Оптимизиране чрез предложения, сигнали и жалби до администрацията, прокуратурата и съда
6. Предложение вх.№ ВП-0098 от 12.03.2018г. до Председателя на Административен съд - Варна относно информационна лекция - обзор на тема: „Копиране и цифровизиране на изображения със скенер, фотоапарат, камера и мобилен телефон. Основни понятия.

****************

5. Жалба - сигнал рег.№ 8201 от 15.09.2017г. по описа на ВОП, чрез ВОП до ВАП.
     Жалбата е срещу постановление от 30.06.2017г. на ОП Варна, пр. № 8201 /2017г. и постановление от 23.05.2017г. на РП Варна, с които е отказано образуването на досъдебно производство по преписка № 16650 /2016г. с предмет проверка на данни за антидатиране на документ в Община Варна - Решение рег.№ ДОИ16000179ВН_001ВН_001ВН с дата 21.11.2016г.
     Сигналите са за: 1. 10 аналогични случаи с данни за антидатиране. 2. Удостоверяване от юрисконсулт на неверни обстоятелства пред съд и подбуждане на свидетел към лъжесвидетелстване. 3. Безстопанственост на кмета със значителни бюджетни щети.
     Приложения - копия.
         Пликове с клеймо 14.12.2016г. 
         Извадка от регистъра на изходящата кореспонденция на общината за 14.12.2016г.
         Протокол от 24.01.2017г. и протокол от 21.03.2017г. по адм.д. № 3129/2016г. на АдС Варна.
         Писмо изх.рег.№ ДОИ17000102ВН_007ВН /24.08.2017г.
         Молба с.д. 14455 от 12.09.2017г. по адм. дело № 2248 от 2017г. на АдС Варна.
         Определение № 2438 от 12.09.2017г. по адм. дело № 2248 от 2017г. на АдС Варна.

Писмо изх. рег.№ 1226/2017г. от 29.09.2017г. на ВАП с молба СОПА да уточни прави ли искане за отвод на АП - Варна
Уточнение от 04.10.2017г. от СОПА
Постановление от 23.10.2017г. по пр. вх.№ 1226/2017г., с което ВАП потвърждава постановлението на ВОП от 30.06.2017г. по пр.вх.№ 8201/2017г., с което е потвърдено постановлението от 23.05.2017г. по пр. вх.№ 16650/2017г. на ВРП за отказ да се образува досъдебно производство 

****************

4. Предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. до ЦИК за анализ на проблем и предложение до НС за усъвършенстване на ЗПУГДВМС чрез уточняване на изискванията към кръговете на лицата с право да участват в инициативен комитет, да подкрепят подписка и да гласуват на местен референдум  
     Заявление за ДОИ и искане по чл.256 от АПК вх.№ МИ-23-8 от 21.09.2017г. на ЦИК с въпроси относно съдбата на предложение вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г. за анализ на проблем и предложение до НС за усъвършенстване на ЗПУГДВМС
      
Отговор изх.№ МИ-23-8 от 29.09.2017г. на ЦИК, според който комисията е взела решение „да вземе предвид предложенията в анализа си за проведените референдуми“, като анализът е изготвен и предстои неговото приемане 

****************

3. Жалба - сигнал от 26.09.2016г., вх.№ РД16020931ВН от 28.09.2016г. до кмета срещу секретаря на община Варна, за многократни непроизнасяния в срок по заявления за ДОИ в качеството на лице по чл.28 от ЗДОИ

****************

2. Жалба срещу решение № 3449-НР/07.09.2016г. на ЦИК
Решението ограничава регистрацията на инициативни комитети с позиция само по един или два от трите въпроса за националния референдум на 06.11.2016г.
Адм.д. № 10019 от 2016г. на ВАС, образ. по жалба на СОПА, с.з. на 14.09.2016г. от 11:00ч. в зала № 2
     Жалба от СОПА от 10.09.2016г.  
     Становище на СОПА за с.з. от 14.09.2016г. 
     Протокол от с.з. на 14.09.2016г. 
     Съдебно решение от 14.09.2016г.   
     Сигнал до комисията по професионална етика във ВАС от 15.09.2016г., вх. № 13824 от 16.09.2016г.
          Становище на КПЕ изх.№ 684 от 13.10.2016г.
     Искане за отмяна от 15.09.2016г., вх. № 13820 от 16.09.2016г.   
Адм.д. № 11222 от 2016г. на ВАС, петчленен състав
     Определение № 11098 от 21.10.2016г. по адм. дело № 11222/2016г.
    
Частна жалба от 03.11.2016г. до 7-чл с-в срещу определение № 11098 от 21.10.2016г., вх. номер 16084 от 07.11.2016г.
Адм.д. № 12672 от 2016г. на ВАС, седемчленен състав, I колегия
     
Определение
№12614 от 22.11.2016г. по адм. дело № 12672/2016г.
Адм.д. № 9971 от 2016г. на ВАС, образ. по жалба на БСНГИ, с.з. на 13.09.2016г. от 11:00ч. в зала № 1
    
Протокол от с.з. на 13.09.2016г.  
     Съдебно решение от 13.09.2016г. 

****************

1. Сигнал от 09.08.2016г. до РП Нови пазар за читалищата - относно порочни решения на ОС Каспичан от 28.07.2016г. за обявяване на имоти публична общинска собственост, предоставени за ползване на читалища съгласно Закона за народните читалища, за частна общинска собственост; тяхното протестиране от прокуратурата пред Административен съд - Шумен и спиране изпълнението на решенията, за които е допуснато предварително изпълнение 
     
Постановление от 03.10.2016г. на РП Нови пазар, от което е видно, че ОС Каспичан е отменил порочните си решения
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  

 Преглеждания днес: 3

Преглеждания общо: 1423

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 10.09.2016 - 19:55:56