Изборни дела - местни избори 2015г., община Варна


Изборно дело № 3233 /2015г. на Адм. съд Варна - срещу Решение № 392 от 27.10.2015г. на ОИК Варна за резултатите от избора на общински съветници

Изборно дело № 12925 /2015г. на ВАС -
срещу откази на ОИК Варна и ЦИК да установят изборни нарушения  


Админ. дело № 3233 /2015г.
на Адм. съд Варна, съдия Елена Янакиева, ХХХIV с-в

Оспорва се Решение № 392 от 27.10.2015г. на ОИК Варна за резултатите от избора на общински съветници в община Варна

Всички жалби по делото:
вх.док.17787/03.11.15г., вх.док.17789/03.11.15г., вх.док.17866/03.11.15г., вх.док.17867/03.11.15г., вх.док.17868/03.11.15г., вх.док.17869/03.11.15г., вх.док.17871/03.11.15г., вх.док.178хх/03.11.15г., вх.док.17886/04.11.15г., вх.док.17887/04.11.15г., вх.док.17968/05.11.15г., вх.док.17979/05.11.15г., вх.док.17982/05.11.15г., вх.док.17984/05,11.15г., вх.док.17985/05.11.15г., вх.док.17987/05.11.15г.

ЖАЛБА от 03.11.2015г. от ПП „Зелените“
Забележка: Предмет на това дело е само частта от жалбата, с която се оспорва Решение № 392 /27.10.2015г. на ОИК Варна за избора на общинските съветници

Решение № 392 / 27.10.2015г. на ОИК Варна
Молба вх.док. 18221 / 09.11.2015г. с приложения   
Заявление от ОИК Варна с.д. 18235 / 09.11.2015г.
Молба с.д. 18257 от 09.11.2015г. с искания за доказателства

Протокол
от с.з. на 10.11.2015 г.  

Протокол
от с.з. на 11.11.2015 г.
Молба
 с.д. 18561 от 12.11.2015г. за допълване на протокола
Протокол
от с.з. на 13.11.2015 г.  
Молба
 с.д. 18952 от 19.11.2015г. - включително за сезиране органа на досъдебното производство
Протокол
от с.з. на 19.11.2015 г.
Частна жалба
вх.№ 19123 /20.11.2015г. от ПП „Зелените“, вх.№ 17650 / 03.12.2015г. на ВАС  
       Определение № 13607 /14.12.2015г. по адм. дело № 13926 /2015г. на ВАС, 4-то отделение 
       Частна жалба от 12.01.2016г. от ПП „Зелените“ срещу Определение № 13607 /14.12.2015г. на ВАС, 4-то отделение  
Молба с.д. 19133 от 20.11.2015г. от Юлиян Чолаков
Молба
с.д. 19255 от 24.11.2015г.
Протокол
от с.з. на 24.11.2015г. - I част  
Протокол
от с.з. на 24.11.2015 г.- II част  

Молба
с.д. 19461 от 26.11.2015г. за допълване и поправки в протокола и делото да започне отначало. 

Молба
с.д. 19462 от 26.11.2015г. за определяне на срок при бавност от „Зелените“, вх.№ 17543 от 02.12.2015г. на ВАС 
       Становище на съдия - докладчика по молба за определяне на срок при бавност с.д. 19462 от 26.11.2015г.
Молба вх.док. 19606 от 27.11.2015г. за определяне на срок при бавност от Юлиян Чолаков
Съдебно решение № 2575 / 03.12.2015г. 

Касационни жалби: (Адм. дело № 3018 /2016г. на ВАС, III отделение) 
От ПП „Движение 21“, с писмен отговор от Мария Димитрова
От Димитър Момиров, с писмен отговор от Мария Димитрова
От МК Кирил Йорданов Кмет на Варна“
От Веселин Михайлов Балкански
От МК „Живот за Варна“, Николай Недков Недков, Веселин Михайлов Балкански, Атанас Кирилов Тихчев, Българска социалистическа партия“
От Мария Димитрова  („Ужас! Кьорава работа!“)
От Пламен Начков Печев
От Александър Христов и Юлиян Чолаков
От ПП АБВ - Алтернатива за Българско Възраждане“

Протокол от с.з. на 06.04.2016г.
Решение № 4902 от 25.04.2016г. на ВАС, с което делото се връща за ново разглеждане на Адм. съд Варна

Новото дело в Админ. съд Варна е
Адм. дело № 1200 /2016г., III състав, докладчик съдия Дарина Рачева 
Насрочено за 09.05.2016г. от 9:00 часа 
Движение по делото преди с.з.(извадка)
Протокол от с.з. на 09.05.2016г.  
     
Жалбоподателката Мария Димитрова: Моля да се направи забележка на председателя на ОИК да не подсказва отговорите.“(цитат)
     „Жалбоподателят Веселин Балкански: В тази връзка, ще Ви давам друг пример. Имаме кочани и скъсани бюлетини. След това имаме разпечатани още 100 хиляди бюлетини със същия избирателен район. Можем ли да скъсаме от там бюлетини и да подменим бюлетините в чувала, както чувала беше с тиксо, а сега е канап? Примерно.“ (цитат)
Съдебно решение № 1111 / 18.05.2016г. 
Касационна жалба от БСП, Веселин Балкански и Атанас Тихчев 
Касационна жалба
 от Веселин Балкански
 Адм. дело № 9241 /2016г. на ВАС, IV отделение)
 
 Съдебно решение №14419 от 30.12.2016 г.-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -Админ. дело № 12925 /2015г. на ВАС, IV отделение, докладчик съдия Светослав Славов 
Оспорва се отказ на ОИК Варна и ЦИК да установят извършени изборни нарушения  
   
(документите са подредени по хронология)

Жалба - сигнал
 вх.№ 600 / 26.10.2015г., 3:50 часа, до ОИК Варна  
Жалба вх.№ МИ 10422 / 29.10.2015г. до ЦИК срещу бавенето на ОИК Варна       Отговор от ЦИК от 30.10.2015г.
Протокол № 34 от 29.10.2015г. от заседание на ОИК Варна 
Решение № 393 / 29.10.2015г. на ОИК Варна
Молба вх.№ 619 /30.10.2015г. до ОИК Варна за достъп до преписката и до служебната проверка
Жалба от 01.11.2015г. чрез ОИК Варна до ЦИК 
Решение на ЦИК № 2899-МИ от 04.11.2015г.

ЖАЛБА от 07.11.2015г. чрез ЦИК до ВАС  
Протокол от с.з. на 17.11.2015г. по адм. дело № 12925 /2015г. на ВАС
      Молба - защита за с.з. на 17.11.2015г. 
      Молба от 18.11.2015г. с приложено 32сек ВИДЕО, изпратена до ВАС по електронната поща
Определение № 12308 от 18.11.2015г. по адм. дело № 12925 /2015г. на ВАС 
Молба от 21.11.2015г. (вх.№ 17114/25.11.2015г.) за определяне на срок при бавност - молба за конституиране на неконституираните   
      
Резолюция от 26.11.2015г. по молба вх. № 17114/25.11.2015г.: Да се докладва като молба за допълване на определение (?)   
      Молба вх.№17839/07.12.2015г. (с дата 02.12.2015г.) за отмяна на резолюцията от 26.11.2015г.  
      Определение № 96/05.01.2015г. по адм. дело № 13839/2015г. на ВАС по молбата за отмяна на резолюцията от 26.11.2015г. по молба вх. № 17114/25.11.2015г.   

Частна жалба от 25.11.2015г., вх.№ 17353 от 30.11.2015 на ВАС 
      08.12.2015г. - образувано адм. дело № 13839 /2015г. на ВАС, I отделение 

Определение № 96 от 05.01.2015г. по адм. дело № 13839/2015г. на ВАС по молбата за отмяна на резолюцията от 26.11.2015г. по молба вх. № 17114 /25.11.2015г.   


Определение № 3116 от 21.03.2016г. по адм. дело № 3160 /2016г. на ВАС, 5 членен състав, I колегия -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Молби до Варненска районна прокуратура

Молба от 02.11.2015г. до ВРП с искане за копие от постановлението за отказ да се образува досъдебно производство по сигнала, подаден от СИК 68 за сЪботиране на изборния процес“ от Юлиян Чолаков и за запознаване с преписката. Резолюцията е следната:
Отказвам. Лицето няма качество на пострадал, респективно не разполага с възможност да се запознава с материалите по преписката и да получава копия от тях, тъй като предмет е престъпление по Раздел III, Глава III от НК.“
Подписът е на наблюдаващия прокурор Милена Даскалова - заместник районен прокурор.

Молба от 06.11.2015г. до ВРП - втора по ред. Искат се отново същите неща плюс копие от резолюцията, с която е отказано на първата молба. Резолюцията е следната:
Разрешавам. На молителя да се предостави единствено копие от молбата му от 02.11.2015г. с резолюцията на набл. прокурор. В останалата част не уважавам настоящата му молба. Същият няма качеството на пострадал по НПК. В случай на несъгласие, молителя може да обжалва резолюциите на РП – Варна пред ОП – Вн.
Подписът е на Цветанка Гетова - районен прокурор-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Заявления за достъп до информация
до Общинска избирателна комисия - Варна


Заявление от 24.11.2015г. относно количеството и съдбата на сигналите и жалбите за нарушения на местните избори на 25 октомври 2015г. в община Варна
Отговор от ОИК с изх.№ 232/09.12.2015г., изпратен на 11.12.2015г. 
Искане от 14.12.2015г. за допълване на предоставената информация


Заявление от 24.11.2015г. относно електронния адрес на ОИК Варна и лицата, вземащи решение по заявления за достъп до обществена информация
Отговор от ОИК с изх.№ 231/09.12.2015г., изпратен на 11.12.2015г.  Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2580

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 27.11.2015 - 21:10:56