СОПА оптимизира чрез ЗДОИ - заявления 2017 - 2018 г.  2017 г. 

129. Заявление вх.№ ДОИ 17000002ВН от 09.01.2017г. до кмета на община Варна относно  договор или договори за сътрудничество между Община Варна и Икономически университет – Варна по проект „Време: Варна 2012 - 2013г.“
      Решение № ДОИ 17000002ВН_004ВН от 18.01.2017г. 
         Решение № 709 по протокол 12 от 24.10.2012г. на ОС Варна
         Договор за сътрудничество № 126 от 14.12.2012г. и фактури 2 броя
         Споразумение (анекс) от 30.04.2014г. и фактура от 15.06.2014г.

130. Заявление до Общински съвет - Бургас (вх.№ 08-00-5636 от 11.01.2017г.), до кмета и секретаря на Община Бургас (вх.№ 94-01-824 от 12.01.2017г.), относно статута на териториалните дирекции в град Бургас (район, кметство или друг) и броя на гражданите с избирателни права за местни избори и референдуми във всяка отделна дирекция и общо за община Бургас 
      Уведомително писмо изх.№ 08-00-1538 от 13.01.2017г., че исканата информация с така поставените въпроси не е от компетентността на Общински съвет - Бургас
      Молба - уточнение от 13.01.2017г. от СОПА на искането по т.1 от заявлението  
      Отговор от Общински съвет - Бургас от 17.01.2017г. с приложена справка, съдържаща:
          1. Докладна записка записка от 12.05.2014г. на зам.-кмет Йорданка Ананиева, и.д. кмет на община Бургас, с предложение до Общински съвет – Бургас относно: Одобрявaне на нова структура на общинската администрация и промяна в нейната численост в рамките на одобрената обща численост на персонал. 
          2. Препис-извлечение от протокол с решение на Общински съвет - Бургас по т. 2 от дневния ред от заседанието, проведено на 27.05.2014 г. 
      Отговор - Решение № 63-00-7 (1) от 23.01.2017г. от Община Бургас
           Докладна записка записка от 12.05.2014г. 
           Извлечение от протокол заседание на общинския съвет от 27.05.2014 г.
      Молба вх.№ 63-00-7 (3) от 31.01.2017г. от СОПА относно тълкуване на решението и допълване на предоставената информация на основание чл.62 от АПК и чл.22 от ЗДОИ
      Писмо изх.№ 63-00-7 (4) от 04.02.2017г. от секретаря на Община Бургас с искане за уточнения
      Уточняваща молба вх.№ 63-00-7 (5) от 08.02.2017г. от СОПА 
      Отговор - Решение № 63-00-7 (6) от 21.02.2017г. от секретаря на Община Бургас


131. Заявление вх.№ ДОИ 17000013ВН от 13.01.2017г. до председателя на ОС Варна относно публичния регистър по чл.27 ал.5 от ЗПУГДВМС, в който се завеждат предложенията за произвеждане на местен референдум. 

132. Заявление вх.№ 63-00-13 от 06.02.2017г. до президента Румен Радев относно задължения субект по смисъла на чл.3 от ЗДОИ, както и длъжността и имената на лицето или лицата по чл.28 ал.2 от ЗДОИ в рамките на президентската институция 
           Решение № 02-03-75 от 17.02.2017г. на главния секретар на президента за предоставяне на исканата информация 


133. Заявление вх.№ 63-00-14 от 06.02.2017г. до президента Румен Радев относно „стенограмите КТБ“ от консултациите при президента Росен Плевнелиев за съдбата на Корпоративна търговска банка и финансовото състояние на държавата, проведени на 29.06.2014г. и 14.07.2014г. 
       Тайната за резултатите от банковия надзор над КТБ и за консултациите при президента ли е по-важна, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, или интересът на нацията? 
          Решение № 02-03-78 от 17.02.2017г. за отказ за предоставяне на исканата информация 
          Жалба от 06.03.2017г. до АССГ срещу решението за отказ да бъдат публикувани „стенограмите КТБ“
      Адм. дело № 2395 /2017г. на АССГ, вх.№ 6635 от 10.03.2017г., II отд., 29 с-в - Красимира Милачкова, с.з. на 17.05.2017г. и 31.05.2017г., решено 
          Определение от 03.04.2017г. с указания към страните и насрочване на делото 
          Становище от 15.05.2017г. от СОПА за с.з. на 17.05.2017г. с мотиви към доказателственото искане за справка относно правното основание и кои точно национални интереси са наложили маркирането с гриф „поверително
          Протокол от с.з. на 17.05.2017г.
          Протокол от с.з. на 31.05.2017г. - делото е обявено за решаване 
          Писмени бележки от 13.06.2017г. от СОПА  
          Писмена защита от 29.06.2017г. от адв. Кашъмов
          Молба от 29.09.2017г. от СОПА
          Съдебно решение № 5689 от 11.10.2017г.
          Молба от 05.11.2017г. за допълване на решението с произнасяне в частта за мълчаливия отказ и изменение в частта за разноските - с.з. на 13.12.2017г. от 11:30 ч.  
          Касационна жалба от 09.11.2017г. срещу частта от решението, в която съдът е приел оспорването на мълчаливия отказ за неоснователно
          Определение № 8403 от 04.12.2017г. 
          Протокол от с.з. на 13.12.2017г. - делото е решено с протоколно решение 
          Касационна жалба от 28.12.2017г. срещу протоколно решение от с.з. на 13.12.2017г.
      Адм. дело № 1588 /2018г. на ВАС - Пето отд., образ. на 01.02.2018г., насрочено за 16.09.2019г. от 9:00ч.


134. Заявление вх.№ П-0001 от 02.03.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно брой изрични решения по ЗДОИ, представени от община Варна на съда по 38 дела, образувани по жалби срещу мълчалив отказ към 07.11.2016г. Приложение в pdf формат и линк към публикацията
          Решение № 1 от 09.03.2017г. за предоставяне на исканата информация
          Справка за броя на делата за периода 01.09.2015г. - 07.11.2016г.

135. Заявление вх.№ П-0003 от 21.03.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно промяната в реда за предоставяне на страните на копия от документи по делата 
          Решение № 3 от 23.03.2017г. за предоставяне на исканата информация 
          Заповед № РД-0098 от 20.03.2017г. на председателя на АдСВ

136. Заявление до МРРБ вх.№ 94-00-32 от 04.04.2017 г. за протоколите на ГД „ГРАО“ от проверките на подписки за местни референдуми и местни граждански инициативи след 11.07.2014г.
        Решение изх.№ 94-00-32 от 18.04.2017г. за предоставяне на достъп, съдържащо списък на подписките 
      * * *
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 15.04.2011г. до 24.10.2013г.
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 25.10.2013г. до 11.07.2014г.
      Списък на подписките за периода от 12.07.2014г. до 18.04.2017г.

137. Заявление вх.№ РЛН17-ОИ94-8 от 28.04.2017г. до кмета на район „Люлин“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Уведомление изх. № РЛН17-ОИ94-8 от 11.05.2017г.

138. Заявление вх.№ СОА17-ЕВ-189 от 01.05.2017г. до председателя на СОС относно причината Решение № 151 по точка 17 от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет на 06.04.2017г. да не бъде обявено в законния 7 дневен срок, неговия текст, датата и мястото на неговото обявяване
        Решение № СОА17-РИ09-150 от 12.05.2017г. за предоставяне на исканата информация


139. Заявление вх.№ РМЛ17-НЦ62-25 от 02.05.2017г. до кмета на район „Младост“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

140. Заявление вх.№ РКС17-ОИ94-7 от 02.05.2017г. до кмета на район „Красно село“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

141. Заявление вх.№ ЗДОИ-8 от 02.05.2017г. до кмета на район „Централен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

142. Заявление вх.№ 77-НЕТ-45 от 02.05.2017г. до кмета на район „Източен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
 
143. Заявление вх.№ 3-6300-29 от 02.05.2017г. до кмета на район „Северен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

144. Заявление вх.№ 6-6300-3 от 02.05.2017г. до кмета на район „Тракия“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  
        Писмо отговор изх.№ 6-6300-3(1) от 04.05.2017г.

145. Заявление вх.№ 47-НЕТ-140 от 02.05.2017г. до кмета на район „Южен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

146. Заявление вх.№ ДОИ-4 от 02.05.2017г. до кмета на район „Западен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

147. Заявление вх.№ РД17008528АС от 02.05.2017г. до кмета на район „Аспарухово“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

148. Заявление вх.№ ДОИ17000063МЛ от 02.05.2017г. до кмета на район „Младост“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка           

149. Заявление вх.№ ДОИ17000064ОД от 02.05.2017г. до кмета на район „Одесос“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000064ОД_001ОД от 10.05.2017г., че заявлението се препраща на ТЗ „ГРАО“ - Варна, гр.Варна, 9000, бул. „Осми Приморски полк“ 43, ет.9, стая 909         

150. Заявление вх.№ ДОИ17000061ПР от 02.05.2017г. до кмета на район „Приморски“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка   
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000061ПР_001ПР от 02.05.2017г., че заявлението се препраща чрез ТЗ „ГРАО“ - Варна до ГД „ГРАО“ към МРРБ        

151. Заявление вх.№ ДОИ17000062ВЛ от 02.05.2017г. до кмета на район „Владислав Варненчик“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000062ВЛ_001ВЛ от 10.05.2017г., че заявлението се препраща чрез ТЗ „ГРАО“ - Варна до ГД „ГРАО“ към МРРБ 


152. Заявление вх.№ 63-00-19 от 02.05.2017г. до кмета на община Трън, област Перник, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
        Уведомително писмо изх.№ 63-00-19 (1) от 04.05.2017г., че в масива НБД „Население“ не са заложени опции за търсене на желаната информация


153. Заявление вх.№ 94-ЗДОИ-4 от 02.05.2017г. до кмета на община Кърджали, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

154. Заявление вх.№ 63-00-073 от 02.05.2017г. до кмета на община Шумен, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка   

155. Заявление вх.№ ДОИ-12 от 02.05.2017г. до кмета на община Кюстендил, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Решение № 44 от 09.05.2017г. на кмета на Община  Кюстендил


156. Заявление вх.№ 63-00-20 от 02.05.2017г. до кмета на Община град Добрич, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Уведомително писмо рег.№ 63-00-20 от 12.05.2017г.

157. Заявление вх.№ П-0006 от 02.05.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно изрични решения и уведомителни писма по ЗДОИ, представени от община Варна на съда по дела, образувани по жалби срещу мълчалив отказ за периода след 07.11.2016г. 
 
       Решение №7 от 10.05.2017г. и Справка с исканата информация  

158. Заявление вх.№ 94-00-41 от 09.05.2017 г. до МРРБ относно броя на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на местен референдум на 14 май 2017г. в община Провадия, област Варна, поотделно за всяко от предвидените в Изборния кодекс основания за заличаване

159. Заявление вх.№ РД 47-00-145 от 09.05.2017г. до кмета на община Провадия, област Варна относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

160. Заявление вх.№ ДОИ 17000068ВН от 12.05.2017г. до кмета на община Варна относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

161. Заявление вх.№ 14-30-98 от 15.05.2017г. до председателя на КЗД относно съдбата на преписка № 200 от 2013г. за извършена множествена дискриминация при проектирането на ОУП на община Варна по признаците  „убеждение“, „имуществено състояние“ и „лично и обществено положение“ в полза на частен интерес, съпътствана и от данни за предполагаема деятелност от общ характер 
      Жалба вх.№ 10764 от 28.06.2017г. срещу мълчалив отказ на КЗД
      Адм. дело 1858/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, XXVIII с-в - Даниела Станева, с.з. на 10.01.2018г. от 11:00ч. - решено
      Молба с.д. 13563 от 22.08.2017г. от КЗД
      Определение № 2882 от 24.10.2017г. 
      Становище от 27.10.2017г. от СОПА
      Определение № 7626 от 06.11.2017г. по адм. дело № 12083 на АССГ
      Определение № 13787 от 14.11.2017г. по адм. дело № 12756 от 2017г. на ВАС
      Определение № 3471 от 14.12.2017г. за отвод на съдия Гергана Стоянова
      Протокол от с.з. на 10.01.2018г. от 11:00ч.
      Съдебно решение № 85 от 22.01.2018г.
              Отговор от КЗД - Решение № 50 от 23.03.2018г.

162. Заявление до МРРБ вх.№ 94-00-43 от 15.05.2017г. относно произхода и измененията на методиката за извършването на проверка на подписка за произвеждане на местен референдум 
        Уведомително писмо изх.№ 94-00-43 от 29.05.2017г., че няма приета методика за проверка на подписките

163. Заявление вх.№ 6872 от 15.05.2017 01:36:07 до кмета на Столична община относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

164. Заявление вх.№ 63-130-1 от 16.05.2017г. до кмета на община Русе относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за избирателния корпус в община Русе

165. Заявление вх.№ 63-00-186 от 16.05.2017г. до кмета на община Бургас относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за избирателния корпус в община Бургас 
      Решение по заявлението

166. Заявление вх.№ ДОИ17000070ВН от 19.05.2017г. до кмета на община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в община Варна 
      Решение рег.№ ДОИ17000070ВН_003ВН от 01.06.2017г. 
      Справка рег.№ ДОИ17000070ВН_004ВН от 05.06.2017г.

167. Заявление вх.№ ДОИ17000073ПР от 26.05.2017г. до кмета на район  „Приморски“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор рег.№ ДОИ17000073ПР_001ПР от 08.06.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000073ПР_002ПР от 28.06.2017г. до АдСВ  
      Адм. дело 2012/2017г., АдСВ, XXXIV с-в - Елена Янакиева, с.з. 10.11.2017г. от 09:30ч., решено, в сила от 21.12.2017г.
      Протокол от с.з. на 10.11.2017г.
      Съдебно решение № 2174 от 04.12.2017г.
      Искане с.д.3730 от 21.02.2018г. за налагане на глоба на кмета на район „Приморски“ за неизпълнение на съд. решение
            Разпореждане № 4373 от 14.03.2018г. по искането за налагане на глоба
      Решение изх.№ ДОИ17000073ПР_005ПР от 08.03.2018г. за предоставяне на достъп до исканата информация
            Справка от 09.03.2018г. за броя на пълнолетните лица в район „Приморски“ – Община Варна

168. Заявление вх.№ ДОИ17000074МЛ от 29.05.2017г. до кмета на район  „Младост“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор изх. рег.№ ДОИ17000074МЛ_001МЛ от 09.06.2017г. 
      Справка - приложение от 09.06.2017г.

169. Заявление вх.№ ДОИ17000075ОД  от 29.05.2017г. до кмета на район „Одесос“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор рег.№ ДОИ17000075ОД_001ОД от 09.06.2017г. 
      Жалба от 28.06.2017г. до АдСВ  
      Адм. дело 1922/2017г., АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, с.з. на 01.11.2017г. от 15:30ч., решено
      Молба  - отговор на жалбата
      Протокол от 01.11.2018г.
      Писмени бележки с.д.17438 от 06.11.2018г. 
      Съдебно решение № 2084 от 22.11.2017г.
      Касационна жалба от 11.12.2018г. от кмета на район Одесос
      Възражение от 28.12.2017г. от СОПА срещу касационната жалба
      Адм. дело 434/2018г. на ВАС, Пето отделениес.з. на 13.05.2019г., 09:00ч., зала 3  

170. Заявление вх.№ ДОИ17010188ВЛ от 29.05.2017г. до кмета на район  „Владислав Варненчик“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор изх. рег.№ ДОИ17010188ВЛ_001ВЛ от 08.06.2017г. 

171. Заявление вх.№ от 29.05.2017г. до кмета на район  „Аспарухово“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор от xx.06.2017г. 

172. Заявление вх.№ 17ДОИ23 от 29.05.2017г. до кмета на община Пловдив относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в община Пловдив 
      Решение рег.№ 17ДОИ23 (1) от 13.06.2017г. 
      Искане по чл.22 от ЗДОИ от 19.06.2017г. 
      Уведомително писмо изх.№ 94-00-69 от 29.06.2017г. на МРРБ, че информацията по препратеното от Община Пловдив на ГД „ГРАО“ заявление, не била налична  
      Решение 2 рег.№ 17ДОИ23 (7) от 04.07.2017г. 
      Жалба от 21.07.2017г. до АдСВ срещу уведомително писмо изх.№ 94-00-69 от 29.06.2017г. на МРРБ   
      Адм. дело 2141/2017г., АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, с.з. на 13.12.2017г. от 14:15ч.
      Писмо с.д.13464 от 18.08.2016г. от МРРБ
      Разпореждане от 28.08.2017г.
      Уточняваща молба  с.д. 14148 от 04.09.2017г. от СОПА       
      Определение № 2558 от 21.09.2017г.
      Молба от 07.12.2017г. за издаване на съдебно удостоверение и приложени доказателства:  1  2
      Молба от 12.12.2017г. със становище по писмо с.д.13464/18.08.2016г. от МРРБ и приложени 23 доказателства: 
            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
      Протокол от с.з. на 13.12.2017г.
      Молба - защита с.д. 20147 от 21.12.2018г.
      Съдебно решение № 10 от 05.01.2018г. 
      ИСК вх.док. № 1475 от 24.01.2018г. от СОПА за обявяване нищожността на съдебното решение от 05.01.2018г. на основание: чл.128  ал.1 т.8 от АПК във връзка с чл.270 ал.2 от ГПК
      Адм. дело 325/2018г., АдСВ, VII с-в - Ирена Обретенова - отв., ХХII с-в - Янка Ганчева, с.з. 13.03.2018г. 13:30ч.
      Протокол от с.з. на 13.03.2018г. от 13:30ч.

      Молба с.д. 5262 от 15.03.2018г. относно отмяна на хода по същество и отвод на всички съдии
      Разпореждане от 16.03.2018г.
      Съдебно решение № 671 от 27.03.2018г. 
      Касационна жалба вх.док.№ 7099 от 16.04.2018г. от СОПА
      Адм. дело 6633/2018г. на ВАС, Пето отделениес.з. на 20.11.2019г., 09:00ч., зала 3 
 


173. Заявление вх.№ РСЦ17-РИ09-3 от 01.06.2017г. до кмета на район „Средец“ - Столична община относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района 
      Решение рег.№ РСЦ17-РИ09-3(1) от 12.06.2017г., с което е предоставена информация по т.1, 2, 4 и 5 от заявлението 
      Писмо рег.№ РСЦ17-РИ09-3(4) от 14.06.2017г., с което заявлението се препраща на ГД „ГРАО“ към МРРБ 
      Писмо изх.№ 94-00-67 /29.06.2017г. от МРРБ
      Жалба от 21.07.2017г. до АдСВ  
      Адм. дело 2140/2017г., АдСВ, XI с-в - Тинка Косева, с.з. на 06.12.2017г. от 09:30ч., XIV с-в - Йова Проданова, с.з. 12.02.2018г., 02.04.2018г., 24.04.2018г. от 15:00ч. 
      Определение № 2254 от 21.08.2017г., с което АдСВ изпраща делото по подсъдност на АССГ.
      Определение № 6446 от 19.09.2017 г. по адм. дело № 9833/2017 г. на АССГ - АССГ повдига спор за подсъдност
      Определение № 12158 от 12.10.2017г. по адм. дело № 11216/2017г. на ВАС - ВАС определя за компетентен АдСВ 
      ***
      Молба с.д. № 17698/10.11.2017г. от СОПА за издаване на съдебно удостоверение за пред ЦИК

      Съдебно удостоверение № 4485 от 13.11.2017г. за пред ЦИК
      Писмо-отговор от ЦИК от 17.11.2017
      Молба с.д. № 18159/17.11.2017г. от СОПА за издаване на съдебно удостоверение, с приложени доказателства
      Съдебно удостоверение № 4596 от 21.11.2017г. за пред кмета на СО и обл. управител на област София град
          Писмо-отговор от 30.11.2017г. от кмета на СО
          Писмо-отговор от 01.12.2017г. от областния управител на област София град
      Протокол от с.з. на 06.12.2017г. - с докладчик Тинка Косева
      Бележки с.д. 2693 от 08.02.2018г. от МРРБ
      Протокол от с.з. на 12.02.2018г. - с докладчик Йова Проданова, с искане за съдебно удостоверение за пред МРРБ
      Съдебно удостоверение № 743 от 15.02.2018г. за пред МРРБ
          Придружително писмо вх.№ 92-00-78 от 16.02.2018 г. в МРРБ
          Писмо-отговор от МРРБ изх.№ 92-00-78 от 28.02.2018г.
      Молба с.д. 5263 от 15.03.2018г. относно служебно изискване на данните и глоба на длъжностно лице 
      Протокол от с.з. на 02.04.2018г. - делото е отложено за 24.04.2018г. поради неизпълнение на съд. удостоверение 
      Становище-отговор с.д. 6426 от 03.04.2018г., с което ГД „ГРАО“ към МРРБ отново не предоставя исканите данни 
      Молба с.д. 6645 от 05.04.2018г. за налагане на глоба за двукратно неизпълнение указания на съда и повторно служебно изискване на данни
            Разпореждане № 5672 от 10.04.2018г.: „Съдът се е произнесъл по повторно изискване на доказателствата в с.з. на 02.04.2018г. По искането за нови доказателства съдът ще се произнесе в с.з. на 24.04.2018г.
      Писмо изх.№ 1601 от 05.04.2018г., с което съдът повторно изисква доказателствата  
      Писмо с.д.7212 от 17.04.2018г., с което главният секретар на МРРБ Веселина Терзийска е представила отново същото становище-отговор с.д. 6426 от 03.04.2018г. на главния директор на ГД „ГРАО“, което не съдържа исканите данни
      Молба от 23.04.2018г. от СОПА относно изискване на данни за трети път; налагане глоби за трикратно неизпълнение на указанията на съда и за бавене на съдебния процес; становище за с.з. на 24.04.2018г. 
      Протокол
      Съдебно решение
      Касационна жалба
      Адм. дело № 8953 /2018г. на ВАС - Пето отд., образ. на 17.07.2018г., наср. 27.11.2019г., 10:30ч., зала 3


174. 
Заявление вх.№ 03.07-47 от 05.06.2017г. до Министър-председателя на РБ относно наличието на техническа възможност Правителството на РБ да получава поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост 
     
Писмо № 03.07-47 от 12.06.2017г., с което МС препраща заявлението на МРРБ  
     
Писмо № 03.07-47 от 12.06.2017г., с което МС препраща заявлението на ЦИК 
      Писмо № ЦИК-04-03-2 от 13.06.2017г., с което ЦИК препраща заявлението на МРРБ  
     
Уведомително писмо от 27.06.2017. от МРРБ до СОПА, МС и ЦИК, от което е видно, че МРРБ не разполагало с информация за „наличието на програмен продукт за изготвяне на поименни списъци и справки за броя на пълнолетните граждани с постоянен или настоящ адрес“ 
     
175. 
Заявление вх.№ 812104-113 от 05.06.2017г. до Министъра на вътрешните работи относно наличието на техническа възможност за изготвянето в системата на МВР на поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост
     
Уведомително писмо изх.рег.№ 812100-12540 от 14.06.2017г. за удължаване срока за отговор с 10 дни - до 29.06.2017г.  
    
Решение от 28.06.2017г.

176. 
Заявление от 05.06.2017 г. до Главния прокурор на РБ (рег.№ 27880 от 05.06.2017г. - общ, вх.№ 2073 от 05.06.2017г. при гл.прок.) относно наличието на техническа възможност Прокуратурата на РБ да получава поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост
     
Решение № 2073 от 16.06.2017г. и Справка от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП 

177. 
Заявление вх.№ 63-00-33 от 06.06.2017 г. до кмета на община Гърмен, област Благоевград, относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в с. Марчево, община Гърмен
      Уведомително писмо
      Искане по чл.22 от ЗДОИ за допълване на предоставената информация 

178. 
Заявление вх.№ 5793 от 07.06.2017 г. до и.ф. председател на Административен съд - Бургас относно броя плащанията на държавни такси на каса и чрез ПОС терминал  

179. 
Заявление вх.№ 10208 от 07.06.2017 г. до и.ф. административен ръководител на Административен съд - Пловдив относно броя плащанията на държавни такси на каса и чрез ПОС терминал  

180. 
Заявление вх.№ 9068 от 12.06.2017 г. до председателя на ВАС относно действията по издигане/спускане на съдия Светлозар Рачев от Габровския административен съд за кандидат за член на ВСС

181. 
Заявление от 12.06.2017 г. до председателя на АС Варна относно действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС

182. 
Заявление от 16.06.2017 г. до председателя на АС Смолян относно действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС
      
Решение № 112 от 19.06.2017г. от Игнат Колчев, председател на АС Смолян 

183. Заявление от 16.06.2017 г. до председателя на АС Враца относно действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС
       
Решение от 26.06.2017г. от Татяна Коцева, съдия в АС Враца
        Жалба от 05.07.2017г.
        Решение № 513 от 10.11.2017г. по адм. дело № 428 от 2017г. по описа на АС Монтана       
       

184. Заявление вх.№ ДОИ17000097ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно план на гр. Варна, подписан на 26.09.1878г., с отразени знакови места в града  
      Решение № ДОИ17000097ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000097ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ от 02.08.2017г.
      Адм. дело 2243/2017г., АдСВ, XXVI
 с-в - Ралица Андонова, с.з. на 19.09.2017г., 31.10.2017г., 14.11.2017г. 9:30ч.
      Протокол от с.з. на 19.09.2017г.
      Протокол от с.з. на 31.10.2017г.
      СТЕ- заключение от 07.11.2017г., вещо лице Стефка Георгиева Попова 
      Писмо с.д. 17653 от 09.11.2017г., с което ВОП отказва да встъпи като страна в производството 
      Протокол от с.з. на 14.11.2017г.
      Съдебно решение № 114 от 24.01.2018г.   
      Касационна жалба вх.№ 2577 от 07.02.2018г. от общината
      Отговор с.д. 3491 от 19.02.2018г. на касационната жалба
      Адм. дело 2742/2018г., ВАС, Пето отделениес.з. на 16.09.2019г. от 9:00ч. в зала 3
     

185. Заявление вх.№ ДОИ17000098ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно изработения през 1900г. първи кадастрален план на гр. Варна, на подплатени картони в м.1:250 с нанесен с червен цвят улична регулация и последващи промени със син цвят 
      Решение № ДОИ17000098ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Протокол от 19.07.2017г. - вътрешнослужебен, неправилно озаглавен Протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ
      Жалба вх.№ ДОИ17000098ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2244/2017г., АдСВ, XXIV с-в - Борислав Милачков, с.з. на 16.10.2017г., 13.11.2017г., 22.01.2018г., 19.03.2018г., обявено за решаване, oтменен ход по същество, 30.04.2018г, 11.06.2018г. от 10,00ч.
      Молба с.д. 13782 от 28.08.2017г. - отговор на жалбата
      Протокол от с.з. на 16.10.2017г. с предложение за спогодба
      Молба с.д. 16887 от 27.10.2017г. от общината с отказ за спогодба
      Молба с.д. 16922 от 27.10.2017г. за обявяване на делото с обществен интерес и конституиране на прокуратурата  
      Протокол от с.з. на 13.11.2017г. за поправка на протокола от с.з. на 16.10.2017г.
      Протокол от с.з. на 13.11.2017г. по делото
      Молба с.д. 18378 от 22.11.2017г. от общината за назначаване на СТЕ       
      Становище с.д. 19054 от 04.12.2017г. от СОПА по молбата за СТЕ 
      СТЕ - заключение с.д. 19786 от 15.12.2017г., вещо лице Стефка Георгиева Попова 
      Молба с.д. 64 от 02.01.2018г. от СОПА за уточнения по СТЕ от 15.12.2017г.  
      Молба с.д. 224 от 05.01.2018г. от вещото лице за отвод и разпор. от 08.01.2018г. за замяната му с Лидия Босева  
      СТЕ - заключение от 08.03.2017г., вещо лице Лидия Стоянова Босева  
      Молба с.д. 5186 от 14.03.2018г. от СОПА за уточнения по СТЕ от 08.03.2018г. 
      Протокол от с.з. на 19.03.2017г. по делото
      Молба с.д. 5844 от 23.03.2018г. от СОПА за отмяна на хода по същество заради съдопроизводствени нарушения и повторно предложение за спогодба с кмета и секретаря на Община Варна, с приложено копие от Предложение до председателя на съда вх.№ ВП-0098 от 12.03.2018г.
      Определение № 1087 от 28.03.2018г., с което е отменен ходът по същество и на ответника е указано в срок до с.з. да представи мотивирано становище дали приема предложеното споразумение.
      Протокол от с.з. на 30.04.2018г. 
      Протокол от с.з. на 11.06.2018г. 
      Съдебно решение № 1352 / 25.06.2018г. 
      Касационна жалба от 12.07.2018г. 
      Адм. дело 10021/2018г., ВАС, Пето отделениес.з. на 13.05.2019г. от 9:00ч. в зала 3
     

186. Заявление вх.№ ДОИ17000099ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно изработения през 1900г. цветен генерален план на гр. Варна 
      Решение № ДОИ17000099ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000099ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2245/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, с.з. на 25.10.2017г., 22.11.2017г., 06.12.2017г., 31.01.2018г. от 15:30ч., решeнo
      Протокол от с.з. на 25.10.2017г.
      Молба с.д. 16793 от 25.10.2017г. за отвод  
      Молба с.д. 16921 от 27.10.2017г. за обявяване на делото за дело с обществен интерес  
      Молба с.д. 17344 от 03.11.2017г. за поправки в протокола  
      Молба с.д. 17835 от 13.11.2017г. за бавност   
      Становище с.д. от 22.11.2017г. от СОПА за с.з. на 22.11.2017г.
      Протокол от с.з. на 22.11.2017г. по молбата за поправки в протокола от с.з. на 25.10.2017г. - не дава ход
      Протокол от с.з. на 22.11.2017г. по делото - не дава ход на делото 
      Становище с.д. от 04.12.2017г. от СОПА за с.з. на 06.12.2017г.       
      Протокол от с.з. на 06.12.2017г.
      Протокол от с.з. на 31.01.2018г.
      Писмени бележки от 05.02.2017г.
      Съдебно решение № 445 от 07.03.2018г. 
      Касационна жалба вх.док. № 6237 от 30.03.2018г. от кмета
      Възражение с.д. 7736 от 25.04.2018г. от СОПА срещу касационната жалба 
      Адм. дело 5706/2018г., ВАС, Пето отделение, обр. 08.05.2018г., с.з. на 20.03.2019г. от 9:00ч. в зала 3

187. Заявление вх.№ ДОИ17000100ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно генералния план на гр. Варна от 1956г.
      Решение № ДОИ17000100ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000100ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2246/2017г., АдСВ, XIX с-в - Mарияна Бахчеван, V с-в - Димитър Михов, с.з. на 17.10.2017г., 23.01.2018г. от 09:15ч.
      Протокол от 17.10.2017г. 
      Съдебно решение № 2036 от 16.11.2017г.
      Молба от 20.11.2017г. за допълване на решението
      Протокол от с.з. на 23.01.2017г.
      Допълнително решение № 194 от 06.02.2018г.
      Иск от 09.02.2018г. за обявяване на нищожност на съдебно решение № 2036 от 16.11.2017г.
      Адм. дело 518/2018г., АдСВ, III с-в - Дарина Рачева 
      Протокол от с.з. на 13.03.2017г.
      Молба с.д. 5261 от 15.03.2018г. относно конституиране на ответник, по доказателствата
      Определение № 991 от 20.03.2018г., с което съдът оставя без уважение исканията в молбата от 15.03.2018г.
      Молба с.д. 5988 от 27.03.2018г. относно уточнения на предмета на иска, по доказателствата


188. Заявление вх.№ ДОИ17000101ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастралния план на гр. Варна от 1950г. с нанесена регулация от 1959г. 
      Решение № ДОИ17000101ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000101ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2247/2017г., АдСВ, XVI с-в - Красимир Кипров, с.з. на 14.11.2017г. от 09:30ч.
      Молба с.д 13774 от 28.08.2017г. от общината с отговор по жалбата
      Молба с.д. 17697 от 10.11.2017г. от СОПА с предложение за спогодба
      Молба с.д. 17729 от 10.11.2017г. от общината със становище за с.з. на 14.11.2017г.
      Становище с.д. 17840 от 14.11.2017г. от СОПА за с.з. на 14.11.2017г. - предварително
      Протокол от с.з. на 14.11.2017г.
      Съдебно решение № 2080 от 22.11.2017г.
      Молба с.д. 18744 от 29.11.2017г. относно допълване на решението 
      Определение № 19399 от 01.12.2017г.
      Касационна жалба вх.№ 19698 от 13.12.2017г.  
      Адм. дело 750/2018г. на ВАС, Пето отделениес.з. на 01.10.2018г. от 09:00ч. 
      Становище от 30.09.2018г. за с.з. на 01.10.2018г. с приложения: 
                  1. Писмо с.д. 28595 от 27.11.2017г. на АдСВ с приложена справка, от която е видно предоставянето на повече от три пъти на достъп до Kадастралния план - предпоставка по чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ за неговото задължително цифровизиране и публикуване
                  2. Доказателство от 26.03.2018г. за предлагана „услуга № 39134“.
                  3. Справка рег.№ ДОИ18000090ВН_007ВН от 31.07.2018г. за наличните  скенери в Община Варна
      Протокол от с.з. на 01.10.2018г.
      Съдебно решение 

189. Заявление вх.№ ДОИ17000102ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на Морската градина от 1965г.
      Решение № ДОИ17000102ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000102ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2248/2017г., АдСВ, XXIХ с-в - Кремена Данаилова, с.з. наср.24.10.2017г., отм., наср. 16.01.2018г. от 10:30ч., решено, с кас. жалба
      Молба ДОИ17000102ВН_007ВН от 24.08.2017г. - отговор на жалбата 
      Определение № 2410 от 08.09.2017г. 
      Молба с.д. 14455 от 12.09.2017г. - дали и откъде на съда е служебно известно, че състоянието на плана не позволявало прехвърлянето на информацията на технически носител
      Определение № 2438 от 12.09.2017г.
      Частна жалба от 14.09.2017г. срещу определение
      Определение № 13159 от 01.11.2017г. по адм. дело № 11210 от 2017г. на ВАС
      Определение № 3058 от 07.11.2017г.
      Молба с.д. 18534 от 24.11.2017г. за назначаване на СТЕ
      Определение № 3278 от 28.11.2017г. за назначаване на СТЕ 
      Становище с.д. 19055 от 04.12.2017г. по молбата за СТЕ  
      СТЕ - заключение с.д. 417 от 08.01.2018г., вещи лица инж. Недко Георгиев Станев и Людмила Георгиева Иванова 
      Протокол от с.з. на 16.01.2018г.
      Решение № 86 /22.01.2018 г. по адм. дело № 2248 от 2017г. на АдСВ
      Касационна жалба от 29.01.2017г. 
      Адм. дело 2999/2018г. на ВАС, Пето отделениес.з. на 02.10.2019г. от 09:00ч., зала 3

190. Заявление вх.№ ДУ-17-9907-9 от 03.07.2017 г. до Областния управител на област Варна относно участието му при изготвянето на решението по преписка № 200 от 2013г. на КЗД с предмет масова дискриминация спрямо собственици на имоти от дружеството-проектант на ОУП на община Варна 
      Решение от 05.07.2017г. и предоставена информация
      Искане от 05.07.2017г. от СОПА за допълване на решението на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ 
      Уведомително писмо от 11.07.2017г.

191. Заявление вх.№ 95-00-83 от 03.07.2017 г. до министъра на правосъдието относно проверки по чл.410 ал.2 от ИК и за наличието на 6 месечна уседналост
      Решение № 95-00-83 от 13.07.2017г. с придружаващо писмо и предоставената информация

192. Заявление вх.№ МИ-23-3 от 03.07.2017г. на ЦИК с въпроси относно проверките за наличието на 6 месечна уседналост при произвеждане на местни избори и референдуми - коя институция ги извършва
      Отговор изх.№ МИ-23-4 от 13.07.2017г., според който ЦИК не знае коя институция извършва проверката за 6 месечна уседналост и препраща заявлението на МВР, МП, Община Стара Загора и Община Варна;
      Писмо от 25.07.2017г., с което МП препраща заявлението от ЦИК на МВР, Община Стара Загора и Община Варна;
      Писмо от 31.07.2017г., с което МВР препраща заявлението от ЦИК на МРРБ.
      Писмо от 31.07.2017г. от Община Стара Загора;
      Решение ДОИ17000115ВН_004ВН от 31.07.2017г. на Община Варна по заявлението, препратено от ЦИК; справка ДОИ17000115ВН_005ВН от 01.08.2017г.; искане от 04.08.2017г. по чл.22 от ЗДОИ и уточнение от 07.08.2017г. от СОПА;  писмо ДОИ17000115ВН_008ВН от 08.08.2017г., с което Община Варна препраща заявлението от ЦИК на МРРБ;  
      Решение ДОИ17000115ВН_009ВН от 10.08.2017г. на Община Варна по заявлението, препратено от МП;  
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-81 от 10.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации;        
      Писмо от 16.08.2017г., с което МВР препраща препратеното от ЦИК и МП заявление на МРРБ;
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-84 от 21.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си;
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-91 от 24.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си.

       

193. Заявление вх.№ У-ЗДОИ-27 от 03.07.2017 г. до министъра на финансите относно указания на МФ за неприлагане или ограничено прилагане на чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно касовото заплащане на държавни такси без посредник и размера на бюджетните разходи за събирането на държавни такси с терминални устройства ПОС
      Решение № 14 от 13.07.2017г.  

194. Заявление вх.№ БНБ-110050 от 03.07.2017 г. до управителя на БНБ относно указания от управителя на БНБ за неприлагане или ограничено прилагане на чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно касовото заплащане на държавни такси без посредник и размера на постъпленията в обслужващите банки, съответстващи на бюджетните разходи за събирането на държавни такси с терминални устройства ПОС
      Отговор от 14.07.2017г. от БНБ с информация по т.1 и 2 и препращане на МФ по т.3 от заявлението
      Писмо от 27.07.2017г. от МФ, че и МФ е разполага с информацията по т.3  

195. Заявление вх.№ П-0009 от 13.07.2017 г. до председателя на Адм, съд Варна относно инсталираните два броя ПОС терминални устройства в съда 
      Решение № 18 от 31.07.2017г. 
      Жалба от 12.08.2018г., вх.№ 13309 от 16.08.2017г. до АдСВ срещу част от решението
      Адм. дело 2369/2017г., АдСВ, X с-в - Марияна Ширванян, с.з. наср.22.11.2017г., 28.02.2018г. от 13:30ч., решено
      Уточняваща молба с.д. 17769 от 13.11.2017г.
      Протокол от 22.11.2017г.  
      Протокол от 28.02.2018г. 
      Бележки с.д. 4963 от 12.03.2018г.
      Съдебно решение № 677 от 28.03.2018г.    
      Касационна жалба от 12.04.2018г.
      Молба с.д. 7459 от 20.04.2018г. с документ за държавна такса
      Разпореждане от 15.05.2018г. по вх.№ 7970 /2018г. на ВАС, Пето отделение
          Адм. дело 6864/2018г. на ВАС, Пето отделение - Надежда Джелепова
      Определение № 7447 от 05.06.2018г. за прекратяване на производството по касационната жалба
      Частна жалба вх. док. № 10806 от 13.06.2018г. срещу определението за прекратяване на производството 
      Разпореждане Р 9238 от 14.06.2018г.: „Доклад след връщане на делото от ВАС.“
      Разпореждане Р 9335 от 15.06.2018г.: „връща жалбата“
          Адм. дело 10774/2018г. на ВАС, Петчленен състав - Соня Янкулова, образувано на 10.09.2018г. 
         Определение № 13647 от 08.11.2018 
         Молба с.д. 11303 от 20.06.2018г. (ВП-0305 от 20.06.2018г.) за тълкуване на съдържанието и правния смисъл на двете разпореждания Р 9238 от 14.06.2018г. и  Р 9335 от 15.06.2018г., с копия сигнали до КПЕ при ВАС, Инспектората при ВСС и Специализираната прокуратура
                 Становище изх.№ 674 от 20.09.2018г. от КПЕ при ВАС
                 Постановление от 08.11.2018г. по пр.пр. 1034/2018г. на Специализираната прокуратура
         Определение № 10197 от 09.07.2018г. по адм. дело 2369/2018г. - оставя без разглеждане молба с.д. 11303 от 20.06.2018г.
         Частна жалба от 23.07.2018г., вх. док. 13518 от 25.07.2018г., срещу опред. № 10197 от 09.07.2018г. по адм.д. 2369/2018г.
          Адм. дело 10473/2018г. на ВАС, Пето отделение - Йовка Дражева, образувано на 03.09.2018г.196. Заявление вх.№ ДОИ16000160ВН_021ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН и дата 19.10.2016г.
      
Отговор с уведомително писмо рег.№ ДОИ16000160ВН_024ВН от 22.08.2017г.  
     
Жалба от 04.09.2017г. до АдСВ срещу писмо рег.№ ДОИ16000160ВН_024ВН от 22.08.2017г.  
      Адм. дело 2637/2017г., АдСВ, XII с-в - Даниела Недева 
     
Определение № 3255 от 27.11.2017г. 
     
Частна жалба ДОИ16000160ВН_029ВН от 04.12.2017г. от Лора Гоцева
     
Възражение от 19.12.2017г. 
      Определение № 10601 от 17.08.2018г. по
адм. дело № 124 от 2018г. на ВАС, 5 отделение
      Решение рег.№ ДОИ16000160ВН_032ВН от 05.12.2018г. 
      Справка рег.№ ДОИ16000160ВН_033ВН от 10.12.2018г. 
      Искане по чл.22 от ЗДОИ - ДОИ16000160ВН_034ВН от 11.12.2018г. за допълване на предоставената информация

197. 
Заявление вх.№ ДОИ16000158ВН_008ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издадени и регистрирани в Община Варна документи с означение ДОИ16000158ВН_001ВН_001ВН и ДОИ16000158ВН_001ВН_002ВН с дата 13.10.2016г.
      Писмо рег.№ ДОИ16000158ВН_009ВН от 21.08.2017г. 
      Жалба ДОИ16000158ВН_010ВН от 04.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ16000158ВН_009ВН от 21.08.2017г. 
      Адм. дело 2638/2017г., АдСВ, XXV с-в - Таня Димитрова, с.з. 27.02.2018г. от 15:00 ч., решено
      Определение № 3007 от 03.11.2017г.
      Частна жалба ДОИ16000158ВН_013ВН от 08.11.2017г.    
      Становище - отговор с.д. 18209 от 20.11.2017г. 
      Определение № 15590 от 19.12.2017г. по адм. дело № 13431 от 2017г. на ВАС 
     
Разпореждане № 392 от 08.01.2018г. по адм. дело № 2638/2017г. на АдСВ  
     
Уточняваща молба с.д. от 12.01.2018г.
      Протокол от с.з. на 27
.02.2018г. от 15:00 ч.
      Съдебно решение от 09.03.2018г. 
      Касационна жалба от Община Варна
      Адм. дело 5577/2018г. на ВАС, V
 отделение, насрочено за 13.02.2019г. в зала 3 от 9:00 часа  

198. Заявление вх.№ ДОИ17000151ВН_016ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ16000151ВН_001ВН_001ВН и дата 26.09.2016г.
      Писмо рег.№ ДОИ16000151ВН_017ВН от 18.08.2017г. 
      Жалба от 14.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ17000151ВН_017ВН от 18.08.2017г. 
      Адм. дело 2733/2017г., АдСВ, V с-в - Димитър Михов 
      Решение № 2228 от 12.12.2017г. 
      Касационна жалба ДОИ17000151ВН_022ВН от 28.12.2017г. от Лора Гоцева
      Адм. дело 1584/2018г. на ВАС, V отделение, насрочено за 29.05.2019г. в зала 3 от 9:00 часа  

199. Заявление вх.№ ДОИ17000154ВН_027ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издадени и регистрирани в Община Варна документи с означение ДОИ16000154ВН_001ВН_001ВН /04.10.2016г. и ДОИ16000154ВН_006ВН /16.01.2017г.
      Писмо № ДОИ17000154ВН_028ВН от 18.08.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000154ВН_029ВН от 14.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ17000154ВН_028ВН от 18.08.2017г. 
      Адм. дело 2735/2017г., АдСВ, XXV с-в - Таня Димитрова 
      Определение № 3093 от 09.11.2017г. 
      Частна жалба ДОИ17000154ВН_031ВН от 21.11.2017г.  
      Възражение с.д. 19039 от 04.12.2017г.
      Адм. дело 14369/2017г. на ВАС, Пето отделение, определено 
      Определение № 21 от 02.01.2018г. по адм. дело № 14369 от 2017г. на ВАС, Пето отделение 
      Становище от 01.02.2018г. от СОПА (към вх.№ 1102 от 19.01.2018г.) 
      ***
      Адм. дело № 1928 / 2018 г. на ВАС, Петчленен състав - II колегия
      Определение №2113 от 15.02.2018 г.
      Определение №4300 от 03.04.2018 г.
      ***
      Решение ДОИ180000154ВН_034ВН от 21.05.2018 г.
      Жалба вх.№ ДОИ17000154ВН_035ВН от 29.05.2017г. до АдСВ срещу Решение ДОИ180000154ВН_034ВН от 21.05.2018 г. за отказ от ДОИ по точки 3, 4 и 5 от заявление № ДОИ17000154ВН_027ВН от 08.08.2017г. 
      Адм. дело 1638/2018г., АдСВ, VII с-в - Ирена Обретенова , с.з. на 26.09.2018г., решено, с касац. жалба от кмета 
      Становище с.д. 16460 от 25.09.2018г. за с.з. на  26.09.2018г
      Протокол от с.з. на 26.09.2018г.
      Бележки с.д. 16993 от 03.10.2018г.
      Съдебно решение № 1853 от 09.10.2018г. - в полза на СОПА
      Касационна жалба от 22.10.2018г., вх.№ 18328/2018г. - от кмета
      Отговор-възражение от 09.11.2018г. от СОПА срещу касац. жалба от кмета

200. Заявление вх.№ ДОИ17000239ВН_020ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ15000239ВН_007ВН_001ВН и дата 18.10.2016г.
      Писмо рег.№ ДОИ15000239ВН_021ВН от 18.08.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ15000239ВН_022ВН от 14.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ17000154ВН_028ВН от 18.08.2017г. 
      Адм. дело 2736/2017г., АдСВ, XXIX с-в - Кремена Данаилова 
      Уточняваща молба от 05.10.2017г.
      Определение № 2710 от 09.10.2017г. 
      Частна жалба от 16.10.2017г.  
      Определение № 13653 от 10.11.2017г. по адм. дело № 12342 от 2017г. на ВАС, Пето отделение 

201. Заявление вх.№ МИ-23-8 от 21.09.2017г. на ЦИК с въпроси относно съдбата на предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. за анализ на проблем и предложение до НС за усъвършенстване на ЗПУГДВМС
      Отговор изх.№ МИ-23-8 от 29.09.2017г., според който комисията е взела решение „да вземе предвид предложенията в анализа си за проведените референдуми“, като анализът е изготвен и предстои неговото приемане   

       
202. Заявление вх. ГП-№ 3363 от 21.09.2017 г. от СОПА до главния прокурор относно инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г.
      Писмо изх. ГП-№ 3363/2017 г. от 26.09.2017г. от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП, с указание за уточняване предмета на исканата информация
      Уточнение от 03.10.2017г. от СОПА    
      Жалба от 03.11.2017г. от СОПА срещу мълчалив отказ на Главния прокурор, относно инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г. - чрез ВОП до АдСВ
      Адм. дело 3112/2017г., АдСВ, VIII с-в - Искрена Димитрова 
      Определение от 21.11.2017г. по адм. дело № 3112/2017г. на Адм. съд Варна - изпраща делото по подсъдност на АССГ
      Становище с.д. 18486 от 23.11.2017г. от СОПА относно подсъдността  
      Адм. дело 12916/2017г., АССГ, 56 с-в - образ. на 24.11.2017г., с.з. на 21.03.2018г. от 13:30 ч., решено  
      Разпореждане от 20.12.2017г. за насрочване на делото
      Становище от 19.03.2018г. от СОПА за с.з. на 21.03.2018г. от 13:30 часа
      Протокол от с.з. на 21.03.2018г.
      Молба-защита от 22.03.2018г. от СОПА във връзка със с.з. на 21.03.2018г.
      Решение № 2481 от 13.04.2018г.
      Писмо изх. ГП-№ 3363/2017 г. от 26.04.2018г. от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП - поради неуточняване на предмета на исканата информация, заявлението от 21.09.2017г. е оставено без разглеждане  
     
Уточняваща молба вх.№ 24972 от 08.05.2018г. от СОПА


203. Заявление от 09.10.2017 г. от СОПА и Биволъ до главния прокурор относно действията на главния прокурор на РБ, свързани с посещението на генералния прокурор на Руската федерация Юрий Чайка в София на 18 и 19 септември 2017г. 
     
Уведомително писмо ГП-№ 3548/2017г. от 16.10.2017г. от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП
          
Споразумение от 09.10.2008г. за сътрудничество между Генералната прокуратура на Руската Федерация и Прокуратурата на Република България
         
Програма за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Генералната прокуратура на Руската Федерация за периода 2017 – 2019г. 

204. 
Заявление вх.№ ДОИ17000196ВН от 08.11.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издадени и регистрирани в Община Варна документи с означения ДОИ16000172ВН_001ВН_001ВН с дата 08.11.2016г. и ДОИ16000172ВН_001ВН_002ВН с дата 09.11.2016г.
     
Решение № ДОИ17000196ВН_001ВН от 21.11.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000196ВН_002ВН от 04.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта, с която е отказана информацията по т.3, 4 и 5 от заявлеието  
      Адм. дело 3388/2017г., АдСВ, XXVIII
 с-в - Даниела Станева, с.з.
24.01.2018г.,  решено
     
Отговор от ДОИ17000196ВН_003ВН от 06.12.2017г. 
      Протокол от с.з. на 24.01.2018г.
     
Съдебно решение № 344 от 21.02.2018г.  (за иск за нищожост поради сменен предмет
     

205. Заявление вх.№ ДОИ17000197ВН от 08.11.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ16000110ВН_001ВН_001ВН, с дата 01.08.2016г. 
     
Решение № ДОИ17000197ВН_001ВН от 21.11.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000197ВН_002ВН от 04.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта, с която е отказана информацията по т.3, 4 и 5 от заявлеието  
      Адм. дело 3389/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, с.з. 28.02.2018г., 11.04.2018г., 18.05.2018г., 19.09.2018г., 31.10.2018г., 28.11.2018г. 15:30ч.
     
Становище с.д. 4207 от 28.02.2018г. от СОПА 
     
Протокол от с.з. на 28.02.2018г.  
     
Съдебно удостоверение № 1101 от 08.03.2018г.
     
Придружаващо писмо ДОИ17000197ВН_005ВН от 13.03.2018г. 
           
Отговор от 03.04.2018г. на съдебното удостоверение с приложено писмо от „ИМЕОН СОФТУЕР“ ООД
      Протокол от с.з. на 11.04.2018г.
      Протокол от с.з. на 18.05.2018г.
      Протокол от с.з. на 19.09.2018г.
      Протокол от с.з. на 31.10.2018г.
            Справка с.д. 20561 от 27.11.2018г. от „ИМЕОН СОФТУЕР“ ООД
      Протокол от с.з. на 28.11.2018г.

     
206. 
Заявление вх.№ ДОИ17000199ВН от 13.11.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936г. с нанесена регулация от 1937г. 
     
Решение № ДОИ17000199ВН_003ВН от 27.11.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000199ВН_004ВН от 05.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията  
      Адм. дело 3422/2017г., АдСВ, XXIII с-в - Наталия Дичева, обр. на 13.12.2017г.


207. 
Заявление вх.№ ДОИ17000200ВН от 13.11.2017 г. до кмета на община Варна относно топографо-геодезически план на крайбрежието на град Сталин (Варна) от 1956г.
     
Решение № ДОИ17000200ВН_003ВН от 27.11.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000200ВН_004ВН от 05.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията  
      Адм. дело 3423/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, обр. на 13.12.2017г., с.з 28.02.2018г., 11.04.2018г., 18.05.2018г.
      Протокол от 28.02.2018г. 
      Протокол от 11.04.2018г. 
      Протокол от 18.05.2018г. 
      Съдебно решение № 1296 от 18.06.2018г.
      Касационна жалба вх.№ 12543 от 09.07.2018г. от кмета 
      Отговор - възражение от 30.07.2018г. 
      Адм. дело 9760/2018г. на ВАС, Пето отд., обр. 08.08.2018г.,  наср. 09.05.2019г. от 14:00, зала 3

208. 
Заявление вх.№ ДОИ17000205ВН от 20.11.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на град Варна от 1965г.
     
Решение № ДОИ17000205ВН_003ВН от 01.12.2017г. 
     
Справка № ДОИ17000205ВН_004ВН от 01.12.2017г. 
     
Жалба вх.№ ДОИ17000205ВН_005ВН от 05.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта, с която е отказана информацията по т.1 от заявлението 
      Адм. дело 3424/2017г., АдСВ, XXII
 с-в - Янка Ганчева, обр. на 13.12.2017г.,  с.з. 13.02.2018г., решено
     
Отговор от ДОИ17000205ВН_006ВН от 11.12.2017г. 
     
Становище за с.з. на 13.02.2018г. от СОПА 
     
Протокол от с.з. на 13.02.2018г.
     
Съдебно решение № 473 от 08.03.2018г.  
     
Касационна жалба от кмета ДОИ17000205ВН_006ВН от 26.03.2018г.
      Адм. дело 5576/2018г. на ВАС, Пето отд., обр. 02.05.2018г.,  наср. 28.10.2019г., пренаср. 02.10.2019г., 9:00ч, зала 3,


209. Заявление от 20.11.2017 г. от СОПА до Административен съд Стара Загора относно постъпването на сума за държавна такса, платена с пощенски запис, по сметката на съда  
     
Решение № 3 от 27.11.2017г.

210. 
Заявление вх.№ СОА17-ОИ94-185 от 27.11.2017г. до кмета на СО относно разходи на СОС за адвокати, включително за договора за представителство по делото с ИК „За зелен Младост“ с адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ 
     
Решение № СОА17-РИ09-301 от 10.12.2017г. с придружително писмо изх.№ СОА17-ОИ94-185 (2) от 11.12.2017г. 
     
Жалба вх.№ 838 от 10.01.2018г. до АССГ срещу решението за отказ в частта по т.1 и 3 от заявлението 
      Адм. дело 320/2018г., АССГ, 31
 състав - наср. 02.04.2018г. от 13:50ч., решено    
      
Становище
 за с.з. на 02.04.2018г. от СОПА  
     
Съдебно решение № 2801 от 25.04.2018г.
      Касационна жалба
      Адм. дело № 7901 /2018г. на ВАС - Пето отд., образ. на 21.06.2018г., насрочено за 18.03.2019г. от 9:00ч.
     
211. 
Заявление вх.№ 94-00-110 от 28.11.2017 г. до МРРБ относно справка в НБД „Население“, извършена през 2014г. по силата на съдебно решение
     
Решение № РД-02-14-1019 от 08.12.2017г., изпратено с писмо изх.№ 94-00-110 от 08.12.2017г. 
     
Искане вх.№ 94-00-110 от 02.01.2018г. по чл.22 от ЗДОИ за поправяне и/или допълване на предоставената информация  
     
Писмо-отговор изх.№ 94-00-110 от 12.01.2018г. на МРРБ. 

212. 
Заявление вх.№ 812104-274/15.12.2017 г. до Министъра на вътрешните работи относно интереса на служител в МВР Варна към аналното отверстие на гражданин, даващ сведения за злоупотреби в общинската администрация 
     
Отговор рег. № 812100-25849 от 21.12.2017г., според който заявлението не съдържало описание на факти и сведения, свързани с дейността на МВР, към които заявителят проявявал интерес и искал на научи.
     
Искане от 28.12.2017г. по чл.22 от ЗДОИ до МВР, с копия-сигнали до МС, кмета на Варна и Главния прокурор  
            Вх. № 812100-80 от 02.01.2018г. на МВР, вх. № ххх на МС, вх. № 63660 от 29.12.2017г. (ГП № 4526 от 29.12.2017г.) на ПРБ, вх. № СИГ17002727ВН от 29.12.2017г. на Община Варна
            
Писмо ГП № 4526 от 29.12.2017г. от ПРБ- сигналът е разпределен на отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП

213. 
Заявление вх.№ ДОИ17000228ВН от 22.12.2017 г. до кмета на община Варна относно данни за наличните в Община Варна стари карти и картни планове на територията на община Варна и област Варна и техни оригинални копия до 1991г.
     
Допълнение вх.№ ДОИ17000228ВН_001ВН от 28.12.2017 г. 
      
Решение изх.№ ДОИ17000228ВН_004ВН от 11.01.2018г.
     
Справка изх.№ ДОИ17000228ВН_005ВН от 18.01.2018г.
      
Искане по чл.22 от ЗДОИ - ДОИ17000228ВН_006ВН от 23.02.2018г. за поправяне и допълв. на предостав. информация


  2018 г. 
       

214. Заявление вх.№ ДОИ18000014ВН от 08.02.2018 г. до кмета на община Варна относно генералния план на гр. Варна от 1956г. (иска се за трети път)
        
Решение № ДОИ18000014ВН_003ВН от 08.02.2018 г.
       
Жалба вх.№ ДОИ18000014ВН_004ВН от 08.03.2018г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията  
        Адм. дело 849/2018г., АдСВ, XII
 с-в - Даниела Недева, обр. на 20.03.2018г., с.з. 02.05.2018г. от 15:30ч., 30.05.2018г. от 15:30ч., 13.06.2018г. от 15:30ч., 11.07.2018г. от 15:30ч., 10.10.2018г. от 14:00ч.(отл), 07.11.2018г. от 14:00ч., решено
       
Писмо рег.№ ДОИ18000014ВН_005ВН от 16.03.2018г. от кмета със становище по жалбата
       
Разпореждане № 4883 от 23.03.2018г. с указания към страните
       
Молба с.д. 5991 от 27.03.2018г. относно изпълнение на разпореждане, доказ. искания, предложение за спогодба 
        Определение № 1112 от 29.03.2018г.
        Протокол от с.з. на 02.05.2018г. 
        Писмо с.д. 9160 от 18.05.2018г. от зам. дир. дирекция АГУП
        Протокол от с.з. на 30.05.2018г. 
        Молба с.д. 9880 от 30.05.2018г. по доказателствата - относно указания към директора на дирекция АГУП

        Протокол от с.з. на 13.06.2018г.
        Протокол от с.з. на 11.07.2018г.
        Съдебно решение № 2311 от 28.11.2018г.
        Касационна жалба вх.док. № от 13.12.2018г.
                    Приложение: Справка рег.№ ДОИ18000090ВН_007ВН от 31.07.2018г. за наличните  скенери в Община Варна

215. Заявление вх.№ 94-00-12 от 09.02.2018 г. до МРРБ относно протокола от 17.02.2017г. за проверката от ГД „ГРАО“ към МРРБ на подписката на ИК „За зелен Младост“ за местен референдум в столичния район „Младост“
        Решение РД-02-14-177 от 21.02.2018г. за предоставяне на информацията - Приложения 1 2 3 4

216. Заявление вх.№ П-0001 от 14.02.2018 г. до председателя на АдСВ относно възможността или забраната за заплащане на държавни такси в брой в касата на съда
      Решение № 1 от 15.02.2018г. с приложени:
               Правилник за документооборота
               Заповед № РД-0231 от 01.07.2014г.
      Искане вх.№ ВП-0055 от 15.02.2018г.
               Заповед № РД-0009 от 08.01.2013г.     
               Заповед № РД-0137 от 29.04.2014г.

217. Заявление вх.№ П-0003 от 21.02.2018 г. до председателя на АдСВ относно мераците за референдум за Морската градина

218. Заявление вх.№ ДОИ18000018ВН от 22.02.2018 г. до кмета на община Варна относно пътуването на адвокат Деяна Стефанова до гр. София във връзка с явяване на 11.12.2017г. по дело 4163/2017г. с предмет подписката от 2013г. за Референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна
        Решение ДОИ18000018ВН_00ВН от

219. Заявление вх.№ ДОИ18000019ВН от 22.02.2018 г. до председателя на ОС Варна относно пътуването на адвокат Деяна Стефанова до гр. София във връзка с явяване на 11.12.2017г. по дело 4163/2017г. с предмет подписката от 2013г. за Референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна

220. Заявление вх.№ ЕД-1194 от 23.02.2018г. до кмета на община Бургас относно данни за наличните в архива на Община Бургас стари карти и картни планове
        Решение изх.№ ЕД-1194 (1) от 09.03.2018г. с приложена справки с предоставената информация

221. Заявление вх.№ 18ДОИ8 от 23.02.2018г. до кмета на община Пловдив относно данни за наличните в архива на Община Пловдив стари карти и картни планове 
        Уведомително писмо изх.№ 18ДОИ8-1 от 09.03.2018г. 

222. Заявление вх.№ 53-2856-1 от 23.02.2018г. до кмета на община Родопи, област Пловдив относно данни за наличните в архива на Община Родопи стари карти и картни планове за периода до 31.12.1990г.
        Писмо изх.№ 53-2856-1#2 от 09.03.2018г. с указания
        Уточняваща молба от 16.03.2018г. 
        Писмо изх.№ 53-2856-1#4 от 28.03.2018г. с приложени справки с предоставената информация - Действащи планове в архива до 31.12.1990г.; Обезсилени планове в архива до 31.12.1990г.; Списък на селата, които са сканирани и има диск

223. Заявление вх.№ 63-2124-1 от 26.02.2018г. до кмета на община Балчик, област Добрич относно данни за наличните в архива на Община Балчик стари карти и картни планове 
        Писмо-отговор изх.№ 63-2124-1#1 от 13.03.2018г.

224. Заявление вх.№ 9 от 27.02.2018г. до ВСС относно възможността за заплащане на държавни такси в брой в касата на Административен съд – Варна и в останалите административни съдилища  
        Решение изх.№ ВСС-2376 от 13.03.2018г.

225. Заявление вх.№ ДОИ16000110ВН_016ВН от 14.05.2018 г. до кмета на община Варна относно съхраняването в общинската деловодна система на данни за начина на регистриране на постъпващите документи – автоматичен или ръчен, включително за документ с означение рег.№ ДОИ16000110ВН_001ВН_001ВН с дата 01.08.2016г.
        Решение изх.№ ДОИ16000110ВН_017ВН от 28.05.2018г.
        Жалба вх.№ ДОИ16000110ВН_018ВН от 13.06.2018г.
        Адм. дело 1792/2018г., АдСВ, IV с-в - Eвгения Баевас.з. 06.07.2018г. от 11:00ч. 
        Придружително писмо - отговор вх.док. 11345 от 21.06.2018г.
        Протокол от с.з. на 06.07.2018г.
        Молба с.д. 12759 от 11.07.2018 за отмяна на определението за даване на ход по същество
        Съдебно решение № 1528 от 13.07.2018г.
        Молба с.д. 13020 от 16.07.2018г. относно поправка на ОФГ в решение № 1528 от 13.07.2018г.
        Съдебно решение № 1705 от 03.09.2018г
        Касационна жалба вх.док.№ 13879 от 01.08.2018г. от Секреттаря на Община Варна
        ***
        Адм. дело 12595/2018г., ВАС, пето отд., обр. 09.10.2018г., с.з. 02.12.2019г. от 09:00ч. в зала 3

226. Заявление вх.№ 94-00-41 от 25.05.2018 г. до МРРБ относно новосъздадената възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към момента на вписване на предложението за местен референдум в регистъра
        Решение изх.№ 94-00-41 от 08.06.2018г. на МРРБ
        Искане вх.№ 94-00-41 от 18.06.2018г. по чл.22 от ЗДОИ за допълване на информацията по т.2, 3, 4 и 5 от заявлението 
        Писмо изх.№ 94-00-41 от 27.06.2018г. от МРРБ с приложена заповед за определяне на лицето по чл.28 ал.2 от ЗДОИ
        Жалба от 06.07.2018г. срещу мълчалив отказ по част от заявление вх.№ 94-00-41 от 25.05.2018г. до МРРБ
        Адм. дело 1944/2018г., АдСВ, XIV с-в - Йова Проданова
       
Разпореждане
        Писмо изх.№ 94-00-41 от 26.07.2018г. от МРРБ
        Определение № 10575 от 17.08.2018г.
        Частна жалба  от 27.08.2018г. срещу определение № 10575 от 17.08.2018г
        Адм. дело 13251/2018г., ВАС, пето отд., обр. 29.10.2018г.
        Определение №14656 от 28.11.2018г.


227. Заявление вх.№ ДОИ18000089ВН от 17.07.2018 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936г. с нанесена регулация от 1937г.
        Решение изх.№ ДОИ18000089ВН_

228. Заявление вх.№ ДОИ18000090ВН от 17.07.2018 г. до кмета на община Варна относно наличните в Община Варна скенери с формат А3 и по-големи 
        Решение изх.№ ДОИ18000090ВН_ 
 


229. Заявление вх.№ РД-16-3741 от 23.07.2018г. до директора на РИОСВ - Стара Загора, г-жа Петя Папазова, относно проверка на 30.05.2018 г. на енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции – високоетажно свободно застрояване в град Нова Загора, собственост на „Градус 2“ ООД и фактически резултати от предприетите институционални мерки в тази връзка
        Решение изх.№ РД-16-23 от 06.08.2018г. за предоставяне на исканата информация
        Молба от 21.08.2018г. за допълване на предоставената информацията на основание чл.22 от ЗДОИ 

230. Заявление вх.№ ЕД-4802 от 02.08.2018г. от БИВОЛЪ и СОПА до кмета на община Бургас относно проекта „Стара карта на Бургас“, реализиран на улица „Алеко Богориди“ 
       Писмо-отговор изх.№ ЕД-4802(1) от 16.08.2018г. на заявлението от 02.08.2018г.
       Молба вх.№ ЕД-4802 (2) от 20.08.2018г. с искане за тълкуване на писмото-отговор 
       Писмо-отговор изх.№ ЕД-4802(3) от 31.08.2018г. на молбата от 20.08.2018г.
       Жалба от 14.09.2018г. срещу уведомително писмо изх.№ ЕД-4802(3) от 31.08.2018г. и мълчалив отказ по част от заявление за ДОИ вх.№ ЕД-4802 от 02.08.2018г. 
        Адм. дело 2700 /2018г., АдСБ, ХХ с-в - Христо Христов - с.з. на 05.11.2018г. от 13.00 ч., обявено за решаване
        Определение № 2356 от 03.10.2018г. за насрочване на делото и с указания към страните
        Протокол от с.з. на 05.11.2018г. от 13:00 часа
        Молба за определяне на срок при бавност от 12.11.2018г.
        Съдебно решение № 2083 от 15.11.2018г.


231. Заявление вх.№ 45194 от 10.08.2018 г. от СОПА, БИВОЛЪ и БОЕЦ до Главния прокурор относно инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г. 
       
Писмо-отговор изх.№ 3064 /2018 от 24.08.2018г. 
       
Искане вх.№ 49446 от 10.09.2018г. за допълване на информацията, предоставена с писмо изх.№ 3064/2018г. от 24.08.2018г.

232. Заявление вх.№ П-0008 от 16.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно цената на трансакциите през ПОС терминалните устройства в съда
        Уведомяване от 22.08.2018г. за удължаване на срока с 14 дни
 
        
Решение № 16 от 05.09.2018г. от Тинка Косева, председател на Административен съд - Варна 
        
Решение № 14 от 19.09.2018г. от Цвета Делчева, Дир. на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ при МФ 

233. 
Заявление вх.№ П-0009 от 16.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно доставчика и цената на интернета в съда 
        Уведомяване от 22.08.2018г. за удължаване на срока с 14 дни 
       
Решение № 15 от 05.09.2018г. 
        Жалба от 21.09.2018г. срещу изричен отказ по част от заявление вх.№ П-009 от 16.08.2018г., постановен с решение № 15 от 05.09.2018г. по описа на Адм. съд  - Варна
        Адм. дело 2731/2018г., АдСВ, XXVI с-в - Ралица Андонова - наср. 04.12.2018г., 10:00 часа

234. 
Заявление вх.№ П-0010 от 20.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно сигналната функция на съда и „черните списъци“ с граждани и НПО, водили „значителен обем“ дела с материя ЗДОИ или определени по други критерии. 
 
      
Уведомление изх.№ ИП-0444 от 03.09.2018г. 
       
Жалба от 05.09.2018г. срещу част от уведомлението и мълчалив отказ по част от заявлението
        Адм. дело 2688/2018г., АдСВ, XXVI с-в - Ралица Андонова  с.з 23.10.2018г. 11:00 ч., 20.11.2018г. 09:00 ч., решено
        Протокол от с.з. на 20.11.2018г.
        Молба-защита от 30.11.2018г.


235. 
Заявление вх.№ П-0011 от 20.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в съда 
 
      
Решение № 12 от 03.09.2018г. 
       
Жалба вх.№ ЖСП-0008 от 05.09.2018г.
        Адм. дело 2598/2018г., АдСВ, XVII с-в - Мария Д. Иванова - Даскалова

236. 
Заявление вх.№ K-45693 от 21.08.2018г. до Директора на ТД на НАП - гр. Варна oтносно договора с куриерска служба „MиБМ Експрес“ ООД 
        Решение № РЦУ-129 от 03.09.2018г. и придружително писмо изх.№ М-24-03-824#2 от 03.09.2018г.   
            
Договор № 21 от 14.03.2013г. - 5 стр.
             
Договор № 59 от 30.04.2015г. - 6 стр., ведно с приложения - общо 42 стр.
             
Договор № 56 от 28.05.2017г. - 15 стр., ведно с приложения - общо 72 стр.

237. 
Заявление вх.№ П-0012 от 22.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно Вътрешните правила и заповедите за заместване на член на съдебния състав и председателя на съда 
       
Решение № 13 от 04.09.2018г. - ЧАСТ 1, страници 1-51
        
Решение № 13 от 04.09.2018г. - ЧАСТ 2, страници от 52 до 93

238. 
Заявление вх.№ П-0013 от 23.08.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно съдбата на предложението на СОПА за изнасяне на информационна лекция на тема: „Копиране и цифровизиране на изображения със скенер, фотоапарат, камера и мобилен телефон. Основни понятия.“ 
       
Решение № 14 от 04.09.2018г.

239. 
Заявление вх.№ РМЛ18-ДИ05-238 от 02.10.2018г. до ВрИД кмет на район „Младост“ - Столична община, относно броя на навършилите пълнолетие и новорегистрираните граждани с постоянен адрес на територията на района в периода 14.11.2016г. - 12.12.2016г. включително.
       
Решение РМЛ18-РИ09-15/04.10.2018г. за предоставяне на ДОИ
       
Искане от 05.10.2018г. по чл.22 от ЗДОИ, рег.№ РМЛ18-ДИ05-238/1/18.10.2018г. за поправ./допълв. на предоставената инф-я
       
Решение РМЛ18-РИ09-16/19.10.2018г. по искането за поправяне/допълване на предоставената информация 

240. 
Заявление вх.№ 94-00-63 от 08.10.2018 г. (личен код EHE199D834CA) до МРРБ относно срока за съхранение на данни за проверка на подписки в ГД „ГРАО“ при МРРБ
        Приложение към заявлението - СТЕ от 10.09.2018г. по адм. дело 5022 от 2017г. на АССГ за референдума в район „Младост“ СО
        Решение изх.№ 94-00-63 от 19.10.2018г.

241. Заявление вх.№ ДОИ18000137ВН от 08.10.2018 г. до кмета на община Варна относно данни за текучеството на гражданите с постоянен адрес на територията на община Варна в периода 28.01.2013г. – 07.07.2013г. и броя им към настоящия момент
        Решение изх.№ ДОИ18000137ВН_003ВН от 22.10.2018г. 
 
        Справка изх.№ ДОИ18000137ВН_004ВН от 24.10.2018г.  

242. 
Заявление вх.№ ДОИ18000144ВН от 19.10.2018 г. до кмета на община Варна относно информацията, подавана от общинската администрация и постъпвала в НБД „Население“ в периодите от 28.01.2013г. до 29.04.2013г. и от 30.04.2013г. до 30.09.2018г.
        
Приложение - писмо изх.№ 11-00-47 от 08.10.2018г. от МРРБ
        Решение изх.№ ДОИ18000144ВН_002ВН от 02.11.2018г.
        Справка изх.№ ДОИ18000144ВН_003ВН от 02.11.2018г.

243. 
Заявление вх.№ П-0015 от 22.10.2018г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно текста, датата, автора и съдбата на прессъобщението в сайта на съда за отсрочването на о.с.з. на 18.10.2018 г. по адм.д. № 502 от 2018г. с предмет инициативата за местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона град Варна  
       
Решение № 18 от 24.10.2018г.

244. 
Заявление вх.№ 06-2-001-6300/31 от 29.10.2018г. до Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ относно прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (деловодство тел. 02 8187 105)
       
Решение № 03-РД/4733 от 14.11.2018г.

245. 
Заявление вх.№ 59102 от 05.11.2018г. до Директора на ТД на НАП - гр. Варна oтносно организацията на административното обслужване на гражданите в деловодството на ТД на НАП Варна 
        Решение № 59102-13 от 19.11.2018г.
        Жалба вх.№ 59102-16 от 03.12.2018г.

246. 
Заявление вх.№ 37842-14 от 06.11.2018г. до Директора на ТД на НАП - гр. Варна oтносно над 25-дневното задържане в ТД на НАП Варна на молба-сигнал от 11.10.2018г.(сканирана цветно - PDF), адресирана до Изпълнит. директор на ЦУ на НАП София  
        Решение № 37842-26 от 19.11.2018г.
        Жалба вх.№ 37842-30 от 03.12.2018г.

247. 
Заявление вх.№ 37842-17 от 07.11.2018г. до Директора на ТД на НАП - гр. Варна oтносно над 25-дневното задържане в ТД на НАП Варна на молба-сигнал от 11.10.2018г.(сканирана цветно - PDF) с данни за ОПГ, адресирана до Спец. прокуратура  
        Решение № 37842-27 от 20.11.2018г.
        Жалба вх.№ 37842-28 от 30.11.2018г

248. 
Заявление вх.№ 59804 от 08.11.2018г. до Директора на ТД на НАП - гр. Варна oтносно искания на институции до ТД на НАП – Варна за проверки по чл.110 ал.3 от ДОПК на граждани и ЮЛНЦ за периода след 01.01.2016г.   
        Решение № 59804-5 от 21.11.2018г.

249. 
Заявление вх.№ 60274 от 09.11.2018г. до Директора на ТД на НАП - гр. Варна oтносно: 1. Превръщането или непревръщането на ТД на НАП Варна в орган за репресии срещу граждани и ЮЛНЦ и подбора на кадри в тази връзка. 2. Образованието, подбора и професионалните качества на упълномощените процесуални представители на ТД на НАП Варна и директора на ТД на НАП Варна, както и на лицата, подготвящи проекти и/или текстове на подписвани от директора и зам.-директорите на ТД на НАП Варна документи.
   
    Решение № 60274-3 от 23.11.2018г. 
        Жалба вх.№ 60274-хх от 07.12.2018г

250. 
Заявление вх.№ 17868 от 12.11.2017 г. до председателя на ВАС относно съдбата на сумата 5.00 лв, платена на ВАС с квитанция № 0000146/17.04.2017г. и присвоена от съда с участието на магистрати от Адм. съд Варна, ВАС и Специализираната прокуратура
       Решение изх.№ 888 от 26.11.2018г. от Асен Мингов, лице по чл.28 от ЗДОИ

251. Заявление вх.№ П-0016 от 14.11.2018г. до и.ф. председателя на Административен съд Варна Борислав Милачков относно мотивите за оставката на досегашния председател Тинка Косева и определянето на нов и.д. председател на съда   
       
Решение № 19 от 28.11.2018г.

252. 
Заявление вх.№ П-0017 от 14.11.2018г. до и.ф. председател на Административен съд Варна Борислав Милачков относно съдбата на сумата 5.00 лв, платена на ВАС с квитанция № 0000146/17.04.2017г. и присвоена от ВАС с участието на магистрати от Адм. съд – Варна, ВАС и Спец. прокуратура    
       
Решение № 20 от 28.11.2018г.

253. 
Заявление вх.№ П-0019 от 21.11.2018г. до и.ф. председател на Административен съд Варна Борислав Милачков относно формирането и съставите на формираните тричленни състави в съда     
       
Решение № 22 от 05.12.2018г. 
           
Заповед № РД-0192 /20.04.2017г. за определяне на членовете на тричленните (касационни) състави на Адм. съд - Варна
           
Заповеди за заместване на отсъстващи членове на тричленни състави за периода 01.02.2018г. - 02.05.2018г. 
           
Заповеди за заместване на отсъстващи членове на тричленни състави за периода 03.05.2018г. - 18.10.2018г.
           
Заповеди за заместване на отсъстващи членове на тричленни състави за периода 19.10.2018г. - 05.12.2018г.

254. 
Заявление вх.№ ДОИ18000162ВН от 28.11.2018г. до кмета на община Варна относно съдбата на предложението на СОПА от 23.08.2018г. за доброволно изплащане от Община Варна на съдебни разноски след прихващане на взаимни задължения
        Решение изх.№ ДОИ18000162ВН_003ВН от 12.12.2018г.
        Справка изх.№ ДОИ18000162ВН_004ВН от хх.12.2018г.

255. 
Заявление вх.№ П-0020 от 04.12.2018г. до и.ф. председател на Административен съд Варна Борислав Милачков относно критериите за определяне на заместващи съдии в тричленните състави за производства по ЗПУГДВМС     
        Решение № хх от хх.12.2018г.

256. 
Заявление вх.№ 64877 от 06.12.2018г. до Директора на ТД на НАП - гр. Варна oтносно иницииращи документи на други институции до ТД на НАП – Варна за извършване на проверки по чл.110 ал.3 от ДОПК на граждани и ЮЛНЦ.
        Решение № ххххх от хх.12.2018г.

257. 
Заявление вх.№ 94-00-84 от 10.12.2018 г. до МРРБ, личен код EHE199D834CA, относно данни за: 1. Длъжностните лица, предоставяли по реда на ЗДОИ и на съда противоречиви данни относно функционалните задължения на МРРБ и техническите възможности за извличане на данни и справки от НБД „Население“, необходими при проверките на подписки за местни референдуми. 2. Новосъздадената през 2018г. възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към момента на вписване на предложение за местен референдум в регистъра.
        Решение изх.№ ххх от хх.12.2018г. на МРРБ

258. Заявление вх.№ 63-00-100 от 11.12.2018г. до президента Румен Радев относно съдбата на
Предложение за радикална антикорупция вх.№ 63-00-74 от 06.08.2018г. (резюме), с копия до: Омбудсман, ПРБ, БНТ, БНР, ПП „ГЕРБ“, ПП „БСП“ - priemna@president.bg, priemna@ombudsman.bg, prb@prb.bg, news@bnt.bg, progdirektor@bnr.bg, pr@gerb.bg, bsp@bsp.bg - универсално антикорупционно решение на СОПА, което не иска да чуе, види и вкуси властта (Отговор изх.№ 63-00-74 /3/ от 09.08.2018г.
           Решение №  от хх.12.2018г. на главния секретар на президента

* * *

Забележка: По някои от заявленията има необжалвани в съда мълчаливи или изрични откази и уведомителни писма, по други преписки решенията с откази или предоставена информация може все още да не са качени на сайта. 


Заявления 2013 - 2016 г.Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 2

Преглеждания общо: 2413

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 09.10.2016 - 08:38:31