Оптимизиране чрез искове по чл.256 и 257 от АПК

18. Председател на Общински  съвет Варна - ЗПУГДВМС
   Адм. дело № 439 /2018г. на АдСВ, XVIII с-в - Мария Йотова, прекратено  
      
  Иск вх.№ 2394 от 05.02.2018г. относно бездействието на председателя на ОС Варна по уведомяване на инициативния комитет за установените нередности в подписката и определяне на едномесечен срок за тяхното отстраняване.
            Писмо ОС13000096ВН_039ВН от 18.06.2013г. 
        Определение от 16.02.2018г.
        Частна жалба вх.№ 3490 от 19.02.2018г.
           


17. Председател на Общински  съвет Варна - ЗПУГДВМС
   Адм. дело № 357 /2018г. на АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, наср. 18.04.2018г. от 16:00ч.  
      
  Иск вх.№ 1874 от 29.01.2018г. относно бездействието на председателя на ОС Варна по изпращането на 44 бланки от подписката на ГД „ГРАО“ към МРРБ за извършване на служебна проверка. Приложения:
            Придружително писмо ОС13000096ВН_028ВН от 14.05.2013г. 
            Приемо-предавателен протокол от 14.05.2013г. 


16. Председател на Общински  съвет Варна - ЗПУГДВМС
   Адм. дело № 2172 /2017г. на АдСВ, V с-в - Димитър Михов, наср. 31.10.2017г. 
      Иск вх.№ ОС1300096_048ВН от 18.07.2017г. 
            Искане вх.№ ОС130000ВН_041ВН от 28.06.2013г. за уточняване на нередностите в подписката
      Разпореждане № 13301 от 28.07.2017г.
      Уточняваща молба с.д. 12701 от 01.08.2017г. 
      Молба с.д. 13206 от 11.08.2016г.      
      Молба с.д. 13553 от 21.08.2016г. от ИК
      Разпореждане № 15146 от 04.09.2017г.
      Протокол от с.з. на 31.10.2017г. по адм. дело № 2172 /2017г. на АдСВ
      Съдебно решение № 2137 от 29.11.2017г. 
      Иск от 05.02.2018г. от ИК за обявяване на нищожност на съдебно решение № 2137 от 29.11.2017г. по адм. дело № 2172 от 2017г. на АдСВ - на основание чл.128  ал.1 т.8 от АПК във връзка с чл.270 ал.2 от ГПК
   Адм. дело № 438 /2018г. на АдСВ, VII с-в - Ирена Обретенова


15. Председател на Комисията за защита от дискриминация
Искане от 19.05.2017г. от СОПА до председателя на КЗД и членовете на заседателния състав за постановяване на решение по Преписка № 200 от 2013г. по казуса с ОУП на община Варна, обявена за решаване на 11.03.2015г.

        
14. Председател на Административен съд Бургас - ЗДТ
Искане от 03.05.2017г. от СОПА до председателя на Административен съд Бургас по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно осигуряване на касов начин за заплащане в брой на дължимите на съда държавни такси, аналогично на ВАС и АССГ
          Отговор изх.№ РД-10-212 от 17.05.2017г. от и.ф. председател Панайот Генков - правото за внасяне на таксите в брой не било ограничено, но не става ясно къде е касата  
          ***
          Иск от 17.06.2017г. от СОПА, чрез председателя на АдСБ, до АдСБ  
    Адм. дело № 1623 /2017г. на АдСБ, XI с-в - Веселин Енчев, образ. 21.06.2017г. 
          Разпореждане от 01.08.2017г. 
          Уточняваща молба от 12.08.2017г. с искане за отвод на всички съдии в АдСВ

          Определение № 2243 от 09.10.2017г. - делото се изпраща на ВАС за определяне на друг съд
          Определение № 13847 от 15.11.2017г. на ВАС - делото се изпраща за разглеждане на Адм. съд Варна  
   Адм. дело № 3176 /2017г. на АдСВ, III с-в - Дарина Рачева, образ. 20.11.2017г., с.з. 16.01.2018г. от 10:30ч., 13.02.2018г. от 10:00ч, обявено за решаване
          Становище с.д. 20376 от 29.12.2017г. от Панайот Генков, и.ф. председател на АдСБ  
               Приходни касови ордери - месец юли 2017г., за платени държавни такси в брой в АдС - Бургас 
          Протокол от с.з. на 16.01.2018г.от 10:30 часа
          Становище с.д. 2789 от 09.02.2018г. от Йоана Лукова, процесуален представител
          Протокол от с.з. на 13.02.2018г. от 10:00 часа
               Снимки от 12.02.2018г. в съдебната палата - Бургас
          Съдебно решение

13. Председател на Административен съд Пловдив - ЗДТ
Искане от 03.05.2017г. от СОПА до председателя на Административен съд Пловдив по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно осигуряване на касов начин за заплащане в брой на дължимите на съда държавни такси, аналогично на ВАС и АССГ
          Отговор изх.№ 1637 от 11.05.2017г. - дължимата такса може да се заплати на ет.1, стая 8 в сградата на съда 12. Главен директор на ГД „ГРАО“ при МРРБ - ЗПУГДВМС
Искане от 08.04.2017г. от инициативния комитет до Главния директор на ГД „ГРАО“ относно допълване на протоколите от 07.06.2013г. и 04.07.2014г. за проверката на подписката ни от 2013г., с данни за избирателния корпус при хипотезата за 10% подписи в подкрепа на предложението ни за местен референдум 
          Отговор изх.№ V8-427 от 20.04.2017г. от главния директор на ГД „ГРАО“ при МРРБ 
          Иск вх.№ 6913 от 02.05.2017г. до Адм. съд - Варна, от ИК срещу ГД „ГРАО“ към МРРБ   
   Адм. дело № 1169 /2017г. на АдСВ, XXIII с-в - Наталия Дичева, образувано на 03.05.2016г. 
        Разпореждане № 7530 от 05.05.2017г. 
        Уточняваща молба с.д. 7402 от 09.05.2017г. от ИК  


11. Председател на Административен съд Варна - ЗДТ
Искане вх.№ ВП-0122 от 21.03.2017г. от СОПА до председателя на Административен съд Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно осигуряване на касов начин за заплащане в брой на дължимите на съда държавни такси, аналогично на ВАС и АССГ
          Отговор изх.№ ИП-026 от 23.03.2017г.
          Иск вх.№ ВП-0150 от 10.04.2017г. от СОПА, чрез председателя на АдСВ, до АдСВ 
   Адм. дело № 952 /2017г. на АдСВ, XVII с-в - Мария Даскалова  - Иванова, образувано на 11.04.2017г.
        Писмо - становище с.д. 6972 от 02.05.2017г. от ответника с приложени доказателства
        Становище с.д. 7529 от 10.05.2017г. от СОПА по доказателствата, представени от ответника 
        Определение № 1789 от 29.06.2017г.  
        Частна жалба вх.№ 11225 от 05.07.2017г. 
   Адм. дело № 9778 /2017г. на ВАС, 6-то отд., образувано на 13.09.2017г.
        Определение №12106 от 11.10.2017г. 
        Молба от 12.10.2017г. от СОПА относно разглеждане на частната жалба  по същество по реда на чл.234 от АПК и/или допълване на определение № 12106 от 11.10.2017г. на ВАС по почин на съда10. Стари карти и планове на град Варна - ЗДОИ
Част от инициатива на граждани, целяща на основание чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ да мотивира общинската администрация да цифровизира чрез копиране, сканиране или фотозаснемане старите картни планове на гр. Варна и ги публикува поне в електронен вид, с оглед запазването на тази част от историята на града за идните поколения и ограничаването на възможностите за нерегламентирана търговия и злоупотреби с данни при имотни спорове. 

   1. Искане вх.рег.№ РД17001732ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на план на гр. Варна, подписан на 26.09.1878г., с отразени знакови места в града
      Писмо изх.№ РД17001732ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации
      Молба вх.№ РД17001732ВН_002ВН от 29.03.2017г. с искане за информация относно  размера на предвидените средства за цифровизация и организационните действия по публикуването на план на гр. Варна, подписан на 26.09.1878г., с отразени знакови места в града, както и на пет други стари картни планове на гр. Варна
      Писмо изх.№ РД17001732ВН_006ВН от 12.04.2017г. с уведомление, че „Към настоящия момент не може да се каже“ какъв ще бъде размерът на необходимите средства и как ще бъде публикуван планът на гр. Варна от 1878г.

   2. Искане вх.рег.№ РД17001733ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на изработения през 1900г. първи кадастрален план на гр. Варна, на подплатени картони в м.1:250 с нанесен с червен цвят улична регулация и последващи промени със син цвят
      Писмо изх.№ РД17001733ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации

   3. Искане вх.рег.№ РД17001734ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на изработения през 1900г. цветен генерален план на гр. Варна 
      Писмо изх.№ РД17001734ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации

   4. Искане вх.рег.№ РД17001735ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на генералния план на гр. Варна от 1956г. 
      Писмо изх.№ РД17001735ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации

   5. Искане вх.рег.№ РД17001736ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на кадастрален план на гр. Варна от 1950г. с нанесена регулация от 1959г. 
      Писмо изх.№ РД17001736ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации

   6. Искане вх.рег.№ РД17001737ВН от 27.01.2017г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ относно публикуване на кадастрален план на Морската градина от 1965г.
      Писмо изх.№ РД17001737ВН_001ВН от 07.02.2017г. с уведомление, че в бюджета на Община Варна за 2016-2017г. са предвидени средства за цифровизация на техническия архив на общината и районните администрации
   Адм. дело № 3115 /2017г. на АдСВ, ХII с-в Даниела Недева, образувано 13.11.2017г.  
    Иск от 07.11.2017г.
    Писмо изх.№ РД17001737ВН_003ВН от 10.11.2017г., със становище по иска и приложени искане вх.рег.№ РД17001737ВН от 27.01.2017г. и писмо изх.№ РД17001737ВН_001ВН от 07.02.2017г.
    Разпореждане № 18482 от 14.18.11.2017г. с указания към страните9. Секретар на Столична община - ЗМСМА
Искане от 30.10.2016г., вх.№ СОА-НЦ62-1347 от 02.11.2016г., от СОПА до секретаря на Столична община по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.3 т.6 от ЗМСМА относно организирането и отговорността за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Столична община; приложение ; доставено на 02.11.2016г.   
      Отговор изх.№ СОА-НЦ62-1342 (1) от 28.11.2016г. от зам. ИД секретар на СО Венера Милова по вх.№ СОА-НЦ62-1342 от 02.11.2016г.
      Отговор изх.№ СОА-НЦ62-1347 (1) от 02.12.2016г. от ИД секретар на СО Светозар Ерменков по вх.№ СОА-НЦ62-1347 от 02.11.2016г.


8. Секретар на община Кърджали - ЗМСМА
Искане от 29.10.2016г. от СОПА до секретаря на община Кърджали по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.3 т.6 от ЗМСМА относно организирането и отговорността за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в община Кърджали; приложение ; доставено на 01.11.2016г. в 09:43ч.  
      Отговор изх.рег.№ 92-00-1301(1) от 10.11.2016г.


7. Секретар на община Пловдив - ЗМСМА
Искане от 29.10.2016г., вх.рег.№ 16СДР257 от 01.11.2016г., от СОПА до секретаря на община Пловдив по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.3 т.6 от ЗМСМА относно организирането и отговорността за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в община Пловдив; приложение ; доставено на 01.11.2016г. в 09:32ч.  
      Отговор изх.рег.№ 16СДР257 от 08.11.2016г. 


6. Секретар на община Бургас - ЗМСМА
Искане от 29.10.2016г. от СОПА до секретаря на община Бургас по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.3 т.6 от ЗМСМА относно организирането и отговорността за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в община Бургас; приложение ; доставено на 01.11.2016г. в 14:00ч.  
      Отговор изх.рег.№ 63-00-387 (1) от 09.11.2016г.
Иск вх.рег.№ 63-00-387 (2) от 01.03.2017г. от СОПА, БНСГИ и Биволъ (Асен Йорданов), чрез секретаря на Община Бургас до Административен съд Бургас. ПРЕДМЕТ на иска е бездействието на секретаря на Община Бургас по организационно – техническото осигуряване на предварителни и окончателни данни (справки) за абсолютния брой подписи, изискуеми от ЗПУГДВМС за произвеждане на местен референдум, иницииран с подписка. 
      Приложение 2. Съдебно удостоверение изх.№ 3782 от 31.08.2016г. по описа на АС Варна.
      Приложение 3. Писмо изх.№ 92-00-414 от 10.09.2016г. от главен секретар на МРРБ.
      Приложение 4. Съдебно удостоверение № 11875 от 23.12.2016г. по описа на ОС Варна.
   Адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ, VII с-в Румен Йосифов, образувано март 2017г., прекратено, върнато от ВАС, V с-в Станимира Друмева, с.з. на 11.09.2017г., 30.10.2017г., обявено за решаване 
      Разпореждане № 1498 от 08.03.2017г. по адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ 
      Уточняваща молба от 17.03.2017г. от СОПА 
      Определение № 536 от 28.03.2017г.
      Частна жалба от 10.04.2017г., регистрирана с вх.№ 3609/2017г. 
          Разпореждане от 12.04.2017г. за заплащане на държавна такса 5 лева по сметка на ВАС
          Уточняваща молба от 30.04.2017г. от СОПА
          Сигнал от 30.04.2017г. от СОПА до Комисията по професионална етика в AдСБ срещу съдия Румен Йосифов за действията му като докладчик по адм. дело № 548 от 2017г.
          Становище от 13.06.2017г. на КПЕ при ВАС по сигнала от 30.04.2017г. срещу съдия Румен Йосифов
      Определение № 7141 от 07.06.2017г. по адм. дело № 5812/2017 на ВАС, Първо отделение - връща делото за разглеждане по същество 
      Уточняваща молба вх.№ 9567 от 11.09.2017г. по адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ от СОПА, БСНГИ и Биволъ   
      Протокол от с.з. на 11.09.2017г. по адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ 
      Молба от 30.10.2017г. със становище и приложения, с активни линкове към всички споменати документи 
      Протокол от с.з. на 30.10.2017г. по адм. дело № 548 /2017г. на АдСБ
      Писмени бележки от 08.11.2017г. от ищците.5. Секретар на община Варна - ЗМСМА
Искане вх.рег.№ РД16021914ВН от 10.10.2016г. от СОПА и ИК до секретаря на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.3 т.6 от ЗМСМА относно: организирането и отговорността за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината.
      Писмо вх.№ ДОИ13000167ВН_004ВН от 20.11.2013г. от директора на ГД „ГРАО“ до председателя на ОС Варна
      Справка от 16.07.2013г. съгласно решението по заявление ДОИ13000101ВН от 08.07.2013г., изготвена от директора на дирекция „ИАО“ в община Варна
Иск вх.рег.№ РД16021914ВН_001ВН от 27.10.2016г. от СОПА, чрез секретаря на общината до АдСВ
   Адм. дело № 2916 /2016г. на АдСВ, XXII с-в - Янка Ганчева, образ. 04.11.2016г., с.з. 06.12.2016г. и 10.01.2017г.  
      Разпореждане № 17693 от 09.11.2016г. 
      Уточняваща молба с.д. 17117 от 15.11.2016г. от ИК и от СОПА 
      Определение № 2921 от 21.11.2016г.  
      Уточняваща молба с.д. 17904 от 28.11.2016г. от ИК и от СОПА 
      Становище с.д. 18199 от 02.12.2016г. от секретаря на Община Варна
                Пълномощно РД16025554ВН от 29.11.2016г. от секретаря на Община Варна Нора Момчева за юрк Лора Гоцева
      Протокол от с.з. на 06.12.2016г.
      Молба с.д.19118 от 20.12.2016г. с писмени разпореждания 
      Протокол от с.з. на 10.01.2017г. - обявено за решаване 
      Писмена защита от 20.01.2017г. от СОПА 
      Съдебно решение № 165 от 07.02.2016г. 
      Молба № 2323 от 13.02.2017г. относно допълване и евентуална поправка на ЯФГ в решение № 165 от 07.02.2017г. 
      Протокол от с.з. на 07.03.2017г. - обявено за решаване 
      Съдебно решение № 605 от 07.04.2017г. 
      Касационна жалба № 6468 от 25.04.2017г. от ИК и СОПА  
   Адм. дело № 7046 /2017г. на ВАС, 3-то отд.
      Определение № 11213 от 27.09.2017
      Частна жалба от 05.10.2017г. срещу определение № 11213 от 27.09.2017
   Адм. дело № 12312 /2017г. на ВАС, 5-чл. състав - образувано на 30.10.2017 г.
      Определение № 15475  от 18.12.20174. Кмет на община Варна - АПК
Искане вх.рег.№ РД16021341ВН от 03.10.2016г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 във връзка с чл.307, 302, 303 и 305 от АПК относно:
        1. Определянето на длъжностни лица за съставяне на АУАН на АПК, извършени от служители в администрацията на Община Варна
        2. Овластяване на длъжностни лица за издаване на НП за установените нарушения на АПК от служители в администрацията на Община Варна.
Иск вх.рег.№ РД16021341ВН_001ВН от 17.10.2016г. от СОПА, чрез кмета до АдСВ 
   Адм. дело № 2891 /2016г. на АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, образувано на 31.10.2016г. 
      Протокол от с.з. на 25.01.2017г. от 15:00ч. 
      Уточняваща молба с.д. 1855 от 06.02.2017г., с искания по доказателствата
      Разпореждане от 08.02.2017г.  - препис от уточняващата молба да се изпрати на ответника за становище в 7-дневен срок, считан от датата на уведомяване. В същия срок следва да отговори на въпрос № 1 от молбата 
      Молба с.д. 2420 от 14.02.2017г. от СОПА с искания по доказателствата
      Писмо с.д. 2761 от 21.02.2017г. от кмета със становище по уточняващата молба от 06.02.2017г. 
      Писмо с.д. 3039 от 27.02.2017г. от кмета със становище по молбата от 14.02.2017г.
      Молба с.д. 3444 от 06.03.2017г. от СОПА относно изискване на лични обяснения от кмета Иван Портних и разпореждане да се яви лично в съда, за да обясни странното си бездействие при положение, че интересът на юрисконсултите в общината се оказва обратен на обществения и на личния интерес на кмета, за когото е твърде малко вероятно да каже: „Знам, че съм нарушител, но очаквам съдът да ме оправдае, защото в още 250 общини положението е същото“. 

      Молба с.д. 3939 от 15.03.2017г. от СОПА относно искания по доказателствата
      Разпореждане от 27.03.2017г.: „Предоставям последна възможност на ищеца в 7-дневен срок, считан от датата на уведомяването, точно, ясно и конкретно да обоснове правния си интерес от провеждане на производство по чл.256; чл.257 от АПК. С докладваната молба с.д.3939/15.03.2017 г. не са посочени никакви кокретни факти и обстоятелства, позволяващи преценка на права и интереси.“
      Молба с.д. 5249 от 04.04.2017г. от СОПА относно изпълнение на разпореждане - с приложение Правилник за документооборота (Вътрешни правила за организацията на деловодната дейност в Община Варна
      Определение № 1975 от 20.07.2017г.  
      Частна жалба вх.№ 12702 от 01.08.2017г. 
Адм. дело № 9946 /2017г. на ВАС, 1-во отд.
      Определение
№11236 от 27.09.2017г. 
      Молба от 05.10.2017г. от СОПА относно разглеждане на частната жалба  по същество по реда на чл.234 от АПК и/или допълване на определение № 11236 от 27.09.2017г. на ВАС по почин на съда
     
      

3. Кмет на община Варна - ЗДОИ
Искане вх.рег.№ РД16021343ВН от 03.10.2016г. от СОПА до кмета на община Варна по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.43 ал.1, ал.2 т.1 и чл.42 ал.1 от ЗДОИ относно:
        1. Определянето на длъжностни лица за съставяне на АУАН на ЗДОИ в администрацията на Община Варна
        2. Овластяване на длъжностни лица за издаване на НП за нарушенията на ЗДОИ в администрацията на Община Варна
Иск вх.рег.№ РД16021343ВН_001ВН от 17.10.2016г. от СОПА, чрез кмета до АдСВ
   Адм. дело № 2890 /2016г. на АдСВ, XXI с-в - Христо Койчев, образувано на 31.10.2016г. 
      Протокол от с.з. на 18.01.2017г.
      Определение № 262 от 01.02.2017г.  
      Молба от 15.02.2017г. за допълване на определение № 262 от 01.02.2017г.  
      Частна жалба от 15.02.2017г. срещу определение № 262 от 01.02.2017г.
Адм. дело № 4239 /2017г. на ВАС, 5-то отд.  
      Определение № 5444 от 02.05.2017


2. МРРБ и ГД „ГРАО“ - ЗПУГДВМС
Иск вх.№ 92-00-423/26.09.2016г. на МРРД, от СОПА и ИК чрез МРРБ до ВАС (вх.№ 14991 /13.10.2016г. на ВАС
        Писмо изх.№ 94-00-51 от 08.08.2013г. на МРРБ
        Писмо изх.№ 92-00-414/10.09.2016г. на МРРБ (съд. удостов. от 31.08.2016г.,  придр. писмо от 01.09.2016г.) 
        Решение №5 от 11.01.2013г. на ВОС 
        Удостоверение № 312673 от 25.06.2013г. от КЗЛД 
   Адм. дело № 11681 /2016г. на ВАС, 4-то отд., образув. на 18.10.2016г., с.з. на 14.12.2016г., 20.09.2017г., наср. за 24.10.2018г. 11:00ч., зала 2
        Писмо изх.№ 92-00-423 от 10.10.2016г. на МРРБ, съдържащо списък на страните пред ВАС и становище по иска  
        Уточняваща молба от 29.10.2016г. с искане съдът да конституира и призове правилния ищец
        Определение № 12877 от 29.10.2016г. по адм. дело № 11681 от 2016г. 
        Становище (Молба-защита) от 12.12.2016г. от ИК и от СОПА за с.з. на 14.12.2016г.
        Протокол от с.з. на 14.12.2016г.
        Искане от 17.12.2016г. (пощ. пратка PS9000024YYUM) от СОПА относно налагане на глоба на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за забавяне на хода на производството по иска на СОПА 
        Уточняваща молба от 19.12.2016г. от ИК и от СОПА 
        Становище от 19.09.2017г. от ИК и от СОПА за с.з. на 20.09.2017г. 
        Протокол от с.з. на 20.09.2017г. 
        Mолба от 21.09.2017г. от ИК и от СОПА с документ за ДТ за съдебното удостоверение 
        Уточняваща молба от 27.09.2017г. от ИК и от СОПА 
        Съдебно удостоверение от 21.09.2017г. и придружително писмо до МРРБ от 28.09.2017г.
        Писмо - отговор от МРРБ от 11.10.2017г. с данни, предоставени по силата на съдебното удостоверениеИскане вх.№ 92-00-423 от 29.09.2016г. до МРРБ от СОПА (с оттегляне на иск с вх.№ 92-00-423 от 26.09.2016г. като преждевременен) по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.29 ал.2 изр.2 и чл.27 ал.1 т.3 и ал.2 от ЗПУГДВМС, относно:
        1. Въвеждане на функционално задължение за ГД „ГРАО“ да извършва съответна справка в НБД „Население“ за броя на гражданите с избирателни права в момента на вписването на предложение за местен референдум в регистъра.
        2. Актуализиране на приложните програмни средства към НБД „Население“, за да позволяват извършването от ГД „ГРАО“ на необходимата справка по т.1, която да е актуална към съответната настояща или произволна отминала дата.  
Иск от 13.10.2016г., вх.№ 92-00-462 /18.10.2016г. на МРРБ,  от СОПА чрез МРРБ до ВАС, вх.№ 15755 /31.10.2016г.  
   Адм. дело № 12283 /2016г. на ВАС, 4-то отд., образув. на 02.11.2016г., с.з. на 06.12.2016г., 25.09.2017г., наср. за 22.10.2018г., 14:00ч., зала 3 
        Писмо изх.№ 92-00-462 от 27.10.2016г. на МРРБ, съдържащо списък на страните пред ВАС и становище по иска  
        Протокол от с.з. на 06.12.2016г. - искът е изпратен за съвместно разглеждане с иска по адм. дело №11681 от 2016г.
        Частна жалба срещу проток. определение от с.з. на 06.12.2016г., с което производството по адм. дело № 12283 от 2016г. на ВАС е прекратено и делото е изпратено като преписка за съвместно разглеждане с адм. дело № 11681 от 2016г. 
                   Адм. дело № 1150 /2017г. на ВАС, Петчленен състав, I колегия 
                  Определение № 1787 от 13.02.2017г. по адм. дело № 1150  от 2017г. а ВАС 
        Определение по хода от 21.03.2017г. по адм.дело 12283/2016г., с което съдът отново разделя двете дела  
        Протокол от с.з. на 25.09.2017г. 
        Молба от 27.09.2017г. от СОПА за издаване на съдебно удостоверение
        Молба от 27.09.2017г. от Инициативния комитет - изпълнение на указания
        Съдебно удостоверение от 11.10.2017г. и придружително писмо до МРРБ от 20.10.2017г.
        Отговор изх.№ 92-00-462 от 09.11.2017г. от МРРБ по силата на съдебното удостоверение
    1. Председател на Общински  съвет Варна - ЗПУГДВМС
   Адм. дело № 3076 /2016г.
на АдСВ, XXIII с-в - образувано на 22.11.2016г., прекратено на 10.01.2017г. 
      Иск вх.№ 17440 от 21.11.2016г.
            Искане вх.№ ОС130000ВН_041ВН от 28.06.2013г. за уточняване на нередностите в подписката
      Определение № 3229 от 28.12.2016г. по адм. дело № 3076 /2016г. на АдСВ
      Уточняваща молба с.д. 19576 от 30.12.2016г. 
      Определение № 53 от 10.01.2017г. за прекратяване на производството по адм. дело № 3076 /2016г. на АдСВ 
      Молба от 12.01.2017г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, допълване на определение № 53 от 10.01.2016г. и изпращане на делото за съвместно разглеждане с адм. дело 1540 от 2016г. 
      Определение № 260 от 31.01.2017г., с което се отхвърля молбата от 12.01.2017г. 
      Частна жалба вх.№ 2324 от 13.02.2017г. срещу определение № 53 от 10.01.2017г. и определение № 260 от 31.01.2017г.
   Адм. дело № 3220 от 2017г. на ВАС, 8 отд., образ. на 20.03.2017г., докладчик Мария Радева  
      Уточняваща молба от 22.03.2017г. с уточнения по ч.ж. срещу определения № 53 от 10.01.2017г. и № 260 от 31.01.2017г.


*   *   *   *   *   *   *Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 1531

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 09.10.2016 - 18:05:44