СОПА оптимизира чрез ЗДОИ - заявления от 2017  2017 г. 

129. Заявление вх.№ ДОИ 17000002ВН от 09.01.2017г. до кмета на община Варна относно  договор или договори за сътрудничество между Община Варна и Икономически университет – Варна по проект „Време: Варна 2012 - 2013г.“
      Решение № ДОИ 17000002ВН_004ВН от 18.01.2017г. 
         Решение № 709 по протокол 12 от 24.10.2012г. на ОС Варна
         Договор за сътрудничество № 126 от 14.12.2012г. и фактури 2 броя
         Споразумение (анекс) от 30.04.2014г. и фактура от 15.06.2014г.

130. Заявление до Общински съвет - Бургас (вх.№ 08-00-5636 от 11.01.2017г.), до кмета и секретаря на Община Бургас (вх.№ 94-01-824 от 12.01.2017г.), относно статута на териториалните дирекции в град Бургас (район, кметство или друг) и броя на гражданите с избирателни права за местни избори и референдуми във всяка отделна дирекция и общо за община Бургас 
      Уведомително писмо изх.№ 08-00-1538 от 13.01.2017г., че исканата информация с така поставените въпроси не е от компетентността на Общински съвет - Бургас
      Молба - уточнение от 13.01.2017г. от СОПА на искането по т.1 от заявлението  
      Отговор от Общински съвет - Бургас от 17.01.2017г. с приложена справка, съдържаща:
          1. Докладна записка записка от 12.05.2014г. на зам.-кмет Йорданка Ананиева, и.д. кмет на община Бургас, с предложение до Общински съвет – Бургас относно: Одобрявaне на нова структура на общинската администрация и промяна в нейната численост в рамките на одобрената обща численост на персонал. 
          2. Препис-извлечение от протокол с решение на Общински съвет - Бургас по т. 2 от дневния ред от заседанието, проведено на 27.05.2014 г. 
      Отговор - Решение № 63-00-7 (1) от 23.01.2017г. от Община Бургас
           Докладна записка записка от 12.05.2014г. 
           Извлечение от протокол заседание на общинския съвет от 27.05.2014 г.
      Молба вх.№ 63-00-7 (3) от 31.01.2017г. от СОПА относно тълкуване на решението и допълване на предоставената информация на основание чл.62 от АПК и чл.22 от ЗДОИ
      Писмо изх.№ 63-00-7 (4) от 04.02.2017г. от секретаря на Община Бургас с искане за уточнения
      Уточняваща молба вх.№ 63-00-7 (5) от 08.02.2017г. от СОПА 
      Отговор - Решение № 63-00-7 (6) от 21.02.2017г. от секретаря на Община Бургас


131. Заявление вх.№ ДОИ 17000013ВН от 13.01.2017г. до председателя на ОС Варна относно публичния регистър по чл.27 ал.5 от ЗПУГДВМС, в който се завеждат предложенията за произвеждане на местен референдум. 

132 Заявление вх.№ 63-00-13 от 06.02.2017г. до президента Румен Радев относно задължения субект по смисъла на чл.3 от ЗДОИ, както и длъжността и имената на лицето или лицата по чл.28 ал.2 от ЗДОИ в рамките на президентската институция 
           Решение № 02-03-75 от 17.02.2017г. на главния секретар на президента за предоставяне на исканата информация 


133. Заявление вх.№ 63-00-14 от 06.02.2017г. до президента Румен Радев относно „стенограмите КТБ“ от консултациите при президента Росен Плевнелиев за съдбата на Корпоративна търговска банка и финансовото състояние на държавата, проведени на 29.06.2014г. и 14.07.2014г. 
       Тайната за резултатите от банковия надзор над КТБ и за консултациите при президента ли е по-важна, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, или интересът на нацията? 
          Решение № 02-03-78 от 17.02.2017г. за отказ за предоставяне на исканата информация 
          Жалба от 06.03.2017г. до АССГ срещу решението за отказ да бъдат публикувани „стенограмите КТБ“
      Адм. дело № 2395 /2017г. на АССГ, вх.№ 6635 от 10.03.2017г., II отд., 29 с-в - Красимира Милачкова, с.з. на 17.05.2017г. и 31.05.2017г., решено 
          Определение от 03.04.2017г. с указания към страните и насрочване на делото 
          Становище от 15.05.2017г. от СОПА за с.з. на 17.05.2017г. с мотиви към доказателственото искане за справка относно правното основание и кои точно национални интереси са наложили маркирането с гриф „поверително
          Протокол от с.з. на 17.05.2017г.
          Протокол от с.з. на 31.05.2017г. - делото е обявено за решаване 
          Писмени бележки от 13.06.2017г. от СОПА  
          Писмена защита от 29.06.2017г. от адв. Кашъмов
          Молба от 29.09.2017г. от СОПА
          Съдебно решение от 11.10.2017г.


134. Заявление вх.№ П-0001 от 02.03.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно брой изрични решения по ЗДОИ, представени от община Варна на съда по 38 дела, образувани по жалби срещу мълчалив отказ към 07.11.2016г. Приложение в pdf формат и линк към публикацията
          Решение № 1 от 09.03.2017г. за предоставяне на исканата информация
          Справка за броя на делата за периода 01.09.2015г. - 07.11.2016г.

135. Заявление вх.№ П-0003 от 21.03.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно промяната в реда за предоставяне на страните на копия от документи по делата 
          Решение № 3 от 23.03.2017г. за предоставяне на исканата информация 
          Заповед № РД-0098 от 20.03.2017г. на председателя на АдСВ

136. Заявление до МРРБ вх.№ 94-00-32 от 04.04.2017 г. за протоколите на ГД „ГРАО“ от проверките на подписки за местни референдуми и местни граждански инициативи след 11.07.2014г.
        Решение изх.№ 94-00-32 от 18.04.2017г. за предоставяне на достъп, съдържащо списък на подписките 
      * * *
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 15.04.2011г. до 24.10.2013г.
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 25.10.2013г. до 11.07.2014г.
      Списък на подписките за периода от 12.07.2014г. до 18.04.2017г.

137. Заявление вх.№ РЛН17-ОИ94-8 от 28.04.2017г. до кмета на район „Люлин“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Уведомление изх. № РЛН17-ОИ94-8 от 11.05.2017г.

138. Заявление вх.№ СОА17-ЕВ-189 от 01.05.2017г. до председателя на СОС относно причината Решение № 151 по точка 17 от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет на 06.04.2017г. да не бъде обявено в законния 7 дневен срок, неговия текст, датата и мястото на неговото обявяване
        Решение № СОА17-РИ09-150 от 12.05.2017г. за предоставяне на исканата информация


139. Заявление вх.№ РМЛ17-НЦ62-25 от 02.05.2017г. до кмета на район „Младост“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

140. Заявление вх.№ РКС17-ОИ94-7 от 02.05.2017г. до кмета на район „Красно село“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

141. Заявление вх.№ ЗДОИ-8 от 02.05.2017г. до кмета на район „Централен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

142. Заявление вх.№ 77-НЕТ-45 от 02.05.2017г. до кмета на район „Източен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
 
143. Заявление вх.№ 3-6300-29 от 02.05.2017г. до кмета на район „Северен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

144. Заявление вх.№ 6-6300-3 от 02.05.2017г. до кмета на район „Тракия“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  
        Писмо отговор изх.№ 6-6300-3(1) от 04.05.2017г.

145. Заявление вх.№ 47-НЕТ-140 от 02.05.2017г. до кмета на район „Южен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

146. Заявление вх.№ ДОИ-4 от 02.05.2017г. до кмета на район „Западен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

147. Заявление вх.№ РД17008528АС от 02.05.2017г. до кмета на район „Аспарухово“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

148. Заявление вх.№ ДОИ17000063МЛ от 02.05.2017г. до кмета на район „Младост“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка           

149. Заявление вх.№ ДОИ17000064ОД от 02.05.2017г. до кмета на район „Одесос“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000064ОД_001ОД от 10.05.2017г., че заявлението се препраща на ТЗ „ГРАО“ - Варна, гр.Варна, 9000, бул. „Осми Приморски полк“ 43, ет.9, стая 909         

150. Заявление вх.№ ДОИ17000061ПР от 02.05.2017г. до кмета на район „Приморски“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка   
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000061ПР_001ПР от 02.05.2017г., че заявлението се препраща чрез ТЗ „ГРАО“ - Варна до ГД „ГРАО“ към МРРБ        

151. Заявление вх.№ ДОИ17000062ВЛ от 02.05.2017г. до кмета на район „Владислав Варненчик“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000062ВЛ_001ВЛ от 10.05.2017г., че заявлението се препраща чрез ТЗ „ГРАО“ - Варна до ГД „ГРАО“ към МРРБ 


152. Заявление вх.№ 63-00-19 от 02.05.2017г. до кмета на община Трън, област Перник, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
        Уведомително писмо изх.№ 63-00-19 (1) от 04.05.2017г., че в масива НБД „Население“ не са заложени опции за търсене на желаната информация


153. Заявление вх.№ 94-ЗДОИ-4 от 02.05.2017г. до кмета на община Кърджали, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

154. Заявление вх.№ 63-00-073 от 02.05.2017г. до кмета на община Шумен, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка   

155. Заявление вх.№ ДОИ-12 от 02.05.2017г. до кмета на община Кюстендил, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Решение № 44 от 09.05.2017г. на кмета на Община  Кюстендил


156. Заявление вх.№ 63-00-20 от 02.05.2017г. до кмета на Община град Добрич, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Уведомително писмо рег.№ 63-00-20 от 12.05.2017г.

157. Заявление вх.№ П-0006 от 02.05.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно изрични решения и уведомителни писма по ЗДОИ, представени от община Варна на съда по дела, образувани по жалби срещу мълчалив отказ за периода след 07.11.2016г. 
 
       Решение №7 от 10.05.2017г. и Справка с исканата информация  

158. Заявление вх.№ 94-00-41 от 09.05.2017 г. до МРРБ относно броя на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на местен референдум на 14 май 2017г. в община Провадия, област Варна, поотделно за всяко от предвидените в Изборния кодекс основания за заличаване

159. Заявление вх.№ РД 47-00-145 от 09.05.2017г. до кмета на община Провадия, област Варна относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

160. Заявление вх.№ ДОИ 17000068ВН от 12.05.2017г. до кмета на община Варна относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

161. Заявление вх.№ 14-30-98 от 15.05.2017г. до председателя на КЗД относно съдбата на преписка № 200 от 2013г. за извършена множествена дискриминация при проектирането на ОУП на община Варна по признаците  „убеждение“, „имуществено състояние“ и „лично и обществено положение“ в полза на частен интерес, съпътствана и от данни за предполагаема деятелност от общ характер

162. Заявление до МРРБ вх.№ 94-00-43 от 15.05.2017г. относно произхода и измененията на методиката за извършването на проверка на подписка за произвеждане на местен референдум 
        Уведомително писмо изх.№ 94-00-43 от 29.05.2017г., че няма приета методика за проверка на подписките

163. Заявление вх.№ 6872 от 15.05.2017 01:36:07 до кмета на Столична община относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

164. Заявление вх.№ 63-130-1 от 16.05.2017г. до кмета на община Русе относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за избирателния корпус в община Русе

165. Заявление вх.№ 63-00-186 от 16.05.2017г. до кмета на община Бургас относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за избирателния корпус в община Бургас 
      Решение по заявлението

166. Заявление вх.№ 03.07-47 от 05.06.2017г. до Министър-председателя на РБ относно наличието на техническа възможност Правителството на РБ да получава поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост 
      Писмо № 03.07-47 от 12.06.2017г., с което МС препраща заявлението на МРРБ  
      Писмо № 03.07-47 от 12.06.2017г., с което МС препраща заявлението на ЦИК 
      Писмо № ЦИК-04-03-2 от 13.06.2017г., с което ЦИК препраща заявлението на МРРБ  
      Уведомително писмо от 27.06.2017. от МРРБ до СОПА, МС и ЦИК, от което е видно, че МРРБ не разполагало с информация за „наличието на програмен продукт за изготвяне на поименни списъци и справки за броя на пълнолетните граждани с постоянен или настоящ адрес“ 
     
167. Заявление вх.№ 812104-113 от 05.06.2017г. до Министъра на вътрешните работи относно наличието на техническа възможност за изготвянето в системата на МВР на поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост
     Уведомително писмо изх.рег.№ 812100-12540 от 14.06.2017г. за удължаване срока за отговор с 10 дни - до 29.06.2017г.  
     Решение от 28.06.2017г.

168. Заявление от 05.06.2017 г. до Главния прокурор на РБ (рег.№ 27880 от 05.06.2017г. - общ, вх.№ 2073 от 05.06.2017г. при гл.прок.) 
относно наличието на техническа възможност Прокуратурата на РБ да получава поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост
      Решение № 2073 от 16.06.2017г. и Справка от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП 

169. Заявление вх.№ 63-00-33 от 06.06.2017 г. до кмета на община Гърмен, област Благоевград, относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в с. Марчево, община Гърмен
      Уведомително писмо
      Искане по чл.22 от ЗДОИ за допълване на предоставената информация 

170. Заявление вх.№ 5793 от 07.06.2017 г. до и.ф. председател на Административен съд - Бургас относно броя плащанията на държавни такси на каса и чрез ПОС терминал  

171. Заявление вх.№ 10208 от 07.06.2017 г. до и.ф. административен ръководител на Административен съд - Пловдив относно броя плащанията на държавни такси на каса и чрез ПОС терминал  

172. Заявление вх.№ 9068 от 12.06.2017 г. до председателя на ВАС относно действията по издигане/спускане на съдия Светлозар Рачев от Габровския административен съд за кандидат за член на ВСС

173. Заявление от 12.06.2017 г. до председателя на АС Варна относно действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС

174. Заявление от 16.06.2017 г. до председателя на АС Смолян относно действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС
      Решение № 112 от 19.06.2017г. от Игнат Колчев, председател на АС Смолян 

175. Заявление вх.№ ДУ-17-9907-9 от 03.07.2017 г. до Областния управител на област Варна относно участието му при изготвянето на решението по преписка № 200 от 2013г. на КЗД с предмет масова дискриминация спрямо собственици на имоти от дружеството-проектант на ОУП на община Варна 
      Решение от 05.07.2017г. и предоставена информация
      Искане от 05.07.2017г. от СОПА за допълване на решението на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ 
      Уведомително писмо от 11.07.2017г.

176. Заявление вх.№ 95-00-83 от 03.07.2017 г. до министъра на правосъдието относно проверки по чл.410 ал.2 от ИК и за наличието на 6 месечна уседналост
      Решение № 95-00-83 от 13.07.2017г. с придружаващо писмо и предоставената информация

177. Заявление вх.№ МИ-23-3 от 03.07.2017г. на ЦИК с въпроси относно проверките за наличието на 6 месечна уседналост при произвеждане на местни избори и референдуми - коя институция ги извършва
      Отговор изх.№ МИ-23-4 от 13.07.2017г., според който ЦИК не знае коя институция извършва проверката за 6 месечна уседналост и препраща заявлението на МВР, МП, Община Стара Загора и Община Варна;
      Писмо от 25.07.2017г., с което МП препраща заявлението от ЦИК на МВР, Община Стара Загора и Община Варна;
      Писмо от 31.07.2017г., с което МВР препраща заявлението от ЦИК на МРРБ.
      Писмо от 31.07.2017г. от Община Стара Загора;
      Решение ДОИ17000115ВН_004ВН от 31.07.2017г. на Община Варна по заявлението, препратено от ЦИК; справка ДОИ17000115ВН_005ВН от 01.08.2017г.; искане от 04.08.2017г. по чл.22 от ЗДОИ и уточнение от 07.08.2017г. от СОПА;  писмо ДОИ17000115ВН_008ВН от 08.08.2017г., с което Община Варна препраща заявлението от ЦИК на МРРБ;  
      Решение ДОИ17000115ВН_009ВН от 10.08.2017г. на Община Варна по заявлението, препратено от МП;  
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-81 от 10.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации;        
      Писмо от 16.08.2017г., с което МВР препраща препратеното от ЦИК и МП заявление на МРРБ;
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-84 от 21.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си;
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-91 от 24.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си.

       

178. Заявление вх.№ У-ЗДОИ-27 от 03.07.2017 г. до министъра на финансите относно указания на МФ за неприлагане или ограничено прилагане на чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно касовото заплащане на държавни такси без посредник и размера на бюджетните разходи за събирането на държавни такси с терминални устройства ПОС
      Решение № 14 от 13.07.2017г.  

179. Заявление вх.№ БНБ-110050 от 03.07.2017 г. до управителя на БНБ относно указания от управителя на БНБ за неприлагане или ограничено прилагане на чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно касовото заплащане на държавни такси без посредник и размера на постъпленията в обслужващите банки, съответстващи на бюджетните разходи за събирането на държавни такси с терминални устройства ПОС
      Отговор от 14.07.2017г. от БНБ с информация по т.1 и 2 и препращане на МФ по т.3 от заявлението
      Писмо от 27.07.2017г. от МФ, че и МФ е разполага с информацията по т.3  

180. Заявление вх.№ МИ-23-8 от 21.09.2017г. на ЦИК с въпроси относно съдбата на предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. за анализ на проблем и предложение до НС за усъвършенстване на ЗПУГДВМС
      Отговор изх.№ МИ-23-8 от 29.09.2017г., според който комисията е взела решение „да вземе предвид предложенията в анализа си за проведените референдуми“, като анализът е изготвен и предстои неговото приемане   

       
181 Заявление вх. ГП-№ 3363 от 21.09.2017 г. от СОПА до главния прокурор относно инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г.
      Писмо от 26.09.2017г. от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП, с указание за уточняване предмета на исканата информация
      Уточнение от 03.10.2017г. от СОПА    

182. Заявление от 09.10.2017 г. от СОПА и Биволъ до главния прокурор относно действията на главния прокурор на РБ, свързани с посещението на генералния прокурор на Руската федерация Юрий Чайка в София на 18 и 19 септември 2017г. 
      Уведомително писмо ГП-№ 3548/2017г. от 16.10.2017г. от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП
          Споразумение от 09.10.2008г. за сътрудничество между Генералната прокуратура на Руската Федерация и Прокуратурата на Република България
          Програма за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Генералната прокуратура на Руската Федерация за периода 2017 – 2019г. 

       
* * *

Забележка: По някои от заявленията може да има необжалвани в съда мълчаливи откази, по други решенията и преписките все още да не са качени на сайта.  

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 3

Преглеждания общо: 190

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 09.10.2016 - 08:38:31