането на идеята ще подейства като антивирусна програма върху функционирането на нормативната база и на държавата в полза на обществото. За сравнение, популярният референдум е инструмент на пряката демокрация, с който чрез инцидентни допитвания до колективния разум се решават само някои отделни особено важни злободневни въпроси, докато по предлагания начин могат да се решават множество актуални проблеми в нормативната база и правосъдието като цяло.

Мотиви  
Страната ни е доведена до тотална, но най-вече морална криза при безогледно ограбване и недостойно икономическo положение на населението. Всеки втори човек е в риск от бедност или социално изключване, като по тези показатели сме неизменно на челна позиция в ЕС, където България е най-бедната страна. Преди всички избори се говори едно и също: „Няма да гласувам за хора, които ми се подиграват“, „Няма за кого да се гласува“ или „Време е нещо да се промени“. И всеки път става по-зле и по-зле - пак ни управляват хора, които се гаврят с нас и нищо не се променя. Политиците и медиите ни облъчват с посланието, че в Европа било нормално избирателната активност да е ниска, че е нормално да гласуваме не за по-доброто, а за по-малкото зло. Голяма част от мислещите избиратели са разочаровани и отегчени от крайния популизъм, съчетан с подвеждащи послания за безизходица, като при логично ниската избирателна активност, в народното събрание отново преобладават същите лица и методи. Ето защо е необходима радикална политическа и нравствена реформа за трайно решаване на проблема с лицемерието и некадърността на досегашните и бъдещите управляващи.
(За да не се случват подобни неща: http://www.lentata.com/page_6064.html - 03.11.2014г.)


Малко теория за корупцията
Корупцията се генерира от прекалената неопределеност на законодателството и съдебната система спрямо управляващите и властта. По-ясни правила за магистратите, администрацията и контролните органи и по-ефективни индивидуални наказания при неспазването им, биха направили държавната власт по-малко корумпирана, а съдебната система по-предсказуема и резултатна.

Регламентирано управление означава:

- при работата си всички служители на бюджетни заплати, включително магистратите, да носят лична отговорност за спазването на ясни нормативно определени задължения, процедури и срокове;
- ясни правила за поведението на управляващите, ясна процедура за търсене на отговорност и неизбежно, макар и с минимален размер, персонално наказание за виновните длъжностни лица при всяко неспазване на правилата;
- нормативната база да е в работещ за обществото вид, което е естественото й състояние при реална демокрация, т.е. когато държавата е на гражданите; 
- правилата на етично поведение на служителите отиват отвъд спазването на определени задължения, процедури и срокове и не могат да бъдат изцяло регламентирани и фиксирани с изискванията на съществуващите закони. 

Определението за регламентирано управление е дадено в ал.1 изр.2 на „новия член“ в Конституцията (виж по-долу „Дейност 2013г.“:
(1) ... Властническите правомощия, задълженията и отговорността на органите на бюджетна издръжка и съответните длъжностни лица са строго определени.


Без регламентирано управление няма демокрация

Без ясни задължения и персонални санкции за неспазването им от управляващите не може да има реален обществен договор, не може да има демокрация и държавата не може да бъде на гражданите. Природата и устойчивото развитие са обречени от морала на общество, в което лъжата, лицемерието и демагогията не са наказуеми, а толерирани в нормативната база. Без ясни правила и неизбежни наказания при неспазването им борбата с корупцията, престъпността и бедността като цяло в страната е като да се изтупва брашнян чувал или да се запушват на плажа дупките по пясъка, или да се гони черна котка в тъмна стая, когато котката въобще не е там.   

Индивидуален подход срещу отделните случаи на корупция или системен подход срещу корупцията като явление 
При сегашните правила ограниченият брой представители на трите власти борят поотделно неограничения брой проявления на корупцията, ако пожелаят. Наивно е да се разчита само на това, че за разлика от предишните управляващи, новоизбраните ще са способни, безкористни, неподкупни и трудолюбиви. Но дори да са такива и вложат всичките си сили, цялото си сърце и душата си в една сизифова борба срещу метастазите на всяко отделно проявление на злото, наречено корупция, те пак не биха могли да насмогнат и в най-добрия случай може да постигнат само частичен и временен успех. Че индивидуалният подход в борбата срещу случаите на корупция е нискорезултатен и почти безполезен за обществото като цяло, е очевидно от гледна точка на математиката и логиката, доказано е и от практиката през последните 20 години и преди това.  

ПОЛЗИ от предложената промяна в Конституцията: 

А) Обществен контрол върху качеството, приложимостта и резултатността на законите, за да не е законът “врата у поле”.
Сега правилата не са еднакви за всички. Нормативната база е осеяна с процедурни недомислици и подводни камъни и както е казано в поговорката, "Законът е врата у поле и требе да си луд да минеш през нея".
Предлага се механизъм за обществен контрол за създаването на работещи и ефективни правила без оглед какъв точно е предметът на конкретния законодателен текст. Обществен контрол за наличието на процедура, осигуряваща наказание при неспазване на законодателния текст. Идеята е, че ако едно правило е създадено да изпълнява прякото си предназначение, то не трябва да е "врата у поле". Гражданите и НПО ще извършват постоянен контрол върху качеството, приложимостта и резултатността на законите с възможност незабавно да сезират Конституционния съд при забелязано противоречие с Конституцията. По този начин и трите власти ще бъдат принудени да я спазват и се съобразяват с обществения интерес при върховенство на закона.
Евентуалните опасения, че Конституционният съд ще се претовари, са неоснователни. Дори всички приети от Народното събрание около 330 закона да бъдат атакувани едновременно, то пак 12-те конституционни съдии няма да достигнат натовареността на районен съдия в голям град за срок от три седмици, а заплатите им са много, много по-големи и не е нужно да се бърза чак толкова.  
Б) Реална демокрация, минимална корупция и синхронна работа на институциите при върховенство на закона. 

С постигането на регламентирано управление ще се реши въпросът с демокрацията, сега липсваща поради традиционна демагогия, подмяна на вота, некадърност и безотговорно поведение на управляващите - т.е. ще се ограничи негативната роля на субективния фактор във властта. Въвеждането на ясни правила и отговорности съществено би ограничило възможностите за безнаказано обслужване на задкулисни интереси. По този начин поводите за корупция ще се сведат до минимум, условията за синхронна работа на институциите рязко ще се подобрят и общата полза ще се почувства веднага.  

ДЕЙСТВИЕ 
– като антивирусна програма с участието на колективния разум на цялото общество    
Алгоритъмът за привеждането на законите в работещ за обществото вид наподобява действието на антивирусна програма. След като се инсталира, т.е. след като се приеме в народното събрание, предложената промяна в Конституцията ще започне да действа практически самостоятелно и независимо от волята на управляващите. В откриването на вирусите или процедурните грешки, недомислици и подводни камъни в нормативната база ще участва колективният разум на цялото общество, а не само ограниченият брой приближени на управляващите експерти, независимо колко са способни, безкористни и трудолюбиви. 

* * * * * 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ при обсъждането на предложената промяна

Мотивиране за по-висока избирателна активност  

Темата е подходяща за основна в предизборни дебати преди парламентарни избори. Посочването на конкретен път за решаване на основните проблеми в обществото неминуемо ще мобилизира избирателите за висока избирателна активност и реална конкуренция между партиите, коалициите и мажоритарните кандидати, като идеята да се сложи ред в законодателството може да се обяви за общонародна кауза с посланието, че гражданите имат право на регламентирано управление и достоен живот.   

Предварителен ангажимент 
Проблемите корупция, престъпност и масова бедност отдавна са основни за страната ни, но няма никаква сигурност, че след поредните избори ще имаме национално отговорни управляващи. Затова предложението е за предварителен ангажимент и е адресирано до всички партии, политици и до президента. Целта е идеята да получи широка подкрепа преди парламентарните избори, за да може новоизбраното Народно събрание да я реализира независимо от разпределението на изборния вот и тяснопартийните интереси. Защото всяко конкретно предизборно обещание може лесно да се напомни с мощен медиен или уличен натиск. 

* * * * *

Вижте още: 

  Дейност 2015 година
Проект на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията, обявен за публично обсъждане от 31 март до 13 април 2015г.
Стенограма от заседанието на МС на 8 април 2015г., когато в т.39 от дневния ред дневния ред стратегията е приета, без да се изчака обявената дата за приключване на общественото обсъждане - 13 април 2015г. 
Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г., приета на 8 април 2015г. 

Становище на СОПА от 13 април 2015г. по проекта за стратегия:
     - вх.№ 08.10-93/15.04.2015г. по описа на МС 
     - вх.№ 03-00-76/17.04.2015г. по описа на МП  
В становището се предлага стратегията да бъде допълнена с оглед по-резултатно и по-евтино постигане на поставените цели. Предлага се да бъде допълнена в частта за приоритетите, като утвърждаването на върховенството на закона стане задача с водещ приоритет, а предлаганата от нас конкретна мярка за изпълнението на тази задача (конституционната промяна) да влезе в стратегията сред предвидените водещи законодателни инициативи. 
Писмо - отговор от МС изх.№ 5270/02 от 16.04.2015г. по становището на СОПА по проекта за стратегия - напълно формален отговор  

Заявление за ДОИ до МС, входящ № 03.07-92 от 20.04.2015 г. - относно акта и резултата, с който е приключила процедурата по обсъждането на становището на СОПА и броя на всички становища (Отговорът се подготвя от Ралица Тоширова, държавен експерт в Дирекция "Правителствена информационна служба" на МС)
Решение изх.№ 03.07-92 от 30.04.2015г., с което по точки 1 и 3 се предоставя исканата информация. По точка 2 заявителят се информира, че информацията не е налична, тъй като становището е получено в МС след приемането на Националната стратегия и няма формализиран акт за отразяване на направените забележки и коментари по него.

Предложение от СОПА вх.№ ПГ-528-00-71 от 22.04.2015 г. до Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към Народното събрание

Заявление за ДОИ от 11.05.2015 г. до председателя на НС Цецка Цачева относно вътрешните правила, по които работят постоянните комисии с непубликувани вътрешни правила. Заявлението е с: 
              вх.№ ЗДОИ-15-15 от 11.05.2015 г. по описа на Народното събрание;  
              вх.№ КБФ-528-00-2 от 12.05.2015 г. по описа на Комисията по бюджет и финанси.  
    Отговор изх.№ КБФ-528-00-2 от 12.05.2015 г. от председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова
    Отговор изх.№ ЗДОИ-15-15 от 20.05.2015 г., подписан от главния секретар на Народното събрание Иван Славчов 
        
* * * * * 
    Дейност 2013 година
РЕЗЮМЕ на идеята (версия 02.12.2013г.) 

В Конституцията се добавя нов член от Обикновено или Велико народно събрание.

Новият член функционира като конституционен стандарт, с който Народното събрание постепенно съобразява всички сегашни и бъдещи законодателни текстове. Това са най-вече липсващите или неработещи сега административнонаказателни разпоредби, предназначени за санкциониране действията на висши служители и ръководители на бюджетна заплата.

Целта е в краткосрочен план да се постигне върховенство на закона над поведението на цялата държавна власт.

Това означава при работата си всички служители на бюджетни заплати, включително магистратите, да носят лична отговорност за спазването на ясни нормативно определени задължения, процедури и срокове.  
 
Ако президентството, законодателната, съдебната, изпълнителната и местната власт заработят при ясни правила и носене на лична отговорност при неспазване на правилата, както предвижда този нов член, всеки държавен или общински служител ще може много по-трудно да злоупотребява, лъже и краде.

* * * * * 
Нов член в Конституцията:
(1) Всеки има право на регламентирано управление. Властническите правомощия, задълженията и отговорността на органите на бюджетна издръжка и съответните длъжностни лица са строго определени.
(2) За всеки акт на държавен или местен орган и орган на съдебната власт, има определени със закон:
    1. процедура и срок за изпълнение;
    2. субект, вид и реален минимален размер на индивидуалната отговорност за виновното неспазване на процедурата и срока;
    3. субекти, процедура и срок за иницииране на отговорността.

(3) Противоречията, неяснотите и двусмислиците в разпоредбите на нормативните актове са противоконституционни:
    1. когато са в закон, те се установяват от Kонституционния съд и се отстраняват от Народното събрание в тримесечен срок;
    2. когато са в подзаконов нормативен акт, те се установяват от Върховния административен съд и се отстраняват от съответния орган в двумесечен срок.
(4) Конституционният съд действа по инициатива на всеки български гражданин, орган на власт или юридическо лице. 

* * * * * 
Забележки:
  1. Управлението е регламентирано, когато функциите (властническите правомощия и задълженията) и отговорността на органите на бюджетна издръжка и съответните длъжностни лица са строго определени. Определението е дадено в ал.1, изр.2. 
  2. Отделните разпоредби ще са разпределени в съответните глави на Конституцията. 

* * * * * 
ОБСЪЖДАНИ ВАРИАНТИ
Oбсъждани варианти на ал.1, изр.1:
Всеки има право на регламентирано управление. (2009г.)
Всеки има право на регламентирано управление и качествено законодателство. (31.05.2016г.)
   Забележка: Законодателството е качествено, когато:
      а) е ясно, работещо и недопускащо злоупотреба с власт и произвол;
      б) изискванията на Конституцията и Закона за нормативните актове са спазени;
      в) законите работят и изпълняват прякото си предназначение.

Oбсъждани варианти на ал.1, изр.2:
Нормативните празноти и противоречия се отстраняват. (2009г.)
Функциите и отговорността на органите на бюджетна издръжка са строго определени. (02.12.2013г.)
Функциите и отговорността на органите на бюджетна издръжка и съответните длъжностни лица са строго определени. (13.11.2014г.)
Властническите правомощия, задълженията и отговорността на органите на бюджетна издръжка и съответните длъжностни лица са строго определени. (13.03.2015г.).

Oбсъждани варианти на ал.2:
2. За всеки акт на орган на власт има определени със закон:  (30.07.2018г.)
2. субект, вид и реален минимален размер на индивидуалната отговорност за неспазването на процедурата и срока; (02.12.2013г.)
2. субект, вид и реален минимален размер на индивидуалната отговорност за виновното неспазване на процедурата и срока; (13.11.2014г.)

Oбсъждани варианти на ал.2, т.4 (за ЗА?):
4. в администрацията, при наличието на уважителна причина за неспазването на срока от съответното длъжностно лице, отговорността е на негов пряк административен ръководител, включително ниво министър. (20.11.2014г.)

Oбсъждани варианти на ал.3:
Противоречията, неясните и двусмислените разпоредби в нормативните актове се обявяват за противоконституционни. (02.12.2013г.)
Противоречията, неяснотите и двусмислиците в разпоредбите на нормативните актове са противоконституционни. Когато са в закон, те се установяват от Kонституционния съд и се отстраняват от Народното събрание в тримесечен срок. Когато са в подзаконов нормативен акт, те се установяват от Върховния административен съд и се отстраняват от съответния орган в двумесечен срок (31.10.2014г.)
Конституцията е върховен закон. Другите нормативни актове не могат да ѝ противоречат, нито да съдържат противоречия, неясноти и двусмислици. (29.07.2018г.)

Oбсъждани варианти на ал.4:
Конституционният съд действа по инициатива на заинтересуваните лица. (2009г.)
Конституционният съд действа по инициатива на всеки български гражданин, президента на републиката, орган на законодателната, изпълнителната или съдебната власт, или орган на местното самоуправление. (02.12.2013г.)
Конституционният съд действа по инициатива на всеки български гражданин, орган на власт или заинтересувано юридическо лице. (31.10.2014г.)
Конституционният съд действа по инициатива на всеки български гражданин, орган на власт или юридическо лице. (03.11.2014г.)
Всеки български гражданин или юридическо лице може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, който е приложен или подлежи на прилагане в конкретно съдебно производство, по което е страна. (29.07.2018г.)

* * * * * 
    Дейност 2009 година
ПЛАНЪТ за България е в две точки, от които втората е план “Б”:

I. Приканват се президентът, партиите и депутатите да декларират воля и ангажимент да инициират и извършат добавянето на следните текстове в Конституцията с ясното съзнание, че целта е да се постигне върховенство на закона и функциониране на съдебната и изпълнителната власт при еднозначни правила, при които по-трудно се лъже и краде:

НОВ ЧЛЕН: (1) Всеки има право на регламентирано управление. Нормативните празноти и противоречия се отстраняват.
(2) Отговорността на управляващи и управлявани е строго дефинирана.
(3) За всеки акт на държавната власт има определени със закон:
1. процедура и срок за изпълнение;
2. субект, вид и реален минимален размер на отговорността за неспазването на процедурата и срока;
3. субекти, процедура и срок за иницииране на отговорността.
Чл.150 (1) Конституционният съд действа по инициатива на заинтересуваните лица.

II. Ако политиците замълчат, в такъв случай се поканват всички граждани и НПО да протестират по всички начини, настоявайки и принуждавайки президентството и народното събрание да обсъдят публично приемането на предложената промяна в Конституцията, която да стане пример за постигане на практически резултати в краткосрочен план чрез такъв действителен системен подход срещу лицемерието и демагогията, срещу корупцията, престъпността и бедността. 
* * * * *
Публичното одобряване или омаловажаването и отричането на тази идея е подходящ тест за благонадежност на всяка политическа сила и всеки отделен политик.

* * * * * 

    Дейност 2004 година 
Алгоритъм с ефект на тамян 
Форум - лекс.бг
Гражданин съди Първанов за мълчание 
Дневник, 16 авг 2004г
* * * * * 
   
Начало 2002 година - www.juliancholakov.hit.bg 
НЕОБХОДИМИ СА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ, КЛОНЯЩИ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯ (https://web.archive.org)

* * * * * 

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 10188

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 09.06.2009 - 22:43:29