СОПА оптимизира чрез ЗДОИ - заявления 2017 - 2020г.  2017 г. 

131. Заявление вх.№ ДОИ 17000002ВН от 09.01.2017г. до кмета на община Варна относно  договор или договори за сътрудничество между Община Варна и Икономически университет – Варна по проект „Време: Варна 2012 - 2013г.“
      Решение № ДОИ 17000002ВН_004ВН от 18.01.2017г. 
         Решение № 709 по протокол 12 от 24.10.2012г. на ОС Варна
         Договор за сътрудничество № 126 от 14.12.2012г. и фактури 2 броя
         Споразумение (анекс) от 30.04.2014г. и фактура от 15.06.2014г.

132. Заявление до Общински съвет - Бургас (вх.№ 08-00-5636 от 11.01.2017г.), до кмета и секретаря на Община Бургас (вх.№ 94-01-824 от 12.01.2017г.), относно статута на териториалните дирекции в град Бургас (район, кметство или друг) и броя на гражданите с избирателни права за местни избори и референдуми във всяка отделна дирекция и общо за община Бургас 
      Уведомително писмо изх.№ 08-00-1538 от 13.01.2017г., че исканата информация с така поставените въпроси не е от компетентността на Общински съвет - Бургас
      Молба - уточнение от 13.01.2017г. от СОПА на искането по т.1 от заявлението  
      Отговор от Общински съвет - Бургас от 17.01.2017г. с приложена справка, съдържаща:
          1. Докладна записка записка от 12.05.2014г. на зам.-кмет Йорданка Ананиева, и.д. кмет на община Бургас, с предложение до Общински съвет – Бургас относно: Одобрявaне на нова структура на общинската администрация и промяна в нейната численост в рамките на одобрената обща численост на персонал. 
          2. Препис-извлечение от протокол с решение на Общински съвет - Бургас по т. 2 от дневния ред от заседанието, проведено на 27.05.2014 г. 
      Отговор - Решение № 63-00-7 (1) от 23.01.2017г. от Община Бургас
           Докладна записка записка от 12.05.2014г. 
           Извлечение от протокол заседание на общинския съвет от 27.05.2014 г.
      Молба вх.№ 63-00-7 (3) от 31.01.2017г. от СОПА относно тълкуване на решението и допълване на предоставената информация на основание чл.62 от АПК и чл.22 от ЗДОИ
      Писмо изх.№ 63-00-7 (4) от 04.02.2017г. от секретаря на Община Бургас с искане за уточнения
      Уточняваща молба вх.№ 63-00-7 (5) от 08.02.2017г. от СОПА 
      Отговор - Решение № 63-00-7 (6) от 21.02.2017г. от секретаря на Община Бургас


133. Заявление вх.№ ДОИ 17000013ВН от 13.01.2017г. до председателя на ОС Варна относно публичния регистър по чл.27 ал.5 от ЗПУГДВМС, в който се завеждат предложенията за произвеждане на местен референдум. 

134. Заявление вх.№ 63-00-13 от 06.02.2017г. до президента Румен Радев относно задължения субект по смисъла на чл.3 от ЗДОИ, както и длъжността и имената на лицето или лицата по чл.28 ал.2 от ЗДОИ в рамките на президентската институция 
           Решение № 02-03-75 от 17.02.2017г. на главния секретар на президента за предоставяне на исканата информация 


135. Заявление вх.№ 63-00-14 от 06.02.2017г. до президента Румен Радев относно „стенограмите КТБ“ от консултациите при президента Росен Плевнелиев за съдбата на Корпоративна търговска банка и финансовото състояние на държавата, проведени на 29.06.2014г. и 14.07.2014г. 
       Тайната за резултатите от банковия надзор над КТБ и за консултациите при президента ли е по-важна, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, или интересът на нацията? 
          Решение № 02-03-78 от 17.02.2017г. за отказ за предоставяне на исканата информация 
          Жалба от 06.03.2017г. до АССГ срещу решението за отказ да бъдат публикувани „стенограмите КТБ“
      Адм. дело № 2395 /2017г. на АССГ, вх.№ 6635 от 10.03.2017г., II отд., 29 с-в - Красимира Милачкова, с.з. на 17.05.2017г. и 31.05.2017г., решено 
          Определение от 03.04.2017г. с указания към страните и насрочване на делото 
          Становище от 15.05.2017г. от СОПА за с.з. на 17.05.2017г. с мотиви към доказателственото искане за справка относно правното основание и кои точно национални интереси са наложили маркирането с гриф „поверително
          Протокол от с.з. на 17.05.2017г.
          Протокол от с.з. на 31.05.2017г. - делото е обявено за решаване 
          Писмени бележки от 13.06.2017г. от СОПА  
          Писмена защита от 29.06.2017г. от адв. Кашъмов
          Молба от 29.09.2017г. от СОПА
          Съдебно решение № 5689 от 11.10.2017г.
          Молба от 05.11.2017г. за допълване на решението с произнасяне в частта за мълчаливия отказ и изменение в частта за разноските - с.з. на 13.12.2017г. от 11:30 ч.  
          Касационна жалба от 09.11.2017г. срещу частта от решението, в която съдът е приел оспорването на мълчаливия отказ за неоснователно
          Определение № 8403 от 04.12.2017г. 
          Протокол от с.з. на 13.12.2017г. - делото е решено с протоколно решение 
          Касационна жалба от 28.12.2017г. срещу протоколно решение от с.з. на 13.12.2017г.
      Адм. дело № 1588 /2018г. на ВАС - Пето отделение, обр. 01.02.2018г., с.з. 16.09.2019г. 9:00ч., решено
      Молба - защита от 13.09.2019г. за с.з. на 16.09.2019г. от 9:00 часа
      Протокол от с.з. на 16.09.2019г. 
      Бележки от 20.09.2019г. - писмена защита 
      Съдебно решение № 13104 от 04.10.2019г. 
      Молба от 17.10.2019г. относно изпращане на препис от съдебното решение на органа по чл.307 от АПК.  
      Решение № 02-03-372 от 13.11.2019г. за предоставяне на исканата информация, по силата на решение № 13104 от 04.10.2019г. на ВАС по адм.д. № 1588 от 2018г.  

136. Заявление вх.№ П-0001 от 02.03.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно брой изрични решения по ЗДОИ, представени от община Варна на съда по 38 дела, образувани по жалби срещу мълчалив отказ към 07.11.2016г. Приложение в pdf формат и линк към публикацията
          Решение № 1 от 09.03.2017г. за предоставяне на исканата информация
          Справка за броя на делата за периода 01.09.2015г. - 07.11.2016г.

137. Заявление вх.№ П-0003 от 21.03.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно промяната в реда за предоставяне на страните на копия от документи по делата 
          Решение № 3 от 23.03.2017г. за предоставяне на исканата информация 
          Заповед № РД-0098 от 20.03.2017г. на председателя на АдСВ

138. Заявление до МРРБ вх.№ 94-00-32 от 04.04.2017 г. за протоколите на ГД „ГРАО“ от проверките на подписки за местни референдуми и местни граждански инициативи след 11.07.2014г.
        Решение изх.№ 94-00-32 от 18.04.2017г. за предоставяне на достъп, съдържащо списък на подписките 
      * * *
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 15.04.2011г. до 24.10.2013г.
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 25.10.2013г. до 11.07.2014г.
      Списък на подписките за периода от 12.07.2014г. до 18.04.2017г.

139. Заявление вх.№ РЛН17-ОИ94-8 от 28.04.2017г. до кмета на район „Люлин“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Уведомление изх. № РЛН17-ОИ94-8 от 11.05.2017г.

140. Заявление вх.№ СОА17-ЕВ-189 от 01.05.2017г. до председателя на СОС относно причината Решение № 151 по точка 17 от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет на 06.04.2017г. да не бъде обявено в законния 7 дневен срок, неговия текст, датата и мястото на неговото обявяване
        Решение № СОА17-РИ09-150 от 12.05.2017г. за предоставяне на исканата информация


141. Заявление вх.№ РМЛ17-НЦ62-25 от 02.05.2017г. до кмета на район „Младост“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

142. Заявление вх.№ РКС17-ОИ94-7 от 02.05.2017г. до кмета на район „Красно село“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

143. Заявление вх.№ ЗДОИ-8 от 02.05.2017г. до кмета на район „Централен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

144. Заявление вх.№ 77-НЕТ-45 от 02.05.2017г. до кмета на район „Източен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
 
145. Заявление вх.№ 3-6300-29 от 02.05.2017г. до кмета на район „Северен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

146. Заявление вх.№ 6-6300-3 от 02.05.2017г. до кмета на район „Тракия“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  
        Писмо отговор изх.№ 6-6300-3(1) от 04.05.2017г.

147. Заявление вх.№ 47-НЕТ-140 от 02.05.2017г. до кмета на район „Южен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

148. Заявление вх.№ ДОИ-4 от 02.05.2017г. до кмета на район „Западен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

149. Заявление вх.№ РД17008528АС от 02.05.2017г. до кмета на район „Аспарухово“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

150. Заявление вх.№ ДОИ17000063МЛ от 02.05.2017г. до кмета на район „Младост“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка           

151. Заявление вх.№ ДОИ17000064ОД от 02.05.2017г. до кмета на район „Одесос“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000064ОД_001ОД от 10.05.2017г., че заявлението се препраща на ТЗ „ГРАО“ - Варна, гр.Варна, 9000, бул. „Осми Приморски полк“ 43, ет.9, стая 909         

152. Заявление вх.№ ДОИ17000061ПР от 02.05.2017г. до кмета на район „Приморски“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка   
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000061ПР_001ПР от 02.05.2017г., че заявлението се препраща чрез ТЗ „ГРАО“ - Варна до ГД „ГРАО“ към МРРБ        

153. Заявление вх.№ ДОИ17000062ВЛ от 02.05.2017г. до кмета на район „Владислав Варненчик“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000062ВЛ_001ВЛ от 10.05.2017г., че заявлението се препраща чрез ТЗ „ГРАО“ - Варна до ГД „ГРАО“ към МРРБ 


154. Заявление вх.№ 63-00-19 от 02.05.2017г. до кмета на община Трън, област Перник, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
        Уведомително писмо изх.№ 63-00-19 (1) от 04.05.2017г., че в масива НБД „Население“ не са заложени опции за търсене на желаната информация


155. Заявление вх.№ 94-ЗДОИ-4 от 02.05.2017г. до кмета на община Кърджали, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

156. Заявление вх.№ 63-00-073 от 02.05.2017г. до кмета на община Шумен, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка   

157. Заявление вх.№ ДОИ-12 от 02.05.2017г. до кмета на община Кюстендил, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Решение № 44 от 09.05.2017г. на кмета на Община  Кюстендил


158. Заявление вх.№ 63-00-20 от 02.05.2017г. до кмета на Община град Добрич, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Уведомително писмо рег.№ 63-00-20 от 12.05.2017г.

159. Заявление вх.№ П-0006 от 02.05.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно изрични решения и уведомителни писма по ЗДОИ, представени от община Варна на съда по дела, образувани по жалби срещу мълчалив отказ за периода след 07.11.2016г. 
 
       Решение №7 от 10.05.2017г. и Справка с исканата информация  

160. Заявление вх.№ 94-00-41 от 09.05.2017 г. до МРРБ относно броя на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на местен референдум на 14 май 2017г. в община Провадия, област Варна, поотделно за всяко от предвидените в Изборния кодекс основания за заличаване

161. Заявление вх.№ РД 47-00-145 от 09.05.2017г. до кмета на община Провадия, област Варна относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

162. Заявление вх.№ ДОИ 17000068ВН от 12.05.2017г. до кмета на община Варна относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

163. Заявление вх.№ 14-30-98 от 15.05.2017г. до председателя на КЗД относно съдбата на преписка № 200 от 2013г. за извършена множествена дискриминация при проектирането на ОУП на община Варна по признаците  „убеждение“, „имуществено състояние“ и „лично и обществено положение“ в полза на частен интерес, съпътствана и от данни за предполагаема деятелност от общ характер 
      Жалба вх.№ 10764 от 28.06.2017г. срещу мълчалив отказ на КЗД
      Адм. дело 1858/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, XXVIII с-в - Даниела Станева, с.з. на 10.01.2018г. от 11:00ч. - решено
      Молба с.д. 13563 от 22.08.2017г. от КЗД
      Определение № 2882 от 24.10.2017г. 
      Становище от 27.10.2017г. от СОПА
      Определение № 7626 от 06.11.2017г. по адм. дело № 12083 на АССГ
      Определение № 13787 от 14.11.2017г. по адм. дело № 12756 от 2017г. на ВАС
      Определение № 3471 от 14.12.2017г. за отвод на съдия Гергана Стоянова
      Протокол от с.з. на 10.01.2018г. от 11:00ч.
      Съдебно решение № 85 от 22.01.2018г.
              Отговор от КЗД - Решение № 50 от 23.03.2018г.

164. Заявление до МРРБ вх.№ 94-00-43 от 15.05.2017г. относно произхода и измененията на методиката за извършването на проверка на подписка за произвеждане на местен референдум 
        Уведомително писмо изх.№ 94-00-43 от 29.05.2017г., че няма приета методика за проверка на подписките

165. Заявление вх.№ 6872 от 15.05.2017 01:36:07 до кмета на Столична община относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

166. Заявление вх.№ 63-130-1 от 16.05.2017г. до кмета на община Русе относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за избирателния корпус в община Русе

167. Заявление вх.№ 63-00-186 от 16.05.2017г. до кмета на община Бургас относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за избирателния корпус в община Бургас 
      Решение по заявлението

168. Заявление вх.№ ДОИ17000070ВН от 19.05.2017г. до кмета на община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в община Варна 
      Решение рег.№ ДОИ17000070ВН_003ВН от 01.06.2017г. 
      Справка рег.№ ДОИ17000070ВН_004ВН от 05.06.2017г.

169. Заявление вх.№ ДОИ17000073ПР от 26.05.2017г. до кмета на район  „Приморски“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор рег.№ ДОИ17000073ПР_001ПР от 08.06.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000073ПР_002ПР от 28.06.2017г. до АдСВ  
      Адм. дело 2012/2017г., АдСВ, XXXIV с-в - Елена Янакиева, с.з. 10.11.2017г. от 09:30ч., решено, в сила от 21.12.2017г.
      Протокол от с.з. на 10.11.2017г.
      Съдебно решение № 2174 от 04.12.2017г.
      Искане с.д.3730 от 21.02.2018г. за налагане на глоба на кмета на район „Приморски“ за неизпълнение на съд. решение
            Разпореждане № 4373 от 14.03.2018г. по искането за налагане на глоба
      Решение изх.№ ДОИ17000073ПР_005ПР от 08.03.2018г. за предоставяне на достъп до исканата информация
            Справка от 09.03.2018г. за броя на пълнолетните лица в район „Приморски“ – Община Варна

170. Заявление вх.№ ДОИ17000074МЛ от 29.05.2017г. до кмета на район  „Младост“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор изх. рег.№ ДОИ17000074МЛ_001МЛ от 09.06.2017г. 
      Справка - приложение от 09.06.2017г.

171. Заявление вх.№ ДОИ17000075ОД  от 29.05.2017г. до кмета на район „Одесос“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор рег.№ ДОИ17000075ОД_001ОД от 09.06.2017г. 
      Жалба от 28.06.2017г. до АдСВ  
      Адм. дело 1922/2017г., АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, с.з. на 01.11.2017г. от 15:30ч., решено
      Молба  - отговор на жалбата
      Протокол от 01.11.2018г.
      Писмени бележки с.д.17438 от 06.11.2018г. 
      Съдебно решение № 2084 от 22.11.2017г.
      Касационна жалба от 11.12.2018г. от кмета на район Одесос
      Възражение от 28.12.2017г. от СОПА срещу касационната жалба
      Адм. дело 434/2018г. на ВАС, Пето отделение, с.з. на 24.04.2019г., 09:00ч., зала 3  
      Решение № 12175 от 10.09.2019


172. Заявление вх.№ ДОИ17010188ВЛ от 29.05.2017г. до кмета на район  „Владислав Варненчик“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор изх. рег.№ ДОИ17010188ВЛ_001ВЛ от 08.06.2017г. 

173. Заявление вх.№ от 29.05.2017г. до кмета на район  „Аспарухово“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор от xx.06.2017г. 

174. Заявление вх.№ 17ДОИ23 от 29.05.2017г. до кмета на община Пловдив относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в община Пловдив 
      Решение рег.№ 17ДОИ23 (1) от 13.06.2017г. 
      Искане по чл.22 от ЗДОИ от 19.06.2017г. 
      Уведомително писмо изх.№ 94-00-69 от 29.06.2017г. на МРРБ, че информацията по препратеното от Община Пловдив на ГД „ГРАО“ заявление, не била налична  
      Решение 2 рег.№ 17ДОИ23 (7) от 04.07.2017г. 
      Жалба от 21.07.2017г. до АдСВ срещу уведомително писмо изх.№ 94-00-69 от 29.06.2017г. на МРРБ   
      Адм. дело 2141/2017г., АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, с.з. на 13.12.2017г. от 14:15ч.
      Писмо с.д.13464 от 18.08.2016г. от МРРБ
      Разпореждане от 28.08.2017г.
      Уточняваща молба  с.д. 14148 от 04.09.2017г. от СОПА       
      Определение № 2558 от 21.09.2017г.
      Молба от 07.12.2017г. за издаване на съдебно удостоверение и приложени доказателства:  1  2
      Молба от 12.12.2017г. със становище по писмо с.д.13464/18.08.2016г. от МРРБ и приложени 23 доказателства: 
            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
      Протокол от с.з. на 13.12.2017г.
      Молба - защита с.д. 20147 от 21.12.2018г.
      Съдебно решение № 10 от 05.01.2018г. 
      ИСК вх.док. № 1475 от 24.01.2018г. от СОПА за обявяване нищожността на съдебното решение от 05.01.2018г. на основание: чл.128  ал.1 т.8 от АПК във връзка с чл.270 ал.2 от ГПК
      Адм. дело 325/2018г., АдСВ, VII с-в - Ирена Обретенова - отв., ХХII с-в - Янка Ганчева, с.з. 13.03.2018г. 13:30ч.
      Протокол от с.з. на 13.03.2018г. от 13:30ч.

      Молба с.д. 5262 от 15.03.2018г. относно отмяна на хода по същество и отвод на всички съдии
      Разпореждане от 16.03.2018г.
      Съдебно решение № 671 от 27.03.2018г. 
      Касационна жалба от 13.04.2018г., вх.док.№ 7099 от 16.04.2018г. от СОПА срещу решение № 671 от 27.03.2018г. по адм. дело № 325 от 2018г., постановено от АдСВ, XXII състав
      Адм. дело 6633/2018г. на ВАС, Пето отделениес.з. на 20.11.2019г., 09:00ч., зала 3 
 

175. Заявление вх.№ 10-21-24 /01.06.2017г. до кмета на община Стара Загора относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в община Стара Загора 
      Решение рег.№ 10-22-28 /18.07.2017г. за отказ от достъп до информацията по заявление вх.№ 10-21-24 /01.06.2017г.  
      Жалба от 19.07.2017г. до Адм. съд Стара Загора срещу част от решение № 10-22-28 /18.07.2017г. за отказ от достъп до информацията по заявление вх.№ 10-21-24 /01.06.2017г. по описа на община Стара Загора   
      Адм. дело 403/2017г., Адм. съд Стара Загора, II с-в - Галина Динкова, с.з. на 18.10.2017г. от 10:15 часа
      Становище за с.з. на 18.10.2017г. от 10:15 часа
      Съдебно решение № 295 от 16.11.2017г.
      Молба от 04.12.2017г. за изменение на решението в частта за разноските
      Определение № 7 от 05.01.2018г.
      Молба от 14.02.2018г. за издаване на изпълнителен лист


176. Заявление вх.№ РСЦ17-РИ09-3 от 01.06.2017г. до кмета на район „Средец“ - Столична община относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района 
      Решение рег.№ РСЦ17-РИ09-3(1) от 12.06.2017г., с което е предоставена информация по т.1, 2, 4 и 5 от заявлението 
      Писмо рег.№ РСЦ17-РИ09-3(4) от 14.06.2017г., с което заявлението се препраща на ГД „ГРАО“ към МРРБ 
      Писмо изх.№ 94-00-67 /29.06.2017г. от МРРБ
      Жалба от 21.07.2017г. до АдСВ  
      Адм. дело 2140/2017г., АдСВ, XI с-в - Тинка Косева, с.з. на 06.12.2017г. от 09:30ч., XIV с-в - Йова Проданова, с.з. 12.02.2018г., 02.04.2018г., 24.04.2018г. от 15:00ч. 
      Определение № 2254 от 21.08.2017г., с което АдСВ изпраща делото по подсъдност на АССГ.
      Определение № 6446 от 19.09.2017 г. по адм. дело № 9833/2017 г. на АССГ - АССГ повдига спор за подсъдност
      Определение № 12158 от 12.10.2017г. по адм. дело № 11216/2017г. на ВАС - ВАС определя за компетентен АдСВ 
      ***
      Молба с.д. № 17698/10.11.2017г. от СОПА за издаване на съдебно удостоверение за пред ЦИК

      Съдебно удостоверение № 4485 от 13.11.2017г. за пред ЦИК
      Писмо-отговор от ЦИК от 17.11.2017
      Молба с.д. № 18159/17.11.2017г. от СОПА за издаване на съдебно удостоверение, с приложени доказателства
      Съдебно удостоверение № 4596 от 21.11.2017г. за пред кмета на СО и обл. управител на област София град
          Писмо-отговор от 30.11.2017г. от кмета на СО
          Писмо-отговор от 01.12.2017г. от областния управител на област София град
      Протокол от с.з. на 06.12.2017г. - с докладчик Тинка Косева
      Бележки с.д. 2693 от 08.02.2018г. от МРРБ
      Протокол от с.з. на 12.02.2018г. - с докладчик Йова Проданова, с искане за съдебно удостоверение за пред МРРБ
      Съдебно удостоверение № 743 от 15.02.2018г. за пред МРРБ
          Придружително писмо вх.№ 92-00-78 от 16.02.2018 г. в МРРБ
          Писмо-отговор от МРРБ изх.№ 92-00-78 от 28.02.2018г.
      Молба с.д. 5263 от 15.03.2018г. относно служебно изискване на данните и глоба на длъжностно лице 
      Протокол от с.з. на 02.04.2018г. - делото е отложено за 24.04.2018г. поради неизпълнение на съд. удостоверение 
      Становище-отговор с.д. 6426 от 03.04.2018г., с което ГД „ГРАО“ към МРРБ отново не предоставя исканите данни 
      Молба с.д. 6645 от 05.04.2018г. за налагане на глоба за двукратно неизпълнение указания на съда и повторно служебно изискване на данни
            Разпореждане № 5672 от 10.04.2018г.: „Съдът се е произнесъл по повторно изискване на доказателствата в с.з. на 02.04.2018г. По искането за нови доказателства съдът ще се произнесе в с.з. на 24.04.2018г.
      Писмо изх.№ 1601 от 05.04.2018г., с което съдът повторно изисква доказателствата  
      Писмо с.д.7212 от 17.04.2018г., с което главният секретар на МРРБ Веселина Терзийска е представила отново същото становище-отговор с.д. 6426 от 03.04.2018г. на главния директор на ГД „ГРАО“, което не съдържа исканите данни
      Молба от 23.04.2018г. от СОПА относно изискване на данни за трети път; налагане глоби за трикратно неизпълнение на указанията на съда и за бавене на съдебния процес; становище за с.з. на 24.04.2018г. 
      Протокол от с.з. на 24.04.2018г.
      Съдебно решение от 22.05.2018г. 
      Касационна жалба от 08.06.2018г.
      Адм. дело № 8953 /2018г. на ВАС - Пето отд., образ. на 17.07.2018г., наср. 27.11.2019г., 10:30ч., зала 3


177. 
Заявление вх.№ 03.07-47 от 05.06.2017г. до Министър-председателя на РБ относно наличието на техническа възможност Правителството на РБ да получава поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост 
     
Писмо № 03.07-47 от 12.06.2017г., с което МС препраща заявлението на МРРБ  
     
Писмо № 03.07-47 от 12.06.2017г., с което МС препраща заявлението на ЦИК 
      Писмо № ЦИК-04-03-2 от 13.06.2017г., с което ЦИК препраща заявлението на МРРБ  
     
Уведомително писмо от 27.06.2017. от МРРБ до СОПА, МС и ЦИК, от което е видно, че МРРБ не разполагало с информация за „наличието на програмен продукт за изготвяне на поименни списъци и справки за броя на пълнолетните граждани с постоянен или настоящ адрес“ 
     
178. 
Заявление вх.№ 812104-113 от 05.06.2017г. до Министъра на вътрешните работи относно наличието на техническа възможност за изготвянето в системата на МВР на поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост
     
Уведомително писмо изх.рег.№ 812100-12540 от 14.06.2017г. за удължаване срока за отговор с 10 дни - до 29.06.2017г.  
    
Решение от 28.06.2017г.

179. 
Заявление от 05.06.2017 г. до Главния прокурор на РБ (рег.№ 27880 от 05.06.2017г. - общ, вх.№ 2073 от 05.06.2017г. при гл.прок.) относно наличието на техническа възможност Прокуратурата на РБ да получава поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост
     
Решение № 2073 от 16.06.2017г. и Справка от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП 

180. 
Заявление вх.№ 63-00-33 от 06.06.2017 г. до кмета на община Гърмен, област Благоевград, относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в с. Марчево, община Гърмен
      Уведомително писмо
      Искане по чл.22 от ЗДОИ за допълване на предоставената информация 

181. 
Заявление вх.№ 5793 от 07.06.2017 г. до и.ф. председател на Административен съд - Бургас относно броя плащанията на държавни такси на каса и чрез ПОС терминал  

182. 
Заявление вх.№ 10208 от 07.06.2017 г. до и.ф. административен ръководител на Административен съд - Пловдив относно броя плащанията на държавни такси на каса и чрез ПОС терминал  

183. 
Заявление вх.№ 9068 от 12.06.2017 г. до председателя на ВАС относно действията по издигане/спускане на съдия Светлозар Рачев от Габровския административен съд за кандидат за член на ВСС

184. 
Заявление от 12.06.2017 г. до председателя на АС Варна относно действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС

185. 
Заявление от 16.06.2017 г. до председателя на АС Смолян относно действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС
      
Решение № 112 от 19.06.2017г. от Игнат Колчев, председател на АС Смолян 

186. Заявление от 16.06.2017 г. до председателя на АС Враца относно действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС
       
Решение от 26.06.2017г. от Татяна Коцева, съдия в АС Враца
        Жалба от 05.07.2017г.
        Адм. дело 446/2017г., Адм. съд - Враца
        Адм. дело 428/2017г., Адм. съд - Монтана 
        Решение № 513 от 10.11.2017г. по адм. дело № 428 от 2017г. по описа на АС Монтана       
        Касационна жалба от
        Адм. дело 3026/2018г., ВАС, Пето отделение, с.з. на 17.04.2019г. от 9:00ч. в зала 3
        Протокол от с.з. на 17.04.2019г. от 9:00 часа 
        Решение № 8251 от 03.06.2019г.
        Молба от 19.06.2019г. относно изменение на Решение № 8251 от 03.06.2019г. в частта за разноските 
        Определение № 11380 от 24.07.2019г. - осъжда Административен съд Враца да заплати на СОПА сума в размер на 115 /сто и петнадесет/лева, представляващи разноски по делото за двете съдебни инстанции.

187. Заявление вх.№ ДОИ17000097ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно план на гр. Варна, подписан на 26.09.1878г., с отразени знакови места в града  
      Решение № ДОИ17000097ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000097ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ от 02.08.2017г.
      Адм. дело 2243/2017г., АдСВ, XXVI
 с-в - Ралица Андонова, с.з. на 19.09.2017г., 31.10.2017г., 14.11.2017г. 9:30ч.
      Протокол от с.з. на 19.09.2017г.
      Протокол от с.з. на 31.10.2017г.
      СТЕ- заключение от 07.11.2017г., вещо лице Стефка Георгиева Попова 
      Писмо с.д. 17653 от 09.11.2017г., с което ВОП отказва да встъпи като страна в производството 
      Протокол от с.з. на 14.11.2017г.
      Съдебно решение № 114 от 24.01.2018г.   
      Касационна жалба вх.№ 2577 от 07.02.2018г. от общината
      Отговор с.д. 3491 от 19.02.2018г. на касационната жалба
      Адм. дело 2742/2018г., ВАС, Пето отделение, с.з. на 05.06.2019г. от 9:00ч. в зала 3, решено
      Протокол от с.з. на 05.06.2019г.
      Съдебно решение № 11701 от 02.08.2019г.
      Искане вх.№ 5 от 02.01.2020г. за налагане на глоба на глоба на длъжностното лице - секретаря на Община Варна, виновно за неизпълнението в срок на съдебното решение 
      Адм. дело 24/2020г., АдСВ, XXXIV с-в - Елена Янакиева, обр. 03.01.2020г.
      Разпореждане № 180 от 07.01.2020г.
      Уточняваща молба от 09.01.2020г.
      Решение № ДОИ17000097ВН_015ВН от 24.01.2020г.
      План на град Варна, подписан на 26.09.1878г., с отразени знакови места [jpg, 4269K]

     

188. Заявление вх.№ ДОИ17000098ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно изработения през 1900г. първи кадастрален план на гр. Варна, на подплатени картони в м.1:250 с нанесен с червен цвят улична регулация и последващи промени със син цвят 
      Решение № ДОИ17000098ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Протокол от 19.07.2017г. - вътрешнослужебен, неправилно озаглавен Протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ
      Жалба вх.№ ДОИ17000098ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2244/2017г., АдСВ, XXIV с-в - Борислав Милачков, с.з. на 16.10.2017г., 13.11.2017г., 22.01.2018г., 19.03.2018г., обявено за решаване, oтменен ход по същество, 30.04.2018г, 11.06.2018г. от 10,00ч.
      Молба с.д. 13782 от 28.08.2017г. - отговор на жалбата
      Протокол от с.з. на 16.10.2017г. с предложение за спогодба
      Молба с.д. 16887 от 27.10.2017г. от общината с отказ за спогодба
      Молба с.д. 16922 от 27.10.2017г. за обявяване на делото с обществен интерес и конституиране на прокуратурата  
      Протокол от с.з. на 13.11.2017г. за поправка на протокола от с.з. на 16.10.2017г.
      Протокол от с.з. на 13.11.2017г. по делото
      Молба с.д. 18378 от 22.11.2017г. от общината за назначаване на СТЕ       
      Становище с.д. 19054 от 04.12.2017г. от СОПА по молбата за СТЕ 
      СТЕ - заключение с.д. 19786 от 15.12.2017г., вещо лице Стефка Георгиева Попова 
      Молба с.д. 64 от 02.01.2018г. от СОПА за уточнения по СТЕ от 15.12.2017г.  
      Молба с.д. 224 от 05.01.2018г. от вещото лице за отвод и разпор. от 08.01.2018г. за замяната му с Лидия Босева  
      СТЕ - заключение от 08.03.2017г., вещо лице Лидия Стоянова Босева  
      Молба с.д. 5186 от 14.03.2018г. от СОПА за уточнения по СТЕ от 08.03.2018г. 
      Протокол от с.з. на 19.03.2017г. по делото
      Молба с.д. 5844 от 23.03.2018г. от СОПА за отмяна на хода по същество заради съдопроизводствени нарушения и повторно предложение за спогодба с кмета и секретаря на Община Варна, с приложено копие от Предложение до председателя на съда вх.№ ВП-0098 от 12.03.2018г.
      Определение № 1087 от 28.03.2018г., с което е отменен ходът по същество и на ответника е указано в срок до с.з. да представи мотивирано становище дали приема предложеното споразумение.
                    Сигнал от 24.04.2018г. от СОПА до ВРП 
                    Молба от 21.05.2018г. до ВРП
                    Постановление от 22.04.2019г. № 5160/2018г. 
      Протокол от с.з. на 30.04.2018г. 
      Протокол от с.з. на 11.06.2018г. 
      Съдебно решение № 1352 / 25.06.2018г. 
      Касационна жалба от 12.07.2018г. 
      Адм. дело 10021/2018г., ВАС, Пето отделениес.з. на 13.05.2019г. от 9:00ч. в зала 3
      Протокол от с.з. на 13.05.2019г.

     

189. Заявление вх.№ ДОИ17000099ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно изработения през 1900г. цветен генерален план на гр. Варна 
      Решение № ДОИ17000099ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000099ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2245/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, с.з. на 25.10.2017г., 22.11.2017г., 06.12.2017г., 31.01.2018г. от 15:30ч., решeнo
      Протокол от с.з. на 25.10.2017г.
      Молба с.д. 16793 от 25.10.2017г. за отвод  
      Молба с.д. 16921 от 27.10.2017г. за обявяване на делото за дело с обществен интерес  
      Молба с.д. 17344 от 03.11.2017г. за поправки в протокола  
      Молба с.д. 17835 от 13.11.2017г. за определяне на срок при бавност   
      Становище с.д. от 22.11.2017г. от СОПА за с.з. на 22.11.2017г.
      Протокол от с.з. на 22.11.2017г. по молбата за поправки в протокола от с.з. на 25.10.2017г. - не дава ход
      Протокол от с.з. на 22.11.2017г. по делото - не дава ход на делото 
      Становище с.д. от 04.12.2017г. от СОПА за с.з. на 06.12.2017г.       
      Протокол от с.з. на 06.12.2017г.
      Протокол от с.з. на 31.01.2018г.
      Писмени бележки от 05.02.2018г.
      Съдебно решение № 445 от 07.03.2018г. 
      Касационна жалба вх.док. № 6237 от 30.03.2018г. от кмета
      Възражение с.д. 7736 от 25.04.2018г. от СОПА срещу касационната жалба 
      Адм. дело 5706/2018г., ВАС, Пето отделение, обр. 08.05.2018г., с.з. на 20.03.2019г. от 9:00ч. в зала 3

190. Заявление вх.№ ДОИ17000100ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно генералния план на гр. Варна от 1956г.
      Решение № ДОИ17000100ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000100ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2246/2017г., АдСВ, XIX с-в - Mарияна Бахчеван, V с-в - Димитър Михов, с.з. на 17.10.2017г., 23.01.2018г. от 09:15ч.
      Протокол от 17.10.2017г. 
      Съдебно решение № 2036 от 16.11.2017г.
      Молба от 20.11.2017г. за допълване на решението
      Протокол от с.з. на 23.01.2017г.
      Допълнително решение № 194 от 06.02.2018г.
      Иск от 09.02.2018г. за обявяване на нищожност на съдебно решение № 2036 от 16.11.2017г.
      Адм. дело 518/2018г., АдСВ, III с-в - Дарина Рачева 
      Протокол от с.з. на 13.03.2017г.
      Молба с.д. 5261 от 15.03.2018г. относно конституиране на ответник, по доказателствата
      Определение № 991 от 20.03.2018г., с което съдът оставя без уважение исканията в молбата от 15.03.2018г.
      Молба с.д. 5988 от 27.03.2018г. относно уточнения на предмета на иска, по доказателствата


191. Заявление вх.№ ДОИ17000101ВН от 29.06.2017г. до кмета на община Варна относно кадастралния план на гр. Варна от 1950г. с нанесена регулация от 1959г. 
      Решение № ДОИ17000101ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000101ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2247/2017г., АдСВ, XVI с-в - Красимир Кипров, с.з. на 14.11.2017г. от 09:30ч.
      Молба с.д 13774 от 28.08.2017г. от общината с отговор по жалбата
      Молба с.д. 17697 от 10.11.2017г. от СОПА с предложение за спогодба
      Молба с.д. 17729 от 10.11.2017г. от общината със становище за с.з. на 14.11.2017г.
      Становище с.д. 17840 от 14.11.2017г. от СОПА за с.з. на 14.11.2017г. - предварително
      Протокол от с.з. на 14.11.2017г.
      Съдебно решение № 2080 от 22.11.2017г.
      Молба с.д. 18744 от 29.11.2017г. относно допълване на решението 
      Определение № 19399 от 01.12.2017г.
      Касационна жалба вх.№ 19698 от 13.12.2017г.  
      Адм. дело 750/2018г. на ВАС, Пето отделение, с.з. на 01.10.2018г. от 09:00ч. 
      Становище от 30.09.2018г. за с.з. на 01.10.2018г. с приложения: 
                  1. Писмо с.д. 28595 от 27.11.2017г. на АдСВ с приложена справка, от която е видно предоставянето на повече от три пъти на достъп до Kадастралния план - предпоставка по чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ за неговото задължително цифровизиране и публикуване
                  2. Доказателство от 26.03.2018г. за предлагана „услуга № 39134“.
                  3. Справка рег.№ ДОИ18000090ВН_007ВН от 31.07.2018г. за наличните  скенери в Община Варна
      Протокол от с.з. на 01.10.2018г.
      Съдебно решение 

192. Заявление вх.№ ДОИ17000102ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на Морската градина от 1965г.
      Решение № ДОИ17000102ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000102ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2248/2017г., АдСВ, XXIХ с-в - Кремена Данаилова, с.з. наср.24.10.2017г., отм., наср. 16.01.2018г. от 10:30ч., решено, с кас. жалба
      Молба ДОИ17000102ВН_007ВН от 24.08.2017г. - отговор на жалбата 
      Определение № 2410 от 08.09.2017г. 
      Молба с.д. 14455 от 12.09.2017г. - дали и откъде на съда е служебно известно, че състоянието на плана не позволявало прехвърлянето на информацията на технически носител
      Определение № 2438 от 12.09.2017г.
      Частна жалба от 14.09.2017г. срещу определение
      Определение № 13159 от 01.11.2017г. по адм. дело № 11210 от 2017г. на ВАС
      Определение № 3058 от 07.11.2017г.
      Молба с.д. 18534 от 24.11.2017г. за назначаване на СТЕ
      Определение № 3278 от 28.11.2017г. за назначаване на СТЕ 
      Становище с.д. 19055 от 04.12.2017г. по молбата за СТЕ  
      СТЕ - заключение с.д. 417 от 08.01.2018г., вещи лица инж. Недко Георгиев Станев и Людмила Георгиева Иванова 
      Протокол от с.з. на 16.01.2018г.
      Решение № 86 /22.01.2018 г. по адм. дело № 2248 от 2017г. на АдСВ
      Касационна жалба от 29.01.2017г. от СОПА
      Адм. дело 2999/2018г. на ВАС, Пето отделение, с.з. на 03.04.2019г. от 09:00ч., зала 3

193. Заявление вх.№ ДУ-17-9907-9 от 03.07.2017 г. до Областния управител на област Варна относно участието му при изготвянето на решението по преписка № 200 от 2013г. на КЗД с предмет масова дискриминация спрямо собственици на имоти от дружеството-проектант на ОУП на община Варна 
      Решение от 05.07.2017г. и предоставена информация
      Искане от 05.07.2017г. от СОПА за допълване на решението на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ 
      Уведомително писмо от 11.07.2017г.

194. Заявление вх.№ 95-00-83 от 03.07.2017 г. до министъра на правосъдието относно проверки по чл.410 ал.2 от ИК и за наличието на 6 месечна уседналост
      Решение № 95-00-83 от 13.07.2017г. с придружаващо писмо и предоставената информация

195. Заявление вх.№ МИ-23-3 от 03.07.2017г. на ЦИК с въпроси относно проверките за наличието на 6 месечна уседналост при произвеждане на местни избори и референдуми - коя институция ги извършва
      Отговор изх.№ МИ-23-4 от 13.07.2017г., според който ЦИК не знае коя институция извършва проверката за 6 месечна уседналост и препраща заявлението на МВР, МП, Община Стара Загора и Община Варна;
      Писмо от 25.07.2017г., с което МП препраща заявлението от ЦИК на МВР, Община Стара Загора и Община Варна;
      Писмо от 31.07.2017г., с което МВР препраща заявлението от ЦИК на МРРБ.
      Писмо от 31.07.2017г. от Община Стара Загора;
      Решение ДОИ17000115ВН_004ВН от 31.07.2017г. на Община Варна по заявлението, препратено от ЦИК; справка ДОИ17000115ВН_005ВН от 01.08.2017г.; искане от 04.08.2017г. по чл.22 от ЗДОИ и уточнение от 07.08.2017г. от СОПА;  писмо ДОИ17000115ВН_008ВН от 08.08.2017г., с което Община Варна препраща заявлението от ЦИК на МРРБ;  
      Решение ДОИ17000115ВН_009ВН от 10.08.2017г. на Община Варна по заявлението, препратено от МП;  
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-81 от 10.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации;        
      Писмо от 16.08.2017г., с което МВР препраща препратеното от ЦИК и МП заявление на МРРБ;
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-84 от 21.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си;
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-91 от 24.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си.

       

196. Заявление вх.№ У-ЗДОИ-27 от 03.07.2017 г. до министъра на финансите относно указания на МФ за неприлагане или ограничено прилагане на чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно касовото заплащане на държавни такси без посредник и размера на бюджетните разходи за събирането на държавни такси с терминални устройства ПОС
      Решение № 14 от 13.07.2017г.  

197. Заявление вх.№ БНБ-110050 от 03.07.2017 г. до управителя на БНБ относно указания от управителя на БНБ за неприлагане или ограничено прилагане на чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно касовото заплащане на държавни такси без посредник и размера на постъпленията в обслужващите банки, съответстващи на бюджетните разходи за събирането на държавни такси с терминални устройства ПОС
      Отговор от 14.07.2017г. от БНБ с информация по т.1 и 2 и препращане на МФ по т.3 от заявлението
      Писмо от 27.07.2017г. от МФ, че и МФ е разполага с информацията по т.3  

198. Заявление вх.№ П-0009 от 13.07.2017 г. до председателя на Адм, съд Варна относно инсталираните два броя ПОС терминални устройства в съда 
      Решение № 18 от 31.07.2017г. 
      Жалба от 12.08.2018г., вх.№ 13309 от 16.08.2017г. до АдСВ срещу част от решението
      Адм. дело 2369/2017г., АдСВ, X с-в - Марияна Ширванян, с.з. наср.22.11.2017г., 28.02.2018г. от 13:30ч., решено
      Уточняваща молба с.д. 17769 от 13.11.2017г.
      Протокол от 22.11.2017г.  
      Протокол от 28.02.2018г. 
      Бележки с.д. 4963 от 12.03.2018г.
      Съдебно решение № 677 от 28.03.2018г.    
      Касационна жалба от 12.04.2018г.
      Молба с.д. 7459 от 20.04.2018г. с документ за държавна такса
      Разпореждане от 15.05.2018г. по вх.№ 7970 /2018г. на ВАС, Пето отделение
          Адм. дело 6864/2018г. на ВАС, Пето отделение - Надежда Джелепова
      Определение № 7447 от 05.06.2018г. за прекратяване на производството по касационната жалба
      Частна жалба вх. док. № 10806 от 13.06.2018г. срещу определението за прекратяване на производството 
      Разпореждане Р 9238 от 14.06.2018г.: „Доклад след връщане на делото от ВАС.“
      Разпореждане Р 9335 от 15.06.2018г.: „връща жалбата“
          Адм. дело 10774/2018г. на ВАС, Петчленен състав - Соня Янкулова, образувано на 10.09.2018г. 
         Определение № 13647 от 08.11.2018 
         Молба с.д. 11303 от 20.06.2018г. (ВП-0305 от 20.06.2018г.) за тълкуване на съдържанието и правния смисъл на двете разпореждания Р 9238 от 14.06.2018г. и  Р 9335 от 15.06.2018г., с копия сигнали до КПЕ при ВАС, Инспектората при ВСС и Специализираната прокуратура
                 Становище изх.№ 674 от 20.09.2018г. от КПЕ при ВАС
                 Постановление от 08.11.2018г. по пр.пр. 1034/2018г. на Специализираната прокуратура
         Определение № 10197 от 09.07.2018г. по адм. дело 2369/2018г. - оставя без разглеждане молба с.д. 11303 от 20.06.2018г.
         Частна жалба от 23.07.2018г., вх. док. 13518 от 25.07.2018г., срещу опред. № 10197 от 09.07.2018г. по адм.д. 2369/2018г.
          Адм. дело 10473/2018г. на ВАС, Пето отделение - Йовка Дражева, образувано на 03.09.2018г.

199. Заявление вх.№ ДОИ16000160ВН_021ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН и дата 19.10.2016г.
      
Отговор с уведомително писмо рег.№ ДОИ16000160ВН_024ВН от 22.08.2017г.  
     
Жалба от 04.09.2017г. до АдСВ срещу писмо рег.№ ДОИ16000160ВН_024ВН от 22.08.2017г.  
      Адм. дело 2637/2017г., АдСВ, XII с-в - Даниела Недева 
     
Определение № 3255 от 27.11.2017г. 
     
Частна жалба ДОИ16000160ВН_029ВН от 04.12.2017г. от Лора Гоцева
     
Възражение от 19.12.2017г. 
      Определение № 10601 от 17.08.2018г. по
адм. дело № 124 от 2018г. на ВАС, 5 отделение
      Решение рег.№ ДОИ16000160ВН_032ВН от 05.12.2018г. 
      Справка рег.№ ДОИ16000160ВН_033ВН от 10.12.2018г. 
      Искане по чл.22 от ЗДОИ - ДОИ16000160ВН_034ВН от 11.12.2018г. за допълване на предоставената информация

200. 
Заявление вх.№ ДОИ16000158ВН_008ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издадени и регистрирани в Община Варна документи с означение ДОИ16000158ВН_001ВН_001ВН и ДОИ16000158ВН_001ВН_002ВН с дата 13.10.2016г.
      Писмо рег.№ ДОИ16000158ВН_009ВН от 21.08.2017г. 
      Жалба ДОИ16000158ВН_010ВН от 04.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ16000158ВН_009ВН от 21.08.2017г. 
      Адм. дело 2638/2017г., АдСВ, XXV с-в - Таня Димитрова, с.з. 27.02.2018г. от 15:00 ч., решено
      Определение № 3007 от 03.11.2017г.
      Частна жалба ДОИ16000158ВН_013ВН от 08.11.2017г.    
      Становище - отговор с.д. 18209 от 20.11.2017г. 
      Определение № 15590 от 19.12.2017г. по адм. дело № 13431 от 2017г. на ВАС 
     
Разпореждане № 392 от 08.01.2018г. по адм. дело № 2638/2017г. на АдСВ  
     
Уточняваща молба с.д. от 12.01.2018г.
      Протокол от с.з. на 27
.02.2018г. от 15:00 ч.
      Съдебно решение от 09.03.2018г. 
      Касационна жалба от Община Варна
      Адм. дело 5577/2018г. на ВАС, V
 отделение, с.з. 11.02.2019г., зала 3, 9:00ч; наср. 20.05.2019г. 9:00ч.   
      Протокол от заседание на 11.02.2019г.
      Определение №5483 от 11.04.2019г. 
      Молба-защита от
      Протокол от заседание на 20.05.2019г.

201. Заявление вх.№ ДОИ17000151ВН_016ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ16000151ВН_001ВН_001ВН и дата 26.09.2016г.
      Писмо рег.№ ДОИ16000151ВН_017ВН от 18.08.2017г. 
      Жалба от 14.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ17000151ВН_017ВН от 18.08.2017г. 
      Адм. дело 2733/2017г., АдСВ, V с-в - Димитър Михов 
      Решение № 2228 от 12.12.2017г. 
      Касационна жалба ДОИ17000151ВН_022ВН от 28.12.2017г. от Лора Гоцева
      Адм. дело 1584/2018г. на ВАС, V отделение, наср. 29.05.2019г. в зала 3 от 9:00ч,
решено  

202. Заявление вх.№ ДОИ17000154ВН_027ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издадени и регистрирани в Община Варна документи с означение ДОИ16000154ВН_001ВН_001ВН /04.10.2016г. и ДОИ16000154ВН_006ВН /16.01.2017г.
      Писмо № ДОИ17000154ВН_028ВН от 18.08.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000154ВН_029ВН от 14.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ17000154ВН_028ВН от 18.08.2017г. 
      Адм. дело 2735/2017г., АдСВ, XXV с-в - Таня Димитрова 
      Определение № 3093 от 09.11.2017г. 
      Частна жалба ДОИ17000154ВН_031ВН от 21.11.2017г.  
      Възражение с.д. 19039 от 04.12.2017г.
      Адм. дело 14369/2017г. на ВАС, Пето отделение, определено 
      Определение № 21 от 02.01.2018г. по адм. дело № 14369 от 2017г. на ВАС, Пето отделение 
      Становище от 01.02.2018г. от СОПА (към вх.№ 1102 от 19.01.2018г.) 
      ***
      Адм. дело № 1928 / 2018 г. на ВАС, Петчленен състав - II колегия
      Определение №2113 от 15.02.2018 г.
      Определение №4300 от 03.04.2018 г.
      ***
      Решение ДОИ180000154ВН_034ВН от 21.05.2018 г.
      Жалба вх.№ ДОИ17000154ВН_035ВН от 29.05.2017г. до АдСВ срещу Решение ДОИ180000154ВН_034ВН от 21.05.2018 г. за отказ от ДОИ по точки 3, 4 и 5 от заявление № ДОИ17000154ВН_027ВН от 08.08.2017г. 
      Адм. дело 1638/2018г., АдСВ, VII с-в - Ирена Обретенова , с.з. на 26.09.2018г., решено, с касац. жалба от кмета 
      Становище с.д. 16460 от 25.09.2018г. за с.з. на  26.09.2018г
      Протокол от с.з. на 26.09.2018г.
      Бележки с.д. 16993 от 03.10.2018г.
      Съдебно решение № 1853 от 09.10.2018г. - в полза на СОПА
      Касационна жалба от 22.10.2018г., вх.№ 18328/2018г. - от кмета
      Отговор-възражение от 09.11.2018г. от СОПА срещу касац. жалба от кмета 
      Адм. дело 837/2019г., ВАС, Пето отделение, обр. на 05.02.2019г. 
     
Определение № 3939 от 18.03.2019г. (същото определение от сайта на ВАС)


203. Заявление вх.№ ДОИ17000239ВН_020ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ15000239ВН_007ВН_001ВН и дата 18.10.2016г.
      Писмо рег.№ ДОИ15000239ВН_021ВН от 18.08.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ15000239ВН_022ВН от 14.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ17000154ВН_028ВН от 18.08.2017г. 
      Адм. дело 2736/2017г., АдСВ, XXIX с-в - Кремена Данаилова 
      Уточняваща молба от 05.10.2017г.
      Определение № 2710 от 09.10.2017г. 
      Частна жалба от 16.10.2017г.  
      Адм. дело 12342/2017г. на ВАС, Пето отделение 
      Определение № 13653 от 10.11.2017г. по адм. дело № 12342 от 2017г. на ВАС, Пето отделение 

204. Заявление вх.№ МИ-23-8 от 21.09.2017г. на ЦИК с въпроси относно съдбата на предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. за анализ на проблем и предложение до НС за усъвършенстване на ЗПУГДВМС
      Отговор изх.№ МИ-23-8 от 29.09.2017г., според който комисията е взела решение „да вземе предвид предложенията в анализа си за проведените референдуми“, като анализът е изготвен и предстои неговото приемане   

       
205. Заявление вх. ГП-№ 3363 от 21.09.2017 г. от СОПА до главния прокурор относно инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г.
      Писмо изх. ГП-№ 3363/2017 г. от 26.09.2017г. от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП, с указание за уточняване предмета на исканата информация
      Уточнение от 03.10.2017г. от СОПА    
      Жалба от 03.11.2017г. от СОПА срещу мълчалив отказ на Главния прокурор, относно инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г. - чрез ВОП до АдСВ
      Адм. дело 3112/2017г., АдСВ, VIII с-в - Искрена Димитрова 
      Определение от 21.11.2017г. по адм. дело № 3112/2017г. на Адм. съд Варна - изпраща делото по подсъдност на АССГ
      Становище с.д. 18486 от 23.11.2017г. от СОПА относно подсъдността  
      Адм. дело 12916/2017г., АССГ, 56 с-в - образ. на 24.11.2017г., с.з. на 21.03.2018г. от 13:30 ч., решено  
      Разпореждане от 20.12.2017г. за насрочване на делото
      Становище от 19.03.2018г. от СОПА за с.з. на 21.03.2018г. от 13:30 часа
      Протокол от с.з. на 21.03.2018г.
      Молба-защита от 22.03.2018г. от СОПА във връзка със с.з. на 21.03.2018г.
      Решение № 2481 от 13.04.2018г.
      Писмо изх. ГП-№ 3363/2017 г. от 26.04.2018г. от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП - поради неуточняване на предмета на исканата информация, заявлението от 21.09.2017г. е оставено без разглеждане  
     
Уточняваща молба вх.№ 24972 от 08.05.2018г. от СОПА


206. Заявление от 09.10.2017 г. от СОПА и Биволъ до главния прокурор относно действията на главния прокурор на РБ, свързани с посещението на генералния прокурор на Руската федерация Юрий Чайка в София на 18 и 19 септември 2017г. 
     
Уведомително писмо ГП-№ 3548/2017г. от 16.10.2017г. от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП
          
Споразумение от 09.10.2008г. за сътрудничество между Генералната прокуратура на Руската Федерация и Прокуратурата на Република България
         
Програма за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Генералната прокуратура на Руската Федерация за периода 2017 – 2019г. 

207. 
Заявление вх.№ ДОИ17000196ВН от 08.11.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издадени и регистрирани в Община Варна документи с означения ДОИ16000172ВН_001ВН_001ВН с дата 08.11.2016г. и ДОИ16000172ВН_001ВН_002ВН с дата 09.11.2016г.
     
Решение № ДОИ17000196ВН_001ВН от 21.11.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000196ВН_002ВН от 04.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта, с която е отказана информацията по т.3, 4 и 5 от заявлеието  
      Адм. дело 3388/2017г., АдСВ, XXVIII
 с-в - Даниела Станева, с.з.
24.01.2018г.,  решено
     
Отговор от ДОИ17000196ВН_003ВН от 06.12.2017г. 
      Протокол от с.з. на 24.01.2018г.
     
Съдебно решение № 344 от 21.02.2018г.  (за иск за нищожост поради сменен предмет
     

208. Заявление вх.№ ДОИ17000197ВН от 08.11.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ16000110ВН_001ВН_001ВН, с дата 01.08.2016г. 
     
Решение № ДОИ17000197ВН_001ВН от 21.11.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000197ВН_002ВН от 04.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта, с която е отказана информацията по т.3, 4 и 5 от заявлеието  
      Адм. дело 3389/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, с.з. 28.02.2018г.,
11.04.2018г., 18.05.2018г., 19.09.2018г., 31.10.2018г., 28.11.2018г. 15:30ч.
     
Становище с.д. 4207 от 28.02.2018г. от СОПА 
     
Протокол от с.з. на 28.02.2018г.  
     
Съдебно удостоверение № 1101 от 08.03.2018г.
     
Придружаващо писмо ДОИ17000197ВН_005ВН от 13.03.2018г. 
           
Отговор от 03.04.2018г. на съдебното удостоверение с приложено писмо от „ИМЕОН СОФТУЕР“ ООД
      Протокол от с.з. на 11.04.2018г.
      Протокол от с.з. на 18.05.2018г.
      Протокол от с.з. на 19.09.2018г.
      Протокол от с.з. на 31.10.2018г.
            
Справка с.д. 20561 от 27.11.2018г. от „ИМЕОН СОФТУЕР“ ООД
      Протокол от с.з. на 28.11.2018г.
      
Съдебно решение № 2517 от 28.12.2018г. - в полза на СОПА
     
Касационна жалба вх.№ 947 от 17.01.2019г. - от Община Варна
            Отговор с.д. 1938 /01.02.2019г. на касационната жалба
      Адм. дело № 2381 /2019г. на ВАС, Пето отделение, обр. 07.03.2019г. 
      Определение № 3669 от 13.03.2019г.
      Адм. дело № 5265 /2019г. на ВАС, Петчленен състав, II колегия, обр. 07.03.2019г. 
     
Определение № 11186 от 18.07.2019г. 
      
Молба вх.№ 13348 от 05.08.2019г. по описа на ВАС (карта) за допълване на определението в частта за разноските
      Определение №16167 от 27.11.2019г.
     
209. 
Заявление вх.№ ДОИ17000199ВН от 13.11.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936г. с нанесена регулация от 1937г. 
     
Решение № ДОИ17000199ВН_003ВН от 27.11.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000199ВН_004ВН от 05.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията  
      Адм. дело 3422/2017г., АдСВ, XXIII
 с-в - Наталия Дичева, обр. на 13.12.2017г.
      Протокол от с.з. на 12.02.2018г.
      Съдебно решение № от 06.03.2018г.


210. 
Заявление вх.№ ДОИ17000200ВН от 13.11.2017 г. до кмета на община Варна относно топографо-геодезически план на крайбрежието на град Сталин (Варна) от 1956г., М 1:1000
     
Решение № ДОИ17000200ВН_003ВН от 27.11.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000200ВН_004ВН от 05.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията  
      Адм. дело 3423/2017г., АдСВ, XXXII
 с-в - Гергана Стоянова, обр. на 13.12.2017г., с.з 28.02.2018г., 11.04.2018г., 18.05.2018г.
      Протокол от 28.02.2018г. 
      Протокол от 11.04.2018г. 
      Протокол от 18.05.2018г. 
     
Съдебно решение № 1296 от 18.06.2018г.
     
Касационна жалба вх.№ 12543 от 09.07.2018г. от кмета 
     
Отговор - възражение от 30.07.2018г. 
      Адм. дело 9760/2018г. на ВАС, Пето отд.
, обр. 08.08.2018г.,  наср. 08.05.2019г. от 09:00ч., зала 3, решено
      Молба-защита от 07.05.2019г.
      Протокол от с.з. на 08.05.2019г. от 9:00ч 
      Съдебно решение № 9808 от 26.06.2019г. (
линк към сайта на ВАС)
      Адм. дело 1842/2019г., АдСВ, VIII с-в - Искрена И. Димитрова, обр. на 02.07.2019г., с.з. 17.09.2019г. 9:00ч., 01.10.2019г. 13:30ч., VI с-в - Димитър Михов, с.з.10.12.2019г. 13:30ч, XXII с-в - Янка Ганчева, с.з. 28.01.2020г. 13:30ч., решено
      Определение № 1752 от 03.07.2019г.
     
Определение № 2268 от 02.09.2019г. - допуска СТЕ, 3 дни за становище
     
Становище от 09.09.2019г. 
     
Определение № от 10.09.2019г.
     
Становище с.д. 13785 от 13.09.2019г. от юрк Лора Гоцева
     
Протокол от с.з. на 17.09.2019г.
  
      Протокол от с.з. на 01.10.2019г
      
СТЕ с.д. 15227 от 11.10.2019г. от вещо лице Недко Георгиев Станев
      Протокол
от с.з. на 15.10.2019г. 
      Протокол от с.з. на 10.12.2019г.
 
      Становище за с.з. на 28.01.2020г.
      Протокол от с.з. на 28.01.2020г.

      Съдебно решение № 234 /14.02.2020г. 
      

211. Заявление вх.№ ДОИ17000205ВН от 20.11.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на град Варна от 1965г.
     
Решение № ДОИ17000205ВН_003ВН от 01.12.2017г. 
     
Справка № ДОИ17000205ВН_004ВН от 01.12.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000205ВН_005ВН от 05.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта, с която е отказана информацията по т.1 от заявлението 
      Адм. дело 3424/2017г., АдСВ, XXII
 с-в - Янка Ганчева, обр. на 13.12.2017г.,  с.з. 13.02.2018г., решено
     
Отговор от ДОИ17000205ВН_006ВН от 11.12.2017г. 
     
Становище за с.з. на 13.02.2018г. от СОПА 
     
Протокол от с.з. на 13.02.2018г.
     
Съдебно решение № 473 от 08.03.2018г. - отменя
     
Касационна жалба от кмета ДОИ17000205ВН_006ВН от 26.03.2018г.
      Адм. дело 5576/2018г. на ВАС, Пето отд.
, обр. 02.05.2018г.,  наср. 28.10.2019г., пренаср. 02.10.2019г., 9:00ч, зала 3, решено
      Молба-защита от 26.09.2019г.
     
Протокол от с.з. на 02.10.2019г. 
      Молба до ВАС и сигнал до ВКП от 13.03.2020г. относно данни за ОПГ с участието на общински служители, съдии и прокурори
      Съдебно решение № 4550 от 16.04.2020г. - оставя в сила, осъжда Община Варна (линк към решението в сайта на ВАС) 
      Решение ДОИ17000205ВН_014ВН от 04.06.2020г.

212. Заявление от 20.11.2017 г. от СОПА до Административен съд Стара Загора относно постъпването на сума за държавна такса, платена с пощенски запис, по сметката на съда  
     
Решение № 3 от 27.11.2017г.

213. 
Заявление вх.№ СОА17-ОИ94-185 от 27.11.2017г. до кмета на СО относно разходи на СОС за адвокати, включително за договора за представителство по делото с ИК „За зелен Младост“ с адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ 
     
Решение № СОА17-РИ09-301 от 10.12.2017г. с придружително писмо изх.№ СОА17-ОИ94-185 (2) от 11.12.2017г. 
     
Жалба вх.№ 838 от 10.01.2018г. до АССГ срещу решението за отказ в частта по т.1 и 3 от заявлението 
      Адм. дело 320/2018г., АССГ, 31
 състав - наср. 02.04.2018г. от 13:50ч., решено    
      Заповед № СОА17-РД09-1027 от 20.11.2017г. на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова за оправомощаване на лица за разглеждане на заявления по ЗДОИ
      
Становище
 за с.з. на 02.04.2018г. от СОПА  
     
Съдебно решение № 2801 от 25.04.2018г.
      Касационна жалба вх.№ 13431 от 08.05.2018г. от директора на Дирекция „Секретариат на Столичен общински съвет“
      Адм. дело № 7901 /2018г. на ВАС - Пето отд., образ. на 21.06.2018г., с.з 18.03.2019г., 9:00ч. - решено
      Съдебно решение № 7946 от 28.05.2019г.  
      Молба от 13.08.2019г., вх.№ 26168 от 26.08.2019г., адм.д. 320/2018г. на АССГ за издаване на изпълнителен лист
      Искане от 13.08.2019г., вх.№ 26169 от 26.08.2019г., за налагане на глоба за неизпълнение на съд. решение от 25.04.2019г. 
      Адм. дело 9769/2019г., АССГ, 17 състав, обр. 27.08.2019г.
      Разпореждане от 11.09.2019г. - дава възможност на ответника Директор на Дирекция “Секретариат на СОС“ да представи в 14-дн срок писмени обяснения, да посочи доказателства за изпълнението на съдебното решение, на коя дата АО е бил уведомен за решението, както и заверено копие от преписката по изпълнението на решението, ако е заведена такава. 
      Решение № СОА19-РИ09-242 от 01.10.2019г. по заявлението, изпратено с писмо изх.№ СОА17-ОИ94-185-[5] от 01.10.2019г.

     
214. 
Заявление вх.№ 94-00-110 от 28.11.2017 г. до МРРБ относно справка в НБД „Население“, извършена през 2014г. по силата на съдебно решение
     
Решение № РД-02-14-1019 от 08.12.2017г., изпратено с писмо изх.№ 94-00-110 от 08.12.2017г. 
     
Искане вх.№ 94-00-110 от 02.01.2018г. по чл.22 от ЗДОИ за поправяне и/или допълване на предоставената информация  
     
Писмо-отговор изх.№ 94-00-110 от 12.01.2018г. на МРРБ. 

215. 
Заявление вх.№ 812104-274/15.12.2017 г. до Министъра на вътрешните работи относно интереса на служител в МВР Варна към аналното отверстие на гражданин, даващ сведения за злоупотреби в общинската администрация 
     
Отговор рег. № 812100-25849 от 21.12.2017г., според който заявлението не съдържало описание на факти и сведения, свързани с дейността на МВР, към които заявителят проявявал интерес и искал на научи.
     
Искане от 28.12.2017г. по чл.22 от ЗДОИ до МВР, с копия-сигнали до МС, кмета на Варна и Главния прокурор  
            Вх. № 812100-80 от 02.01.2018г. на МВР, вх. № ххх на МС, вх. № 63660 от 29.12.2017г. (ГП № 4526 от 29.12.2017г.) на ПРБ, вх. № СИГ17002727ВН от 29.12.2017г. на Община Варна
            
Писмо ГП № 4526 от 29.12.2017г. от ПРБ- сигналът е разпределен на отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП

216. 
Заявление вх.№ ДОИ17000228ВН от 22.12.2017 г. до кмета на община Варна относно данни за наличните в Община Варна стари карти и картни планове на територията на община Варна и област Варна и техни оригинални копия до 1991г.
     
Допълнение вх.№ ДОИ17000228ВН_001ВН от 28.12.2017 г. 
      
Решение изх.№ ДОИ17000228ВН_004ВН от 11.01.2018г.
     
Справка изх.№ ДОИ17000228ВН_005ВН от 18.01.2018г.
      
Искане по чл.22 от ЗДОИ - ДОИ17000228ВН_006ВН от 23.02.2018г. за поправяне и допълв. на предостав. информация


  2018 г. 
       

217. Заявление вх.№ ДОИ18000014ВН от 08.02.2018 г. до кмета на община Варна относно генералния план на гр. Варна от 1956г. (иска се за трети път)
        Решение № ДОИ18000014ВН_003ВН от 08.02.2018 г.
        Жалба вх.№ ДОИ18000014ВН_004ВН от 08.03.2018г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията  
        Адм. дело 849/2018г., АдСВ, XII с-в - Даниела Недева, обр. на 20.03.2018г., с.з. 02.05.2018г. от 15:30ч., 30.05.2018г. от 15:30ч., 13.06.2018г. от 15:30ч., 11.07.2018г. от 15:30ч., 10.10.2018г. от 14:00ч.(отл), 07.11.2018г. от 14:00ч., решено
        Писмо рег.№ ДОИ18000014ВН_005ВН от 16.03.2018г. от кмета със становище по жалбата
        Разпореждане № 4883 от 23.03.2018г. с указания към страните
        Молба с.д. 5991 от 27.03.2018г. относно изпълнение на разпореждане, доказ. искания, предложение за спогодба 
        Определение № 1112 от 29.03.2018г.
        Протокол от с.з. на 02.05.2018г. 
        Писмо с.д. 9160 от 18.05.2018г. от зам. дир. дирекция АГУП
        Протокол от с.з. на 30.05.2018г. 
        Молба с.д. 9880 от 30.05.2018г. по доказателствата - относно указания към директора на дирекция АГУП

        Протокол от с.з. на 13.06.2018г.
        Протокол от с.з. на 11.07.2018г.
        Съдебно решение № 2311 от 28.11.2018г.
        Касационна жалба вх.док. № от 13.12.2018г.
                    Приложение: Справка рег.№ ДОИ18000090ВН_007ВН от 31.07.2018г. за наличните  скенери в Община Варна
        Адм. дело 1561/2019г., ВАС, пето отд., обр. 19.02.2018г. - Йовка Дражева
        Разпореждане № 2824 от 26.02.2019г. - оставя без разглеждане касационната жалба заради неплатена такса

218. Заявление вх.№ 94-00-12 от 09.02.2018 г. до МРРБ относно протокола от 17.02.2017г. за проверката от ГД „ГРАО“ към МРРБ на подписката на ИК „За зелен Младост“ за местен референдум в столичния район „Младост“
        Решение РД-02-14-177 от 21.02.2018г. за предоставяне на информацията - Приложения 1 2 3 4

219. Заявление вх.№ П-0001 от 14.02.2018 г. до Председателя на Административен съд - Варна относно възможността или забраната за заплащане на държавни такси в брой в касата на съда
      Решение № 1 от 15.02.2018г. с приложени:
               Правилник за документооборота
               Заповед № РД-0231 от 01.07.2014г.
      Искане вх.№ ВП-0055 от 15.02.2018г.
               Заповед № РД-0009 от 08.01.2013г.     
               Заповед № РД-0137 от 29.04.2014г.

220. Заявление вх.№ П-0003 от 21.02.2018 г. до Председателя на Административен съд - Варна относно мераците за референдум за Морската градина

221. Заявление вх.№ ДОИ18000018ВН от 22.02.2018 г. до кмета на община Варна относно пътуването на адвокат Деяна Стефанова до гр. София във връзка с явяване на 11.12.2017г. по дело 4163/2017г. с предмет подписката от 2013г. за Референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна
        Решение ДОИ18000018ВН_00ВН от

222. Заявление вх.№ ДОИ18000019ВН от 22.02.2018 г. до Председателя на Окръжен съд - Варна относно пътуването на адвокат Деяна Стефанова до гр. София във връзка с явяване на 11.12.2017г. по дело 4163/2017г. с предмет подписката от 2013г. за Референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна

223. Заявление вх.№ ЕД-1194 от 23.02.2018г. до кмета на община Бургас относно данни за наличните в архива на Община Бургас стари карти и картни планове
        Решение изх.№ ЕД-1194 (1) от 09.03.2018г. с приложена справки с предоставената информация

224. Заявление вх.№ 18ДОИ8 от 23.02.2018г. до кмета на община Пловдив относно данни за наличните в архива на Община Пловдив стари карти и картни планове 
        Уведомително писмо изх.№ 18ДОИ8-1 от 09.03.2018г. 

225. Заявление вх.№ 53-2856-1 от 23.02.2018г. до кмета на община Родопи, област Пловдив относно данни за наличните в архива на Община Родопи стари карти и картни планове за периода до 31.12.1990г.
        Писмо изх.№ 53-2856-1#2 от 09.03.2018г. с указания
        Уточняваща молба от 16.03.2018г. 
        Писмо изх.№ 53-2856-1#4 от 28.03.2018г. с приложени справки с предоставената информация - Действащи планове в архива до 31.12.1990г.; Обезсилени планове в архива до 31.12.1990г.; Списък на селата, които са сканирани и има диск

226. Заявление вх.№ 63-2124-1 от 26.02.2018г. до кмета на община Балчик, област Добрич относно данни за наличните в архива на Община Балчик стари карти и картни планове 
        Писмо-отговор изх.№ 63-2124-1#1 от 13.03.2018г.

227. Заявление вх.№ 9 от 27.02.2018г. до ВСС относно възможността за заплащане на държавни такси в брой в касата на Административен съд – Варна и в останалите административни съдилища  
        Решение изх.№ ВСС-2376 от 13.03.2018г.

228. Заявление вх.№ ДОИ16000110ВН_016ВН от 14.05.2018 г. до кмета на община Варна относно съхраняването в общинската деловодна система на данни за начина на регистриране на постъпващите документи – автоматичен или ръчен, включително за документ с означение рег.№ ДОИ16000110ВН_001ВН_001ВН с дата 01.08.2016г.
        Решение изх.№ ДОИ16000110ВН_017ВН от 28.05.2018г.
        Жалба вх.№ ДОИ16000110ВН_018ВН от 13.06.2018г.
        Адм. дело 1792/2018г., АдСВ, IV с-в - Eвгения Баевас.з. 06.07.2018г. от 11:00ч. 
        Придружително писмо - отговор вх.док. 11345 от 21.06.2018г.
        Протокол от с.з. на 06.07.2018г.
        Молба с.д. 12759 от 11.07.2018 за отмяна на определението за даване на ход по същество
        Съдебно решение № 1528 от 13.07.2018г.
        Молба с.д. 13020 от 16.07.2018г. относно поправка на ОФГ в решение № 1528 от 13.07.2018г.
        Съдебно решение № 1705 от 03.09.2018г
        Касационна жалба вх.док.№ 13879 от 01.08.2018г. от Секретаря на Община Варна
        ***
        Адм. дело 12595/2018г., ВАС, пето отд., обр. 09.10.2018г., с.з. 02.12.2019г. от 09:00ч. в зала 3
        Протокол от 02.12.2019г.
        Съдебно решение № 372 от 10.01.2020г. 
        Решение изх.№ ДОИ16000110ВН_024ВН от 05.02.2020г., справка

229. Заявление вх.№ 94-00-41 от 25.05.2018 г. до МРРБ относно новосъздадената възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към момента на вписване на предложението за местен референдум в регистъра
        Решение изх.№ 94-00-41 от 08.06.2018г. на МРРБ
        Искане вх.№ 94-00-41 от 18.06.2018г. по чл.22 от ЗДОИ за допълване на информацията по т.2, 3, 4 и 5 от заявлението 
        Писмо изх.№ 94-00-41 от 27.06.2018г. от МРРБ с приложена заповед за определяне на лицето по чл.28 ал.2 от ЗДОИ
        Жалба от 06.07.2018г. срещу мълчалив отказ по част от заявление вх.№ 94-00-41 от 25.05.2018г. до МРРБ
        Адм. дело 1944/2018г., АдСВ, XIV с-в - Йова Проданова
       
Разпореждане
        Писмо изх.№ 94-00-41 от 26.07.2018г. от МРРБ
        Определение № 10575 от 17.08.2018г.
        Частна жалба  от 27.08.2018г. срещу определение № 10575 от 17.08.2018г
        Адм. дело 13251/2018г., ВАС, пето отд., обр. 29.10.2018г.
        Определение №14656 от 28.11.2018г.


230. Заявление вх.№ ДОИ18000089ВН от 17.07.2018 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936г. с нанесена регулация от 1937г.
        Решение изх.№ ДОИ18000089ВН_

231. Заявление вх.№ ДОИ18000090ВН от 17.07.2018 г. до кмета на община Варна относно наличните в Община Варна скенери с формат А3 и по-големи 
        Решение изх.№ ДОИ18000090ВН_  

232. Заявление вх.№ РД-16-3741 от 23.07.2018г. до директора на РИОСВ - Стара Загора, г-жа Петя Папазова, относно проверка на 30.05.2018 г. на енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции – високоетажно свободно застрояване в град Нова Загора, собственост на „Градус 2“ ООД и фактически резултати от предприетите институционални мерки в тази връзка
        Решение изх.№ РД-16-23 от 06.08.2018г. за предоставяне на исканата информация
        Молба от 21.08.2018г. за допълване на предоставената информацията на основание чл.22 от ЗДОИ 

233. Заявление вх.№ ЕД-4802 от 02.08.2018г. от БИВОЛЪ и СОПА до кмета на община Бургас относно проекта „Стара карта на Бургас“, реализиран на улица „Алеко Богориди“ 
       Писмо-отговор изх.№ ЕД-4802(1) от 16.08.2018г. на заявлението от 02.08.2018г.
       Молба вх.№ ЕД-4802 (2) от 20.08.2018г. с искане за тълкуване на писмото-отговор 
       Писмо-отговор изх.№ ЕД-4802(3) от 31.08.2018г. на молбата от 20.08.2018г.
       Жалба от 14.09.2018г. срещу уведомително писмо изх.№ ЕД-4802(3) от 31.08.2018г. и мълчалив отказ по част от заявление за ДОИ вх.№ ЕД-4802 от 02.08.2018г. 
        Адм. дело 2700 /2018г., АдСБ, ХХ с-в - Христо Христов - с.з. на 05.11.2018г. от 13.00 ч., решено
        Определение № 2356 от 03.10.2018г. за насрочване на делото и с указания към страните
        Протокол от с.з. на 05.11.2018г. от 13:00 часа
        Молба за определяне на срок при бавност от 12.11.2018г.
        Съдебно решение № 2083 от 15.11.2018г.
        Касационна жалба изх. № ЕД-4802 (5) от 06.12.2018г. (вх.№ 13448/06.12.2018г. по описа на АдСБ) 
        Адм. дело 671 /2019г., ВАС, Пето отделение, образ. 31.01.2019г., определено   
        Определение № 1462 от 04.02.2019г. -
        Решение № ЕД-4802 (7) от 05.03.2019г. в изпълнение на влязлото в сила съдебно решение № 2083 от 15.11.2018г.
        Протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ от 27.03.2019г. за предоставяне на ДОИ  
        Искане вх.№ 2573 от 28.03.2019г. по описа на АдСБ за налагане на глоба за неизпълнение на съдебното решение 
        Адм. дело 699 /2019г., АдСБ, образ. 28.03.2019г
        Разпореждане с указания към Община Бургас и към подателите на сигнала
        Обяснения от 17.04.2019г. от юрк Златан Христов от Община Бургас 
        Молба от 19.04.2019г. относно 1. Отмяна на разпореждането за две такси. 2. Копие от обясненията на общината.
                  Заявление от 23.04.2019г. от СОПА до Председателя на Адм. съд - Бургас
                  Жалба от 19.05.2019г. от СОПА срещу мълчалив отказ по заявлението за ДОИ 
                  Писмо изх.№ 5393/23.05.2019г. от АдСБ с копие от обясненията на Община Бургас   
        Разпореждане № 1600 от 22.04.2019г. - отказва да наложи санкция 
        Искане от 29.05.2019г. (второ) до АдСБ за налагане на глоба за неизпълнение на съдебното решение 
        Адм. дело 1222 /2019г., АдСБ, образ. 30.05.2019г
        Разпореждане от 31.05.2019г. с указания към Община Бургас, които да изпълнят в 14-дневен срок
        Писмени обяснения вх.№ 6724 от 24.06.2019г. от юрк Калина Тошева - Ганева, ведно с разпореждане от 26.06.2019г. 
        Съобщение с копие от писмените обяснения, връчено на СОПА на 04.07.2019г. за становище в 7-дн срок: срок 11.07.2019г.  
        Разпореждане № 2761 от 09.07.2019г. - оставя без разглеждане искането за налагане на глоба - връчено на 19.07.2019г.

        Становище от 11.07.2019г. от СОПА - в срок, но след постановеното преди срока Разпореждане № 2761 от 09.07.2019г.  
        Частна жалба от 26.07.2019г.

234. Заявление вх.№ 45194 от 10.08.2018 г. от СОПА, БИВОЛЪ и БОЕЦ до Главния прокурор относно инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г. 
       
Писмо-отговор изх.№ 3064 /2018 от 24.08.2018г. 
       
Искане вх.№ 49446 от 10.09.2018г. за допълване на информацията, предоставена с писмо изх.№ 3064/2018г. от 24.08.2018г.

235. Заявление вх.№ П-0008 от 16.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно цената на трансакциите през ПОС терминалните устройства в съда
        Уведомяване от 22.08.2018г. за удължаване на срока с 14 дни
 
        
Решение № 16 от 05.09.2018г. от Тинка Косева, председател на Административен съд - Варна 
        
Решение № 14 от 19.09.2018г. от Цвета Делчева, Дир. на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ при МФ 

236. 
Заявление вх.№ П-0009 от 16.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно доставчика и цената на интернета в съда 
        Уведомяване от 22.08.2018г. за удължаване на срока с 14 дни 
       
Решение № 15 от 05.09.2018г. 
        Жалба от 21.09.2018г. срещу изричен отказ по част от заявление вх.№ П-009 от 16.08.2018г., постановен с решение № 15 от 05.09.2018г. по описа на Адм. съд  - Варна
        Адм. дело 2731/2018г., АдСВ, XXVI с-в - Ралица Андонова - наср. 04.12.2018г., 10:00ч. - прекратено, с ч.ж.
        Уточняваща молба с.д. 17033 от 03.10.2019г.
        Разпореждане № 16916 от 13.11.2018г.
        Молба - защита от 30.11.2018г.
        Протокол от с.з. на 04.12.2018г.  
        
Определение № 358 от 06.02.3019г.
        Уточняваща молба с.д. от 25.02.2019г.
        Молба вх.док.№ 3595 от 26.02.2019г. за опр. на срок при бавност по искането за отм. на опр. от 06.02.2019г. и произн. с акт по същество 
        Молба с.д. 3675 от 27.02.2019г. за копие от становището на съдията по м.б., с оглед данните за престъпление по служба в съда 
        Становище от 27.02.2019г. от съдия Ралица Андонова по молбата за бавност вх.№ 3595 от 26.02.2019г.
        Определение № 571 от 27.02.3019г. за прекратяване на производството, постановено след молба с.д. 3675/27.02.2019г. 
        Молба - сигнал с.д. 3774 от 28.02.2019г. по Спец. прокур. за издадените от ВОС съдебни удостоверения, непризнати от съда 
        Молба вх.док.№ 3888 от 05.03.2019г. за определяне на срок при бавност относно молбата-сигнал от 28.02.2019г.  
        Частна жалба вх.док.№ 4375 от 12.03.2109г. срещу опр. 571 от 27.02.2019г.        (вх.№ 5592 от 29.03.2019г. на ВАС)
        Заявление с.д. 4660 от 15.03.2019г. по чл.256 от ГПК относно м.б.  вх.док.№ 3888 от 05.03.2019г.
        Определение № 14 от 15.03.2019г. на Милка Панчева, зам.пр. на ВАС - II колегия, по м.б. вх.№ 3595 от 26.02.2019г. 
        Разпореждане от 02.04.2019г. за заплащане на ДТ за частната жалба от 12.03.2019г.


237. 
Заявление вх.№ П-0010 от 20.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно сигналната функция на съда и „черните списъци“ с граждани и НПО, водили „значителен обем“ дела с материя ЗДОИ или определени по други критерии. 
 
      
Уведомление изх.№ ИП-0444 от 03.09.2018г. 
       
Жалба от 05.09.2018г. срещу част от уведомлението и мълчалив отказ по част от заявлението
        Адм. дело 2688/2018г., АдСВ, XXVI с-в - Ралица Андонова  с.з 23.10.2018г. 11:00 ч., 20.11.2018г. 09:00 ч., решено
        Разпореждане № 4789 от 04.10.2018г. за насрочване на делото в о.с.з. на 23.10.2018г. от 11:00 ч.
        Молба - възражение  с.д. 17273 от 08.10.2018г. от ответника за нередовност на жалбата
        Молба с.д. 18286 от 23.10.2018г
        Уточняваща молба с.д. от 15.10.2018г.
        Молба с.д. 20047 от 20.11.2018г.
        Протокол от с.з. на 20.11.2018г.
        Молба-защита от 30.11.2018г.
        Определение № 357 от 06.02.3019г.
        Уточняваща молба с.д. от 25.02.2019г.
        Молба вх.док.№ 3596 от 26.02.2019г. за определяне на срок при бавност
        Определение № 572 от 27.02.3019г. за прекратяване на производството 
        Молба и сигнал с.д. 3775 от 28.02.2019г. относно изпращане на прокурора на издадени от ВОС съдебни удостоверения, оспорени от съдия Ралица Андонова, с оглед проверка на данните за деятелност от общ характер в едното или двете съдилища
        Молба вх.док.№ 3889 от 05.03.2019г. за определяне на срок при бавност относно изпращането на молба-сигнал и непризнати от съда съдебни удостоверения на Специализираната прокуратура 
        Частна жалба вх.док. № 4376 от 12.03.2019г. срещу определение № 572 от 27.02.2019г. по адм.д. № 2688 /2018г. на АдСВ 
        Заявление от 1х.03.2019г. относно


238. 
Заявление вх.№ П-0011 от 20.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в съда 
 
      
Решение № 12 от 03.09.2018г. 
       
Жалба вх.№ ЖСП-0008 от 05.09.2018г.
        Адм. дело 2598/2018г., АдСВ, XVII с-в - Мария Д. Иванова - Даскалова, ... , III с-в, Дарина Рачева , с.з. 08.01.2019г. 9:30ч, наср. 19.02.2019г. 9:30ч
        Молба с.д. 16706 от 28.09.2018г.
                Определение № 11658 /30.11.2018г. - отстранява се съдия Марияна Ширванян
        Протокол от с.з. на 08.01.2019г.
        Уточняваща молба с.д. № 691 от 14.01.2019г. с предложение до ответника за споразумение
                  Писмо-отговор изх.№ ИП-0112 от 16.01.2019г. от и.ф. Председател на предложението за споразумение
         Разпореждане от 22.01.2019г. 
                  Молба с.д. 1510 от 24.01.2019г. относно уточняване на предложението за споразумение от 14.01.2019г.


239. 
Заявление вх.№ K-45693 от 21.08.2018г. до Директора на ТД на НАП - гр. Варна oтносно договора с куриерска служба „MиБМ Експрес“ ООД 
        Решение № РЦУ-129 от 03.09.2018г. и придружително писмо изх.№ М-24-03-824#2 от 03.09.2018г.   
            
Договор № 21 от 14.03.2013г. - 5 стр.
             
Договор № 59 от 30.04.2015г. - 6 стр., ведно с приложения - общо 42 стр.
             
Договор № 56 от 28.05.2017г. - 15 стр., ведно с приложения - общо 72 стр.

240. 
Заявление вх.№ П-0012 от 22.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно Вътрешните правила и заповедите за заместване на член на съдебния състав и председателя на съда 
       
Решение № 13 от 04.09.2018г. - ЧАСТ 1, страници 1-51
        
Решение № 13 от 04.09.2018г. - ЧАСТ 2, страници от 52 до 93

241. 
Заявление вх.№ П-0013 от 23.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно съдбата на предложението на СОПА за изнасяне на информационна лекция на тема: „Копиране и цифровизиране на изображения със скенер, фотоапарат, камера и мобилен телефон. Основни понятия.“ 
       
Решение № 14 от 04.09.2018г.

242. 
Заявление вх.№ РМЛ18-ДИ05-238 от 02.10.2018г. до ВрИД кмет на район „Младост“ - Столична община, относно броя на навършилите пълнолетие и новорегистрираните граждани с постоянен адрес на територията на района в периода 14.11.2016г. - 12.12.2016г. включително.
       
Решение РМЛ18-РИ09-15/04.10.2018г. за предоставяне на ДОИ
       
Искане от 05.10.2018г. по чл.22 от ЗДОИ, рег.№ РМЛ18-ДИ05-238/1/18.10.2018г. за поправ./допълв. на предоставената инф-я
       
Решение РМЛ18-РИ09-16/19.10.2018г. по искането за поправяне/допълване на предоставената информация 

243. 
Заявление вх.№ 94-00-63 от 08.10.2018 г. (личен код EHE199D834CA) до МРРБ относно срока за съхранение на данни за проверка на подписки в ГД „ГРАО“ при МРРБ
        Приложение към заявлението - СТЕ от 10.09.2018г. по адм. дело 5022 от 2017г. на АССГ за референдума в район „Младост“ СО
        Решение изх.№ 94-00-63 от 19.10.2018г.

244. Заявление вх.№ ДОИ18000137ВН от 08.10.2018 г. до кмета на община Варна относно данни за текучеството на гражданите с постоянен адрес на територията на община Варна в периода 28.01.2013г. – 07.07.2013г. и броя им към настоящия момент
        Решение изх.№ ДОИ18000137ВН_003ВН от 22.10.2018г. 
 
        Справка изх.№ ДОИ18000137ВН_004ВН от 24.10.2018г.  

245. 
Заявление вх.№ ДОИ18000144ВН от 19.10.2018 г. до кмета на община Варна относно информацията, подавана от общинската администрация и постъпвала в НБД „Население“ в периодите от 28.01.2013г. до 29.04.2013г. и от 30.04.2013г. до 30.09.2018г.
        
Приложение - писмо изх.№ 11-00-47 от 08.10.2018г. от МРРБ
        Решение изх.№ ДОИ18000144ВН_002ВН от 02.11.2018г.
        Справка изх.№ ДОИ18000144ВН_003ВН от 02.11.2018г.

246. 
Заявление вх.№ П-0015 от 22.10.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно текста, датата, автора и съдбата на прессъобщението в сайта на съда за отсрочването на о.с.з. на 18.10.2018 г. по адм.д. № 502 от 2018г. с предмет инициативата за местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона град Варна  
       
Решение № 18 от 24.10.2018г.

247. 
Заявление вх.№ 06-2-001-6300/31 от 29.10.2018г. до Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ относно прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (деловодство тел. 02 8187 105)
       
Решение № 03-РД/4733 от 14.11.2018г.

248. 
Заявление вх.№ 59102 от 05.11.2018г. до Директора на ТД на НАП Варна oтносно организацията на административното обслужване на гражданите в деловодството на ТД на НАП Варна 
        Решение № 59102-13 от 19.11.2018г.
       
Жалба вх.№ 59102-16 от 03.12.2018г. 
        Адм. дело 3419/2018г., АдСВ, V
 с-в - Димитър Михов, обр. 13.12.2018г., с.з. 12.02.2019г. 14:00ч, 26.03.2019г. 09:00ч, 21.05.2019г. 9:00ч., решено
        Определение № 11297 от 28.12.2018г.
       
Молба с.д. 235 от 07.01.2019г. относно искане по доказателствата
       
Молба с.д. 1414 от 23.01.2019г. от ТД на НАП с приложение
               
Указание относно издаването и използването на карти за идентификация в НАП 
       
Молба с.д. 2156 от 04.02.2019г. от ТД на НАП с приложение
               
Определение № 277 от 29.01.2019г. по адм.д. № 3573 от 2018г. на АдСВ
       
Уточняваща молба от 12.02.2019г.
       
Протокол от с.з. на 12.02.2019г. от 14:00 часа
       
Молба с.д. 4800 от 19.03.2019г. относно призоваване на свидетели
        Разпореждане № 4246 от 19.03.2019г. „...оставя без разглеждане искането, с оглед изявлението на страната в о.с.з. на 12.02.2019г.“
       
Протокол от с.з. на 26.03.2019г. от 09:00 часа 
        Съдебно решение № 1499 от 17.07.2019г. (линк към сайта на съда)
        Молба от 24.07.2019г. относно поправка на ОФГ в решението и издаване на изпълнителен лист
        Съдебно решение № от 26.07.2019г. (линк към сайта на съда) 
        Решение № 59102-42 от 01.08.2019г., подписано от Чавдар Янков, зам.-директор на ТД на НАП Варна, с приложения: 
                Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в НАП
                Длъжностна характеристика - НАП, отдел Логистика, длъжностно ниво 5, Ръководно ниво 5В, длъжност Началник на отдел
                Доклад № 24-03-262-16.05.2018 г.
                Доклад за извършен вътрешен одит в ТД на НАП Варна през 2017г.
                Заповед № 3-1182 от 24.11.2015 г.
                Заповед № Д-1851_29.09.2017 г.
                Заповед № ЗЦУ-1156 от 20.09.2017 г.
                Заповед-ЦУ-535 от 11.05.2016 г.
                Справка на служителите на ръководни длъжности в НАП Варна   
                Структура ТД на НАП Варна  
        Молба от 04.08.2019г. относно допълване на съдебното решение на основание чл.174 изр.2 от АПК с указание за изпращане на препис на компетентния орган по чл.307 от АПК

       

249. Заявление вх.№ 37842-14 от 06.11.2018г. до Директора на ТД на НАП Варна oтносно над 25-дневното задържане в ТД на НАП Варна на молба-сигнал от 11.10.2018г.(сканирана цветно - PDF), адресирана до Изпълнит. директор на ЦУ на НАП София  
        Решение № 37842-26 от 19.11.2018г.
       
Жалба вх.№ 37842-30 от 03.12.2018г. 
        Адм. дело 3420/2018г., АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, обр. 13.12.2018г., с.з. 13.03.2019г. 16:00ч., обявено за решаване, с.з. 05.04.2019г. за попр. в протокола, решено
        
Писмо вх.док. 21566 от 12.12.2018г. от Директора на ТД на НАП Варна с опис на документите в преписката
       
Определение № 11833 от 17.12.2018г.
       
Уточняваща молба с.д. 22171 от 21.12.2018г.
       
Писмо с.д. 22377 от 31.12.2018г. от зам. дир. на  ТД на НАП Варна
        
Определение № 69 от 10.01.2019г.
       
Молба с.д. 1089 от 18.01.2019г. от СОПА
       
Молба с.д. 1838 от 30.01.2019г. от ТД на НАП 
       
Молба с.д. 2155 от 04.02.2019г. от ТД на НАП с приложения:
                Справка по партидата на СОПА в регистъра на ЮЛНЦ при МП
                
Определение № 277 от 29.01.2019г. по адм.д. № 3573 от 2018г. на АдСВ 
               
Пълномощно № 205/16.05.2018г. на Илиян Иванов, юрисконсулт в ТД на НАП Варна
        
Определение № 366 от 06.02.2019г.
        
Определение № 474 от 15.02.2019г
       
Молба с.д. 3102 от 19.02.2019г. от СОПА
       
Молба с.д. 4279 от 11.03.2019г. от СОПА с доказателствени искания
       
Протокол от с.з. на 13.03.2019г. от 16:00 часа - делото е обявено за решаване
       
Молба с.д. 5063 от 22.03.2019г. относно отмяна на определението за даване на ход по същество, връщане на делото на етап събиране на доказателства и уточнения по протокола от с.з. и предмета на жалбата
       
Определение № 791 от 25.03.2019г. - насрочва делото за 05.04.2019г. 9:30ч. по искането за поправки в протокола
        
Становище с.д. 5302 от 27.03.2019г. от ТД на НАП Варна по искането на жалбоподателя „за отмяна на устните състезания“(?!)
        
Становище с.д. 5303 от 27.03.2019г. от ТД на НАП Варна по искането за поправки в протокола от с.з. на 13.03.2019г.
        Протокол от с.з. на 05.04.2019г. от 09:30ч, насрочено по искането за поправки в протокола  от с.з. на 13.03.2019г.
       
Молба-сигнал с.д.5815 от 05.04.2019г. (вх.№ ВП-0236/05.04.2019г.) с искане за запазване на звукозаписите от всички съдебни заседания, спиране на производството и сигнал до Специализираната прокуратура с данни за извършено престъпление по служба от съдията-докладчик Мария Ганева по време на с.з.
                    Молба вх.№ 16492 от 05.04.2019г. от СОПА до Директора на ТД на НАП - гр. Варна за определяне на приемен ден и час
                    Писмо-отговор изх.№ 16492-2 от 25.04.2019г. от НАП на молбата за определяне на приемен ден и час
        Съдебно решение № 710 от 05.04.2019г. - отменя 
        Определение № 937 от 05.04.2019г. - отхвърля искането за запазване на звукозаписите и спиране на производството 
       
Молба от 06.04.2019г. относно намаляване на присъдените разноски от 350 на 310 лева и издаване на изпълнителен лист 
        
Сигнал рег. вх.№ ЖСП-0003 от 12.04.2019г. от СОПА, чрез Председателя на  Адм. съд - Варна до ВСС и Спец. прокуратура, с приложени два неправомерно задържани, непрепратени и процедурно заметени сигнала за злоупотреби със звукозаписи от съдебни заседания и за наличието на междуинституционална репресивна ОПГ (организирана престъпна група) за съдебен и административен произвол, с участието на съдии от Адм. съд - Варна и служители в ТД на НАП Варна, с фунция да прикрива случаи на некадърност, корупция и престъпления във властта, както и да потиска и наказва гражданската активност за тяхното разкриване. 
                                      Уведомително писмо изх.№ ИП-0296 от 19.04.2019г. за изпратено писмо изх.№ ИП-0277 от 09.04.2019г. 
        Молба от 12.04.2019г., с.д. 6320 от 15.04.2019г. относно: 1. Поправкa / допълване на протокола от о.с.з. на 05.04.2019г. 2. Изменение на протоколно определение от о.с.з. на 05.04.2019г.
        Определение № 1069 от 22.04.2019г. - оставя без разглеждане искането за поправка на съдебен протокол 
        Решение № 37842-63 от 24.04.2019г. на ТД на НАП Варна за предоставяне на ДОИ


250. 
Заявление вх.№ 37842-17 от 07.11.2018г. до Директора на ТД на НАП Варна oтносно над 25-дневното задържане в ТД на НАП Варна на молба-сигнал от 11.10.2018г.(сканирана цветно - PDF) с данни за ОПГ, адресирана до Спец. прокуратура  
        Решение № 37842-27 от 20.11.2018г.
       
Жалба вх.№ 37842-28 от 30.11.2018г.
        Адм. дело 3421/2018г., АдСВ, XXVIII
 с-в - Даниела Станева, обр. на 13.12.2018г., II с-в - Веселина Чолакова, с.з. 19.02.2019г., 9:30ч - решено
        Молба с.д. 2158 от 04.02.2019г. от ТД на НАП с приложение
               
Определение № 277 от 29.01.2019г. по адм.д. № 3573 от 2018г. на АдСВ 
        Становище с.д. 2941 от 15.02.2019г. от юрк Илиян Иванов от ТД на НАП
       
Уточняваща молба с.д. от 19.02.2019г.        
       
Протокол от с.з. на 19.02.2019г.
       
Молба с.д. от 20.02.2019г.
       
Молба - защита с.д. 3583 от 26.02.2019г. 
       
Съдебно решение № 538 от 18.03.2019г. 
       
Решение № 37842-55 от 02.04.2019г. на ТД на НАП Варна - в изпълнение на съдебното решение, с приложения  
        
Искане вх.№ 37842-56 от 09.04.2019г. от СОПА относно:      (с цитирана новата молба вх.№ 37842-29 от 30.11.2018г.)
            1. Препращане на
молба-сигнал от 11.10.2018г.(сканирана цветно - PDF) с данни за ОПГ, до Специализираната прокуратура.
            2. Уточнения по
Решение изх.№ 37842-55 от 02.04.2019г. на основание чл.22 от ЗДОИ и в изпълнение на съдебното решение 
        Писмо-отговор изх.№ 37842-64 от 08.05.2019г. от НАП на Искане вх.№ 37842-56 от 09.04.2019г. от СОПА 
               
251. Заявление вх.№ 59804 от 08.11.2018г. до Директора на ТД на НАП Варна oтносно искания на институции до ТД на НАП Варна за проверки по чл.110 ал.3 от ДОПК на граждани и ЮЛНЦ за периода след 01.01.2016г.   
        Решение № 59804-5 от 21.11.2018г.

252. 
Заявление вх.№ 60274 от 09.11.2018г. до Директора на ТД на НАП Варна oтносно: 1. Превръщането или непревръщането на ТД на НАП Варна в орган за репресии срещу граждани и ЮЛНЦ и подбора на кадри в тази връзка. 2. Образованието, подбора и професионалните качества на упълномощените процесуални представители на ТД на НАП Варна и директора на ТД на НАП Варна, както и на лицата, подготвящи проекти и/или текстове на подписвани от директора и зам.-директорите на ТД на НАП Варна документи.
   
    Решение № 60274-3 от 23.11.2018г. на ТД на НАП Варна 
        Жалба вх.№ 60274-4 от 07.12.2018г. 
        Адм. дело 3447/2018г., АдСВ, II с-в - Веселина Чолакова, обр. 17.12.2018г., с.з. 19.02.2019г. 9:3., 05.03.2019г. 10:45ч. 
        Молба с.д. 2157 от 04.02.2019г. от ТД на НАП с приложение
                Определение № 277 от 29.01.2019г. по адм.д. № 3573 от 2018г. на АдСВ 
        Уточняваща молба с.д. 2583 от 11.02.2019г. от СОПА
        Становище с.д. 2940 /15.02.2019г. от ТД на НАП
        Протокол от с.з. на 19.02.2019г.
        Молба с.д. от 20.02.2019г.
        Протокол от с.з. на 05.03.2019г. - делото обявено за решаване
        Писмена защита с.д. 4648 от 15.03.2019г.
        Съдебно решение № 658 от 28.03.2019г. - отменя
        Решение № 60274-11 от 15.04.2019г. на ТД на НАП Варна за предоставяне на ДОИ 
        Жалба вх.№ 60274-12 от 30.04.2019г. по описа на ТД на НАП Варна 
        Адм. дело 1201/2019г., АдСВ,  XVIII с-в - Мария Йотова (Желязкова), обр. 03.05.2019г., с.з. 19.06.2019г.
        Протокол от с.з. на 19.06.2019г.
        Молба от 25.06.2019г. за поправки в протокола от 19.06.2019г. - „посочването на работа“ да се замени с  „постъпването на работа“, а „няма и морал“ с „има и морал“
        Протокол от с.з. на 08.07.2019г.
        Съдебно решение № 1468 от 15.07.2019г., връчено на СОПА на 19.07.2019г. 

253. Заявление вх.№ 17868 от 12.11.2017 г. до председателя на ВАС относно съдбата на сумата 5.00 лв, платена на ВАС с квитанция № 0000146/17.04.2017г. и присвоена от съда с участието на магистрати от Адм. съд Варна, ВАС и Специализираната прокуратура
       Решение изх.№ 888 от 26.11.2018г. от Асен Мингов, лице по чл.28 от ЗДОИ

254. Заявление вх.№ П-0016 от 14.11.2018г. до и.ф. председателя на Административен съд Варна Борислав Милачков относно мотивите за оставката на досегашния председател Тинка Косева и определянето на нов и.д. председател на съда   
       
Решение № 19 от 28.11.2018г.

255. 
Заявление вх.№ П-0017 от 14.11.2018г. до и.ф. председател на Административен съд Варна Борислав Милачков относно съдбата на сумата 5.00 лв, платена на ВАС с квитанция № 0000146/17.04.2017г. и присвоена от ВАС с участието на магистрати от Адм. съд – Варна, ВАС и Спец. прокуратура    
       
Решение № 20 от 28.11.2018г.

256. 
Заявление вх.№ П-0019 от 21.11.2018г. до и.ф. председател на Административен съд Варна Борислав Милачков относно формирането и съставите на формираните тричленни състави в съда     
       
Решение № 22 от 05.12.2018г. 
           
Заповед № РД-0192 /20.04.2017г. за определяне на членовете на тричленните (касационни) състави на Адм. съд - Варна
           
Заповеди за заместване на отсъстващи членове на тричленни състави за периода 01.02.2018г. - 02.05.2018г. 
           
Заповеди за заместване на отсъстващи членове на тричленни състави за периода 03.05.2018г. - 18.10.2018г.
           
Заповеди за заместване на отсъстващи членове на тричленни състави за периода 19.10.2018г. - 05.12.2018г.

257. 
Заявление вх.№ ДОИ18000162ВН от 28.11.2018г. до кмета на община Варна относно съдбата на предложението на СОПА от 23.08.2018г. за доброволно изплащане от Община Варна на съдебни разноски след прихващане на взаимни задължения
        Решение изх.№ ДОИ18000162ВН_003ВН от 12.12.2018г.
        Справка изх.№ ДОИ18000162ВН_00xВН от хх.12.2018г. 
        Жалба вх.№ ДОИ18000162ВН_004ВН от 27.12.2018г.
        Придружително писмо вх.док.№ 250 от 08.01.2018г., с което жалбата е представена на съда, с приложения:
               Писмо ДОИ18000162ВН_001ВН 
               Писмо ДОИ18000162ВН_002ВН
        Молба с.д. 277 от 08.01.2019г. относно искане за спиране на производството 
        Адм. дело 58/2019г., АдСВ, XXVI с-в - Ралица Андонова, обр. на 09.01.2019г.
        Молба за определяне на срок при бавност вх.№ ВП-0021 от 14.01.2018г.,  преписка № 250/08.01.2019г. 
        Разпореждане № 541 от 14.01.2019г.
        Определение № 128 от 15.01.2019г.
        Заявление по чл.256 ал.2 от ГПК от 16.01.2019г. за изпращане на молба за определяне на срок при бавност на горестоящия съд
***
        Определение № 15 от 15.03.2019г. по молба  за бавност вх.№ 3777 от 28.02.2019г. на Милка Панчева, зам.пр. на ВАС 


258. 
Заявление вх.№ П-0020 от 04.12.2018г. до и.ф. председател на Административен съд Варна Борислав Милачков относно критериите за определяне на заместващи съдии в тричленните състави за производства по ЗПУГДВМС     
        Решение № 23 от 14.12.2018г.
             Регистър на заместванията в Адм. съд Варна - 2018г., актуализиран на 13.12.2018г.

259. 
Заявление вх.№ 64877 от 06.12.2018г. до Директора на ТД на НАП Варна oтносно иницииращи документи на други институции до ТД на НАП Варна за извършване на проверки по чл.110 ал.3 от ДОПК на граждани и ЮЛНЦ.
        Решение № 64877-4 от 18.12.2018г. 
        Жалба вх.док. 22319 от 28.12.2018г.  
        Адм. дело 3573/2018г., АдСВ, XIV с-в - Йова Проданова, обр. 31.12.2018г., с.з. 19.09.2019г. 14:30ч, 18.11.2019г. 14:30ч, решено
        Разпореждане № 35 от 02.01.2019г.
        Уточняваща молба с.д. 243 от 08.01.2019г. с приложено Съдебно удостоверение от 20.09.2018г. 
        Разпореждане № 330 от 10.01.2019г. 
        Молба с.д. 909 от 16.01.2019г. 
        Разпореждане № 868 от 18.01.2019г. - указва да представи решение на ОС, с което са избрани настоящият УС и Председател
        Молба с.д. 1090 от 18.01.2019г. 
        Разпореждане № 993 от 22.01.2019г. - получено на 29.01.2019г. 
        Молба с.д. 1509 от 24.01.2019г. 
        Молба вх.№ 1672 от 28.01.2019г. (16:30ч.) за определяне на срок при бавност относно бавене на делото с указания, които са изпълнение или не съществуват като изискване в 151 т.1 от АПК за прилагане към жалбата  
        Определение № 277 от 29.01.2019г. за прекратяване на производството 
        Молба с.д. 1839 от 30.01.2019г. за издаване на съдебно удостоверение 
        Разпореждане № 1667 от 31.01.2019г.: Да се издаде исканото удостоверение. Предвид произнасянето на съда с прекратително определение, оставя без уважение искането за продължаване на срока за представянето му. - получено на 01.02.2019г.
        Съдебно удостоверение № 277 от 31.01.2019г., издадено от Адм. съд - Варна  
        Съдебно удостоверение № 1298 от 05.02.2019г. с актуални данни за СОПА, издадено от Окръжен съд - Варна
        Уточняваща молба с.д. 2242 от 05.02.2019г.
        Разпореждане № 2094 от 07.02.2019г. - указва приподпиване на молбата от 05.02.2019г. от адвокат 
        Разпореждане № 2097 от 07.02.2019г. - изпраща на ВАС молба вх.№ 1672 от 28.01.2019г.  
        Молба с.д. 2584 от 11.02.2019г. относно уточняване / тълкуване на  разпореждане № 2094 от 07.02.2019г. 
        Частна жалба от 11.02.2019г., вх.док.№ 2723 от 13.02.2019г. по описа на АдСВ (вх.№ 5178 от 22.03.2019г. на ВАС), срещу определение № 277 от 29.01.2019г. за прекр. на адм. дело № 3573/2018г. на АдСВ) 
         Молба за определяне на срок при бавност вх.док.№ 3075 от 19.02.2019г. 
                Разпореждане № 3029 от 26.02.2019г. - молба с.д. 2584  от 11.02.2019г. се оставя без движение. „В срок от 7 дни от уведомяването молителят да представи препис от нея за връчване на насрещната страна и в уточняваща молба да изложи конкретни и логически обосновани съображения относно необходимостта от тълкуване. При бездействие молбата няма да бъде разгледана.“ 
                Уточняваща молба с.д. 4373/12.03.2019г. в изп. на разпореждане № 3029/26.02.2019г. по м.б. вх.док.№ 3075/19.02.2019г. 
                Определение № 21 от 01.04.2019г. на Мариника Чернева, зам.-предс. на ВАС и р-л на I колегия по молбата за бавност
        Разпореждане от 27.03.2019г. от Йовка Дражева, пр-л на 5-то отделение, за заплащане на 30 лв ДТ по частната жалба.
        Определение № 9761 от 25.06.2019г. по адм. дело № 4638 от 2019г. на ВАС, Пето отделение - отменя опр. № 277/29.01.2019г.  
        ***
        Протокол от с.з. на 19.09.2019г. от 14:30ч. 
        Протокол от с.з. на 18.11.2019г. от 14:30ч.
        Съдебно решение № от 12.12.2019г. 
        Молба с.д. хххх от 02.01.2020г. за изменение на решението в частта за разноските  

260. 
Заявление вх.№ 94-00-84 от 10.12.2018 г. до МРРБ, личен код EHE199D834CA, относно данни за: 1. Длъжностните лица, предоставяли по реда на ЗДОИ и на съда противоречиви данни относно функционалните задължения на МРРБ и техническите възможности за извличане на данни и справки от НБД „Население“, необходими при проверките на подписки за местни референдуми. 2. Новосъздадената през 2018г. възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към момента на вписване на предложение за местен референдум в регистъра.
        Решение изх.№ 94-00-84(1) от 21.12.2018г. на МРРБ

261. Заявление вх.№ 63-00-100 от 11.12.2018г. до президента Румен Радев относно съдбата на
Предложение за радикална антикорупция вх.№ 63-00-74 от 06.08.2018г. (резюме), с копия до: Омбудсман, ПРБ, БНТ, БНР, ПП „ГЕРБ“, ПП „БСП“ - priemna@president.bg, priemna@ombudsman.bg, prb@prb.bg, news@bnt.bg, progdirektor@bnr.bg, pr@gerb.bg, bsp@bsp.bg - универсално антикорупционно решение на СОПА, което не иска да чуе, види и вкуси властта (Отговор изх.№ 63-00-74 /3/ от 09.08.2018г.
        Уведомително писмо № 63-00-100 (1) от 14.12.2018г. на главния секретар на президента 
        Искане от 17.12.2018г. от СОПА по чл.22 от ЗДОИ, чл.34 ал.1 от АПК и за прием
        Уведомително писмо № 63-00-100 (3) от 20.12.2018г. на главния секретар на президента
        Жалба от 25.01.2019г. (баркод PS900002XLWFL) срещу мълчалив отказ по част от заявление вх.№ 63-00-100 /11.12.2018г. относно съдбата на предложението на СОПА за радикална антикорупция, адресирано до президента Румен Радев 
        Адм. дело 330/2019г., АдСВ, XVI с-в - Красимир Кипров, обр. на 0х.хх.2019г.
        Определение № 505 /2019г. за прекратяване на производството.   
              Молба от 26.02.2019г. (баркод PS900200ACQZ3) относно преглед на преписката по предложението на СОПА за радикална антикорупция вх.№ 63-00-74/07.08.2018г. и предоставяне на копие от нея


262. Заявление вх.№ 59102-20 от 27.12.2018г. до Директора на ТД на НАП Варна (сигнал вх.№ 24-03-34/15.01.2019г. до ЦУ на НАП) oтносно действия на и по отношение на ръководството на ТД на НАП Варна по повод оплакване по чл.20 във връзка с чл.89 ал.2 т.4 и 5 от ЗДСл за проява на грубост, невъзпитаност и неуважение към обслужвани в деловодството граждани на 02.11.2018г.
        Решение № 59102-28 от 09.01.2019г. 
        Писмо-отговор изх.№ 24-03-34*10 от 21.08.2019г. от ЦУ на НАП София


  2019 г. 
       
263. Заявление вх.№ ЗДИ-7 от 26.02.2019 г. до кмета на община Русе относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в община Русе
        Решение №6 от 11.03.2019г. 
        Жалба от 25.03.2109г. срещу Решение №6 от 11.03.2019г.  
        Адм. дело 917/2019г., АдСВ, V с-в - Димитър Михов, обр. на 04.04.2019г., наср. 18.06.2019г. 09:30ч, решено
        Заповед РД-01-2710 от 19.10.2019г. от кмета на община Русе за назначаване на комисия за вземане на решения по ЗДОИ
        Протокол от с.з. на 18.06.2019г.       (линк към сайта на съда)
        Съдебно решение № от 16.07.2019г. (линк към сайта на съда)
        Молба от
        Съдебно решение № от 26.07.2019г. (линк към сайта на съда)


264. Заявление вх.№ РД19003744АС от 26.02.2019г. до кмета на район Аспарухово, община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в район „Аспарухово“ 
        Уведомително писмо изх.№ РД19003744АС_001АС от 19.03.2019г. (получено на 21.03.2019г., с обратна разписка) 
        Жалба вх.№ РД19003744АС_002АС от 04.04.2019г.
        Уведомително писмо изх.№ РД19003744АС_003АС от 08.04.2019г. от кмета, че исканата справка се извършва
        Молба вх.№ РД19003744АС_004АС от 08.04.2019г. - с оглед изготвянето на справката, СОПА оттегля жалбата
        Решение изх.№ РД19003744АС_005АС от 10.04.2019г. за предоставяне, ведно с предоставената информация:
             Брой пълнолетни български граждани с постоянен адрес в район Аспарухово към 04.04.2019г. - 22841
             Брой пълнолетни български граждани с настоящ адрес в район Аспарухово към 04.04.2019г. - 23469
             Брой пълнолетни български граждани с постоянен и настоящ адрес в район Аспарухово към 04.04.2019г. - 19382
             Брой лица без българско гражданство с навършени 18г. и адрес в район Аспарухово към 04.04.2019г. - 259

265. Заявление вх.№ 4517 от 23.04.2019г. до Председателя на Административен съд - Бургас относно: 1. Обясненията на Община Бургас по чл.306 ал.3 от АПК и разпореждането по адм.д. № 699 от 2019г. на Адм. съд – Бургас, образувано по сигнал на сайта Биволъ и СОПА за неизпълнение на съдебното решение по адм.д. № 2700 от 2018г. на Адм. съд – Бургас. 2. Длъжностните лица по чл.306 ал.2 от АПК в Адм. съд – Бургас. 3. Събирането на такси от податели на сигнали за нарушения по чл.304 от АПК. 
        Решение № 8 от 07.05.2019г. с приложения 
        Жалба от 19.05.2109г., рег. с вх. № 5392 от 20.05.2019г., срещу Решение 8 от 07.05.2019г. 

266. Заявление вх.№ ДОИ-39 от 08.05.2019г. до Кмета на община Търговище относно
справка за броя на пълнолетните лица в общината чрез програмен продукт ЛБД „Население“.
       
Решение и справка от 14.05.2019г.

267. 
Заявление от 08.05.2019г., вх.№ ДО-17 от 10.05.2019г. до Кмета на община Кюстендил относно справка за броя на пълнолетните лица в общината чрез програмен продукт ЛБД „Население“. 
       
Отговор и справка изх.№ ДО-17 от 23.05.2019г. 

268. Заявление от 08.05.2019г., вх.№ Н1-ОА1-2903 от 10.05.2019г., до Кмета на община Несебър, област Бургас, относно справка за броя на пълнолетните лица в общината чрез програмен продукт ЛБД „Население“.
       
Решение № 64 от 21.05.2019г.

269. 
Заявление вх.№ ДОИ19000083ВН от 09.05.2019г. до Кмета на община Варна относно справка за броя на пълнолетните лица общо за общината и поотделно за районите в града и селата, чрез програмен продукт ЛБД „Население“. 
       
Решение № ДОИ19000083ВН_003ВН от 22.05.2019г. 

270. Заявление от 09.05.2019г., вх.№ 19ДОИ-33 от 10.05.2019г. до Кмета на община Пловдив относно справка за броя на пълнолетните лица общо за общината и поотделно за районите в града, чрез програмен продукт ЛБД „Население“.  
       
Писмо изх.№ 19ДОИ-33 от 22.05.2019г., с което кметът на общината препраща заявлението до кметовете на шестте района

271. 
Заявление вх.№ СОА19-ЕВ01-201 от 09.05.2019г. до Кмета на Столична община относно справка за броя на пълнолетните лица в общината общо и отделно за всеки административен район, чрез програмен продукт ЛБД „Население“. 
       
Писмо-отказ СОА19-ЕВ01-201-(1) от 17.05.2019г. - обжалвано
        Жалба вх.№ 17925/ 28.05.2019г., 09:46:58, до Адм. съд - Варна срещу Писмо-отказ
ОА19-ЕВ01-201-(1) от 17.05.2019г. 
        Адм. дело 1594/2019г., АдСВ, XV
 с-в - Евелина Попова, обр. на 11.06.2019г., с.з25.09.2019г. 9:30ч, 23.10.2019г. 11:00ч, решено  
        Писмо изх. № СОА19-ДИ11-1736 от 05.06.2019г. на СО с опис на преписката (пощенско клеймо за изпращане 04.07.2019г., доставено на 24.07.2019г.)
       
Разпореждане № 8221 от 12.06.2019г.
       
Писмо с.д. 14060 от 19.09.2019г. от СО със становище за с.з. 
        Протокол от с.з. на 25.09.2019г. от 9:00 часа
        Протокол от с.з. на 23.10.2019г. от 11:00 часа
        Съдебно решение № от 20.11.2019г.

272. Заявление вх.№ ЕД-1376 от 09.05.2019г. до Кмета на община Бургас относно справка за броя на пълнолетните лица в общината чрез програмен продукт ЛБД „Население“. 
       
Решение № ЕД-1376 от 22.05.2019г. за предоставяне на достъп, съдържащо исканата информация

273. 
Заявление вх.№ ЗДИ-21 от 09.05.2019г. до Кмета на община Русе относно справка за броя на пълнолетните лица в общината чрез програмен продукт ЛБД „Население“. 
       
Писмо изх.рег.№ ЗДИ-21#3 от 20.05.2019г. за предоставяне на исканата информация
       
Решение № 19 от 16.05.2019г. за предоставяне на исканата информация 
       
Справка от 17.05.2019г. с исканата информация

274. 
Заявление вх.№ ПО 01АУ-02-15 от 09.05.2019г. до Кмета на община Видин относно справка за броя на пълнолетните лица в общината чрез програмен продукт ЛБД „Население“. 
        Писмо изх.№ със справка

275. 
Заявление от 09.05.2019г., вх.№ 94-ЗДОИ-11 от 10.05.2019г. до Кмета на община Кърджали относно справка за броя на пълнолетните лица в общината чрез програмен продукт ЛБД „Население“.
        
Писмо изх.№ 94-ЗДОИ-11-(1) от 2019г. със справка от 16.05.2019г.

276. 
Заявление вх.№ 62-01-165 от 09.05.2019г. до Кмета на община Царево, област Бургас, относно справка за броя на пълнолетните лица в общината чрез програмен продукт ЛБД „Население“.
        Писмо изх.№ със справка

277. 
Заявление вх.№ 55-00-8 от 10.05.2019г. до Председателя на ДА „Архиви“ относно ценността и съхраняването в агенцията на документалния фонд в ГД „ГРАО“ към МРРБ, свързан с подписки и проверки на подписки за произвеждане на местен референдум

278. 
Заявление вх.№ РМЛ19-КЦ01-956 от 10.05.2019г. до вр.и.д. Кмет на район „Младост“, Столична община, относно справка за броя на пълнолетните лица в района чрез програмен продукт ЛБД „Население“.
       
Решение № РМЛ19-РИ09-10 от 20.05.2019г. за предоставяне на исканата информация

279. 
Заявление вх.№ от 10.05.2019г. до Кмета на район „Средец“, Столична община, относно справка за броя на пълнолетните лица в района чрез програмен продукт ЛБД „Население“. 
        
Писмо-справка изх.№ РСЦ19-ЕВ00-71-(1) от 16.05.2019г. с исканата информация - към дата 13.05.2019г.

280. 
Заявление вх.№ РЛН19-КЦ01-443 от 10.05.2019г. до Кмета на район „Люлин“, Столична община, относно справка за броя на пълнолетните лица в района чрез програмен продукт ЛБД „Население“.
       
Решение и справка изх.№ РЛН19-РИ09-6 от 23.05.2019г. с исканата информация - към дата 20.05.2019г.

281. 
Заявление от 09.05.2019г., вх.№ РБН19-ДР00-82 от 10.05.2019г. до Кмета на район „Банкя“, Столична община, относно справка за броя на пълнолетните лица в района чрез програмен продукт ЛБД „Население“.
       
Решение и справка от 14.05.2019г.

281а. Справки за броя на пълнолетните лица в някои общини преди изборите на 26.05.2019г. 
       
Община Айтос към 10.05.2019г., Община Карнобат към 14.05.2019г. 

282. 
Заявление вх.№ ЕП-29-6 от 14.05.2019г. до ЦИК относно определения от ЦИК ред за проверка на кандидатските листи на партиите и коалициите за изборите на 26.05.2019г., възложен за изпълнение на ГД „ГРАО“ в МРРБ, въз основа на който ред са проверени или е следвало да бъдат проверени и данните на кандидата от листата на ПП „ДПС“ Делян Славчев Пеевски
       
Писмо изх.№ ЕП-29-7 от 15.05.2019г. от ЦИК с искане за подписване на заявлението, съгласно чл.5 от Вътрешни правила за предоставяне на ДОИ в ЦИК
       
Искане от 15.05.2019г. от СОПА до ЦИК (с приложено Писмо изх.№ ЕП-29-7 от 15.05.2019г. от ЦИК) за отмяна на чл.5 ал.1 предл.4 от Вътрешни правила за предоставяне на ДОИ в ЦИК 
       
Писмо-отговор изх.№ ЕП-29-7 (1) от 18.05.2019г. от ЦИК, с цитирано Решение № 106-ЕП от 09.04.2019г. на ЦИК

283. 
Заявление вх.№ 94-00-76 от 14.05.2019г. до ГД „ГРАО“ в МРРБ относно реда за проверка на кандидатските листи на партиите и коалициите за изборите на 26.05.2019г., възложен от ЦИК за изпълнение на ГД „ГРАО“ в МРРБ и констатациите от проверката на данните на кандидата от листата на ПП „ДПС“ Делян Славчев Пеевски 

284. 
Заявление вх.№ 812104-110 от 17.05.2019г. до Дирекция „Миграция“ в МВР относно броя гражданите на държава - членка на Европейския съюз без българско гражданство в някои общини, райони и кметства

285. 
Заявление вх.№ РСЦ19-ЕВ00-75 от 20.05.2019г. до Кмета на район „Средец“, Столична община, относно броя на живеещите в чужбина пълнолетни български граждани, които не могат да посочат постоянен адрес в Република България и са вписани служебно в регистъра на населението от район „Средец“ на основание чл.93 ал.4 от ЗГР

286. 
Заявление вх.№ ЕП-29-8 от 22.05.2019г. до ЦИК относно фактическата причина за непубликуването или забавеното публикуване на протоколите от работните заседания на ЦИК след 14.05.2019г. (Заб.: До 8:00ч на 23.05.2019г. са публикувани още 5 протокола) 
       
Писмо-отговор изх.№ ЕП-29-9 от 23.05.2019г. [23:58:31 EEST] от ЦИК, според което ЦИК публикува незабавно протоколите
       
Жалба от 30.05.2019г. срещу отказа за достъп, обективиран в писмо изх.№ ЕП-29-8 от 23.05.2019г. 
        Адм. дело 1566/2019г., АдСВ, XXII
 с-в - Янка Ганчева, обр. на 31.05.2019г., наср. 09.07.2019г. 14:00 ч.
       
Разпореждане № 8049 от 07.06.2019г.
       
Уточняваща молба от 19.06.2019г.
        Отговор от 04.07.2019г. от ЦИК
       
Молба от 08.07.2019г. относно становище по отговора на ЦИК от 04.07.2019г., приложен към придружително писмо с.д. 10850 от 08.07.2019г. и искане по доказателствата
        
Определение № 1789 / 08.07.2019г.
        
Частна жалба срещу определение № 1789 от 08.07.2019г.

287. 
Заявление вх.№ от 10.06.2019г. до БАН относно електронно копие от актуалния Официален правописен речник на българския език, разработен от Института за български език към БАН  

288. 
Заявление вх.№ ДОИ19000106ВН от 21.06.2019г. до Кмета на община Варна относно бюджетни разходи на Общински съвет – Варна за адвокати и адвокатски довереници, включително по дела с Инициативен комитет за местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна с подписка от 2013г.
       
Писмо изх.№ ДОИ19000106ВН_001ВН от 21.06.2019г. - на основание чл.32 ал.1 от ЗДОИ, препраща на Председателя на ОС 
       
Решение изх.№ ДОИ19000106ВН_004ВН от 05.07.2019г. от Председателя на ОС 
       
Жалба вх.№ ДОИ19000106ВН_005ВН от 19.07.2019г. срещу мълчалив отказ в частта по т.2 от заявлението относно актуалните договори с адвокат-довереници на ОС - Варна 
        Адм. дело 2489/2019г., АдСВ, II с-в - Веселина Чолакова, обр. на 28.08.2019г., наср. xx.xx.2019г. xx:xx ч.
        Определение № 2583 от 14.10.2019г. - XXVI с-в - Ралица Андонова
        Частна жалба от 24.10.2019г. 
        Адм. дело 13919/2019г., ВАС, Пето отделение, обр. на 04.12.2019г.
        Разпореждане № 16639 от 06/12/2019г.    


289. 
Заявление вх.№ П-0002 от 04.07.2019г. до Председателя на Административен съд - Варна Елена Янакиева относно утвърдените в съда Правила за извършване на звукозаписи и тяхното съхранение 
       
Решение № 2 от 18.07.2019г.
       
Правила за извършване на звукозапис, действали в периода преди 28.06.2019г.
        
Правила за извършване на звукозапис, одобрени със Заповед РД-0372 от 28.06.2019г.
        
Жалба от 22.07.2019г. срещу:
            1. Решение № 2 от 18.07.2019г. по заявление вх.№ П-0002 от 04.07.2019г. в частта, с която се отказва предоставяне на информацията под формата преглед на оригинал.
            2. Мълчалив отказ по заявлението в частта относно съдържанието, означението и датата на заповедта за утвърждаване на Правилата за извършване на звукозапис, действали в периода от 01.01.2018г. до тяхната отмяна на 28.06.2019г.
        Адм. дело 2082/2019г., АдСВ, XVIII
 с-в - Мария Йотова (Желязкова) - отв., III с-в Дарина Н. Рачева, обр. на 24.07.2019г., с.з. 22.10.2019г. 9:30ч, решено
        Разпореждане 

        
Уточняваща молба с.д. 12026 от 31.07.2019г.
        Протокол от с.з. на 22.10.2019г.
        Съдебно решение от 22.11.2019г.         (линк към решението, публикувано в сайта на съда
        Решение № 11 от 28.11.2019г. - отказва достъп, в изпълнение на съдебното решение (получено по пощата на 17.12.2019г.)

290. 
Заявление вх.№ ДОИ19000123ВН от 10.07.2019г. до Председателя на Общински съвет - Варна относно договори и разходи за експерти и консултанти – юристи, икономисти, инженери и други специалисти, привлечени за подпомагане дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и председателя на Общинския съвет мандат 2015 - 2019г. 
       
Решение изх.№ ДОИ19000123ВН_001ВН от 24.07.2019г.

291. Заявление вх.№ П-0003 от 11.07.2019г. до Председателя на Адм. съд - Варна Елена Янакиева относно становището на общото събрание на съдиите и предложението на председателя във връзка с назначаването на съдия Мария Ганева за неин заместник. 
       
Решение № 3 от 25.07.2019г. 
       
Протокол от 12.04.2019г. (препис-извлечение) от Общо събрание на съдиите в от 13:30 часа, свикано с Разпореждане от 05.04.2019г. от Адм. ръководител – Председател Елена Янакиева, на което присъстват 21 съдии, от общо 27 съдии
        
Жалба от 09.08.2019г. срещу Решение № 3/25.07.2019г. по заявление вх.№ П-0003/11.07.2019г. в частите, в които председателят на Административен съд – Варна Елена Янакиева е отказала предоставянето на достъп до:
        1. Собственото си мотивирано предложение за назначаването на съдия Мария Симеонова Ганева за неин заместник.
        2. Онези части от протокола от общото събрание на съдиите на 12.04.2019г., които са непредоставени или заличени, включително до имената на изказалите се и поименния списък с присъствалите и отсъствалите съдии.
        Адм. дело 2293/2019г., АдСВ, XXIII
 с-в - Наталия Дичеваобр. на 24.07.2019г., отводи 
        
Разпореждане № 11172 от 13.08.23019г.
       
Сигнал от 21.08.2019г., вх.№ ЖСП-0011/22.08.2019г. до Председателя на съда
       
Молба от 22.08.2019г. относно изпълнение на разпореждане № 11172 от 13.08.2019г. и искане за отвод.
        Сигнал - уточнение от 27.08.2019г. до Председателя на съда 
        Определение №1 от 22.10.2019г - отговор на сигнала от Председателя на съда: Оставя без разглеждане

        Определение от 22.11.2019г. за изпращане на делото до ВАС за изпращането му в друг равен по степен административен съд
        Определение №16742 от 09.12.2019г. по адм.д. № 13799/2019г. на ВАС - изпраща дел. по компетентност на Адм. съд - Добрич
        Адм. дело 737/2019г., Адм. съд - Добрич - съдия Милена Стоянова Маркова – Георгиева, обр. на 12.12.2019г., с.з. 29.01.2020г. 10:30ч., обявено за решаване 
        Протокол от с.з. на 29.01.2020г. 
        Съдебно решение № 62 от 28.02.2020г.


292. Заявление вх.№ ДОИ190000135ВН от 19.07.2019г. до кмета на Община Варна и директора на дирекция „Финансово-стопански дейности“ относно заведени в Община Варна бюджетни разходи на Общински съвет – Варна за адвокати и адвокатски довереници. 
        
Уведомително писмо изх.№ ДОИ19000135ВН_001ВН от 22.07.2019г, че заявлението е препратено на Тодор Балабанов, председател на Общински съвет - Варна
       
Решение изх.№ ДОИ19000135ВН_002ВН от 02.08.2019г., подписано от Тодор Балабанов, председател на Общински съвет - Варна
       
293. 
Заявление вх.№ П-0004 от 22.07.2019г. до Председателя на Административен съд - Варна Елена Янакиева относно реда и работното време на съда за регистриране на входящите по електронната поща писма  
       
Решение № 4 от 02.08.2019г. - отказва 
        
Жалба вх.№ 12889 от 21.08.2019г. срещу Решение № 4/02.08.2019г.
        Адм. дело 2416/2019г., АдСВ, XIV
 с-в - Йова Продановаобр. на 21.08.2019г., с.з. 21.10.2019г., 14:30ч., решено
        Разпореждане № 11905/30.08.2019г. - оставя без уважение искането за отвод
        Протокол от с.з. на 21.10.2019г.
        Съдебно решение № 2244 от 21.11.2019г.    (линк към решението, публикувано в сайта на съда)
        Решение № 10 от 27.11.2019г. - предоставя в изпълнение на съдебното решение 

294. Заявление вх.№ 12614 от 23.07.2019г. до Председателя на ВАС относно осъществяването от ВАС на върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на ЗДОИ и ЗПУГДВМС
       
Решение изх.№ 836 от 29.07.2019г. 

295.
Заявление вх.№ 67-00-1627 /29.07.2019г. от СОПА и вх.№ 91-00-57 /29.07.2019г. от БИВОЛЪ, до кмета на община Бургас, относно общественото обсъждане на мозайката „Стара карта на Бургас“ на улица „Алеко Богориди“ в град Бургас
       
Решение № 91-00-57 (1) от 12.08.2019г.

296. 
Заявление вх.№ П-0005 от 29.07.2019г. до Председателя на Административен съд - Варна Елена Янакиева относно прилагането на чл.174 от АПК при отмяна на мълчаливи откази с оглед налагане на наказания на виновните длъжностни лица.
       
Решение № 5 от 09.08.2019г. - отказва

297.
Заявление вх.№ ДОИ19000142ОД  от 31.07.2019г. до кмета на район „Одесос“ – Община Варна относно информация за извършените и предстоящите резитби на дървесни видове на територията на район „Одесос“ в периода след 01.01.2018г.
       
Уведомително писмо изх.№ ДОИ19000142ОД_001ОД  от 13.08.2019г. - препраща на Община Варна, дирекция ИИБ
       
Уведомително писмо изх.№ ДОИ19000142ОД_003ВН  от 19.08.2019г. - Община Варна връща заявлението на район „Одесос“  
       
Заявление вх.№ ДОИ1900014ХОД  от 21.08.2019г. до кмета на район „Одесос“ – Община Варна - ново, със същия текст 
       
Решения № ДОИ19000159ОД_001ОД и № ДОИ19000142ОД_005ОД от 03.09.2019г. - с предоставена справка
        
Жалба от 24.09.2019г. срещу мълчалив отказ по част от заявленията от 31.07.2019г. и 21.08.2019г., и частите от двете решения от 03.09.2019г., обективиращи отказ за предоставяне на информацията под формата „преглед на оригинал“
        Адм. дело 2745/2019г., АдСВ, XXIX с-в - Кремена Данаилова, обр. на 02.10.2019г. 
        Определение № 2643 от 21.10.2019г.

       
298. 
Заявление вх.№ П-0006 от 09.08.2019г. до Председателя на Административен съд - Варна Елена Янакиева относно становището и концепцията на съдия Мария Симеонова Ганева, представени на общото събрание на съдиите на 12.04.2019г. при обсъждането на предложението тя да бъде назначена от ВСС за заместник-председател на съда  
       
Решение № 6 от 21.08.2019г., получено на 27.08.2019г. - отказва 
        
Жалба вх.№ ЖСП-0016 от 10.09.2019г. срещу Решение № 6/21.08.2019г.
       
Уведомително писмо изх.№ ИП-0508 от 11.09.2019г. 
        Адм. дело 2612/2019г., АдСВ, V с-в - Димитър Михов, обр. на 12.09.2019г., отводи 
        Определение от 18.11.2019г. за изпращане на делото до ВАС за изпращането му в друг равен по степен административен съд.
        Определение № 16568/04.12.2019г. по адм.д. № 13638/2019. на ВАС - изпраща делото по компетентност на Адм. съд - Добрич 
        Адм. дело 728/2019г., Адм. съд - Добрич - съдия Силвия Минкова Сандева – Иванова, обр. на 10.12.2019г. , отср. 18.05.2020 г. 14.00ч., решено 
        Определение № 488 /13.12.2019г. по адм.д. № 728/2019. на на Адм. съд - Добрич 
        Предложение вх.№ 3513 от 16.12.2019г. от СОПА до Председателя на Административен съд - Добрич Красимира Иванова относно заплащането на дължимата държавна такса за частна жалба срещу определение № 488 /13.12.2019г. от съдия Силвия Сандева или съвместно от петимата съдии в състава на съда и сигнал до КПЕ до ВАС
                Писмо от 15.01.2020г. от КПЕ при ВАС във връзка със сигнала
                Уточнения от 24.01.2020г. по сигнала до КПЕ
         Частна жалба от 14.01.2020г. срещу Определение № 488/13.12.2019г., ведно с приложенията към нея (вх.№ 1829/03.02.2020г. по описа на ВАС)
         Разпореждане
         Уточняваща молба от 18.02.2020г. 
         Адм. дело 2390/2020г., ВАС, пето отделение, обр. на 24.02.2020г.  
         Определение № 3670 от 10.03.2020г. - отменя
         Протокол от с.з. на 18.05.2020 г. по адм. дело 728/2019г. на АдСД 
         Съдебно решение № 138 от 16.06.2020г.

299. 
Заявление вх.№ 63-00-55 от 04.09.2019г. до президента Румен Радев относно националната сигурност и международния авторитет на Република България (ключови думи: киберсигурност, Ислямска държава, Гешев, теч на данни, НАП
       
Решение № 02-03-332 от 18.09.2019г. - предоставя пълен достъп  
        Жалба от 02.10.2019г., вх.№ 63-00-55-[3]/03.10.2019г. срещу решението от 18.09.2019г. 
        Адм. дело 2780/2019г., АдСВ, XVI с-в - Красимир Кипров, обр. 08.10.2019г., с.з. 26.11.2019г. 09:30ч., решено
        Разпореждане № 13915 от 21.10.2019г. - дава 7-дн срок за представяне на удостоверение за КЕП в превод на български език
        Уточняваща молба от 30.10.2019г. относно изпълнение на разпореждане и искане за издаване на съдебно удостоверение
        Разпореждане от ... за насрочване на с.з. 
        Молба от 25.11.2019г. от СОПА до председателите на съда и на съдебния състав за обявяване на делото в сайта на съда за дело с обществен интерес, с оглед, че казусът е свързан със законовите предпоставки за постановяването на указ от Президента на република България за легитимиране на Иван Гешев за Главен прокурор
        Протокол от с.з. на 26.11.2019г.
        Молба от 26.11.2019г. с искане за запазване на звукозапис от с.з., отмяна на определение за даване на ход по същество, отвод на съдията и осигуряване на възможност за пледоария при нормални условия в ново съдебно заседание и/или писмена защита по същество след изготвянето на протокола от съдебно заседание на 26.11.2019г. и предоставянето му на страните 
        Разпореждане № 15856/29.11.2019г.
        Молба от 02.12.2019г. относно поправка / допълване на протокола от с.з. на 26.11.2019г.
        Молба от 02.12.2019г. за определяне на срок при бавност относно непроизнасянето по исканията в молба от 26.11.2019г.
        Разпореждане № 16078/04.12.2019г.: Разпореждане № 15856/29.11.2019г. съдържа произнасяне по всички искания 
        Съдебно решение № 2345/04.12.2019г., съобщено на 06.12.2019г. 
             Решение № 02-03-332 (1) от 17.12.2019г. - предоставя достъп в изпълнение на съд. решение (Върховен вместо Варненски)
        Молба от 06.12.2019г. за определяне на срок при бавност относно ненасрочване на с.з. по искане за поправки в протокола 
             Становище (към изх.№ 5349 от 09.12.2019г.) от докладчика съдия Красимир Кипров по молбата за бавност от 06.12.2019г. 
             Уточняваща молба от 16.12.2019г. до ВАС по молбата за определяне на срок при бавност 
        Молба вх.№ ВП-0798 от 12.12.2019г. от СОПА за предоставяне на копие от звукозаписа от с.з. на 26.11.2019г. 
             Писмо-отговор изх.№ ИП-0833 от 30.12.2019г. - „няма предвиден в закон или друг акт ред...“
        Молба от 12.12.2019г. от СОПА относно изменение на съдебното решение № 2345/04.12.2019г. в частта му за разноските
             Писмен отговор с.д. 1004 /22.01.2020г. от Главния секретар на Президента
             Определение № 173 /22.01.2020г.
        Решение № 02-03-332 (1) от 17.12.2019г. - предоставя достъп в изпълнение на съдебното решение (Върховен вместо Варненски)

300. Заявление 1 вх.№ ДОИ19000165ВН от 09.09.2019г. до Председателя на Общински съвет - Варна относно създаването и дейността на ВрК „Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“ в Общински съвет – Варна, мандат 2015 – 2019г. 
        Решение ДОИ19000165ВН_001ВН от 24.09.2019г., получено 27.09.2019г. обр.р., срок за обж. 11.10.2019г.  
        Жалба вх.№ ДОИ19000165ВН_002ВН от 11.10.2019г. срещу мълчалив отказ по част от заявлението 
        Адм. дело 2877/2019г., АдСВ, II с-в - Веселина Чолакова, обр. 22.10.2019г, с.з. 17.12.2019г. 09:45ч, 14.01.2020г. 11:00ч, 11.02.2020г. 10:45ч., решено
        Протокол от с.з. на 17.12.2019г. 
        Протокол от с.з. на 14.01.2020г. 
        Уточняваща молба с.д. 979 от 22.01.2020г. от Общински съвет с приложения (общо 43 стр)  
        Протокол от с.з. на 11.02.2020г.
        Съдебно решение № 431 /11.03.2020г.
        Молба вх.№ с.д. 4982 от 18.05.2020г. за издаване на изпълнителен лист 
        Молба от 05.07.2020г., вх.№ с.д. от 06.07.2020г. за налагане на глоба за неизпълнение на съдебното решение 
        Адм. дело 1468/2020г., АдСВ, XXXIV с-в - Елена Янакиева  
        Решение ДОИ19000165ВН_004ВН от 20.07.2020г. + Заповед (не е изпращано, не е получавано, не тече срок за обжалване)
        Разпореждане № 8020 от 28.07.2020г. - оставя без уважение
       


301. Заявление 2 вх.№ ДОИ19000166ВН от 10.09.2019г. до Председателя на Общински съвет - Варна относно създаването и дейността на ВрК „Правна комисия“ в Общински съвет – Варна, мандат 2015 – 2019г.
       
Решение ДОИ19000166ВН_001ВН от 24.09.2019г. (сканирано), получено 26.09.2019г. обр.р., срок за обж. 10.10.2019г.
        Искане ДОИ19000166ВН_002ВН от 07.10.2019г. на осн. чл.22 ЗДОИ за допълване на предоставения ДОИ по т.3 с предложението за трансформиране на правната комисия от постоянна във временна
        Предложение ОС16000548ВН от 30.06.2016г. за трансформиране на правната комисия във временна
        Жалба вх.№ ДОИ19000166ВН_003ВН/10.10.2019г. срещу мълчалив отказ по част от заявлението 
        Адм. дело 2831/2019г., АдСВ, VII с-в Ромео Симеонов,  обр. 15.10.2019г., с.з. 08.01.2020 10:15ч., наср. 18.03.2020 9:20ч, пренаср. 29.04.2020г. 10:20ч, пренаср. 08.07.2020г. 09:00ч., решено
        Разпореждане № 13800 от 16.10.2019г. 
        Уточняваща молба от 01.11.2019г. относно изпълнение на разпорежданe № 13800/16.10.2019г.
        Становище вх.№ 197 от 08.01.2020г. за с.з. на 08.01.2020г. от СОПА
        Протокол от с.з. на 08.01.2020г.

        Молба вх.№ с.д. 989 от 22.01.2020г. от Председателя на ОбС Варна, чрез адв. Росица Николова 
        Писмо вх.№ с.д. 5357 от 26.05.2020г., II състав на Адм. съд – Варна
        Молба вх.№ с.д. 7211 от 25.06.2020г. от Председателя на ОбС Варна, чрез адв. Росица Николова 
        Протокол от с.з. на 08.07.2020г.
        Съдебно решение № 919 от 14.07.2020г. – отменя 
        Решение изх.№ ДОИ19000166ВН_005ВН от 04.08.2020г., получено по е-поща на 04.08.2020г. 

302. 
Заявление 3 вх.№ ДОИ19000167ВН от 11.09.2019г. до Председателя на Общински съвет - Варна относно процедурата по вземане на Решение № 1053-1 от 22.01.2018г., с което ОбС – Варна е отхвърлил предложението от 2013г. за референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, покрепено с над 33000-на подписка.
        Решение ДОИ19000167ВН_001ВН от 24.09.2019г., получено 27.09.2019г. обр.р., срок за обж. 11.10.2019г. 
        Жалба вх.№ ДОИ19000167ВН_002ВН от 11.10.2019г. срещу мълчалив отказ по част от заявлението 
        Адм. дело 2878/2019г., АдСВ, XXV с-в - Таня Димитрова, обр. 22.10.2019г.,
с.з. 03.12.2019г. 15:00ч, решено 
        Разпореждане № 14071 /23.10.2019г. 
        Молба с.д. № 15848 /25.10.2019г. от ответника чрез адвокат Деяна Стефанова
        Разпореждане № 14217 /28.10.2019г.
        Уточняваща молба от 31.10.2019г., с.д.№ 16150 /01.11.2019г. от СОПА 
        Разпореждане № 14502 /01.11.2019г.
 
       Уточняваща молба 07.11.2019г. от СОПА
        Протокол от с.з. на 03.12.2019г. от 15:00ч.
        Съдебно решение № 2521 от 20.12.2019г. 
        Решение ДОИ19000167ВН_004ВН от 14.01.2020г., получено 16.01.2020г. с обр.р., срок за обж. 30.01.2020г.

303. 
Заявление 4 вх.№ ДОИ19000168ВН от 12.09.2019г. до Председателя на Общински съвет - Варна относно заседания на комисиите в Общински съвет – Варна, без или във връзка с предложението от 2013г. за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, подкрепено с над 33000-на подписка 
        Решение ДОИ19000168ВН_001ВН от 25.09.2019г.,
получено 27.09.2019г. обр.р., срок за обж. 11.10.2019г.
        Жалба от 11.10.2019г., вх.№ ДОИ19000168ВН_002ВН от 14.10.2019г. срещу мълчалив отказ по част от заявлението 
        Адм. дело 2879/2019г., АдСВ, VI с-в - Ивета Пекова, обр. на 22.10.2019г., с.з. 09.12.2019г. 11:30 ч., решено 
        Протокол от с.з. на 09.12.2019г.
        Съдебно решение № 2542 от 27.12.2019г. 
        Решение ДОИ19000168ВН_004ВН от 14.01.2020г., получено 16.01.2020г. с обр.р., срок за обж. 30.01.2020г.


304. Заявление 5 вх.№ ДОИ19000171ВН от 16.09.2019г. (изпратено на 13.09.2019г. в 16:53ч. по ел. поща) до Председателя на Общински съвет - Варна относно налични документи в Общински съвет – Варна и общинската деловодна система – входящи, изходящи и вътрешнослужебни, свързани с предложението за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна от 2013г., подкрепено с над 33000-на подписка
       
Писмо ДОИ19000171ВН_001ВН/24.09.2019г. - на осн. чл.32 ал.1 ЗДОИ препраща на секретаря на Община Варна (пол. 26.09.19)
        
Решение ДОИ19000171ВН_004ВН от 08.10.2019г., получено 08.10.2019г. по ел.поща, срок за обж. 22.10.2019г.
       
Справка ДОИ19000171ВН_005ВН от 09.10.2019г. - опис на преписки ОС13000096ВН и ОС13000627ПР 

       
305. 
Заявление 6 вх.№ ДОИ19000173ВН от 16.09.2019г. до Председателя на Общински съвет - Варна относно данни за заседания на председателския съвет, обяви на дневен ред на заседания и съгласуване на решения на Общински съвет – Варна, свързани с предложението от 2013г. за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, подкрепено с над 33000-на подписка
        
Решение ДОИ19000173ВН_001ВН от 30.09.2019г., получено 03.10.2019г. обр.р., срок за обж. 17.10.2019г.
       
Писмо ДОИ19000173ВН_002ВН от 30.09.2019г. - препраща заявлението в частта по т.4 и 5 на секретаря на Община Варна  
       
Жалба от 17.10.2019г. срещу мълчалив отказ по част от Заявление вх.№ ДОИ19000173ВН от 16.09.2019г. и срещу изричен в част от решение  ДОИ19000173ВН_001ВН от 30.09.2019г.
        Адм. дело 2926/2019г., АдСВ, V с-в - Димитър Михов, обр. на 28.10.2019г., с.з. 10.12.2019г. 13:45 ч.,
 решено
       
Протокол от с.з. на 10.12.2019г. от 13:45ч
       
Писмена защита от 16.12.2019г.
       
Съдебно решение № 22 от 09.01.2020г.


306. 
Заявление 7 вх.№ ДОИ19000175ВН от 18.09.2019г. до Председателя на Общински съвет - Варна относно създаването и дейността на ВрК „Структури и общинска администрация“ в Общински съвет – Варна
       
Решение ДОИ19000175ВН_001ВН от 03.10.2019г., получено на 09.10.2019г. с обр.р., срок за обж. 23.10.2019г.
       
Жалба от 23.10.2019г. срещу мълчалив отказ по част от Заявление вх.№ ДОИ19000175ВН от 18.09.2019г.
        Адм. дело 2925/2019г., АдСВ, III с-в - Дарина Рачева, обр. 28.10.2019г., с.з. 17.12.2019г. 10:00 ч., решено 
        Протокол от с.з. на 17.12.2019г.
       
Съдебно решение № 57 от 17.01.2020г.

307. 
Заявление  вх.№ 94-00-104 от 18.09.2019г., личен код EHE199D834CA, до Министъра на РРБ относно данни за правомощията, дейността и контрола върху дейността на ГД „ГРАО“ и нейния директор като част от администрацията на МРРБ, свързана с проверката на подписки в подкрепа на предложения за местни референдуми
       
Решение от 01.10.2019г. на МРРБ, получено по ел. поща на 01.10.2019г., срок за обж. 15.10.2019г.; препраща заявлението в частта по т.2 на председателя на ОС Варна, където е регистрирано с вх.рег № ДОИ19000183ВН/02.10.2019г.
       
Писмо изх.№ ДОИ19000183ВН_001ВН от 07.10.2019г. - препраща (?)заявлението  в частта по т.2 на секретаря на Община Варна
               
Решение ДОИ19183ВН_004ВН от 21.10.2019г. от секретаря на Община Варна
               
Справка ДОИ19183ВН_005ВН от 22.10.2019г. от директора на дирекция УЧРАУ при Община Варна
       
Жалба от 15.10.2019г. срещу Решението по Заявление вх.№ 94-00-104 от 18.09.2019г.
        Адм. дело 2984/2019г., АдСВ, VII с-в - Ромео Симеонов, обр. 01.11.2019г., с.з. 08.01.2020 10:00ч, 18.03.2020г. 09:00ч, пренаср. 29.04.2020г. 10:20ч, пренаср. 08.07.2020г. 09:30ч., решено
        Становище с.д. 111 /06.01.2020г. от МРРБ за с.з. на 08.01.2020г. и писмени бележки.
        Молба-защита вх.№ с.д. 193 от 08.01.2020г. от адв. Ивайло Иванов 
        
Протокол от с.з. на 08.01.2020г.
       
Молба и писмени бележки с.д. 335 /10.01.2020г. от МРРБ.
        Молба вх.№ с.д. 6987 от 23.06.2020г. от МРРБ
        Протокол от с.з. на 08.07.2020г.
        Съдебно решение № 941 от 14.07.2020г. – отменя

308. Заявление 8 вх.№ ДОИ19000176ВН от 19.09.2019г. до Председателя на Общински съвет - Варна относно създаването и дейността на ВрК „Борба с корупцията и корупционните практики“ в Общински съвет – Варна 
       
Решение ДОИ19000176ВН_001ВН от 03.10.2019г., получено на 09.10.2019г. с обр.р., срок за обж. 23.10.2019г.
       
Жалба от 23.10.2019г. срещу мълчалив отказ по част от Заявление вх.№ ДОИ19000176ВН от 19.09.2019г
        Адм. дело 2924/2019г., АдСВ, XIV
 с-в - Йова Проданова, обр. 28.10.2019г., с.з. 13.01.2020г. 13:30ч., 09.03.2020г. 14:00ч., наср. 06.04.2020г. 14:30ч., с.з. 15.06.2020г. 14:30ч., отл. 10.08.2020г. 14:00ч., пренаср. 05.10.2020г. 14:30ч., решено
        Протокол от с.з. на 13.01.2020г. 
        Протокол от с.з. на 09.03.2020г. 
        Становище вх.№ с.д. 6524/15.06.2020г. от СОПА
        
Протокол от с.з. на 15.06.2020г.
       
Молба вх.№ 7320 от 29.06.2020г. за определяне на срок при бавност от СОПА 
        
Молба вх.№ с.д. 7467 от 30.06.2020г. от ОбС; Разп. № 6794/02.07.2020г.: „На доклад в с.з.“
       
Молба – сигнал вх.№ с.д. 7716 от 06.07.2020г. в Адм. съд – Варна и вх.№ 4844/20 от 06.07.2020г. във ВОП от СОПА
                Постановление № 4844/16.07.2020г. на зам.-окръжния прокурор Дияна Иванова, с което сигналът с вх.№ 4844/20 от 06.07.2020г. до ВОП е изпратен по компетентност на ВРП (Варненска районна прокуратура)
                Жалба – сигнал от 14.10.2020г. – жалба чрез ВОП до ВАпП срещу Постановление № 4844/16.07.2020г. и сигнал до Главния прокурор Иван Гешев относно неглижиране на проверката на данните за документно престъпление, извършено от председателя на Общински съвет – Варна адвокат Тодор Балабанов
                Писмо изх.№ 14951/2020 от 26.10.2020г. от ВКП, Отдел 02 „Досъдебен“ – изпраща жалбата от 14.10.2020г. по компетентност на ВАпП Варна
                Писмо изх.№ 1664/2020 от 18.11.2020г. от Апелативна прокуратура – Варна (PRB2020079756780) – пълномощното е диспозитивен документ и поради това не може да бъде предмет на лъжливо документиране по чл.311 от НК (арг. от ПВС № 3/82 г.), Тоест, случаят не е от компетентността на Специализираната прокуратура. (Става въпрос за антидатираното пълномощно, щемпеловано с щемпел с изображението на подписа на адв. Тодор Балабанов, председател на ОбС – Варна.)
        Разпореждане № 6997 от 07.07.2020г.
        Молба вх.№ с.д. 8524 от 20.07.2020г. от Председателя на ОбС – Варна
        Протокол от с.з. на 05.10.2020г.
        Съдебно решение № 1531 от 21.10.2020г.  
        Решение ДОИ19000176ВН_006ВН от 12.11.2020г. за предоставяне на ДОИ, срок за обж. 26.11.2020г.


309. Заявление 9 вх.№ ДОИ19000179ВН от 24.09.2019г. до Председателя на Общински съвет - Варна относно статута и длъжностните характеристики на юристите и адвокат-доверениците на Общински съвет – Варна 
       
Решение ДОИ19000179ВН_001ВН от 08.10.2019г., получено на 11.10.2019г. с обр.р., срок за обж. 25.10.2019г.

310. 
Заявление вх.№ МИ-29-2 от 25.10.2019г. на ЦИК с въпроси относно местонахождението на сървърите и защитата на данните в сайта на ЦИК от задгранична компания, защитаваща и сайтове, свързани с „Ислямска държава“ 
        
Решение № 1619 от 02.11.2019г., изпратено по е-поща на 19.11.2019г., с което се отказва достъп до исканата информация 
        
Жалба вх.№ ЦИК-16-13 от 28.11.2019г. срещу част от Решение № 1619-ЗДОИ от 02.11.2019г. за отказ за предоставяне на ДОИ 
        Адм. дело 3342/2019г., АдСВ, XVI с-в - Красимир Кипров, обр. на 06.12.2019г., с.з. 21.01.2020г. 9.30ч., решено
       
Писмо вх. рег. № с.д. 18885 от 19.12.2019г., с което  председателят и секретарят на ЦИК се опитват да подведат съда
       
Уточняваща молба с.д. 18904 от 19.12.2019г. от СОПА
       
Определение № 3213 от 20.12.2019г. за насрочване на о.с.з. на 21.01.2020г. от 9:30ч.
        
Становище с.д. 754 от 16.01.2020г. от ЦИК за с.з. на 21.01.2020г. от 9:30ч.
       
Протокол от с.з. на 21.01.2020г. 
       
Молба от 24.01.2020г. относно отмяна на определението за даване на ход на делото по същество и доказателствени искания
       
Разпореждане № 1270/29.01.2020г.
       
Съдебно решение № 111 от 31.01.2020г.
       
Молба от 19.02.2020г. за изменение на решението в частта за разноските 
                Разпореждане № 3212/20.02.2020г. - за становище в 7-дн срок, връчено на 28.02.2020г.
        
Решение № 1779 от 28.02.2020г. на ЦИК, изпратено по е-поща на 28.02.2020г., с което в изпълнение на съдебното решение се предоставя достъп до исканата информация 

311.
Заявление вх.№ П-0008 от 08.11.2019г. до Председателя на Административен съд - Варна Елена Янакиева относно утвърдените вътрешни правила за издаване на изпълнителни листи в полза на държавни или общински органи и принудително събиране на вземания, присъдени в полза на Административен съд – Варна 
        
Решение № 9 от 21.11.2019г.

312. 
Заявление от 08.11.2019г., вх.№ 65 от 11.11.2019г. до ВСС относно споразуменията за сътрудничество на ВСС с Камарата на ЧСИ и Асоциацията на ДСИ, както и за указанията на ВСС към съдилищата за издаване на изпълнителни листи 
        
Решение № 65 от 29.11.2019г., Приложения с предоставена информация

313. 
Заявление вх.№  от 19.11.2019г. до ЧСИ рег.№ 718 Станимира Костова - Данова относно данни за указания от органите на Камарата на ЧСИ, на които се позовават служителите в кантората, за да отказват копия от изпълнителните дела (без отговор)
       
Искане от 10.02.2020г. до ЧСИ рег.№ 718 относно Предоставяне на достъп до обработвани мои лични данни, на основание чл.15 пар.1 и пар.3 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016г. 
       
Отговор от 10.03.2020г. на искането от 10.02.2020г.

314. 
Заявление вх.№ 7764 от 21.11.2019г. до Камарата на ЧСИ относно данни за указания от органите на Камарата на ЧСИ, на които се позовават служителите в кантората на ЧСИ рег.№ 718, за да отказват на длъжници копия от изпълнителните им дела
       
Писмо - отговор изх.№ 0015/02.01.2020г., получен на 13.01.2020г.

315. Заявление от 11.12.2019г. (на 17.12.2019г. препратено на prbcont@prb.bg - вх.№ PRB201904102906I) от СОПА до Главния прокурор относно местонахождението на сървърите и защитата на данните в сайта на ПРБ от задгранична компания, защитаваща и сайтове, свързани с „Ислямска държава“ 
        
Решение изх.ГП-№ 3810/2019 от  03.01.2020г., получено по е-поща 09.01.2020г., справка с предоставена информация
       
Искане  вх. ГП-№ 3810/2019 от 23.01.2020г. на основание чл.22 от ЗДОИ (рег.№ PRB202004472451I)

316. 
Предложение и заявление (и сигнал) вх.№ 2 от 16.12.2019г. в Регистъра за ДОИ (№ 3513/16.12.2019 г. в делов. с-ма на съда) от СОПА до Председателя на Административен съд - Добрич съдия Красимира Иванова относно прилагането на ЗДОИ в този съд, по повод определение № 488 /13.12.2019г. на съдия Силвия Сандева
        
Решение № 2 от 19.12.2019г., Приложения - протоколи от общи събрания на съдиите на Админ. съд - Добрич за 2018 и 2019г.
       
Писмо от 15.01.2020г. от КПЕ при ВАС

317.
Заявление от 22.12.2019г., вх.№ ДОИ19000223ВН от 23.12.2019г. до Кмета на община Варна относно статута и мястото на адвокат-доверениците на Общински съвет – Варна Деяна Стефанова, Петър Стамов и Росица Николова в структурата на общинската администрация и в сградата на Община Варна
       
Решение изх.№ ДОИ19000223ВН_003ВН от 06.01.2020г. - получ. по е-поща на 06.01.2020г.
       
Справка (писмо) ДОИ19000223ВН_002ВН от 30.12.2019г.- получ. по е-поща на 07.01.2020г.
       
318. 
Заявление вх.№ 95-00-125 от 30.12.2019г. до Mинистъра на правосъдието относно указания или препоръки към ЧСИ да отказват на длъжници копия от изпълнителните им дела 
        
Решение № 95-00-125/9 от 13.01.2020г.
       
Жалба вх.№ 95-00-125 от 30.01.2020г. срещу част от писмо № 95-00-125/9 от 13.01.2020г. и мълчалив отказ по част от заявление с вх.№ 95-00-125 от 30.12.2019г. до Mинистъра на правосъдието
        Адм. дело 462/2020г., АдСВ, IV
 с-в - Eвгения Баева, обр. 14.02.2020г., наср. 20.03.2020г. 10:30ч, пренаср. 15.05.2020г. 9:00ч, решено, с кас. жалба (!) от МП
       
Разпореждане № 2136 от 17.02.2020г. 
       
Разпореждане № 2485 от 20.02.2020г. 
       
Становище от 05.05.2020г., вх.№ с.д. 4726 от 12.05.2020г. от МП 
        Становище от 14.05.2020г., вх.№ с.д. 4843 от 15.05.2020г. от СОПА
       
Протокол от с.з. на 15.05.2020г. 
       
Съдебно решение № 624 от 29.05.2020г. 
       
Молба с.д. 6528/15.06.2020г.от СОПА за изд. на изп. лист и измен. на реш. в частта за разноските, присъдени на ответника
       
Касационна жалба (!) вх.№ 7083/24.06.2020г. от МП (от гл. юрк. Добрина Гаванозова и Ани Панова с приложени пълномощни)
       
Молба с.д. 7569/02.07.2020г.от СОПА за попр. на ОФГ, измен. и допълв. на съд. решение, изд. на изп. лист и съд. удостоверение 
        Разпореждане № 6802 от 02.07.2020г. на АдСВ
        Определение № 1593 от 23.07.2020г. на АдСВ
        Молба вх.№ 8841 от 24.07.2020г. от МП
        Разпореждане № 7923 от 24.07.2020г. на АдСВ
        Разпореждане № 8072 от 29.07.2020г. на АдСВ
        Писмо изх.№ 2719 от 07.08.2020г. на АдСВ - изпраща на ВАС
        Разпореждане по вх.№ 11618/08.12.2020г. на ВАС (Йовка Дражева) 
        Писмо от 14.08.2020г. от МП с приложено Решение № 95-00-125/13.08.2020г. (в изпълн. на съд. реш. № 624/29.05.2020г.) 

              Жалба вх.№ 4861 от 23.09.2020г. срещу мълчалив отказ на КЧСИ по част от заявление вх.№ 95-00-125 от 30.12.2019г. на МП, препратено по компетентност на КЧСИ (вх.№ 11800/29.09.2020г. по описа на АдСВ)
              Уведомително писмо изх.№ 3342 от 25.09.2020г. от КЧСИ, получено на 29.09.2020г.
              Адм. дело 2146/2020г., АдСВ, XVIII с-в – Мария Любомирова Желязкова XVIII с-в, обр. 29.09.2020г. 14:31:07ч
        Разпореждане № 10707 от 01.10.2020г.
        Уточняваща молба от 09.10.2020г., вх.№ с.д. 12395 от 12.10.2020г.
        Разпореждане № 11375 от 16.10.2020г. 
        Уточняваща молба от 21.10.2020г., вх.№ с.д. 13029 от 22.10.2020г. на АдСВ и сигнал до ИВСС, вх.№ от 22.10.2020г., относно обструкция на малък брой (кръг) съдии в Адм. съд – Варна, непризнаващи КЕП на физическо лице, представител на ЮЛНЦ 
        Mолба вх.№ с.д. 13078 от 22.10.2020г. на АдСВ относно осигуряване на равенство на страните в съдебния процес и сигнал-допълнение до ИВСС, вх.№ 26118/22.10.202020г. 
        Определение № 2351 от 03.11.2020г.

        Молба от 17.08.2020г. по вх.№ 11618/08.12.2020г. на ВАС с искане за оставяне на кас.ж. без разгл. и присъждане на разноски 
        Адм. дело 9636/2020г., ВАС, V отделение - Галина Карагьозова
        Разпореждане № 11638/15.09.2020г. по адм.д. 9636/2020г. на ВАС – оставя без разглеждане касационната жалба на МП

319. 
Заявление вх.№ ДОИ19000228 от 30.12.2019г. до Общински съвет - Варна относно договор за стадион „Варна“, сключен през 2008г., извършени продажби на апортирани общински имоти и актуалните инвестиционни намерения и задължения на „Спортен комплекс Варна“ АД 
        
Решение ДОИ19000228ВН_001ВН от 14.01.2020г., получено по е-поща на 14.01.2020г. 
       
320. 
Заявление вх.№ П-0010 от 31.12.2019г. до Председателя на Административен съд - Варна Елена Янакиева относно периодите на отсъствия и заповедите за заместване и командировка на председателя на съда за периода след 11.03.2019г.
       
Решение № 14 от 13.01.2020г., получено 17.01.2020г. с обр.р., срок за обж. 31.01.2020г.
       
Жалба вх.№ ЖСП-0001 от 31.01.2020г. 
        Адм. дело 340/2020г., АдСВ, II 
с-в - Веселина Чолакова, обр. 04.02.2020г.
          Разпореждане № 1640 от 05.02.2020г. от ВЕСЕЛИНА ТЕНЧЕВА ЧОЛАКОВА
         
Определение № 351 от 11.02.2020г. – отвежда се ВЕСЕЛИНА ТЕНЧЕВА ЧОЛАКОВА
         
Определение № 365 от 13.02.2020г. – отвежда се ИВЕТА ЖИКОВА ПЕКОВА
         
Определение № 403 от 18.02.2020г. – отвежда се МАРИЯНА ПЕНЧЕВА БАХЧЕВАН
         
Определение № 441 от 20.02.2020г. – отвежда се ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА
         
Определение № 465 от 21.02.2020г. – отвежда се РАЛИЦА ДОБРЕВА АНДОНОВА 
          
Определение № 504 от 27.02.2020г. – отвежда се ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИХОВ
         
Разпореждане № 2764 от 02.03.2020г. – отвежда се МАРИЯ СИМЕОНОВА ГАНЕВА 
         
Определение № 547 от 04.03.2020г. – отвежда се КРЕМЕНА САЙКОВА ДАНАИЛОВА КОЛЕВА 
         
Определение № 588 от 10.03.2020г. – отвежда се МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА 
           ***
          Разпореждане № 3285  от 12.03.2020г., постановено от МАРИЯНА ДИМИТРОВА ШИРВАНЯН 
         
Уточняваща молба вх.№ с.д. 4980 от 18.05.2020г. от СОПА
         
Разпореждане № 5646 от 10.06.2020г., постановено от МАРИЯНА ДИМИТРОВА ШИРВАНЯН – прекратява производството
          (Виж
писмо-отговор изх.№ ВСС-2889 от 13.04.2020г. от ВСС, в отговор на съдебно удостоверение изх.№ 1010/09.03.2020г., изд. по адм. дело № 394/2020г. на Адм съд - Варна, III състав)
        
321. 
Заявление вх.№ П-0011 от 31.12.2019г. до Председателя на Административен съд - Варна Елена Янакиева относно Заповед № РД-0490 от 30.09.2019г. на председателя на съда, с която е обърнато внимание на съдия Мария Димитрова Иванова-Даскалова  
       
Решение № 16 от 14.01.2020г., получено 20.01.2020г. с обр.р., срок за обж. 03.02.2020г.  
       
Жалба  от 03.02.2020г., вх.№ ЖСП-0002 от 04.02.2020г. 
        Адм. дело 364/2020г., АдСВ, XXII 
с-в – Янка Ганчева, обр. 05.02.2020г., Х с-в Марияна Ширванян 
       
Разпореждане № 1732 от 06.02.2020г. с указания за заплащане на д.т.
        Уточняваща молба вх.№ с.д. 2593 от 19.02.2020г. от СОПА
       
Определение № 431 от 19.02.2020г. – отвежда се ЯНКА ЖЕЛЕВА ГАНЧЕВА
       
Определение № 452 от 21.02.2020г. – отвежда се МАРИЯ СИМЕОНОВА ГАНЕВА 
        Определение № 478 от 24.02.2020г. – отвежда се НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА
        Определение № 497 от 26.02.2020г. – отвежда се ЙОВА ПЕТКОВА ПРОДАНОВА
        Определение № 526 от 28.02.2020г. – отвежда се МАРИЯНА ПЕНЧЕВА БАХЧЕВАН
        Определение № 549 от 04.03.2020г. – отвежда се ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА
        Определение № 566 от 05.03.2020г. – отвежда се ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА НЕДЕВА
        Определение № 589 от 10.03.2020г. – отвежда се МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА
        Определение № 761 от 16.04.2020г. – отвежда се ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИХОВ 
        Определение № 846 от 27.04.2020г. – отвежда се РАЛИЦА ДОБРЕВА АНДОНОВА
        Определение № 890 от 07.05.2020г. – отвежда се КРЕМЕНА САЙКОВА ДАНАИЛОВА КОЛЕВА
        Определение № 903 от 11.05.2020г. – отвежда се МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
        Определение № 910 от 12.05.2020г. – отвежда се РОМЕО САВЧЕВ СИМЕОНОВ
        Определение № 917 от 14.05.2020г. – отвежда се КРАСИМИР РУСЕВ КИПРОВ
        Определение № 1109 от 03.06.2020г. – отвежда се ВЕСЕЛИНА ТЕНЧЕВА ЧОЛАКОВА
        Определение № 1122 от 04.06.2020г. – отвежда се ДАНИЕЛА СТАНЕВА
        Определение № 1228 от 11.06.2020г. – отвежда се ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЯНАКИЕВА
        Определение № 1246 от 15.06.2020г. – отвежда се ИСКРЕНА ИЛИЙЧЕВА ДИМИТРОВА
        Определение № 1256 от 16.06.2020г. – отвежда се ДАРИНА НЕДЕЛЧЕВА РАЧЕВА ГЕНАДИЕВА
        Определение № 1286 от 17.06.2020г. – отвежда се БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛАЧКОВ
        Разпореждане № 6166 от 19.06.2020г. – отвежда се СТОЯН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
        Определение № 1364 от 24.06.2020г. – отвежда се ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА БАЕВА
        Определение № 1443 от 03.07.2020г. – отвежда се ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
        Определение № 1469 от 07.07.2020г. – отвежда се ТАНЯ РАЙКОВА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
        Разпореждане № 7347 от 14.07.2020г. от МАРИЯНА ДИМИТРОВА ШИРВАНЯН 
        Молба вх.№ с.д. 8599 от 20.07.2020г. относно издаване на съдебни удостоверения и удължаване на срок
        Разпореждане № 8001 /28.07.2020г. – „Да се връчи повторно чрез призовкар Разпореждане № 7347/14.07.2020г. Доклад на молба с.д. 8599/20.07.2020г. след изпълнение на разпореждане 7347/2020г. или след изтичане на срока за изпълнение след връчването му чрез призовкар.“ 
        Молба вх.№ 9169 от 30.07.2020г. за определяне на срок при бавност относно произнасяне по молба вх.№ с.д. 8599 от 20.07.2020г. за издаване на съдебни удостоверения
        Заявление вх.№ 9358/03.08.2020г. по чл.256 ал.2 от ГПК.
        Разпореждане № 8869 /14.08.2020г. – оставя без разглеждане всичко
        Частна жалба от 26.08.2020г., вх.№ от 27.08.2020г. 
        Разпореждане от 09.09.2020г./09.09.2020г. (линк към сайта на ВАС) по частна жалба вх.№ 12843/04.09.2020г. на ВАС 

322. Заявление вх.№ П-0012 от 31.12.2019г. до Председателя на Административен съд - Варна Елена Янакиева относно това дали определение № 3164 от 16.12.2019г. по адм. дело № 3302 от 2019г. на Адм. съд – Варна е постановено в сградата на съда
       
Решение № 13 от 13.01.2020г., получено 17.01.2020г. с обр.р., срок за обж. 31.01.2020г. 
       
Жалба от 31.01.2020г., вх.№ ... 02.2020г. срещу решение № 13/13.01.2020г.
       
Уточняваща молба от 05.02.2020г. 
        Адм. дело 387/2020г., АдСВ, XXIX 
с-в – Кремена Данаилова, обр. 06.02.2020г., с-в Марияна Ширванян
        Разпореждане № 1892 от 11.02.2020г. – отвежда се КРЕМЕНА САЙКОВА ДАНАИЛОВА КОЛЕВА
        Определение № 373 от 13.02.2020г. – отвежда се ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА
        Определение № 387 от 17.02.2020г. – отвежда се КРАСИМИР РУСЕВ КИПРОВ
        Определение № 425 от 19.02.2020г. – отвежда се МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА
        Определение № 457 от 21.02.2020г. – отвежда се ЙОВА ПЕТКОВА ПРОДАНОВА 
        Определение № 484 от 25.02.2020г. – отвежда се ИВЕТА ЖИКОВА ПЕКОВА
        Разпореждане № 2583 от 26.02.2020г. – отвежда се МАРИЯ СИМЕОНОВА ГАНЕВА
        Определение № 557 от 05.03.2020г. – отвежда се ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
        Определение № 599 от 10.03.2020г. – отвежда се РАЛИЦА ДОБРЕВА АНДОНОВА
        Определение № 636 от 11.03.2020г. – отвежда се ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА БАЕВА
        Определение № 697 от 14.04.2020г. – отвежда се МАРИЯНА ПЕНЧЕВА БАХЧЕВАН
        Определение № 831 от 23.04.2020г. – отвежда се МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА  
        Определение № 891 от 07.05.2020г. – отвежда се ДАНИЕЛА СТАНЕВА

        Определение № 916 от 14.05.2020г. – отвежда се ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА НЕДЕВА
        Определение № 1138 от 05.06.2020г. – отвежда се БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛАЧКОВ
        Определение № 1156 от 08.06.2020г. – отвежда се МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА  
        Определение № 1207 от 11.06.2020г. – отвежда се НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА 
        Определение № 1236 от 12.06.2020г. – отвежда се ЯНКА ЖЕЛЕВА ГАНЧЕВА
        Определение № 1249 от 15.06.2020г. – отвежда се РОМЕО САВЧЕВ СИМЕОНОВ
        Определение № 1257 от 16.06.2020г. – отвежда се ДАРИНА НЕДЕЛЧЕВА РАЧЕВА ГЕНАДИЕВА
        Определение № 1293 от 18.06.2020г. – отвежда се РОМЕО САВЧЕВ СИМЕОНОВ 
        Разпореждане № 6165 от 19.06.2020г. – отвежда се СТОЯН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
        Определение № 1343 от 23.06.2020г. – отвежда се ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИХОВ 
        Разпореждане № 6516 от 29.06.2020г. от МАРИЯНА ДИМИТРОВА ШИРВАНЯН
        Уточняваща молба вх.№ с.д. 7717 от 06.07.2020г. от СОПА
        Молба за определяне на срок при бавност вх.№ 7794 от 07.07.2020г. (към 16.07.2020г. 11:22 няма разпор.) 
            Молба вх. рег.№ 10120 от 16.07.2020г. на ВАС относно изискване и разглеждане на задържаната от съдия Ширванян молба за определяне на срок при бавност вх. № 7794 /07.07.2020г. по адм. д. 387/2020г. на Административен съд – Варна
            Писмо изх.№ ИП-0328 /28.07.2020г. – председателят на Адм. съд – Варна Елена Янакиева изпраща копие от делото на ВАС
            Становище от 28.07.2020г. от съдия Ширванян по молбата за определяне на срок при бавност 
            Определение № 51/10.08.2020г. от председателя на ВАС Георги Чолаков по молбата за определяне на срок при бавност 
        Разпореждане № 7142 /09.07.2020г. – прекратява производството           
        Молба вх.№ с.д. 8435 от 17.07.2020г. за издаване на съдебни удостоверения с цел доказване на двоен стандарт при прилагане на нормативната уредба от съдия Марияна Ширванян, нарушение на чл.8, ал.2 от АПК и конституционното изискване за точно и еднакво прилагане на законите, включително с цел доказване на системно нарушение на относими служебни задължения и нееднократни съдопроизводствени действия на докладчика, накърняващи престижа на съдебната власт
        Частна жалба вх.№ 8660 /21.07.2020г. срещу разпореждане № 7142 /09.07.2020г. 
        Молба вх.№ с.д. 8802 /24.07.2020г. относно предоставяне на копие от становище по Молба за определяне на срок при бавност от 06.07.2020г. и бездействие по искане от 17.07.2020г. за издаване на съдебни удостоверения
        Писмо вх.№ 8888 /27.07.2020г. от Председателя на ВАС + Разпореждане № 7951 /27.07.2020г.
        Разпореждане № 7951 /27.07.2020г. – „Доклад на Председателя на АС Варна за преценка за необходимост за изразяване на становище“  – (по писмо вх.№ с.д. 8888/27.07.2020г. от Председателя на ВАС)
        Разпореждане № 7952 /27.07.2020г. – „КД“  – (по молба вх.№ с.д. 8435/17.07.2020г.)
        Разпореждане № 7953 /27.07.2020г. – „КД“  – (по ч.ж. вх.№ 8660/21.07.2020г.)
        Разпореждане № 7954 /27.07.2020г. – „КД“  – (по молба вх.№ с.д. 8802 /24.07.2020г.)
        Молба вх.№ с.д. 9106 /29.07.2020г. от СОПА с искане за отвод
        Разпореждане № 8115 /30.07.2020г. –  „КД“ (по молба вх.№ с.д. 9106 /29.07.2020г.)

323. Заявление от 31.12.2019г., вх.№ 05-00-1 от 02.01.2020г. до Председателя на Агенцията за ядрено регулиране ст. н.с. д-р Лъчезар Костов относно анализа на причините за неплановото изключване на оборудване в АЕЦ „Козлодуй“ - Блок 5 на 16.11.2019г. и на Блок 6 на 26.11.2019г. и предприетите мерки за осигуряване на ядрената безопасност, физическата и радиационната защита
        Решение изх.№ 05-00-1 / 16.01.2020г. - отказва (получено по пощата на 22.01.2020г.)
        Жалба от 05.02.2020г., вх. № 04-00-1/06.02.2020 г. в АЯР, вх.№ 2212/12.02.2020г. в АдСВ
        Адм. дело 451/2020г., АдСВ, II с-в - Веселина Чолакова, обр. 13.02.2020г., наср. 07.04.2020г. 10:15ч., пренаср. 02.06.2020г. 09:45ч., решено
        Разпореждане № 2053 /14.02.2020г.
        Молба с.д. 3039 /27.02.2020г. от председателя на АЯР 
        Молба с.д. 3110 /28.02.2020г. от председателя на АЯР 
        Определение № 536 /02.03.2020г. 
        Молба с.д. 4058 /19.03.2020г.  от АЕЦ Козлодуй ЕАД 
        Определение № 724 /15.04.2020г. 
        Молба с.д. 4527 /04.05.2020г. от председателя на АЯР 
        Молба с.д. 5585 /29.05.2020г. от председателя на АЯР 
        Протокол от с.з. на 02.06.2020г.
        Писмена защита с.д. 6574 от 16.06.2020г.  
        Съдебно решение № 808 от 01.07.2020г. по адм.д. № 451 /2020г. на Адм. съд - Варна

  2020 г. 
       
324. Заявление от 02.01.2020г., вх.№ 05-00-2 от 02.01.2020г. до Председателя на Агенцията за ядрено регулиране ст. н.с. д-р Лъчезар Костов относно анализа на причините за неплановото изключване на оборудване в АЕЦ „Козлодуй“ - Блок 6 на 03.07.2019г. и на 01.08.2019г. и предприетите мерки за осигуряване на ядрената безопасност, физическата и радиационната защита 
        Решение изх.№ 05-00-2 / 16.01.2020г. - отказва (получено по пощата на 22.01.2020г.)
        Жалба от 05.02.2020г., вх.№ 04-00-2/06.02.2020г. в АЯР, вх.№ 2211/12.02.2020г. в АдСВ
        Адм. дело 450/2020г., АдСВ, XVI с-в - Красимир Кипров, обр. 13.02.2020г., наср. 31.03.2020г. 9:30ч., пренаср. 23.06.2020г., 10:00ч., решено
        Разпореждане № 2040 от 14.02.2020г. 
        Разпореждане № 2368 от 21.02.2020г. 
        Молба с.д. 3112 от 28.02.2020г. от председателя на АЯР 
        Разпореждане № 2785 от 04.03.2020г. – данни за датата на подаване на жалбата
        Уточняваща молба с.д. № 3400 от 05.03.2020г. от СОПА
        Молба с.д. 4522 от 04.05.2020г. от председателя на АЯР 
        Писмена защита с.д. 6839 от 19.06.2020г. от председателя на АЯР (идентична с писмената защита, представена в с.з.) 
        Протокол от с.з. на 23.06.2020г.
        Писмена защита от 30.06.2020г., вх.№ с.д. от 01.07.2020г. от СОПА
        Съдебно решение № 916 от 14.07.2020г. – отхвърля жалбата

325. Заявление вх.№ ДОИ20000005ВН от 02.01.2020 г. до Кмета на община Варна относно кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936г. с нанесена регулация от 1937г., мащаб 1:2000
        Решение ДОИ20000005ВН_003ВН от 16.01.2020г., получено по е-поща на 16.01.2020г.
        Жалба от 30.01.2020г., вх.№ ДОИ20000005ВН_004ВН от 31.01.2020г. срещу Решение рег.№ ДОИ20000005ВН_003ВН от 16.01.2020г., в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
        Писмо изх.рег.№ ДОИ20000005ВН_005ВН от 04.02.2020г. с преписката по жалбата
        Адм. дело 394/2020г., АдСВ, III с-в – Дарина Рачева, обр. 07.02.2020г.
        Разпореждане № 1959 / 13.02.2020г. с указания
        Уточняваща молба от 19.02.2020г. 
        Определение № 479 /24.02.2020г. за прекратяване на делото 
        Молба от 06.03.2020г., вх.№ с.д. от 03.2020г. относно: 1. Съдебно удостоверение във връзка с обжалването на определение № 479/24.02.2020г. 2. Съдията – докладчик да заплати с лични средства държавната такса за частната жалба. 
        Съдебно удостоверение изх.№ 1010/09.03.2020г., изд. по адм. дело № 394/2020г.
        Писмо от 09.03.2020г. от СОПА, вх.рег.№ ВСС-2889 от 10.03.2020г. по описа на ВСС, с приложено съдебното удостоверение
                Писмо-отговор изх.№ ВСС-2889 от 13.04.2020г. от ВСС, получено на 20.05.2020г. с обратна разписка
        Частна жалба от 11.03.2020г. срещу определение № 479 от 24 или 25 февруари 2020г.

326. 
Заявление вх.№ 812104-10 /17.01.2020г. до МВР с въпроси относно местонахождението на сървърите и защитата на данните в сайта на МВР mvr.bg от задгранична компания, защитаваща и сайтове, свързани с „Ислямска държава“ 
       
Решение рег.№ 812102-32 от 22.01.2020г. – директор на дирекция „КАО“ - МВР, получено по е-поща на 28.01.2020г.

327. 
Заявление от 22.01.2020г., вх.№ У-ЗДОИ-2 / 23.01.2020г. до МФ с въпроси относно местонахождението на сървърите и защитата на данните в в сайтовете на МФ и НАП с домейни minfin.bg и nap.bg от задгранична компания, защитаваща и сайтове, свързани с „Ислямска държава“ 
       
Писмо изх.№ У-ЗДОИ-2 / 31.01.2020г. от МФ с констатирани нередовности.
       
Писмо вх.№ У-ЗДОИ-2 / 05.02.2020г. от СОПА с представено съдебно удостоверение от 05.02.2019г., издадено от ВОС
       
Решение рег.№ 1 от 19.02.2020г. – н-к на отдел „Персонал и административни дейности, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в МФ, получено по е-поща на 19.02.2020г. 
       
Писмо изх.№ У-ЗДОИ-2 / 19.02.2020г., с което завлението се препраща по компетентност на НАП в частта за въпросите, свързани с домейна nap.bg.
       
Решение рег.№ РЦУ-18 от 02.03.2020г. – изпълнителен директор на НАП Галя Димитрова

328. 
Заявление вх.ГП-№ 218/2020 от 23.01.2020г. от СОПА до Главния прокурор (рег.№ PRB202004472200I) относно „Методика за взаимодействието на прокуратурата с контролните органи при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите“ и Заповед на ГП-№ 1489/02.06.2011г., с която методиката е утвърдена за задължително изпълнение 
       
Жалба вх.№ PRB202004834497I от 20.02.2020г. срещу мълчалив отказ по заявлението от 23.01.2020г. 
        Адм. дело 618/2020г., АдСВ, VII с-в – Ромео Симеонов, обр. 02.03.2020г., наср. 08.07.2020г. 09:20ч., решено 
        Разпореждане № 2835 от 04.03.2020г.
        Уточняваща молба вх.№ с.д. 3719 от 11.03.2020г.
        Писмо вх.№ с.д. 4510 от 30.04.2020г. от Главния прокурор
        Разпореждане № 2835 /04.05.2020г. с указания 
        Разпореждане № 4938 /27.05.2020г. за насрочване и с указания 
        Разпореждане № 4944 /27.05.2020г. 
              ИНФОРМАЦИЯ: Решение изх. № 218 /07.07.2020г., получено на 07.07.2020г. в 14:54:07 часа по електронната поща 
              „Методика за взаимодействието на прокуратурата с контролните органи при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите“, утвърд. със Заповед №1489/02.06.2011г. на Гл. прокурор
              Заповед № 1489 /02.06.2011г. на Главния прокурор, с която утвърждава методиката
        Протокол от с.з. на 08.07.2020г.
        Определение № 1495 от 10.07.2020г. – прекратява поради оттегляне на обжалвания мълчалив отказ

               
329. 
Заявление вх.№ ЗДОИ-3/27.01.2020г. до Министъра на външните работи с въпроси относно местонахождението на сървърите и защитата на данните в сайта на МВР mfa.bg от задгранична компания, защитаваща и сайтове, свързани с „Ислямска държава“ 
        
Решение № 95-00-81 от 10.02.2020г., получено на 11.02.2020г. по електронната поща 
       
Договор № 118/ОП-Д/19 между МВнР и „Информационно обслужване“ АД с предмет: „Наблюдение и управление на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на външните работи“ 

330. 
Заявление вх.№ ЕД-635/18.02.2020 11:29ч. до кмета на община Бургас от Биволъ и СОПА относно сградата на Немското училище в гр. Бургас и проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно – образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ на стойност „малко над 8 млн. лв.“ 
        
Решение № ЕД-635(2) от 02.03.2020г., получено по електронната поща на 11.02.2020г., 14:47:23 часа
       
331. Заявление от 07.03.2020г., вх.№ ДОИ20000043ВН от 09.03.2020г. до кмета на община Варна относно публикуването на проектите на нормативни актове, съставени и внесени от кмета на общината в Общински съвет – Варна след 04.11.2016г. 
        Решение изх. № ДОИ20000043ВН_003ВН от 01.04.2020г., получено по електронната поща на 01.04.2020г., 14:02:35 часа

332. Заявление вх.№ П-0004 от 29.06.2020г. до Председателя на Административен съд – Варна Елена Янакиева относно периодите на отсъствия и заповедите за заместване и командировка на председателя на съда Елена Янакиева и съдия Марияна Ширванян, след 11.03.2019г. (Има връзка със заявление вх.№ П-0010 от 31.12.2019г. и разпореждане № 5646/10.06.2020г. по адм.д. № 340/2020г. от съдия Марияна Ширванян и др.)  
        Решение № 3 от 10.07.2020г., получено с писмо с обр. разп. на 14.07.2020г.  
        Жалба от 28.07.2020г., вх.№ ЖСП-006/29.07.2020г., срещу Решение № 3 от 10.07.2020г.
        Адм. дело 1677/2020г., АдСВ, XXVI с-в – Ралица Андонова, обр. 29.07.2020г., текат отводи  
        Разпореждане
№ 8383 от 05.08.2020г. с указания за саморъчно подписване на жалбата и държавна такса  
        Молба вх.№ с.д. 9494/06.08.2020г. от Председателя на АдСВ
        Разпореждане № 8494/06.08.2020г. 
        Уточняваща молба вх.№ с.д. 9635/07.08.2020г. от СОПА 
        Разпореждане № 8617/10.08.2020г.
        Определение № 1712 от 10.08.2020г. – отвежда се РАЛИЦА ДОБРЕВА АНДОНОВА
        Определение № 1724 от 11.08.2020г. – отвежда се МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
        Разпореждане № 8781 от 13.08.2020г. – отвежда се СТОЯН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
        Определение № 1775 от 18.08.2020г. – НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА –
прекратява       


333. Заявление вх.№ 1959/09.07.2020г. 08:07 (по официалния регистър на НСО) до Началника на НСО относно легитимирането и участието на офицери и сержанти от НСО в инцидента на 07.07.2020г. край тъй наречения „морски сарай“ на Ахмед Доган. 
       
Решение № 1030 от 16.07.2020г. на Началника на НСО – предоставя пълен достъп
       
Справка рег.№ В-4758 от 16.07.2020г. с предоставената информация

334. Заявление  от 09.07.2017г., рег с вх.№ ДУ-20-9907-2 от 10.07.2017г., до Областния управител на област Варна относно това дали територията между крайбрежната алея „Капитан Георги Георгиев“ и бреговата линия, включително земята под сградите, е държавна собственост.

335. 
Заявление вх.№ 1998/10.07.2020г. 16:18 (по официалния регистър на НСО) до Началника на НСО относно поругаването на българското знаме на 07.07.2020г. при инцидента на брега в парк „Росенец“ и предприетите от НСО действия
       
Решение № 1026 от 15.07.2020г. на Началника на НСО – предоставя пълен достъп
       
Справка рег.№ В-4740 от 15.07.2020г. с предоставената информация

336. 
Заявление от 12.07.2020г., вх.№ ЕД-2708/13.07.2020г. до кмета на община Бургас относно енергийната пирамида на Ахмед Доган на кей в парк „Росенец“
       
Писмо изх.№ ЕД-2708(1)/13.07.2020г. – Златина Георгиева, директор на дирекция ПНО, на основание чл.32 ал.1 от ЗДОИ, препраща заявлението по компетентност на министъра на МРРБ, регистрирано в МРРБ с вх. № 94-00-57/14.07.2020 г.
       
Писмо-отговор изх.№ 94-00-57-[1]/28.07.2020г. от МРРБ: В МРРБ не е постъпвало искане и няма одобрен инвестиционен проект, както и разрешение за строеж за „Енергийна пирамида на кей и кей, свързващ енергийната пирамида с морския бряг в парк „Росенец“, на територията на община Бургас“.

337. 
Заявление 1 вх.№ 95-00-42 от 27.07.2020г. до Mинистъра на правосъдието относно забраната за министър Данаил Кирилов да пише статуси във фейсбук 
       
Писмо-отговор изх.№ 95-00-42 от 05.08.2020г. (срок за обж. 19.08.2020г.) 

338. 
Заявление 2 вх.№ 95-00-41 от 27.07.2020г. до Mинистъра на правосъдието относно образованието, подбора и професионалните качества на юрисконсултите – процесуални представители на Министъра и Министерството на правосъдието  
       
Писмо-отговор изх.№ 95-00-41 от 05.08.2020г. (срок за обж. 19.08.2020г.)


339. Заявление вх.№ П-0005 от 31.07.2020г. до Председателя на Административен съд – Варна Елена Янакиева относно приложимостта на електронния подпис на физическо лице за подаване по електронен път на документи от името на юридическо лице в условията на извънредна епидемична обстановка и при нормална обстановка
       
Решение № 4 /10.08.2020г.    (срок за обж. 26.08.2020г.)
       
Жалба от 26.08.2020г., вх.№ ЖСП-0009/27.08.2020г., вх.№ 10426/27.08.2020г.
        Адм. дело 1937/2020г., АдСВ, XXIV с-в – Елена Янакиева, обр. 27.08.2020г., текат отводи (?)

340. 
Заявление вх.№ П-0006 от 31.07.2020г. до Председателя на Административен съд – Варна Елена Янакиева относно участието на ръководството на съда при определянето на противоепидемичните мерки и процедурното недопускане на тяхното оспорване 
       
Решение № 5 /10.08.2020г.    (срок за обж. 26.08.2020г.)

341–369. 
Заявление вх.№ 93-00-118/03.08.2020г. 10:38:02 до Министъра на здравеопазването, както и до всички директори на РЗИ, относно брой тествани лица, брой установени случаи с коронавирус SARS-CoV-2, брой установени случаи с грипен вирус тип A, B или C, брой смъртни случаи, брой извършени аутопсии, данни за обявените грипни епидемии през 2018г., 2019г. и 2020г. 
  МЗ – вх.№ 93-00-118/03.08.2020г.; 
писмо изх.№ 93-00-118/21.08.2020г., препраща на НЦЗПБ
        Отговор от НЦЗПБ + инф. изх.№ 100-32/26.08.2020г. 11:53:13
  РЗИ Благоевград – вх.№ 93-12/03.08.2020г.; инф. 14.08.2020г. 15:58:34; МБАЛ
решение 24.08.2020г., инф. 24.08.2020г. 10:05:22
  РЗИ Бургас – вх.№ 24-40/03.08.2020г.;
инф. 20.08.2020г. 16:52:29:
  РЗИ Варна – вх.№ 93-15/03.08.2020г.;
писмо изх.№ 93-15-1/17.08.2020г. – удължава срок; инф. 28.08.2020г. 13:19:41 !!!
  РЗИ Велико Търново – вх.№ 93-14/03.08.2020г.;
инф. 14.08.2020г. 13:57:52;
  РЗИ Видин – вх.№ 24-11/03.08.2020г.;
инф. 13.08.2020г. 17:05:53
  РЗИ Враца – вх.№ 93-9/03.08.2020г.,
отг. изх.№ 93-9-1/03.08.2020г. 12:17:53; инф. 12.08.2020г. 15:58:47;
  РЗИ Габрово – вх.№ 93-11/03.08.2020г.;
инф. 20.08.2020г. 15:05:35
  РЗИ Добрич – вх.№ 93-13/03.08.2020г.;
инф. 10.09.2020г. 16:11:51.; инф. 18.09.2020г. 16:30:09
  РЗИ Кърджали – вх.№ 24-10/05.08.2020г.;
инф. изх.№ 24-10-2/07.08.2020г. 11:40:20
  РЗИ Кюстендил – вх.№;
инф. изх.№ 02-643/07.08.2020г. 13:08:13
  РЗИ Ловеч – вх.№ 93-7/03.08.2020г., 
отг. изх.№ РД-01-125/05.08.2020г.+писмо за препращане; инф. 13.08.2020г. 13:49:29; 
  РЗИ Монтана – вх.№ 93-8/03.08.2020г.; 
инф. 14.08.2020г. 09:09:15
  РЗИ Пазарджик – вх.№ 30-93/03.08.2020г.;
инф. 14.08.2020г. 15:57:43;
  РЗИ Перник – вх.№ от 03.08.2020г. не е рег.; вх.№ 93-9/16.09.2020г. 13:45:27; 
инф. изх.№ 93-9#1/16.09.2020г. 16:33:36
  РЗИ Плевен – вх.№ 93-14/03.08.2020г.;
инф. 14.08.2020г. 16:04:19
  РЗИ Пловдив – вх.№ 93-17/03.08.2020г.; 
инф. 17.08.2020г. 16:33:50;  
  РЗИ Разград – вх.№ 93-8 /03.08.2020г.;
инф. 17.08.2020г. 15:43:45;
  РЗИ Русе – вх.№ 93-9/03.08.2020г.; 
Решение изх.№ 93-9-1/17.08.2020г.; инф. 24.08.2020г. 10:00:57
  РЗИ Силистра – вх.№ 93-10/03.08.2020г.; 
инф. 18.08.2020г. 17:05:10
  РЗИ Сливен – вх.№ 93-12/03.08.2020г.;
инф. 25.08.2020г. 15:28:10
  РЗИ Смолян – вх.№ 93-9/03.08.2020г.;
Решение изх.№ 93-9-1/17.08.2020г. 10:55:30; инф. 01.09.2020г. 10:44:43; !!!
  РЗИ Софийска област – вх.№ 93-10/03.08.2020г.; 
инф. 14.08.2020г. 15:59:08 + препраща част на НЦОЗА !!! ;
  РЗИ София (столична) – вх.№ 93-40/03.08.2020г.;
инф. 18.08.2020г. 13:56:37 + препраща част на НЦОЗА и НЦЗПБ !!!
        Отговор от НЦОЗА изх.№ 1952/26.08.2020г. 11:26:07

  РЗИ Стара Загора – вх.№ 93-18/03.08.2020г.;
Решение изх.№ 93-18-2/18.08.2020г. 16:03:31; инф. хх.08.2020г. хх:хх:хх; !!!
  РЗИ Търговище – вх.№ АУ-2-25/03.08.2020г.;
инф. 17.08.2020г. 15:53:31
  РЗИ Хасково – вх.№ 93-15/03.08.2020г.;
инф. 13.08.2020г. 16:51:35
  РЗИ Шумен – вх.№ 93-15/03.08.2020г; 
инф. 13.08.2020г. 16:59:41
  РЗИ Ямбол – вх.№ 93-11/06.08.2020г.; 
инф. 20.08.2020г. 16:14:42
 (
Решението на РЗИ Враца е изготвено и изпратено за рекордните 99min 51s, т.е. ˂ 100 минути след получаване на заявлението.  Информацията е предоставена на 9-я ден.)

370. 
Заявление вх.№ ДОИ20000108ВН от 05.08.2020г. до кмета на община Варна относно разработването и одобряването на План за регулация и застрояване за поземлени имоти в местността Малка чайка, община Варна с възложители Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна и Икономически университет – гр. Варна.
       
Уведомително писмо изх.№ ДОИ20000108ВН_004ВН от 19.08.2020г. – препраща по компетентност на кмета на район „Аспарухово“
       
Писмо изх.№ ДОИ20000108ВН_006ВН от 15.09.2020г., подписано от директора на Дирекция „АГУП“ арх. Десислава Борисова – предоставя част от исканата информация. 
        
Писмо изх.№ ДОИ20000108ВН_007АС от 18.09.2020г. (PS900300427NT, прието 21.09.2020г. 16:12ч , доставено 25.09.2020г. 17:24ч), с приложени писмо изх.№ ДОИ20000108ВН_003АС/14.09.2020г. и опис на адм. преписка рег.№АУ216062АС/10.07.2014г.
        
Жалба вх.№ ДОИ20000108ВН_008ВН/21.09.2020г. (11:07:36 / 11:19:44), вх.№ 11799/29.09.2020г. по описа на АдСВ 
       
Писмо изх.№ ДОИ20000108ВН_009ВН от 28.09.2020г. от Община Варна, съдържащо становище и опис на преписката 
        Адм. дело 2145/2020г., АдСВ, XVII с-в – Мария Димитрова Иванова-Даскалова, обр.
29.09.2020г. 14:29:20ч, наср. 12.01.2021г. 14:00ч
        Разпореждане № 10839 от 05.10.2020г. с указания на съда към ответника
        ***
        Разпореждане № 11702 от 23.10.2020г. с указания на съда към жалбоподателя
        Уточняваща молба вх.рег.№ с.д. 13386 от 29.10.2020г. от СОПА относно изпълнение на разпореждане № 11702/23.10.2020г. и искане за служебно конституиране на правилния ответник
        Определение № 2335 от 02.11.2020г. 
 

371. Заявление вх.№ П-0007 от 17.08.2020г. до Председателя на Административен съд – Варна Елена Янакиева относно заповеди на председателя на съда, с които е обърнато внимание на съдия Мария Димитрова Иванова-Даскалова и съдия Марияна Димитрова Ширванян и активните изяви на съдията-докладчик в производствата по адм.д. № 340/2020, № 364/2020 и № 387/2020г. от гледна точка на КЕПБМ.

372. 
Заявление вх.№ П-0008 от 19.08.2020г. до Председателя на Административен съд – Варна Елена Янакиева относно периодите на отсъствия и заповедите за заместване и командировка на председателя на съда Елена Янакиева, съдия Марияна Ширванян и съдия Наталия Дичева след 11.03.2019г. (Има връзка с адм.д. № 340/2020г., № 364/2020, № 387/2020г. и № 1677/2020г.)  

373. 
Заявление вх.№ 59-00-4 от 24.08.2020г. до Председателя на БАН относно изследванията за цитотоксичност, цитопатичен ефект и антивирусно действие на вещества, потенциално ефективни срещу грипни вируси тип A, B, C, коронавирус SARS-CoV-2 и оползотворяването на дарените средства от Делян Пеевски от ДПС, от БСП и т.н.
       
Писмо изх. № 59-00-4 от 02.09.2020г. от БАН – удължава срока с 10 дни, считано от 08.09.2020г.  
       
Решение № 59-00-4 от 17.09.2020г. на БАН, с приложен Доклад изх.№ 32-28-71 от 08.09.2020г. от доц.дн Пенка Петрова, директор на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН, до Председателя на БАН акад. Юлиян Ревалски
       
Жалба от 01.10.2020г., вх.№ 59-00-4 #3 от 02.10.2020г. срещу решение № 59-00-4 от 17.09.2020г. на БАН 
        Адм. дело 2210/2020г., АдСВ, XXXII с-в – Гергана Стоянова, обр. 07.10.2020г., наср. 02.12.2020г. 15:00ч, 27.01.2021г. 14:45ч.
        Разпореждане № 11207 от 13.10.2020г. 
        Уточняваща молба вх.№ с.д. 13283/28.10.2020г. от СОПА
        Молба вх.№ с.д. 13528/02.11.2020г. от Председателя на БАН


374. 
Заявление вх.№ 09-235 от 02.09.2020г. до Председателя на Общински съвет – Нова Загора относно протокола от заседанието на общинския съвет на 19.08.2020г. и излъчванията наживо на интернет страницата на общината 
       
Решение изх.№ РД 09-56 /14.09.2020г.    

375. Заявление вх.№ П-0009 от 05.10.2020г. до Председателя на Административен съд – Варна Елена Янакиева относно посещенията на адвокат Бранимир Балачев на етаж 2 в сградата на Административен съд – Варна и разговорите му със съдии 
        Решение № 8 /16.10.2020г.  

376. Устно запитване за ДОИ вх.№ ЗДОИ-34 от 09.10.2020г. до Районна прокуратура – Варна относно правното основание, автора, съдържанието и входящия номер на документа, с който се указва, че е „забранено заснемането на материали по прокурорски преписки с мобилни апарати или друга техника“ в Регистратура на ВРП  – стая № 104.


       
* * *

Забележка: По някои от заявленията има необжалвани в съда мълчаливи или изрични откази и уведомителни писма, по други преписки решенията с откази или предоставена информация може все още да не са качени на сайта. 


Заявления 2013 - 2016 г.Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 2

Преглеждания общо: 8800

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 09.10.2016 - 08:38:31