Защо Станчовата алея стои затворена

за пешеходците и велосипедистите в парка На 04.05.2015г. е регистрирано свличане (срутване) на земни маси от ската над БУНА 103 (четвърта буна). Мястото е обезопасено, като за целта засегнатите участъци от Станчовата алея и Крайбрежната алея са затворени за преминаване. След месец движението по Крайбрежната алея е възстановено, но поставените на Станчовата алея трайни високи прегради все още ограничават преминаването на пешеходци и велосипедисти. 

На 02.12.2015г. СОПА подаде две заявления - до областния управител и кмета, с които поиска информация за правното и фактическо основание за затварянето на Станчовата алея, копие от съответния акт и всички относими документи.ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Заявление вх.№ ДУ-15-9907-1 / 02.12.2015г. до областния управител 
     Решение от 07.12.2015г. за предоставяне на достъп до поисканата информация
     Предоставена информация:
          Писмо РД-15-0801-164(2)/12.05.2015г. с приложен протокол от 08.05.2015г. от областния управител до кмета, ВиК, ПБЗН, Енерго-Про, Геозащита
          Писмо РД-15-0801-209/05.06.2015г. с приложен протокол от 05.06.2015г.  от областния управител до кмета,
Молба вх.№ ДУ-15-9907-1(1) / 11.12.2015г. за допълване на предоставената информация по реда на чл.22 от ЗДОИ 
     Решение от 16.12.2015г. за предоставяне на достъп до поисканата допълнителна информация 
     Предоставена допълнителна информация
          Заповед РД-15-7706-292/07.05.2015г. на областния управител за назначаване на комисия
          Сигнал от 08.05.2015г. от зам. кмет. Пейчо Пейчев до областния управител
          Писмо РД-15-0801-164(1)/08.05.2015г. на областния управител до МС и МРРБ
          Становище от 11.05.2015г. на „Геозащита“ ЕООД - Варна  
          Становище от 09.05.2015г. от инж. Красимир Маринов
          Снимки: 1-4,  5-89-12 - общо 12 броя
          Заповед РД-02-14-601/12.05.2015г. на министър Лиляна Павлова  
          Заповед № 2052/15.05.2015г. на кмета на община Варна 
          Заповед РД-15-7706-300/15.05.2015г. на областния управител 
          Писмо изх.№ 90-04-274 от 15.05.2015г. от зам. министър на МРРБ Николай Нанков до областния управител  
          Заповед РД-15-7706-313/26.05.2015г. на областния управител  
          Писмо изх.№ 90-04-274 от 22.05.2015г. от зам. министър на МРРБ Николай Нанков (Д.Николова)  
          Заповед РД-15-7706-314/02.06.2015г. на областния управител за назначаване на комисия 
          
Приемо-предавателен протокол - изпълнител  „Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна 
          Приемо-предавателен протокол - изпълнител  „Елит - пътна инфраструктура“ ООД гр. Варна  
  
          


ДО КМЕТА
(Секретарят на Община Варна ни прати за „зелен хайвер“. Според народната приказка, една жена много искала да се види със своя любовник и се чудела как да разкара мъжа си от дома за възможно най-дълго време. Затова се престорила на много болна и казала на съпруга си, че единственият лек, който може да я излекува, е зелен хайвер.)

Заявление вх.№ ДОИ15000251ВН / 02.12.2015г. до кмета на община Варна  
     Писмо от 04.12.2015г. - препращайки заявлението на областния управител, общината ни прати за „зелен хайвер
     Искане от 11.12.2015г. до кмета: 
               1. Да предостави данни за извършителя, причината и размера на разходите за затварянето на Станчовата алея в Морската градина за пешеходци и велосипедисти.
               2. Да наложи глоба на секретаря на Община Варна или друго виновно длъжностно лице при евентуално непроизнасяне по заявлението в законоустановения 14 дневен срок.
               Приложение към искането.
     Решение ДУ-15-7710-30/11.12.2015г., с което областният управител отказва информацията по заявлението до кмета  
     Молба ДУ-15-7710-30(1)/16.12.2015г. от СОПА с искане областният управител да върне заявлението обратно на кмета
     Писмо РД-15-0801-10(1)/17.12.2015г., с което областният управител връща заявлението обратно на кмета с оглед наличието на писмo РД-15-0801-164(2)/12.05.2015г., с което на кмета е изпратен протокол от 08.05.2015г., съставен от комисия с участието и на представител на Община Варна  

      Писмо изх.№ ДОИ15000251ВН_006 от 25.01.2016г., с което инж.К.Пашов, началник отдел „Дейности по защита на населението“ в Община Варна дава допълнителна информация. Към писмото е приложена вече предоставената от областния управител негова Заповед РД-15-7706-292/07.05.2015г. за назначаване на комисия   
 


*  *  *  *  *  *  *

На 12.12.2015г. преградите още са там, но отстрани е разградено и хората ги заобикалят, все едно, че ги няма. По цялатата дължина на уж затворения участък вече го няма предпазният парапет откъм морето, което е показателен признак за незаинтересоваността и безотговорността на областната и общинската администрация.
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2643

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 11.12.2015 - 23:14:14