СОПА оптимизира чрез ЗДОИ - заявления 2017 - 2018 г.  2017 г. 

129. Заявление вх.№ ДОИ 17000002ВН от 09.01.2017г. до кмета на община Варна относно  договор или договори за сътрудничество между Община Варна и Икономически университет – Варна по проект „Време: Варна 2012 - 2013г.“
      Решение № ДОИ 17000002ВН_004ВН от 18.01.2017г. 
         Решение № 709 по протокол 12 от 24.10.2012г. на ОС Варна
         Договор за сътрудничество № 126 от 14.12.2012г. и фактури 2 броя
         Споразумение (анекс) от 30.04.2014г. и фактура от 15.06.2014г.

130. Заявление до Общински съвет - Бургас (вх.№ 08-00-5636 от 11.01.2017г.), до кмета и секретаря на Община Бургас (вх.№ 94-01-824 от 12.01.2017г.), относно статута на териториалните дирекции в град Бургас (район, кметство или друг) и броя на гражданите с избирателни права за местни избори и референдуми във всяка отделна дирекция и общо за община Бургас 
      Уведомително писмо изх.№ 08-00-1538 от 13.01.2017г., че исканата информация с така поставените въпроси не е от компетентността на Общински съвет - Бургас
      Молба - уточнение от 13.01.2017г. от СОПА на искането по т.1 от заявлението  
      Отговор от Общински съвет - Бургас от 17.01.2017г. с приложена справка, съдържаща:
          1. Докладна записка записка от 12.05.2014г. на зам.-кмет Йорданка Ананиева, и.д. кмет на община Бургас, с предложение до Общински съвет – Бургас относно: Одобрявaне на нова структура на общинската администрация и промяна в нейната численост в рамките на одобрената обща численост на персонал. 
          2. Препис-извлечение от протокол с решение на Общински съвет - Бургас по т. 2 от дневния ред от заседанието, проведено на 27.05.2014 г. 
      Отговор - Решение № 63-00-7 (1) от 23.01.2017г. от Община Бургас
           Докладна записка записка от 12.05.2014г. 
           Извлечение от протокол заседание на общинския съвет от 27.05.2014 г.
      Молба вх.№ 63-00-7 (3) от 31.01.2017г. от СОПА относно тълкуване на решението и допълване на предоставената информация на основание чл.62 от АПК и чл.22 от ЗДОИ
      Писмо изх.№ 63-00-7 (4) от 04.02.2017г. от секретаря на Община Бургас с искане за уточнения
      Уточняваща молба вх.№ 63-00-7 (5) от 08.02.2017г. от СОПА 
      Отговор - Решение № 63-00-7 (6) от 21.02.2017г. от секретаря на Община Бургас


131. Заявление вх.№ ДОИ 17000013ВН от 13.01.2017г. до председателя на ОС Варна относно публичния регистър по чл.27 ал.5 от ЗПУГДВМС, в който се завеждат предложенията за произвеждане на местен референдум. 

132 Заявление вх.№ 63-00-13 от 06.02.2017г. до президента Румен Радев относно задължения субект по смисъла на чл.3 от ЗДОИ, както и длъжността и имената на лицето или лицата по чл.28 ал.2 от ЗДОИ в рамките на президентската институция 
           Решение № 02-03-75 от 17.02.2017г. на главния секретар на президента за предоставяне на исканата информация 


133. Заявление вх.№ 63-00-14 от 06.02.2017г. до президента Румен Радев относно „стенограмите КТБ“ от консултациите при президента Росен Плевнелиев за съдбата на Корпоративна търговска банка и финансовото състояние на държавата, проведени на 29.06.2014г. и 14.07.2014г. 
       Тайната за резултатите от банковия надзор над КТБ и за консултациите при президента ли е по-важна, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, или интересът на нацията? 
          Решение № 02-03-78 от 17.02.2017г. за отказ за предоставяне на исканата информация 
          Жалба от 06.03.2017г. до АССГ срещу решението за отказ да бъдат публикувани „стенограмите КТБ“
      Адм. дело № 2395 /2017г. на АССГ, вх.№ 6635 от 10.03.2017г., II отд., 29 с-в - Красимира Милачкова, с.з. на 17.05.2017г. и 31.05.2017г., решено 
          Определение от 03.04.2017г. с указания към страните и насрочване на делото 
          Становище от 15.05.2017г. от СОПА за с.з. на 17.05.2017г. с мотиви към доказателственото искане за справка относно правното основание и кои точно национални интереси са наложили маркирането с гриф „поверително
          Протокол от с.з. на 17.05.2017г.
          Протокол от с.з. на 31.05.2017г. - делото е обявено за решаване 
          Писмени бележки от 13.06.2017г. от СОПА  
          Писмена защита от 29.06.2017г. от адв. Кашъмов
          Молба от 29.09.2017г. от СОПА
          Съдебно решение № 5689 от 11.10.2017г.
          Молба от 05.11.2017г. за допълване на решението с произнасяне в частта за мълчаливия отказ и изменение в частта за разноските - насрочено с.з. на 13.12.2017г. от 11:30 ч.  
          Касационна жалба от 09.11.2017г. срещу частта от решението, в която съдът е приел оспорването на мълчаливия отказ за неоснователно
          Определение № 8403 от 04.12.2017г. 
          Протокол от с.з. на 13.12.2017г. - делото е решено с протоколно решение 
          Касационна жалба от 28.12.2017г. срещу протоколно решение от с.з. на 13.12.2017г.
      Адм. дело № 1588 /2018г. на ВАС - Пето отд., образ. на 01.02.2018г., насрочено за 16.09.2019г. от 9:00ч.
134. Заявление вх.№ П-0001 от 02.03.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно брой изрични решения по ЗДОИ, представени от община Варна на съда по 38 дела, образувани по жалби срещу мълчалив отказ към 07.11.2016г. Приложение в pdf формат и линк към публикацията
          Решение № 1 от 09.03.2017г. за предоставяне на исканата информация
          Справка за броя на делата за периода 01.09.2015г. - 07.11.2016г.

135. Заявление вх.№ П-0003 от 21.03.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно промяната в реда за предоставяне на страните на копия от документи по делата 
          Решение № 3 от 23.03.2017г. за предоставяне на исканата информация 
          Заповед № РД-0098 от 20.03.2017г. на председателя на АдСВ

136. Заявление до МРРБ вх.№ 94-00-32 от 04.04.2017 г. за протоколите на ГД „ГРАО“ от проверките на подписки за местни референдуми и местни граждански инициативи след 11.07.2014г.
        Решение изх.№ 94-00-32 от 18.04.2017г. за предоставяне на достъп, съдържащо списък на подписките 
      * * *
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 15.04.2011г. до 24.10.2013г.
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 25.10.2013г. до 11.07.2014г.
      Списък на подписките за периода от 12.07.2014г. до 18.04.2017г.

137. Заявление вх.№ РЛН17-ОИ94-8 от 28.04.2017г. до кмета на район „Люлин“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Уведомление изх. № РЛН17-ОИ94-8 от 11.05.2017г.

138. Заявление вх.№ СОА17-ЕВ-189 от 01.05.2017г. до председателя на СОС относно причината Решение № 151 по точка 17 от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет на 06.04.2017г. да не бъде обявено в законния 7 дневен срок, неговия текст, датата и мястото на неговото обявяване
        Решение № СОА17-РИ09-150 от 12.05.2017г. за предоставяне на исканата информация


139. Заявление вх.№ РМЛ17-НЦ62-25 от 02.05.2017г. до кмета на район „Младост“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

140. Заявление вх.№ РКС17-ОИ94-7 от 02.05.2017г. до кмета на район „Красно село“, Столична община - град София, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

141. Заявление вх.№ ЗДОИ-8 от 02.05.2017г. до кмета на район „Централен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

142. Заявление вх.№ 77-НЕТ-45 от 02.05.2017г. до кмета на район „Източен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
 
143. Заявление вх.№ 3-6300-29 от 02.05.2017г. до кмета на район „Северен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

144. Заявление вх.№ 6-6300-3 от 02.05.2017г. до кмета на район „Тракия“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  
        Писмо отговор изх.№ 6-6300-3(1) от 04.05.2017г.

145. Заявление вх.№ 47-НЕТ-140 от 02.05.2017г. до кмета на район „Южен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  

146. Заявление вх.№ ДОИ-4 от 02.05.2017г. до кмета на район „Западен“, община Пловдив, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

147. Заявление вх.№ РД17008528АС от 02.05.2017г. до кмета на район „Аспарухово“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

148. Заявление вх.№ ДОИ17000063МЛ от 02.05.2017г. до кмета на район „Младост“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка           

149. Заявление вх.№ ДОИ17000064ОД от 02.05.2017г. до кмета на район „Одесос“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка  
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000064ОД_001ОД от 10.05.2017г., че заявлението се препраща на ТЗ „ГРАО“ - Варна, гр.Варна, 9000, бул. „Осми Приморски полк“ 43, ет.9, стая 909         

150. Заявление вх.№ ДОИ17000061ПР от 02.05.2017г. до кмета на район „Приморски“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка   
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000061ПР_001ПР от 02.05.2017г., че заявлението се препраща чрез ТЗ „ГРАО“ - Варна до ГД „ГРАО“ към МРРБ        

151. Заявление вх.№ ДОИ17000062ВЛ от 02.05.2017г. до кмета на район „Владислав Варненчик“, община Варна, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
        Уведомително писмо изх.№ ДОИ17000062ВЛ_001ВЛ от 10.05.2017г., че заявлението се препраща чрез ТЗ „ГРАО“ - Варна до ГД „ГРАО“ към МРРБ 


152. Заявление вх.№ 63-00-19 от 02.05.2017г. до кмета на община Трън, област Перник, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 
        Уведомително писмо изх.№ 63-00-19 (1) от 04.05.2017г., че в масива НБД „Население“ не са заложени опции за търсене на желаната информация


153. Заявление вх.№ 94-ЗДОИ-4 от 02.05.2017г. до кмета на община Кърджали, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

154. Заявление вх.№ 63-00-073 от 02.05.2017г. до кмета на община Шумен, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка   

155. Заявление вх.№ ДОИ-12 от 02.05.2017г. до кмета на община Кюстендил, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Решение № 44 от 09.05.2017г. на кмета на Община  Кюстендил


156. Заявление вх.№ 63-00-20 от 02.05.2017г. до кмета на Община град Добрич, относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка
        Уведомително писмо рег.№ 63-00-20 от 12.05.2017г.

157. Заявление вх.№ П-0006 от 02.05.2017г. до председателя на Административен съд Варна Тинка Косева относно изрични решения и уведомителни писма по ЗДОИ, представени от община Варна на съда по дела, образувани по жалби срещу мълчалив отказ за периода след 07.11.2016г. 
 
       Решение №7 от 10.05.2017г. и Справка с исканата информация  

158. Заявление вх.№ 94-00-41 от 09.05.2017 г. до МРРБ относно броя на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на местен референдум на 14 май 2017г. в община Провадия, област Варна, поотделно за всяко от предвидените в Изборния кодекс основания за заличаване

159. Заявление вх.№ РД 47-00-145 от 09.05.2017г. до кмета на община Провадия, област Варна относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка 

160. Заявление вх.№ ДОИ 17000068ВН от 12.05.2017г. до кмета на община Варна относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

161. Заявление вх.№ 14-30-98 от 15.05.2017г. до председателя на КЗД относно съдбата на преписка № 200 от 2013г. за извършена множествена дискриминация при проектирането на ОУП на община Варна по признаците  „убеждение“, „имуществено състояние“ и „лично и обществено положение“ в полза на частен интерес, съпътствана и от данни за предполагаема деятелност от общ характер 
      Жалба вх.№ 10764 от 28.06.2017г. срещу мълчалив отказ на КЗД
      Адм. дело 1858/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стояноваа, XXVIII с-в - Даниела Станева, с.з. на 10.01.2018г. от 11:00ч. - решено
      Молба с.д. 13563 от 22.08.2017г. от КЗД
      Определение № 2882 от 24.10.2017г. 
      Становище от 27.10.2017г. от СОПА
      Определение № 7626 от 06.11.2017г. по адм. дело № 12083 на АССГ
      Определение № 13787 от 14.11.2017г. по адм. дело № 12756 от 2017г. на ВАС
      Определение № 3471 от 14.12.2017г. за отвод на съдия Гергана Стоянова
      Протокол от с.з. на 10.01.2018г. от 11:00ч.
      Съдебно решение

162. Заявление до МРРБ вх.№ 94-00-43 от 15.05.2017г. относно произхода и измененията на методиката за извършването на проверка на подписка за произвеждане на местен референдум 
        Уведомително писмо изх.№ 94-00-43 от 29.05.2017г., че няма приета методика за проверка на подписките

163. Заявление вх.№ 6872 от 15.05.2017 01:36:07 до кмета на Столична община относно броя на гражданите с избирателни права за иницииране на местен референдум с подписка

164. Заявление вх.№ 63-130-1 от 16.05.2017г. до кмета на община Русе относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за избирателния корпус в община Русе

165. Заявление вх.№ 63-00-186 от 16.05.2017г. до кмета на община Бургас относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за избирателния корпус в община Бургас 
      Решение по заявлението

166. Заявление вх.№ ДОИ17000070ВН от 19.05.2017г. до кмета на община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в община Варна 
      Решение рег.№ ДОИ17000070ВН_003ВН от 01.06.2017г. 
      Справка рег.№ ДОИ17000070ВН_004ВН от 05.06.2017г.

167. Заявление вх.№ ДОИ17000073ПР от 26.05.2017г. до кмета на район  „Приморски“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор рег.№ ДОИ17000073ПР_001ПР от 08.06.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000073ПР_002ПР от 28.06.2017г. до АдСВ  
      Адм. дело 2012/2017г., АдСВ, XXXIV с-в - Елена Янакиева, с.з. на 10.11.2017г. от 09:30ч.
      Молба  - отговор на жалбата
      Протокол от с.з. на 10.11.2017г.
      Съдебно решение № 2174 от 04.12.2017г.
      Искане с.д. от 21.02.2018г. за налагане на глоба на кмета на район „Приморски“ за неизпълнение на съд. решение

168. Заявление вх.№ ДОИ17000074МЛ от 29.05.2017г. до кмета на район  „Младост“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор изх. рег.№ ДОИ17000074МЛ_001МЛ от 09.06.2017г. 
      Справка - приложение от 09.06.2017г.

169. Заявление вх.№ ДОИ17000075ОД  от 29.05.2017г. до кмета на район „Одесос“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор рег.№ ДОИ17000075ОД_001ОД от 09.06.2017г. 
      Жалба от 28.06.2017г. до АдСВ  
      Адм. дело 1922/2017г., АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, с.з. на 01.11.2017г. от 15:30ч.
      Молба  - отговор на жалбата

170. Заявление вх.№ ДОИ17010188ВЛ от 29.05.2017г. до кмета на район  „Владислав Варненчик“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор изх. рег.№ ДОИ17010188ВЛ_001ВЛ от 08.06.2017г. 

171. Заявление вх.№ от 29.05.2017г. до кмета на район  „Аспарухово“ – Община Варна относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района
      Писмо - отговор от xx.06.2017г. 

172. Заявление вх.№ 17ДОИ23 от 29.05.2017г. до кмета на община Пловдив относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в община Пловдив 
      Решение рег.№ 17ДОИ23 (1) от 13.06.2017г. 
      Искане по чл.22 от ЗДОИ от 19.06.2017г. 
      Уведомително писмо изх.№ 94-00-69 от 29.06.2017г. на МРРБ, че информацията по препратеното от Община Пловдив на ГД „ГРАО“ заявление, не била налична  
      Решение 2 рег.№ 17ДОИ23 (7) от 04.07.2017г. 
      Жалба от 21.07.2017г. до АдСВ срещу уведомително писмо изх.№ 94-00-69 от 29.06.2017г. на МРРБ   
      Адм. дело 2141/2017г., АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, с.з. на 13.12.2017г. от 14:15ч.
      Писмо с.д.13464 от 18.08.2016г. от МРРБ
      Разпореждане от 28.08.2017г.
      Уточняваща молба  с.д. 14148 от 04.09.2017г. от СОПА       
      Определение № 2558 от 21.09.2017г.
      Молба от 07.12.2017г. за издаване на съдебно удостоверение и приложени доказателства:  1  2
      Молба от 12.12.2019г. със становище по писмо с.д.13464/18.08.2016г. от МРРБ и приложени 23 доказателства: 
            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
      Протокол от с.з. на 13.12.2017г.
      Молба - защита с.д. 20147 от 21.12.2018г.
      Съдебно решение № 10 от 05.01.2018г. 
      ИСК вх.док. № 1475 от 24.01.2018г. от СОПА за обявяване нищожността на съдебното решение от 05.01.2018г. на основание: чл.128  ал.1 т.8 от АПК във връзка с чл.270 ал.2 от ГПК
      Адм. дело 325/2018г., АдСВ, VII с-в - Ирена Обретенова - отв., ХХII с-в - Янка Ганчева, с.з. 13.03.2018г. 13:30ч.

173. Заявление вх.№ РСЦ17-РИ09-3 от 01.06.2017г. до кмета на район „Средец“ - Столична община относно ползването на програмен продукт ЛБД „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в района 
      Решение рег.№ РСЦ17-РИ09-3(1) от 12.06.2017г., с което е предоставена информация по т.1, 2, 4 и 5 от заявлението 
      Писмо рег.№ РСЦ17-РИ09-3(4) от 14.06.2017г., с което заявлението се препраща на ГД „ГРАО“ към МРРБ 
      Писмо изх.№ 94-00-67 /29.06.2017г. от МРРБ
      Жалба от 21.07.2017г. до АдСВ  
      Адм. дело 2140/2017г., АдСВ, XI с-в - Тинка Косева, с.з. на 06.12.2017г. от 09:30ч., XIV с-в - Йова Проданова, с.з. на 12.02.2018г. от 14:30ч., 02.04.2018г. от 15:00ч. 
      Определение № 2254 от 21.08.2017г., с което АдСВ изпраща делото по подсъдност на АССГ.
      Определение № 6446 от 19.09.2017 г. по адм. дело № 9833/2017 г. на АССГ - АССГ повдига спор за подсъдност
      Определение № 12158 от 12.10.2017г. по адм. дело № 11216/2017г. на ВАС - ВАС определя за компетентен АдСВ 
      ***
      Молба с.д. № 17698/10.11.2017г. от СОПА за издаване на съдебно удостоверение за пред ЦИК

      Съдебно удостоверение № 4485 от 13.11.2017г. за пред ЦИК
      Писмо-отговор от ЦИК от 17.11.2017
      Молба с.д. № 18159/17.11.2017г. от СОПА за издаване на съдебно удостоверение, с приложени доказателства
      Съдебно удостоверение № 4596 от 21.11.2017г. за пред кмета на СО и обл. управител на област София град
      Писмо-отговор от 30.11.2017г. от кмета на СО
      Писмо-отговор от 01.12.2017г. от областния управител на област София град
      Протокол от с.з. на 06.12.2017г. - с докладчик Тинка Косева
      Бележки с.д. 2693 от 08.02.2018г. от МРРБ
      Протокол от с.з. на 12.02.2018г. - с докладчик Йова Проданова, с искане за съдебно удостоверение за пред МРРБ
      Съдебно удостоверение № 743 от 15.02.2018г. за пред МРРБ
      Придружително писмо вх.№ 92-00-78 от 16.02.2018 г. в МРРБ


174. 
Заявление вх.№ 03.07-47 от 05.06.2017г. до Министър-председателя на РБ относно наличието на техническа възможност Правителството на РБ да получава поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост 
     
Писмо № 03.07-47 от 12.06.2017г., с което МС препраща заявлението на МРРБ  
     
Писмо № 03.07-47 от 12.06.2017г., с което МС препраща заявлението на ЦИК 
      Писмо № ЦИК-04-03-2 от 13.06.2017г., с което ЦИК препраща заявлението на МРРБ  
     
Уведомително писмо от 27.06.2017. от МРРБ до СОПА, МС и ЦИК, от което е видно, че МРРБ не разполагало с информация за „наличието на програмен продукт за изготвяне на поименни списъци и справки за броя на пълнолетните граждани с постоянен или настоящ адрес“ 
     
175. 
Заявление вх.№ 812104-113 от 05.06.2017г. до Министъра на вътрешните работи относно наличието на техническа възможност за изготвянето в системата на МВР на поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост
     
Уведомително писмо изх.рег.№ 812100-12540 от 14.06.2017г. за удължаване срока за отговор с 10 дни - до 29.06.2017г.  
    
Решение от 28.06.2017г.

176. 
Заявление от 05.06.2017 г. до Главния прокурор на РБ (рег.№ 27880 от 05.06.2017г. - общ, вх.№ 2073 от 05.06.2017г. при гл.прок.) относно наличието на техническа възможност Прокуратурата на РБ да получава поименни списъци и справки за броя на пълнолетните български или чужди граждани с постоянен и/или настоящ адрес и срок на уседналост
     
Решение № 2073 от 16.06.2017г. и Справка от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП 

177. 
Заявление вх.№ 63-00-33 от 06.06.2017 г. до кмета на община Гърмен, област Благоевград, относно ползването на програмен продукт Локална база данни „Население“ и справка чрез него за броя на пълнолетните лица в с. Марчево, община Гърмен
      Уведомително писмо
      Искане по чл.22 от ЗДОИ за допълване на предоставената информация 

178. 
Заявление вх.№ 5793 от 07.06.2017 г. до и.ф. председател на Административен съд - Бургас относно броя плащанията на държавни такси на каса и чрез ПОС терминал  

179. 
Заявление вх.№ 10208 от 07.06.2017 г. до и.ф. административен ръководител на Административен съд - Пловдив относно броя плащанията на държавни такси на каса и чрез ПОС терминал  

180. 
Заявление вх.№ 9068 от 12.06.2017 г. до председателя на ВАС относно действията по издигане/спускане на съдия Светлозар Рачев от Габровския административен съд за кандидат за член на ВСС

181. 
Заявление от 12.06.2017 г. до председателя на АС Варна относно действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС

182. 
Заявление от 16.06.2017 г. до председателя на АС Смолян относно действия по издигане/спускане на кандидати за членове на ВСС
      
Решение № 112 от 19.06.2017г. от Игнат Колчев, председател на АС Смолян 

183. Заявление вх.№ ДОИ17000097ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно план на гр. Варна, подписан на 26.09.1878г., с отразени знакови места в града  
      Решение № ДОИ17000097ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000097ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ от 02.08.2017г.
      Адм. дело 2243/2017г., АдСВ, XXVI
 с-в - Ралица Андонова, с.з. на 19.09.2017г., 31.10.2017г., 14.11.2017г. 9:30ч.
      Протокол от с.з. на 19.09.2017г.
      Протокол от с.з. на 31.10.2017г.
      СТЕ- заключение от 07.11.2017г., вещо лице Стефка Георгиева Попова 
      Писмо с.д. 17653 от 09.11.2017г., с което ВОП отказва да встъпи като страна в производството 
      Протокол от с.з. на 14.11.2017г.
      Съдебно решение № 114 от 24.01.2018г.   
      Касационна жалба вх.№ 2577 от 07.02.2018г. от общината
      Отговор с.д. 3491 от 19.02.2018г. на касационната жалба
     

184. Заявление вх.№ ДОИ17000098ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно изработения през 1900г. първи кадастрален план на гр. Варна, на подплатени картони в м.1:250 с нанесен с червен цвят улична регулация и последващи промени със син цвят 
      Решение № ДОИ17000098ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Протокол от 19.07.2017г. - вътрешнослужебен, неправилно озаглавен Протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ
      Жалба вх.№ ДОИ17000098ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2244/2017г., АдСВ, XXIV с-в - Борислав Милачков, с.з. на 16.10.2017г., 13.11.2017г., 22.01.2018г.-отл., наср. 19.03.2018г. от 10:00ч.
      Молба с.д. 13782 от 28.08.2017г. - отговор на жалбата
      Протокол от с.з. на 16.10.2017г. с предложение за спогодба
      Молба с.д. 16887 от 27.10.2017г. от общината с отказ за спогодба
      Молба с.д. 16922 от 27.10.2017г. за обявяване на делото с обществен интерес и конституиране на прокуратурата  
      Протокол от с.з. на 13.11.2017г. за поправка на протокола от с.з. на 16.10.2017г.
      Протокол от с.з. на 13.11.2017г. по делото
      Молба с.д. 18378 от 22.11.2017г. от общината за назначаване на СТЕ       
      Становище с.д. 19054 от 04.12.2017г. от СОПА по молбата за СТЕ 
      СТЕ - заключение с.д. 19786 от 15.12.2017г., вещо лице Стефка Георгиева Попова 
      Молба с.д. 64 от 02.01.2018г. от СОПА за уточнения по СТЕ от 15.12.2017г.  
      Молба с.д. 224 от 05.01.2018г. от вещото лице за отвод и разпор. от 08.01.2018г. за замяната му с Лидия Босева 

185. Заявление вх.№ ДОИ17000099ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно изработения през 1900г. цветен генерален план на гр. Варна 
      Решение № ДОИ17000099ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000099ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2245/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, с.з. на 25.10.2017г., 22.11.2017г., 06.12.2017г., 31.01.2018г. от 15:30ч., обявено за решаване
      Протокол от с.з. на 25.10.2017г.
      Молба с.д. 16793 от 25.10.2017г. за отвод  
      Молба с.д. 16921 от 27.10.2017г. за обявяване на делото за дело с обществен интерес  
      Молба с.д. 17344 от 03.11.2017г. за поправки в протокола  
      Молба с.д. 17835 от 13.11.2017г. за бавност   
      Становище с.д. от 22.11.2017г. от СОПА за с.з. на 22.11.2017г.
      Протокол от с.з. на 22.11.2017г. по молбата за поправки в протокола от с.з. на 25.10.2017г. - не дава ход
      Протокол от с.з. на 22.11.2017г. по делото - не дава ход на делото 
      Становище с.д. от 04.12.2017г. от СОПА за с.з. на 06.12.2017г.       
      Протокол от с.з. на 06.12.2017г.
      Протокол от с.з. на 31.01.2018г.
      Писмени бележки от 05.02.2017г.
      Съдебно решение

186. Заявление вх.№ ДОИ17000100ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно генералния план на гр. Варна от 1956г.
      Решение № ДОИ17000100ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000100ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2246/2017г., АдСВ, XIX с-в - Mарияна Бахчеван, V с-в - Димитър Михов, с.з. на 17.10.2017г., 23.01.2018г. от 09:15ч.
      Протокол от 17.10.2017г. 
      Съдебно решение № 2036 от 16.11.2017г.
      Молба от 20.11.2017г. за допълване на решението
      Протокол от с.з. на 23.01.2017г.
      Допълнително решение № 194 от 06.02.2018г.
      Иск от 09.02.2018г. за обявяване на нищожност на съдебно решение № 2036 от 16.11.2017г.
      Адм. дело 518/2018г., АдСВ, III с-в - Дарина Рачева

187. Заявление вх.№ ДОИ17000101ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастралния план на гр. Варна от 1950г. с нанесена регулация от 1959г. 
      Решение № ДОИ17000101ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000101ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2247/2017г., АдСВ, XVI с-в - Красимир Кипров, с.з. на 14.11.2017г. от 09:30ч.
      Молба с.д 13774 от 28.08.2017г. от общината с отговор по жалбата
      Молба с.д. 17697 от 10.11.2017г. от СОПА с предложение за спогодба
      Молба с.д. 17729 от 10.11.2017г. от общината със становище за с.з. на 14.11.2017г.
      Становище с.д. 17840 от 14.11.2017г. от СОПА за с.з. на 14.11.2017г. - предварително
      Протокол от с.з. на 14.11.2017г.
      Съдебно решение № 2080 от 22.11.2017г.
      Молба с.д. 18744 от 29.11.2017г. относно допълване на решението 
      Определение № 19399 от 01.12.2017г.
      Касационна жалба вх.№ 19698 от 13.12.2017г.  
      Адм. дело 750/2018г. на ВАС, Пето отделениес.з. на 01.10.2018г. от 09:00ч.


188. Заявление вх.№ ДОИ17000102ВН от 29.06.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на Морската градина от 1965г.
      Решение № ДОИ17000102ВН_003ВН от 13.07.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000102ВН_004ВН от 27.07.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяване с предпочитаната форма за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2248/2017г., АдСВ, XXIХ с-в - Кремена Данаилова, с.з. наср.24.10.2017г., отм., наср. 16.01.2018г. от 10:30ч., решено, с кас. жалба
      Молба ДОИ17000102ВН_007ВН от 24.08.2017г. - отговор на жалбата 
      Определение № 2410 от 08.09.2017г. 
      Молба с.д. 14455 от 12.09.2017г. - дали и откъде на съда е служебно известно, че състоянието на плана не позволявало прехвърлянето на информацията на технически носител
      Определение № 2438 от 12.09.2017г.
      Частна жалба от 14.09.2017г. срещу определение
      Определение № 13159 от 01.11.2017г. по адм. дело № 11210 от 2017г. на ВАС
      Определение № 3058 от 07.11.2017г.
      Молба с.д. 18534 от 24.11.2017г. за назначаване на СТЕ
      Определение № 3278 от 28.11.2017г. за назначаване на СТЕ 
      Становище с.д. 19055 от 04.12.2017г. по молбата за СТЕ  
      СТЕ - заключение с.д. 417 от 08.01.2018г., вещи лица инж. Недко Георгиев Станев и Людмила Георгиева Иванова 
      Протокол от с.з. на 16.01.2018г.
      Решение № 86 /22.01.2018 г. по адм. дело № 2248 от 2017г. на АдСВ
      Касационна жалба от 29.01.2017г.

189. Заявление вх.№ ДУ-17-9907-9 от 03.07.2017 г. до Областния управител на област Варна относно участието му при изготвянето на решението по преписка № 200 от 2013г. на КЗД с предмет масова дискриминация спрямо собственици на имоти от дружеството-проектант на ОУП на община Варна 
      Решение от 05.07.2017г. и предоставена информация
      Искане от 05.07.2017г. от СОПА за допълване на решението на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ 
      Уведомително писмо от 11.07.2017г.

190. Заявление вх.№ 95-00-83 от 03.07.2017 г. до министъра на правосъдието относно проверки по чл.410 ал.2 от ИК и за наличието на 6 месечна уседналост
      Решение № 95-00-83 от 13.07.2017г. с придружаващо писмо и предоставената информация

191. Заявление вх.№ МИ-23-3 от 03.07.2017г. на ЦИК с въпроси относно проверките за наличието на 6 месечна уседналост при произвеждане на местни избори и референдуми - коя институция ги извършва
      Отговор изх.№ МИ-23-4 от 13.07.2017г., според който ЦИК не знае коя институция извършва проверката за 6 месечна уседналост и препраща заявлението на МВР, МП, Община Стара Загора и Община Варна;
      Писмо от 25.07.2017г., с което МП препраща заявлението от ЦИК на МВР, Община Стара Загора и Община Варна;
      Писмо от 31.07.2017г., с което МВР препраща заявлението от ЦИК на МРРБ.
      Писмо от 31.07.2017г. от Община Стара Загора;
      Решение ДОИ17000115ВН_004ВН от 31.07.2017г. на Община Варна по заявлението, препратено от ЦИК; справка ДОИ17000115ВН_005ВН от 01.08.2017г.; искане от 04.08.2017г. по чл.22 от ЗДОИ и уточнение от 07.08.2017г. от СОПА;  писмо ДОИ17000115ВН_008ВН от 08.08.2017г., с което Община Варна препраща заявлението от ЦИК на МРРБ;  
      Решение ДОИ17000115ВН_009ВН от 10.08.2017г. на Община Варна по заявлението, препратено от МП;  
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-81 от 10.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации;        
      Писмо от 16.08.2017г., с което МВР препраща препратеното от ЦИК и МП заявление на МРРБ;
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-84 от 21.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си;
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-91 от 24.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си.

       

192. Заявление вх.№ У-ЗДОИ-27 от 03.07.2017 г. до министъра на финансите относно указания на МФ за неприлагане или ограничено прилагане на чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно касовото заплащане на държавни такси без посредник и размера на бюджетните разходи за събирането на държавни такси с терминални устройства ПОС
      Решение № 14 от 13.07.2017г.  

193. Заявление вх.№ БНБ-110050 от 03.07.2017 г. до управителя на БНБ относно указания от управителя на БНБ за неприлагане или ограничено прилагане на чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно касовото заплащане на държавни такси без посредник и размера на постъпленията в обслужващите банки, съответстващи на бюджетните разходи за събирането на държавни такси с терминални устройства ПОС
      Отговор от 14.07.2017г. от БНБ с информация по т.1 и 2 и препращане на МФ по т.3 от заявлението
      Писмо от 27.07.2017г. от МФ, че и МФ е разполага с информацията по т.3  

194. Заявление вх.№ ДОИ16000160ВН_021ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН и дата 19.10.2016г.
      Писмо рег.№ ДОИ16000160ВН_024ВН от 22.08.2017г.  
      Жалба от 04.09.2017г. до АдСВ срещу писмо рег.№ ДОИ16000160ВН_024ВН от 22.08.2017г.  
      Адм. дело 2637/2017г., АдСВ, XII с-в - Даниела Недева 
      Определение № 3255 от 27.11.2017г. 
      Частна жалба ДОИ16000160ВН_029ВН от 04.12.2017г. от Лора Гоцева
      Възражение от 19.12.2017г. 
      Определение № ххх от хх.02.2018г. по адм. дело № 124 от 2018г. на ВАС, 5 отделение 

195. Заявление вх.№ ДОИ16000158ВН_008ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издадени и регистрирани в Община Варна документи с означение ДОИ16000158ВН_001ВН_001ВН и ДОИ16000158ВН_001ВН_002ВН с дата 13.10.2016г.
      Писмо рег.№ ДОИ16000158ВН_009ВН от 21.08.2017г. 
      Жалба ДОИ16000158ВН_010ВН от 04.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ16000158ВН_009ВН от 21.08.2017г. 
      Адм. дело 2638/2017г., АдСВ, XXV с-в - Таня Димитрова, насрочено за 27.02.2018г. от 15:00 часа
      Определение № 3007 от 03.11.2017г.
      Частна жалба ДОИ16000158ВН_013ВН от 08.11.2017г.    
      Становище - отговор с.д. 18209 от 20.11.2017г. 
      Определение № 15590 от 19.12.2017г. по адм. дело № 13431 от 2017г. на ВАС 
      Разпореждане № 392 от 08.01.2018г. по адм. дело № 2638/2017г. на АдСВ  
      Уточняваща молба с.д. от 12.01.2018г.

196. Заявление вх.№ ДОИ17000151ВН_016ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ16000151ВН_001ВН_001ВН и дата 26.09.2016г.
      Писмо рег.№ ДОИ16000151ВН_017ВН от 18.08.2017г. 
      Жалба от 14.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ17000151ВН_017ВН от 18.08.2017г. 
      Адм. дело 2733/2017г., АдСВ, V с-в - Димитър Михов 
      Решение № 2228 от 12.12.2017г. 
      Касационна жалба ДОИ17000151ВН_022ВН от 28.12.2017г. от Лора Гоцева
      Адм. дело 1584/2018г. на ВАС, V отделение, насрочено за 29.05.2019г. в зала 3 от 9:00 часа  

197. Заявление вх.№ ДОИ17000154ВН_027ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издадени и регистрирани в Община Варна документи с означение ДОИ16000154ВН_001ВН_001ВН /04.10.2016г. и ДОИ16000154ВН_006ВН /16.01.2017г.
      Писмо № ДОИ17000154ВН_028ВН от 18.08.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000154ВН_029ВН от 14.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ17000154ВН_028ВН от 18.08.2017г. 
      Адм. дело 2735/2017г., АдСВ, XXV с-в - Таня Димитрова 
      Определение № 3093 от 09.11.2017г. 
      Частна жалба ДОИ17000154ВН_031ВН от 21.11.2017г.  
      Възражение с.д. 19039 от 04.12.2017г.
      Определение № 21 от 02.01.2018г. по адм. дело № 14369 от 2017г. на ВАС, Пето отделение 
      Становище от 01.02.2018г. от СОПА (към вх.№ 1102 от 19.01.2018г.)
     

198. Заявление вх.№ ДОИ17000239ВН_020ВН от 08.08.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ15000239ВН_007ВН_001ВН и дата 18.10.2016г.
      Писмо рег.№ ДОИ15000239ВН_021ВН от 18.08.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ15000239ВН_022ВН от 14.09.2017г. до АдСВ срещу писмо № ДОИ17000154ВН_028ВН от 18.08.2017г. 
      Адм. дело 2736/2017г., АдСВ, XXIX с-в - Кремена Данаилова 
      Уточняваща молба от 05.10.2017г.
      Определение № 2710 от 09.10.2017г. 
      Частна жалба от 16.10.2017г.  
      Определение № 13653 от 10.11.2017г. по адм. дело № 12342 от 2017г. на ВАС, Пето отделение 

199. Заявление вх.№ МИ-23-8 от 21.09.2017г. на ЦИК с въпроси относно съдбата на предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. за анализ на проблем и предложение до НС за усъвършенстване на ЗПУГДВМС
      Отговор изх.№ МИ-23-8 от 29.09.2017г., според който комисията е взела решение „да вземе предвид предложенията в анализа си за проведените референдуми“, като анализът е изготвен и предстои неговото приемане   

       
200. Заявление вх. ГП-№ 3363 от 21.09.2017 г. от СОПА до главния прокурор относно инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г.
      Писмо от 26.09.2017г. от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП, с указание за уточняване предмета на исканата информация
      Уточнение от 03.10.2017г. от СОПА    
      Жалба от 03.11.2017г. от СОПА срещу мълчалив отказ на Главния прокурор, относно инструкциите по чл.138 от ЗСВ, издадени след 01.01.2014г. - чрез ВОП до АдСВ
      Адм. дело 3112/2017г., АдСВ, VIII с-в - Искрена Димитрова 
      Определение от 21.11.2017г. по адм. дело № 3112 от 2017г. а Адм. съд Варна
      Становище с.д. 18486 от 23.11.2017г. по описа на АдСВ от СОПА 
      Адм. дело 12916/2017г., АССГ, 56 с-в - образувано на 24.11.2017г., насрочено на 21.03.2018г. от 13:30 часа  
      Разпореждане от 20.12.2017г. за насрочване на делото
     

201. Заявление от 09.10.2017 г. от СОПА и Биволъ до главния прокурор относно действията на главния прокурор на РБ, свързани с посещението на генералния прокурор на Руската федерация Юрий Чайка в София на 18 и 19 септември 2017г. 
      Уведомително писмо ГП-№ 3548/2017г. от 16.10.2017г. от Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при ВКП
          Споразумение от 09.10.2008г. за сътрудничество между Генералната прокуратура на Руската Федерация и Прокуратурата на Република България
          Програма за сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Генералната прокуратура на Руската Федерация за периода 2017 – 2019г. 

202. Заявление вх.№ ДОИ17000196ВН от 08.11.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издадени и регистрирани в Община Варна документи с означения ДОИ16000172ВН_001ВН_001ВН с дата 08.11.2016г. и ДОИ16000172ВН_001ВН_002ВН с дата 09.11.2016г.
      Решение № ДОИ17000196ВН_001ВН от 21.11.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000196ВН_002ВН от 04.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта, с която е отказана информацията по т.3, 4 и 5 от заявлеието  
      Адм. дело 3388/2017г., АдСВ, XXVIII с-в - Даниела Станева

203. Заявление вх.№ ДОИ17000197ВН от 08.11.2017 г. до кмета на община Варна относно наличието на издаден и регистриран в Община Варна документ с означение ДОИ16000110ВН_001ВН_001ВН, с дата 01.08.2016г. 
      Решение № ДОИ17000197ВН_001ВН от 21.11.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000197ВН_002ВН от 04.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта, с която е отказана информацията по т.3, 4 и 5 от заявлеието  
      Адм. дело 3389/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова 

204. Заявление вх.№ ДОИ17000199ВН от 13.11.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936г. с нанесена регулация от 1937г. 
      Решение № ДОИ17000199ВН_003ВН от 27.11.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000199ВН_004ВН от 05.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията  
      Адм. дело 3422/2017г., АдСВ, XXIII с-в - Наталия Дичева, обр. на 13.12.2017г.

205. Заявление вх.№ ДОИ17000200ВН от 13.11.2017 г. до кмета на община Варна относно топографо-геодезически план на крайбрежието на град Сталин (Варна) от 1956г.
      Решение № ДОИ17000200ВН_003ВН от 27.11.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000200ВН_004ВН от 05.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта за несъобразяването с предпочитаната форма за предоставяне на информацията  
      Адм. дело 3423/2017г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, обр. на 13.12.2017г.

206. Заявление вх.№ ДОИ17000205ВН от 20.11.2017 г. до кмета на община Варна относно кадастрален план на град Варна от 1965г.
      Решение № ДОИ17000205ВН_003ВН от 01.12.2017г. 
      Справка № ДОИ17000205ВН_004ВН от 01.12.2017г. 
      Жалба вх.№ ДОИ17000205ВН_005ВН от 05.12.2017г. до АдСВ срещу решението в частта, с която е отказана информацията по т.1 от заявлението 
      Адм. дело 3424/2017г., АдСВ, XXII с-в - Янка Ганчева, обр. на 13.12.2017г.,  

207. Заявление от 20.11.2017 г. от СОПА до Административен съд Стара Загора относно постъпването на сума за държавна такса, платена с пощенски запис, по сметката на съда  
      Решение № 3 от 27.11.2017г.

208. Заявление вх.№ СОА17-ОИ94-185 от 27.11.2017г. до кмета на Столична община относно разходи на СОС за адвокати, включително по делото с ИК „За зелен Младост“ 
      Решение № СОА17-РИ09-301 от 10.12.2017г. с придружително писмо изх.№ СОА17-ОИ94-185 (2) от 11.12.2017г. 
      Жалба вх.№ 838 от 10.01.2018г. до АССГ срещу решението за отказ в частта по т.1 и 3 от заявлението 
      Адм. дело 320/2018г., АССГ, 31 състав  
     
209. Заявление вх.№ 94-00-110 от 28.11.2017 г. до МРРБ относно справка в НБД „Население“, извършена през 2014г. по силата на съдебно решение
      Решение № РД-02-14-1019 от 08.12.2017г., изпратено с писмо изх.№ 94-00-110 от 08.12.2017г. 
      Искане вх.№ 94-00-110 от 02.01.2018г. по чл.22 от ЗДОИ за поправяне и/или допълване на предоставената информация  
      Писмо-отговор изх.№ 94-00-110 от 12.01.2018г. на МРРБ. 

210. Заявление вх.№ 812104-274/15.12.2017 г. до Министъра на вътрешните работи относно интереса на служител в МВР Варна към аналното отверстие на гражданин, даващ сведения за злоупотреби в общинската администрация 
      Отговор рег. № 812100-25849 от 21.12.2017г., според който заявлението не съдържало описание на факти и сведения, свързани с дейността на МВР, към които заявителят проявявал интерес и искал на научи.
      Искане от 28.12.2017г. по чл.22 от ЗДОИ до МВР, с копия-сигнали до МС, кмета на Варна и Главния прокурор  
            Вх. № 812100-80 от 02.01.2018г. на МВР, вх. № ххх на МС, вх. № 63660 от 29.12.2017г. (ГП № 4526 от 29.12.2017г.) на ПРБ, вх. № СИГ17002727ВН от 29.12.2017г. на Община Варна
            Писмо ГП № 4526 от 29.12.2017г. от ПРБ- сигналът е разпределен на отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП

211. Заявление вх.№ ДОИ17000228ВН от 22.12.2017 г. до кмета на община Варна относно данни за наличните в Община Варна стари карти и картни планове на територията на община Варна и област Варна и техни оригинални копия до 1991г.
      Допълнение вх.№ ДОИ17000228ВН_001ВН от 28.12.2017 г. 

      Решение изх.№ ДОИ17000228ВН_004ВН от 11.01.2018г.
      Справка изх.№ ДОИ17000228ВН_005ВН от 18.01.2018г.
      Искане по чл.22 от ЗДОИ - ДОИ17000228ВН_006ВН от 23.02.2018г. за поправяне и допълв. на предостав. информация  2018 г. 
       

212. Заявление вх.№ ДОИ18000014ВН от 08.02.2018 г. до кмета на община Варна относно генералния план на гр. Варна от 1956г. (иска се за трети път)
        Решение № ДОИ18000014ВН_003ВН от 08.02.2018 г 

213. Заявление вх.№ 94-00-12 от 09.02.2018 г. до МРРБ относно протокола от 17.02.2017г. за проверката от ГД „ГРАО“ към МРРБ на подписката на ИК „За зелен Младост“ за местен референдум в столичния район „Младост“
        Решение РД-02-14-177 от 21.02.2018г. за предоставяне на информацията

214. Заявление вх.№ П-0001 от 14.02.2018 г. до председателя на АдСВ относно възможността или забраната за заплащане на държавни такси в брой в касата на съда
      Решение № 1 от 15.02.2018г. с приложени:
               Правилник за документооборота
               Заповед № РД-0231 от 01.07.2014г.
      Искане вх.№ ВП-0055 от 15.02.2018г.
               Заповед № РД-0009 от 08.01.2013г.     
               Заповед № РД-0137 от 29.04.2014г.

215. Заявление вх.№ П-0003 от 21.02.2018 г. до председателя на АдСВ относно мераците за референдум за Морската градина

216. Заявление вх.№ ДОИ18000018ВН от 22.02.2018 г. до кмета на община Варна относно пътуването на адвокат Деяна Стефанова до гр. София във връзка с явяване на 11.12.2017г. по дело 4163/2017г. с предмет подписката от 2013г. за Референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна

217. Заявление вх.№ ДОИ18000019ВН от 22.02.2018 г. до председателя на ОС Варна относно пътуването на адвокат Деяна Стефанова до гр. София във връзка с явяване на 11.12.2017г. по дело 4163/2017г. с предмет подписката от 2013г. за Референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна

218. Заявление вх.№ ЕД-1194 от 23.02.2018г. до кмета на община Бургас относно данни за наличните в архива на Община Бургас стари карти и картни планове

219. Заявление вх.№ 18ДОИ8 от 23.02.2018г. до кмета на община Пловдив относно данни за наличните в архива на Община Пловдив стари карти и картни планове 

220. Заявление вх.№ 53-2856-1 от 23.02.2018г. до кмета на община Родопи, област Пловдив относно данни за наличните в архива на Община Родопи стари карти и картни планове * * *

Забележка: По някои от заявленията може да има необжалвани в съда мълчаливи откази, по други решенията и преписките все още да не са качени на сайта.  

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 694

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 09.10.2016 - 08:38:31