Задание за Подробен устройствен план на Приморски парк


В изпълнение на договор № Д14000497ВН от 29.05.2014 г.
ТЕКСТОВА ЧАСТ
на Задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 1 за парк за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение (Историческо ядро на Морска градина, м. Салтанат, м. Горчивата чешма, м. Траката – гр. Варна). Заданието се изготвя в изпълнение на договор № Д14000497ВН от 29.05.2014 г. по обществена поръчка с предмет:
„Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за парк за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, включително задание и опорен план за изготвяне на подробния устройствен план” и предвид необходимостта от актуализиране на подробни устройствени планове и на основание чл. 125 от ЗУТ.
[
PUPVM-zadanie-R01.pdf, 477K]

ОПОРЕН ПЛАН - ЧАСТ 1
Имоти по начин на трайно ползване - съществуващо положение 
[
PUPVM-OP_01-R01.pdf, 3827K]

ОПОРЕН ПЛАН - ЧАСТ 2
Имоти по начин на трайно ползване - съществуващо положение 
[PUPVM-OP_02-R01.pdf, 4269K]

ОПОРНО-СРАВНИТЕЛЕН ПЛАН - ЧАСТ 1
Имоти по начин на трайно ползване - съществуващо положение 
[PUPVM-OSP_01-R01.pdf, 4093K]

ОПОРНО-СРАВНИТЕЛЕН ПЛАН - ЧАСТ 2
Имоти по начин на трайно ползване - съществуващо положение 
[PUPVM-OSP_02-R01.pdf, 4528K]СПИСЪК ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Списък на влезли в сила План-извадки от Предварителен проект - ПУП за Приморска зона на гр. Варна
[PUPVM-prilozhenie-1.pdf
, 150K]

Приложение 2: Списък на имоти – частна държавна собственост отдадени за безвъзмездно управление, находящи се в м. Салтанат в обхват: запад – Зоологическа градина и Историческо ядро на Морската градина, север – бул. Княз Борис I, изток - м. Горчивата чешма, юг – скат към крайбрежната алея
[PUPVM-prilozhenie-2.pdf, 198K]

Приложение 3: Списък на имоти – публична държавна собственост отдадени за безвъзмездно управление, находящи се в м. Салтанат в обхват: запад – Зоологическа градина и Историческо ядро на Морската градина, север – бул. Княз Борис I, изток - м. Горчивата чешма, юг – скат към крайбрежната алея
[PUPVM-prilozhenie-3.pdf, 132K]

Приложение 4: Схема – Свлачища в обхвата на разработката
[PUPVM-prilozhenie-4-shema-svlachishta-v-obhvata-na-razrabotkata.pdf, 678K]

Приложение 5: Схема – Транспортна и пешеходна достъпност
[PUPVM-prilozhenie-5-shema-transportna-i-peshehodna-dostypnost.pdf, 2255K]

Приложение 6: Схема – Вид собственост на имотите, съгласно КК и КР и Протокол №36/ 11,12.11.2014 г.
[PUPVM-prilozhenie-6-shema-vid-sobstvenost-na-imotite-syglasno.pdf, 4053K]

Приложение 7: Схема – Инженерно-техническа инфраструктура
[PUPVM-prilozhenie-7-shema-inzhenerno-tehnicheska-infrastruktura.pdf, 418K]

Приложение 8: Схема – Сгради с налични документи, удостоверяващи законен статут
[PUPVM-prilozhenie-8-shema-sgradi-s-nalichni-dokumenti-udost.pdf, 436K]

Приложение 9 – Схема – Сценарий 1 – М 1:10 000
[PUPVM-prilozhenie-9-shema-scenariy-1.pdf, 2745K]

Приложение 10 – Схема – Сценарий 2 – М 1:10 000
[PUPVM-prilozhenie-10-shema-scenariy-2.pdf, 2776K]

Приложение 11 – Схема – Сценарий 3 – М 1:10 000
[PUPVM-prilozhenie-11-shema-scenariy-3.pdf, 2771K]************************

Информация за договор № Д14000497ВН от 29.05.2014 г. - линк

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  
Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2508

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 02.06.2016 - 19:38:38