Искове по чл.128 ал.1 т.8 от АПК за обявяване на нищожност на съдебния акт


при неотносимост на мотивите към диспозитива и подмяна на предмета на съдебния спор

Примерите по-долу са с абсурдни съдопроизводствени нарушения, които правят съдебния акт незаконосъобразен до степен на неговата нищожност и недопустим за правния мир. Визирани са следните случаи на изкривено правосъдие:

1. Мотиви, неотносими към предмета на съдебния спор и/или диспозитива на съдебния акт.
2. Диспозитив, неотносим към предмета, тоест подмяна на предмета на съдебния спор.


Очевидно и в двата случая правосъдие не се осъществява. Такова съдопроизводство е имитация, пародия на правосъдие. Подобни съдопроизводствени нарушения не могат да са случайни. За такива абсурдни съдебни актове няма място в правния мир, а за техните автори не трябва да има нито мир, нито място в правораздавателната система. 


Поначало нищожността на съдебните решения е резултат от най-тежки пороци във връзка с формирането на волята на съдебния орган. Това са недостатъци, свързани с функционирането на съда, с изключителното му овластяване да разрешава съдебни спорове.

Основен принцип в правото е, че съдебният акт е валиден, когато е постановен от съд, който осъществява правосъдие в законен състав - едноличен или колективен. Тоест, актът на правораздавне е валиден, когато е постановен и правосъдието е осъществено от лице или лица, изпълняващи правомерно функциите на съдия, съгласно чл.160 от Закона за съдебната власт.

Обикновено изискванията за валидност на съдебния акт се свързват с компетентността на съда, но те са свързани в още по-голяма степен с предмета на спора, със същността на решавания казус в процеса на осъществяването на правосъдие. Дори при напълно законен съдебен състав, когато в мотивите не е разгледан основният спорен въпрос или с диспозитива не е решен решаваният казус, а въпрос извън предмета на делото и обхвата на търсената от съда защита, в такива случаи правосъдие не е осъществено и съдебният акт следва да бъде обявен за нищожен.

Съдебните актове, постановени при тежки съдопроизводствени нарушения като подмяна на предмета на спора или генерално разминаване на мотивите с диспозитива, са обществено неприемливи. Те не трябва да водят до правни последици  и за оспорването им и за премахването на правните последици от тях не трябва да има ограничителни срокове
.

Примерите по-долу са със съдебни актове, постановени от компетентен административен съд, при наличието на ясно изразена воля на съдиите, но при всеки от тях или диспозитивът е неотносим към мотивите, или е абсурден, с оглед ясно определения от страните съвсем друг предмет на съдебния спор. 

Технология на съдебната злоупотреба: Съдът не допуска доказателства и доказателствени искания за изясняване на основния спорен въпрос по делото с аргумент, че са неотносими или неоснователни. Привидно, недопускането на доказателства не е предубеденост и основание за отвод, а недоволните от действията на съда жалбоподатели имат право на касационно оспорване. Така делото не се решава въз основа на доказателствата и фактите, а само и единствено „по вътрешно убеждение“ - тоест, както му се прииска или както бъде „външно мотивиран“ съдът. Системното повторение на едни и същи съдопроизводствени нарушения обаче е признак за недопустима умисъл, а личният пример на СЪДА със съзнателно извършване на нарушения е обществено неприемлив и от закона, и от морала.


Контратеза:
„На съда не може да се забрани да упражнява законните си правомощия и да отхвърля неоснователни доказателствени искания под страх от обвинения в предубеденост и отмяна на съдебния акт. По същество това би представлявало недопустима цензура на вътрешното му убеждение и би разкрило широки възможности за злоупотреба с права от страна на недобросъвестните им носители.“
(Решение №203/13.08.2015 по дело №293/2015 на ВКС, НК, II н.о., докладчик Галина Захарова)

Не трябва да се отива в едната или другата крайност. При преценката и произнасянето на съда по допустимостта, относимостта и достатъчността на доказателствените материали е нужен баланс. От една страна, да не се накърни нужният обем от факти, значими за правилното решаване на делото, а от друга страна, да не се допусне неоправдано разширение на обсега на предмета на доказване.

Относимостта на мотивите към предмета на спора и към диспозитива, както и на диспозитива към предмета на спора, са незаобиколима предпоставка за валидността на съдебния акт.

За съжаление, съсловната солидарност е твърде силна и незаобиколима пречна за справедливото решаване на подобни казуси.

* * *

Изход: Всеки съдия-докладчик, на който се падне дело с оспорване на съдебен акт за нищожност поради абсурдни съдопроизводствени нарушения, може да се отвежда, за да не става част от пародията , докато авторите на такива актове изпъкнат и останат сами.


Пример 5
Заявление вх.№ ДОИ17000196ВН от 08.11.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издадени и регистрирани в Община Варна документи с означения  
ДОИ16000172ВН_001ВН_001ВН с дата 08.11.2016г. и ДОИ16000172ВН_001ВН_002ВН с дата 09.11.2016г.
     
Решение № ДОИ17000196ВН_001ВН от 21.11.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000196ВН_002ВН от 04.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта, с която е отказана информацията по т.3, 4 и 5 от заявлеието  
      Адм. дело 3388/2017г., АдСВ, XXVIII
 с-в - Даниела Станева, с.з.
24.01.2018г.,  решено
      Отговор от ДОИ17000196ВН_003ВН от 06.12.2017г. 
      Протокол от с.з. на 24.01.2018г.
      Съдебно решение № 344 от 21.02.2018г.  (за подаване на иск за нищожост поради сменен предмет

Пример 4
Председател на Общински  съвет Варна - ЗПУГДВМС
   Адм. дело № 2172 /2017г. на АдСВ, V с-в - Димитър Михов, наср. 31.10.2017г. 
      Иск вх.№ ОС1300096_048ВН от 18.07.2017г. от Инициативния комитет за местен референдум за МГ и крайбрежната зона
            Искане вх.№ ОС130000ВН_041ВН от 28.06.2013г. за уточняване на нередностите в подписката
      Разпореждане № 13301 от 28.07.2017г.
      Уточняваща молба с.д. 12701 от 01.08.2017г. 
      Молба с.д. 13206 от 11.08.2016г.      
      Молба с.д. 13553 от 21.08.2016г. от ИК
      Разпореждане № 15146 от 04.09.2017г.
      Протокол от с.з. на 31.10.2017г. по адм. дело № 2172 /2017г. на АдСВ
      Съдебно решение № 2137 от 29.11.2017г. 
      Иск от 05.02.2018г. от ИК за обявяване на нищожност на съдебно решение № 2137 от 29.11.2017г. по адм. дело № 2172 от 2017г. на АдСВ - на основание чл.128  ал.1 т.8 от АПК във връзка с чл.270 ал.2 от ГПК
      Адм. дело № 438 /2018г. на АдСВ, VII с-в - Ирена Обретенова (текат отводи)
      Уточняваща молба с.д. 2935 от 12.02.2018г.
      Определение № 1286 от 16.04.2018г.
      Молба с.д. 7448 от 19.04.2018г. относно мотивиране или отмяна на определение № 1286 от 16.04.2018г.
      Определение № 1344 от 20.04.2018г.
      Молба с.д. 7668 от 24.04.2018г. относно изпълнение на указанието за заплащане на държавна такса
      Определение № 6768 от 30.04.2018г. 
      Молба вх.№ 8591 от 09.05.2018г. за определяне на срок при бавност 
      Определение № 1526 от 10.05.2018г.
      Заявка с.д. 8753 от 11.05.2018г. по чл.256 ал.2 от ГПК с копие-сигнал до КПЕ при АдСВ и Инспектората към ВСС
      Становище за с.з. на 18.05.2018г. от 9:30 часа
      Протокол от с.з. на 18.05.2018г. от 9:30 часа
      Определение № 16 от 18.05.2018г. на ВАС по молбата за определяне на срок при бавност 
      Молба от 28.05.2018г. - PS900002D973O, рег.№ с.д. 9832 от 30.05.2018г. за поправки и допълване на протокола от с.з. и нов срок за писмени бележки
      Съдебно решение № 1154 от 30.05.2018г. (срок за обж. 15.06.2018г.)  
      Разпореждане от 30.05.2018г. за насрочване на с.з. на 06.06.2018г. по молбата за поправки и допълване на протокола
      Протокол от с.з. на 06.06.2018г. от 10:00 часа
      Молба с.д. 10282 от 06.06.2018г. относно запазване на звукозаписите от всички открити заседания до влизането в сила на съдебното решение или изискването им от прокуратурата 
      Касационна жалба от 15.06.2018г., PS9004008BUW3
     Адм. дело № 9146 /2018г. на ВАС, 3-то отд., образувано на 19.07.2017г., наср. 13.03.2019г. 14:00ч., 22.01.2020г. 14:00ч., пренасрочено
      Съдебно решение

Пример 3
Адм. дело № 439 /2018г. на АдСВ, XVIII с-в - Мария Йотова, прекратено, обжалвано с частна жалба  
        Иск вх.№ 2394 от 05.02.2018г. относно бездействието на председателя на ОС Варна по уведомяване на ИК за установените нередности в подписката и определяне на едномесечен срок за тяхното отстраняване.
            Писмо ОС13000096ВН_039ВН от 18.06.2013г. 
        Определение № 675 от 16.02.2018г. 
        Частна жалба вх.№ 3490 от 19.02.2018г.
   Адм. дело № 3302 /2018г. на ВАС, Осмо отделение, определено  
        Определение №3592 от 21.03.2018г. 

Пример 2
Заявление вх.№ ДОИ17000100ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно генералния план на гр. Варна от 1956г.
     
Решение № ДОИ17000100ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000100ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2246/2017г., АдСВ, XIX с-в - Mарияна Бахчеван, V с-в - Димитър Михов, с.з. на 17.10.2017г., 23.01.2018г. от 09:15ч.
     
Протокол от 17.10.2017г. 
      
Съдебно решение № 2036 от 16.11.2017г.
     
Молба от 20.11.2017г. за допълване на решението
     
Протокол от с.з. на 23.01.2017г.
     
Допълнително решение № 194 от 06.02.2018г.
     
Иск от 09.02.2018г. за обявяване на нищожност на съдебно решение № 2036 от 16.11.2017г.
      Адм. дело 518/2018г., АдСВ, 
III с-в - Дарина Рачева 
      Протокол от с.з. на 13.03.2017г.
     
Молба с.д. 5261 от 15.03.2018г. относно конституиране на ответник, по доказателствата
     
Определение № 991 от 20.03.2018г., с което съдът оставя без уважение исканията в молбата от 15.03.2018г.
      
Молба с.д. 5988 от 27.03.2018г. относно уточнения на предмета на иска, по доказателствата


Пример 1
Заявление вх.№ 17ДОИ23 от 29.05.2017г. до кмета на община Пловдив относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в община Пловдив 
     
Решение рег.№ 17ДОИ23 (1) от 13.06.2017г. 
     
Искане по чл.22 от ЗДОИ от 19.06.2017г. 
      Уведомително писмо изх.№ 94-00-69 от 29.06.2017г. на МРРБ, че информацията по препратеното от Община Пловдив на ГД „ГРАО“ заявление, не била налична  
     
Решение 2 рег.№ 17ДОИ23 (7) от 04.07.2017г. 
     
Жалба от 21.07.2017г. до АдСВ срещу уведомително писмо изх.№ 94-00-69 от 29.06.2017г. на МРРБ   
      Адм. дело 2141/2017г., АдСВ,
XXXIII с-в - Мария Ганева, с.з. на 13.12.2017г. от 14:15ч.
      Писмо с.д.13464 от 18.08.2016г. от МРРБ
      Разпореждане от 28.08.2017г.
      Уточняваща молба  с.д. 14148 от 04.09.2017г. от СОПА       
      Определение № 2558 от 21.09.2017г.
     
Молба от 07.12.2017г. за издаване на съдебно удостоверение и приложени доказателства:  1  2
      Молба от 12.12.2019г. със становище по писмо с.д.13464/18.08.2016г. от МРРБ и приложени 23 доказателства: 
            
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
      Протокол от с.з. на 13.12.2017г.
     
Молба - защита с.д. 20147 от 21.12.2018г.
     
Съдебно решение № 10 от 05.01.2018г. 
     
ИСК вх.док. № 1475 от 24.01.2018г. от СОПА за обявяване нищожността на съдебното решение от 05.01.2018г. на основание: чл.128  ал.1 т.8 от АПК във връзка с чл.270 ал.2 от ГПК
      Адм. дело 325/2018г., АдСВ,
VII с-в - Ирена Обретенова - отв., ХХII с-в - Янка Ганчева, с.з. 13.03.2018г. 13:30ч.
      Протокол от с.з. на 13.03.2018г. от 13:30ч.
     
Молба с.д. 5262 от 15.03.2018г. относно отмяна на хода по същество и отвод на всички съдии
     
Разпореждане от 16.03.2018г.
     
Съдебно решение № 671 от 27.03.2018г. 
      Касационна жалба вх.док.№ 7099 от 16.04.2018г. от СОПА
      Адм. дело 6633/2018г. на ВАС, Пето отделениес.з. на 20.11.2019г., 09:00ч., зала 3 * * *
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  

 Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 1975

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 30.03.2018 - 15:23:32