СОПА оптимизира чрез ЗДОИ - заявления 2013 - 2016 г.


Повдигнатите въпроси са предимно от компетенциите на кмета Иван Портних, но не само 




Оптимизирането се извършва на принципа „Казвам ти дъще, сещай се снахо“. За кратко време СОПА подаваме множество заявления за достъп до информация с проблемни според нас въпроси по една или няколко теми, като следим внимателно реакцията на съответната администрация. Когато сме недоволни от отговора, подаваме искане за поправка или допълване на предоставената ни информация на основание чл.22 от ЗДОИ, а при отказ - подаваме жалба до съда.  
 
Например въпросът „на какво правно и фактическо основание в Община Варна е определена цена 25 ст за изготвянето на фотокопие на 1 стр. А4“ означава, че според СОПА в общината са се оляли с тази цена, тъй като обичайната цена за такава услуга е между 4 и 10 ст. Ако попитаме „съществува ли проект за реконструкция и модернизация на сегашната или за строителство на нова пречиствателна станция Златни пясъци и с какви средства се финансира“, това означава, че СОПА се опитва да разкрие или предотврати корупционни действия.

Акцентът в заявленията са въпроси, свързани с Морската градина и крайбрежната зона, обществените поръчки, поведението на общинските полицаи, административното обслужване на гражданите и правилното прилагане на ЗДОИ. 



Заявления и отговори: 

     2013 г.

1. ТемаУстройство на територията на Морската градина - задание 1998г.
Заявление вх.№ ДОИ 13000015ВН от 25.01.2013 г. до кмета на община Варна относно „Задание за Устройството на територията на Морската градина и Северната крайбрежна зона на гр. Варна (ПРИМОРСКА ЗОНА), Варна, май-юни 1998г.“, прието с Решение № 1687-4 по протокол № 34 от 29.07.1998 г. на Общински съвет - Варна. 
          „Устройство на сухоземния участък, вкл. ската: Разделянето на пространството между дамбата и ската трябва да бъде на терени /парцели/ за отдаване на концесия, като се запази правото на преминаване през тях. ... Недопустимо е разполагането на хотели, покрити спортни обекти, луксозни атракционни обекти и други изискващи постоянен транспортен достъп. ... Частта от ската, която е необработена и е част от „неусвоения клиф“, да се предвиди за пестеливо укрепване с приложени вече материали и други които по-неусетно ще се впишат в средата. 

         
ЗАДАНИЕ за Устройството на територията на Морската градина и Северната крайбрежна зона на гр. Варна (ПРИМОРСКА ЗОНА), Варна, май-юни 1998г.“, прието от ОС Варна на 29.07.1998г.  [1174K, PDF text]
          Графични приложения:
               1. Опорно-аналитична схема - мащаб 1:4000.                     scan част 1   scan част 2   scan част 3   [JPG] 
               2. Зониране и функционално съдържание - мащаб 1:4000.  scan част 1   scan част 2   scan част 3   [JPG]   
               3. Собственост - мащаб 1:4000.                                          scan част 1   scan част 2   scan част 3   [JPG] 
               4. Растително изграждане - формат А3                                [JPG]
               5. Инфраструктурна съоръженост - формат А3                     [JPG] 
               6. Комуникационно-транспортно обслужване - формат А3    [JPG] 
               7. Графична интерпретация на схемата „Условия на средата“ от 1996 г. - формат А3 [JPG] 
                  Литоложка карта.    [Фиг.2а]                                          [JPG] 
                  Морфоложка карта. [Фиг.2б]                                          [JPG] 
                  Карта на буните на Морската градина.                             [JPG]
                  Граници на Историческото ядро на Морската градина с вътрешно зониране. [1517K, JPG] 
                  Карта с предложения за отмяна на строителна забрана. Граници на зона 4 съгласно приложение №1 към Заповед № РД-02-14-300 от 21.04.1997г. на МТРС с територии, предложени за отмяна на строителната забрана. Преписките са внесени в МРРБ от Община Варна или инвеститора Румен Николов. Mащаб 1:5000. [3931К, JPG]               
          Текстови приложения:
        
       1. Решение на Общинския съвет № 1697-4 от 29.07.1998г. за приемане на Заданието. (Препис - извлечение от Протокол № 34 от 29.07.1998г. за решенията по т.4 от дневния ред.)                        [РDF text] [PDF scan]  
                   Проект за решението на Общинския съвет за приемане на Заданието.     [PDF scan]  
               2. Нормативни изисквания - опис на нормативни актове и решения на ОбС.[PDF text]   
               3. Историческа справка.                                                       [PDF text
               4. Земна основа и скат  - геоложки условия.                         [PDF scan] 
               5. Акватория, бряг и дъно.                                                    [PDF scan] 
               6. Микроклиматично райониране и устройство на плажовете.[PDF scan]
               7. Инженерно-техническа инфраструктура.                           [PDF scan] 
               8. Номенклатура обекти за спорт, спортни и детски игри.      [PDF scan] 
               9. Съществуващо функционално съдържание.                       [PDF scan] 
             10. Съществуващо растително изграждане.                             [PDF scan] 
             11. Състояние на недвижимата собственост.                           [PDF scan] 
             12. Устройствен режим на Морската градина - паметник на градинското и парковото изкуство.      [PDF scan]
             13. Опис на проблемните проучвания и предходни проекти.                                                          [PDF scan] 
             14. Опис на необходимите измервания, проучвания и разработки, предпоставящи проектирането. [PDF scan] 


2. ТемаУстройство на територията на Морската градина - наименование, граници
Заявление вх.№ ДОИ 13000016ВН от 28.01.2013 г. до кмета на община Варна с въпроси:
1. Съществува ли в град Варна парк с официално наименование „Морска градина“ и в какви граници?
2. Съществува ли в град Варна парк с официално наименование „Приморски парк“ и в какви граници?
    Решение от 07.02.2013г. за предоставяне на поисканата информация.
    Писмена справка от 07.02.2013 г., получена на 11.02.2013 г.  
    Искане от 12.02.2013 г. за допълване на предоставената информация  
    Втори отговор с дата 25.02.2013 г.

3.
ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление от 02.02.2013 г. до МРРБ с въпроси за размера и методиката за определяне на размера на средствата за извършване на служебна проверка на валидността на подписите за референдума за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна 
    Отговор от МРРБ от 20.02.2013 г.

4. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление от 20.02.2013 г. до МРРБ с въпроси за реда и методиката за проверка на валидността и броя на валидните подписи при извършването на служебна проверка на подписките за произвеждане на местен референдум чрез подписка.
    Отговор от МРРБ от 07.03.2013 г.

5.
ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление от 01.07.2013 г. до МРР с въпроси за размера и методиката за определяне на размера на средствата за извършване на служебна проверка на подписите за референдума за Морската градина. 
    Отговор от МРРБ от 30.07.2013 г.

6. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление от 03.07.2013 г. до МРР с въпроси за реда и методиката за проверка на коректността и броя на коректните подписи при извършването на служебна проверка на подписка за произвеждане на местен референдум. 
     Писмо от МРР от 11.07.2013 г. за удължаване на срока за отговор
    Отговор от МРРБ от 01.08.2013 г. - методика за проверка на подписки, данни за софтуера на НБД „Население“ 

7. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление вх.№ ДОИ 13000101ВН от 08.07.2013 г. до кмета с въпроси за актуалното състояние на избирателните списъци в община Варна. 
    Решение от 15.07.2013 г. 
    Писмена справка от 16.07.2013 г. по т.1 от заявлението 
    Молба от 17.07.2013г. предоставената информация да бъде поправена или допълнена  
    Писмо от 23.07.2013 г., с което заявлението се препраща по компетентност на ГД „ГРАО“ към МРР 
    Отговор от 08.08.2013 г. от МРР, че ГД „ГРАО“ не разполага с исканата информация 

8. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление вх.№ ДОИ 13000110ВН от 02.08.2013 г. до кмета с въпроси за размера на разходите от общинския бюджет за извършването на служебната проверка на подписката за референдума  
    Решение от 07.08.2013 г.

9. Тема: Обществени поръчки и бюджетни средства
Заявление вх.№ ДОИ 130000114ВН от 06.08.2013 г. от СОПА до кмета относно подготовката и контрола върху качественото, количественото и стойностното изпълнение на договорите, сключени въз основа на обществена поръчка или с директно договаряне след 01.01.1998г.
        Жалба от 30.08.2013 г. срещу мълчалив отказ 

10. Тема: Дейности по охраната на Община Варна  
Устно запитване вх.№ ДОИ 130000116ВН от 06.08.2013 г. до кмета относно всички актуални вътрешни инструкции и заповеди, отнасящи се до допускането на граждани в сградата на Община Варна и проверката на техния багаж  
        Решение от 14.08.2013г., предоставена информация  

11. Тема: Дейности по охраната на Община Варна  
Заявление вх.№ ДОИ 130000118ВН от 09.08.2013 г. до кмета относно реда за превеждане на задържани лица през фоайетата и коридорите на сградата на Община Варна  
        Решение от 28.08.2013г., предоставена информация

12. Тема: Дейности по охраната на Община Варна   
Заявление вх.№ ДОИ 130000119ВН от 13.08.2013 г. до кмета относно съществуването и съдържанието на „вътрешна секретна инструкция“,  определяща реда за проверка на влизащите в сградата на Община Варна лица и техния багаж от служители на звено „Общинска полиция“
        Писмо от 22.08.2013г., с което заявлението е препратено на ОДМВР

13. Тема: Дейности по охраната на Община Варна   
Заявление вх.№ ДОИ 130000120ВН от 14.08.2013 г. от СОПА до кмета относно основанието централният вход на сградата на Община Варна до грамадата на Пламен да е затворен за граждани и да се използва само като служебен. 
        Жалба от 30.08.2013 г. срещу мълчалив отказ, решение от 11.12.2013г. по адм. дело № 3446 /2013г. на АдСВ          

14. Тема: Дейности по охраната на Община Варна   
Заявление вх.№ ДОИ 130000121ВН от 19.08.2013 г. до кмета относно основанието за създаване, числения състав, разходите и дейността на звено „Общинска полиция“ към Община Варна 
        Решение от 28.08.2013 г., жалба от 03.09.2013 г., решение от 13.12.2013г. по адм. дело № 3385 /2013г. на АдСВ  

15. Тема: Дейности по охраната на Община Варна  
Заявление вх.№ ДОИ 130000122ВН от 20.08.2013 г. до кмета от СОПА относно данни за и от охранителните камери
        Решение от 02.09.2013 г., искане от 09.09.2013г., решение 2 от 13.09.2013г., жалба от 15.11.2013г. до АдСВ (адм. дело № 4240 от 2013г.)  

16. Тема: Дейности по охраната на Община Варна  
Заявление вх.№ ДОИ 130000125ВН от 22.08.2013 г. до кмета относно данни за секретаря или главния секретар, взаимодействието със звено „Общинска полиция“ и качеството на административното и деловодното обслужване в Община Варна 
        Жалба вх.№ РД 13019997ВН от 28.08.2013 г. до кмета относно съдействие срещу нарушаващи обществения ред служители от звено „Общинска полиция“ в сградата на Община Варна 
        Решение от 03.09.2013 г. 

17. Тема: Административно обслужване и ЗДОИ в Община Варна   
Заявление вх.№ ДОИ 130000127ВН от 23.08.2013 г. до кмета относно основанието за определянето на цена 25 ст за едно едностранно фотокопие формат А4 в информационния център  
       Решение от 10.09.2013 г., искане от 16.09.2013г., жалба от 30.10.2013г. до АдСВ 

18. Тема: Обществени поръчки и бюджетни средства
Заявление вх.№ ДОИ 130000128ВН от 26.08.2013 г. до кмета относно получаването и усвояването от Община Варна на 100 000 лв. за изследване на проблем, свързан с изграждането на паркоместа в периферията на Морската градина.
        Решение от 09.09.2013 г.   

19. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до МРР от 26.08.2013г. с въпроси за съдбата на жалбата-сигнал от 06.06.2013 г., доставена в МРР на 10.06.2013 г., с която се иска министърът да наложи глоба на служители в ГД „ГРАО“  
    Решение от 11.09.2013 г.

20. Тема: Крайбрежна зона   
Заявление вх.№ РД 13019998ВН от 28.08.2013 г. до кмета относно статута и вида собственост на крайбрежния път (крайбрежната алея) на Варна и проверката, установила нужда от спешни инжекции на бетон
        Решение от 04.09.2013 г., предоставена информация  

21. Тема: Местонахождение и данни за контакт с ТЗ „ГРАО“, ОИК, РИК   
Заявление вх.№ ДОИ 130000129ВН от 29.08.2013 г. до кмета относно местонахождението на Териториално звено „ГРАО“ към МРР 
        Решение от 13.09.2013 г., предоставена информация  

22. Тема: Местонахождение и данни за контакт с ТЗ „ГРАО“, ОИК, РИК   
Заявление вх.№ ДОИ 130000130ВН от 29.08.2013 г. до кмета относно местонахождението на Общинската избирателна комисия 
        Решение от 10.09.2013 г., предоставена информация  

23. Тема: Местонахождение и данни за контакт с ТЗ „ГРАО“, ОИК, РИК   
Заявление по ЗДОИ от 29.08.2013 г. до ОИК - Варна относно данни за контакт с ОИК Варна  
        Решение от ... 

24. Тема: Административно обслужване и ЗДОИ в Община Варна  
Заявление вх.№ ДОИ 130000131ВН от 30.08.2013 г. до кмета относно „такса дòбър ден за издаването на служебни бележки за липса на задължения към общинския бюджет като условие за извършване на административни услуги 
        Решение от 10.09.2013 г., искане от 18.09.2013г. по чл.22 от ЗДОИ, решение 2 от 30.09.2013г., протокол за предоставената информация, справкаЗаповед № 1008 от 09.04.2008г. от кмета, Заповед № 2159 от 07.06.2012г. от кмета 
        Жалба от 14.11.2013г. срещу „такса дòбър ден“   

25. Тема: Дейности по охраната на Община Варна 
Заявление вх.№ ДОИ 130000132ВН от 30.08.2013 г. от Ю.Чол. до кмета относно правното и фактическо основание през работно време централният вход на сградата на Община Варна до грамадата на Пламен да е затворен за граждани и да се използва само като служебен. 
        Решение от 05.09.2013 г., предоставена справка от 05.09.2013г.    

26. Тема: Обществени поръчки и бюджетни средства
Заявление вх.№ ДОИ 130000133ВН от 30.08.2013 г. от Ю.Чол. до кмета относно договорите, сключени след процедура за обществена поръчка или с директно договаряне след 01.01.1998г. и лицата, подготвящи тръжна документация и контролиращи качественото, количественото и стойностното изпълнение на договорите 
        Жалба от 14.10.2013г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението

27. Тема: Дейности по охраната на Община Варна 
Заявление вх.№ ДОИ 130000135ВН от 03.09.2013 г. до кмета относно длъжностните характеристики на началник отдел „Опазване на обществения ред“ Даринка Колева и заместник-кмета по сигурността Тодор Иванов 
        Решение от 13.09.2013 г. и протокол за предоставената информация 
        Писмена справка  
        Заповед № 2930 /16.08.2013г., с която кметът определя имената и ресорите на заместник-кметовете    
        Заповед № 3024 /26.08.2013г. за възлагане на Тодор Иванов правомощията на заместник-кмет по сигурността
        Длъжностна характеристика на Даринка Колева, началник отдел „Опазване на обществения ред“ 

28. Тема: Пречиствателна станция за отпадни води „Златни пясъци“
Заявление вх.№ ДОИ 130000136ВН от 04.09.2013 г. до кмета относно пречиствателна станция за отпадни води „Златни пясъци“ 

29. Тема: Пречиствателна станция за отпадни води „Златни пясъци“
Заявление вх.№ ЗДОИД 6144 от 04.09.2013 г. до РИОСВ - Варна относно наличието на ОВОС на нова пречиствателна станция за отпадни води „Златни пясъци“ 
        Решение от 13.09.2013г., писмена справка от 20.09.2013г. 
 
30. Тема: Крайбрежна зона 
Заявление вх.№ ДУ-13-9907-2 от 05.09.2013 г. до областния управител относно вида собственост и статута на крайбрежната алея с оглед установената нужда от спешни инжекции на бетон 
        Решение от 17.09.2013 г., предоставена информация:
АДС № 7344/19.03.2009г., АДС № 7345/19.03.2009г., АДС № 7346/19.03.2009г., АДС № 7347/19.03.2009г., АДС № 7348/19.03.2009г. 
       
Писмо от 17.09.2013г., с което областният управител препраща заявлението в частта по т.2 и 3 на кмета.
       
Писмо от 02.10.2013г., с което дирекция ОСИСД препраща заявлението в частта по т.2 и 3 на дирекция ИИБ.

31. Тема: Административно обслужване и ЗДОИ в Община Варна
Заявление вх.№ ДОИ 130000147ВН от 10.09.2013 г. до кмета относно обслужването на граждани в Информационния център до два астрономически часа след приключването на обявеното работно време. (чл.10 ал.4 от НАО) 
        Решение от 19.09.2013 г., предоставена информация 

32. Тема: Административно обслужване и ЗДОИ в Община Варна 
Заявление вх.№ ДОИ 130000148ВН от 10.09.2013 г. до кмета относно организацията по прилагането на ЗДОИ в Община Варна 
       
Решение от 19.09.2013 г., предоставена информация - справка-списък от 01.10.2013г., Заповед № 2419 от 20.06.2012г.  

33. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до МРР от 30.09.2013г. с въпроси за броя на гражданите с активно избирателно  право за участие в местни избори на територията на община Варна за датите 30.04.2013г., 30.06.2013г. и 07.07.2013г.  
    Решение от 11.10.2013 г. 
    Искане от 18.10.2013г. от СОПА относно допълване на информацията на основание чл.22 от ЗДОИ 
    Решение от 06.11.2013 г. 

34. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до МРР от 09.10.2013 г. с въпроси за дейността на ГД „ГРАО“, протоколи от проверки на подписки за местни референдуми и местни граждански инициативи  
    Решение от 25.10.2013 г.   
    Искане от 09.11.2013г. от СОПА на основание чл.22 от ЗДОИ 
    Решение от 26.11.2013 г., предоставена информация 
        Всички протоколи на ГРАО от проверките на подписки за местни референдуми и местни граждански инициативи за периода от 15.04.2011г. до 24.10.2013г.: 
        1. Община Горна Малина - 02.05.2011г., м.реф.; 2. Район Сердика София - 15.04.2011г., м.реф.; 3. Ж.к.„Дружба“ 1 и 2 район Искър София - 17.05.2011г., м.реф.; 4. с.Ракитница община Стара Загора - 15.04.2011г., м.реф.; 5. с.Нефела община Враца - 20.05.2011г., м.реф.; 6. с.Карлиево община Челопеч - 05.05.2011г., м.реф.; 7. с.Черни връх - 13.12.2012г., м.реф.; 8. с.Нейково община Котел - 01.10.2012г., м.реф.-1; 9. с.Нейково община Котел - 01.10.2012г., м.реф.-2; 10. София - 19.10.2012г., м.реф.; 11. с.Присад - 18.03.2013г., м.реф.; 12. с.Дражево и с.Хаджидимитрово - 14.02.2012г., м.реф.; 13. с.Яворово - 17.10.2012г., м.реф.; 14 с.Габрене - 04.06.2013г., м.реф.; 15. Община Варна - 07.06.2013г.04.07.2014г., м.реф.; 16. МГИ община Баните Смолянско - 24.04.2012г.; 17. МГИ против златодобив „Ада тепе“ - 23.02.2011г.; 18. МГИ с.Брестово - 17.01.2011г.; 19. МГИ община Шабла - 12.12.2012г.; 20. МГИ „Бунарджика“ - Пловдив - 21.05.2013г.; 21. МГИ за велоалея Русе - 19.06.2013г.  
        Всички протоколи на ГРАО от проверки на подписки за местни референдуми и местни граждански инициативи от 25.10.2013г. до 11.07.2014г.: 
        1. с.Каблешково община Тервел - 29.10.2013г., м.реф.; 2. Община Радомир - 07.08.2014г., м.реф.; 3. МГИ град Пещера - 25.10.2013г.; 4. МГИ с.Черно море, Бургас - 16.04.2014г.; 5. МГИ Русе - 26.02.2014г.; 6. МГИ Видин - 11.07.2014г.  
      * * *
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 15.04.2011г. до 24.10.2013г.
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 25.10.2013г. до 11.07.2014г.
      Списък на подписките за периода от 12.07.2014г. до 18.04.2017г.
     

35. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до кмета вх.№ ДОИ 13000166ВН от 17.10.2013 г. за становището по чл.30 ал.2  изр.1 от ЗПУГДВМС  
    Отговор-уведомление от 31.10.2013 г. по чл.33 от ЗДОИ от кмета на община Варна.
    Искане от 15.11.2013г. от СОПА по чл.22 от ЗДОИ 
    Отговор-уведомление от 03.12.2013 г. 

36. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до председателя на общинския съвет вх.№ ДОИ 130000167ВН от 17.10.2013 г. за становището и проекта за решение по чл.30 ал.2 от ЗПУГДВМС. 
    Решение изх.№ ДОИ 13000167ВН_001 от 31.10.2013 г.   
    Искане вх.№ ДОИ 13000167ВН_002 от 06.11.2013г. за допълване на информацията на основание чл.22 от ЗДОИ
    Писмо - отговор изх.№ ДОИ 13000167ВН_003 от 20.11.2013г.
    Писмо  вх.№ ДОИ 13000167ВН_004 от 20.11.2013г. 
    Писмо изх.№ ДОИ 13000167ВН_005 от 20.11.2013г. 
    Писмо изх.№ ДОИ 13000167ВН_006 от 28.11.2013г.  
    Писмо  вх.№ ДОИ 13000167ВН_007 от 02.12.2013г.  

37. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до кмета вх.№ ДОИ 13000169ВН от 18.10.2013 г. относно подадени заявления за постоянен адрес на територията на община Варна за периода от 30.10.2012г. до 30.04.2013г. 
    Решение от 23.10.2013 г.       Справка от 28.10.2013г.

38.  Тема: Обществени поръчки и бюджетни средства
Заявление вх.№ ДОИ 130000173ВН от 23.10.2013 г.от СОПА до кмета (второ със същия текст, първото е от 06.08.2013г.) относно подготовката и контрола върху качественото, количественото и стойностното изпълнение на договорите, сключени въз основа на обществена поръчка или с директно договаряне след 01.01.1998г.
       
Писмо от 06.11.2013г., решение от 18.11.2013г. . 
       
Протокол от 12.12.2013г. за предоставяне от дирекция "ФСД" на счетоводна справка  
       
Протокол от 17.12.2013г. за предоставяне на информация от ОП "Инвестиционна политика":  
             
Приложение 1, Приложение 1.1., Приложение 2 и Приложение 3
       
Писмо от 19.12.2013г. от дирекция "ИИБ" за удължаване на срока за предоставяне на информацията   
        
Протокол от 19.12.2013г. за предоставяне на информация от дирекция "УЧРАУ"  
              Длъжностни характеристики   

39. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до кмета вх.№ ДОИ 13000184ВН от 30.10.2013 г. относно починалите лица на територията на община Варна за периода от 30.10.2012г. до 30.04.2013г.
    Решение от 06.11.2013 г.       Справка от 07.11.2013г.

40. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до кмета вх.№ ДОИ13000194ВН от 11.11.2013 г. относно подалите заявления за постоянен адрес и починалите лица на територията на община Варна за периода от 01.05.2013г. до 30.06.2013г.
    Решение от 13.11.2013 г.       Справка от 15.11.2013г. 

41. Тема: Дейности по охраната на Община Варна 
Заявление вх.№ ДОИ 130000198ВН от 15.11.2013 г. до кмета от Ю.Чолаков относно данни за и от охранителните камери 
        Решение от 20.12.2013 г., доставено на 30.12.2013г. 
        Протокол от 16.01.2014г. за предоставяне на достъпа до разрешената информация
        Справка от 16.01.2014г. 
        Искане вх.№ ДОИ13000198ВН_016ВН от 17.01.2014г.
        Жалба от 25.02.2014 г. срещу мълчалив отказ по искане вх.№ ДОИ13000198ВН_016 от 17.01.2014г. в частта, с която се иска допълване на информацията по реда на чл.22 от ЗДОИ 
        Съдебно решение от 19.06.2014г. по адм. дело № 787 от 2014г. на АдСВ
        Писмо от 02.12.2014г., с което срокът за отговор се удължава с 10 дни   
       
42. Тема: Административно обслужване и ЗДОИ в Община Варна  
Заявление вх.№ ДОИ 130000201ВН от 21.11.2013 г. до кмета относно цената на златистата табелка "Главен секретар" пред кабинета на секретаря на общината. (Нормативна уредба, решение на ОбС от 30.10.2013г. за промяна на наименованието на длъжността)  
        Решение от 02.12.2013 г.   

43. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до кмета вх.№ ДОИ 13000202ВН от 21.11.2013 г. до кмета относно съгласуването на места за събиране на подписи за местна гражданска инициатива. 
    Писмо от 04.12.2013г. с искане за уточняване на периода за търсената информация
    Писмо от 06.2013г. от СОПА, уточняващо периода за търсената информация

44. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина  Заявление до кмета вх.№ ДОИ 13000203ВН от 21.11.2013 г. до кмета относно съгласуването на места за събиране на подписи за местен референдум. 
    Решение от 05.12.2013г.
    Протокол от 12.12.2013г. за предоставяне на информация с вписана следната забележка:
"Получената информация (копия) е неотносима към въпросите в заявлението. Ето защо МОЛЯ същата да бъде допълнена /поправена на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ (тъй като не се отнася до актове на кмета) под формата на писмена справка или друга допустима от ЗДОИ форма."  
    Уведомление ОС13000096ВН /28.01.2013г.,  Предложение ОС13000096ВН-001ВН /28.01.2013г.  

45. Тема: Дейности по охраната на Община Варна 
Заявление вх.№ ДОИ 130000204ВН от 21.11.2013 г. до кмета (аналогично на Заявление вх.№ ДОИ 130000119ВН от 13.08.2013 г.) относно съществуването и съдържанието на „вътрешна секретна инструкция“,  определяща реда за проверка на влизащите в сградата на Община Варна лица и техния багаж от служители на звено „Общинска полиция“.  
        Писмо от 06.12.2013 г., с което заявлението се препраща на ОД на МВР - Варна  
 
        Решение изх.№ ЗДОИ-18 от 21.12.2013г. на ОДМВР Варна 
  
        Справка изх.рег.№ 539 
от 06.01.2014г.    
        Протокол по чл.35 от ЗДОИ от 10
.01.2014г. 

        Искане 
от 16.01.2014г. за поправка и /или допълнение по реда на чл.22 от ЗДОИ  


46. Тема: Дейности по охраната на Община Варна 
Заявление от 27.11.2013 г. до министъра на вътрешните работи относно нередности при работата на звено „Общинска полиция“ към ОД на МВР – Варна на пост „металдетектор“ на входа на Община Варна, увеличаващи риска за живота и здравето на служителите и посетителите в общинската сграда. 
     
       
Писмо изх.№ I-69819 от 18.12.2013г., с което МВР препраща заявлението на ОДМВР Варна с изключение на т.2  
        Решение изх.№ ЗДОИ-1 от 03.01.2014г. на ОДМВР Варна по т.1, 6, 7 и втората част на въпросите по т.4 и 5  
        Писмо изх.№ 865 от 08.01.2014г. от ОДМВР Варна, с което заявлението се препраща по т.3.1, 3.2, 3.3 и първата част на т.4 и 5 на кмета на община Варна, където е регистрирано с вх.№ РД14001075ВН от 16.01.2014г. 
                    Aдм. дело № 887 /2014г. на АССГ срещу МВР
                    Жалба от 16.01.2014г. срещу мълчалив отказ на МВР по т.2 от заявлението от 27.11.2013 г.
                    Решение от 17.01.2014г. на МВР за предоставяне на достъп до информацията 
                    Искане от 11.02.2014г. до МВР на основание чл.22 от ЗДОИ и отговор от 11.03.2014г. от МВР  

                    Уточняваща молба от 14.02.2014г. по адм. дело № 887 /2014г. на АССГ  
                    Протокол от с.з. на 17.03.2014г. по адм. дело № 887 /2014г. на АССГ 
                    Молба от 23.03.2014г. за поправка / допълване на протокола за с.з.
                    Определение № 1860 от 15.04.2014г. по адм. дело № 887 /2014г. на АССГ 
                    Частна жалба от МВР 
                    Определение  № 9225 от 02.07.2014г. по адм. дело № 7856 /2014г. на ВАС 
                    Молба вх.№ 812100-13124 /04.09.2014г. до МВР за доброволно изплащане на разноските    
                    Писмо изх.№ 812100-14145 /12.09.2014г. с отказ за изплащане на разноски без изпълнителен лист 

47. ТемаПУП за Морската градина 
Заявление до кмета вх.№ ДОИ 13000207ВН от 29.11.2013 г. относно процедурата за изработването на подробен устройствен план за Морската градина. 
    Заповед № 3608 от 14.09.2012г., Заповед № 1626 от 13.05.2013г. 
    Решение от 12.12.2013г. за предоставяне на достъп до част от информацията 
    Искане от 13.12.2013г. за допълване/поправяне по реда на чл.22 от ЗДОИ
    Протокол от 14.12.2013г. за предоставяне на информацията
    Възлагателно писмо изх.№ АГУП13004160ВН от 03.12.2013г. 
    Решение № 4472 от 06.12.2013г. в АОП за обявяване на процедура по ЗОП 

48. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до кмета вх.№ ДОИ 13000215ВН от 06.12.2013г. относно становището на кмета по чл.30 ал.2  изр.1 от ЗПУГДВМС от гледна точка на обществения интерес                   

49. Тема: Дейности по охраната на Община Варна 
Заявление вх.№ ДОИ 130000216ВН от 06.12.2013 г. до кмета относно взаимодействието на директорa на дирекция „УСКОР“ при Община Варна със звено „Общинска полиция“ по повод имитация на охранителни действия 
   
50. Тема: Дейности по охраната на Община Варна 
Заявление вх.№ ДОИ 130000221ВН от 12.12.2013 г. до кмета относно съдбата на жалба вх.№ РД13019997ВН от 28.08.2013 г., с която се иска съдействие от кмета срещу нарушаващи обществения ред служители от звено „Общинска полиция“ в сградата на Община Варна 

51. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление от 30.12.2013г., вх.№ 001/03.01.2014г., до ректора на Икономически университет - Варна относно писмо от „Холдинг Варна“ АД във връзка с проект „Време: Варна 2013г.“, област „Гражданско общество“, Събитие „Събраха над 33000 подписа за местен референдум“; Лайтмотив: „Да на Морската градина до морето! Не на олигархията, не на мафията, не на ТИМ!“
    „Събраха подписи за местен референдум“ - публикуван текст;      оригинален текст - 17.10.2013г. 
    Писмо - отговор изх.№ РД21-024 от 13.01.2014г. 

***  
     Заявления до други общини - 2013г.
     
Тема: Обществени поръчки и бюджетни средства
52. Заявление вх.№ СО-94-ЗДОИ-266 от 05.09.2013 г. до кмета на Столична община 
53. Заявление от 05.09.2013 г. до кмета на община Пловдив
54. Заявление от 05.09.2013 г. до кмета на община Бургас
55. Заявление от 05.09.2013 г. до кмета на община Русе  
56. Заявление от 05.09.2013 г. до кмета на община Кърджали  

57. Заявление от 28.08.2013 г. до кмета на община Ветрино, област Варна относно разрешения за строеж на кабелна мрежа в село Млада гвардия 
               
Решение от 13.9.2013г., писмена справка от 20.09.2013г.
               Искане от 11.10.2013г. относно поправяне /допълване на предоставената информация по реда на чл.22 от ЗДОИ 
               Отговор 2 от 25.10.2013г., допълнително предоставена информация - констативен акт с дата 26.07.2013г.  
58. Заявление от 15.10.2013 г.
до кмета на община Суворово, област Варна относно автобусна линия до село Баново  
               Отговор от 23.10.2013г.

* * * * * * * 



     2014 г.

59. Тема
ГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
 Заявление до кмета вх.№ ДОИ 14000028ВН от 04.03.2014г. относно броя на пълнолетните граждани с постоянен адрес на територията на община Варна към 30.04.2013г. и 04.03.2014г.  
    Решение от 05.03.2014г. за предоставяне на достъп до информация
    Справка и протокол от 07.03.2014г. 
    Искане от 07.03.2014г. за допълване/поправяне на предоставената информация по реда на чл.22 от ЗДОИ   

60. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до министъра на правосъдието от 04.03.2014г. относно броя на лицата, които към 30.04.2013г. са изтърпявали наказание лишаване от свобода или са били поставени под запрещение и към същата дата са имали навършени 18 години и постоянен адрес на територията на община Варна.     

61. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до ЦИК от 04.03.2014г. относно реда за проверка на подписки за участие на независими кандидати, за регистрацията на партии, за референдуми, граждански инициативи и общи събрания на населението, възложен за изпълнение на ГД „ГРАО“ съгласно стария Изборен кодекс (обн. ДВ бр.9 от 28.01.2011г.)    
        Протокол № 404 от 10.03.2014г. на ЦИК, страници от 32 до 35.

62. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до ЦИК от 07.03.2014г. относно реда за проверка на подписки за участие на независими кандидати, за регистрацията на партии, за референдуми, граждански инициативи и общи събрания на населението, възложен за изпълнение на ГД „ГРАО“ съгласно новия Изборен кодекс (обн. ДВ бр.19 от 05.03.2014г.)   
        Протокол № 404 от 10.03.2014г. на ЦИК, страници от 32 до 35.

63. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до кмета вх.№ ДОИ 14000033ВН от 10.03.2014г. относно достъпа на длъжностните лица до регистрите на ЕСГРАОН и Национална база данни „Население“, препратено на МРР 
    Решение изх.№ РД-02-14-269 от 07.04.2014г. на МРР, с данни за софтуера на НБД „Население“ 

64. Заявление от 14.03.2014г. до началника на СГКК Варна относно системата за пореден номер за обслужване на гражданите

65. Заявление от 14.03.2014г. до началника на СГКК Варна относно регистъра за справки и услуги  
   

66. Заявление вх.№ ДОИ 14000039ВН от 24.03.2014г. до кмета на община Варна относно писмото с препоръката на омбудсмана кметът да отмени „такса дòбър ден“     

67. Заявление вх.№ ДОИ 14000104ВН от 24.06.2014г. до кмета на община Варна относно Заповеди № ДС–0362 от 02.05.2011г. и № ДС–0468 от 26.05.2011г. по описа на община Варна и някои документи, свързани с тях   
      Писмо изх.№ ДОИ 14000104ВН_001 от 27.06.2014г.  
      Уточняваща молба вх.№ ДОИ 14000104ВН_006 от 04.07.2014г. 
      Решение изх.№ ДОИ 14000104ВН_007 от 22.07.2014г.   

68. Заявление вх.№ ДОИ 14000111ВН от 04.07.2014г. до кмета на община Варна относно заповедите, с които е нареждано длъжността Главен архитект  да се осъществява от директор на Дирекция „АГУП“ или от друго лице ден“
     Решение изх.№ ДОИ 14000111ВН_001 от 15.07.2014г.   

69. Заявление вх.№ ДОИ 14000130ВН от 05.08.2014г. чрез кмета на община Варна до ръководителя на ТЗ "ГРАО" Варна, препратено и регистрирано в МРР с вх.№ 94-00-97 от 14.08.2014г., относно спазването на чл.28 ал.1 т.4 от АПК в ТЗ "ГРАО" Варна, броя на служителите и забранения достъп на граждани  
     Решение изх.№ РД-02-14-851 от 01.09.2014г. по описа на МРР  

70. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление вх.№ ДОИ 14000129ВН от 05.08.2014г. чрез кмета до ръководителя на ТЗ „ГРАО“ Варна Надя КУЛЕВА с въпроси относно определянето на мястото на служебната проверка на подписката за местен референдум, критериите, по които служителките в ТЗ „ГРАО“ Варна са я извършили и реквизитите на съставения протокол 

71. ТемаГД „ГРАО“ и референдум за Морската градина 
Заявление до МРР от 05.08.2014г. с въпроси относно произхода на критериите, по които ГД „ГРАО“ към МРР и нейните териториални звена извършват служебните проверки на подписки за местни референдуми и граждански инициативи и реквизитите на протоколите в частта за видовете некоректности на некоректните записи 
    Решение от 21.08.2014г. за предоставяне на достъп до информация   
         Протоколи на ГРАО от проверки на подписки за местни референдуми и местни граждански инициативи след 24.10.2013г. до 11.07.2014г.: 
        1. с.Каблешково община Тервел - 29.10.2013г., м.реф.; 2. Община Радомир - 07.08.2014г., м.реф.; 3. МГИ град Пещера - 25.10.2013г.; 4. МГИ с.Черно море, Бургас - 16.04.2014г.; 5. МГИ Русе - 26.02.2014г.; 6. МГИ Видин - 11.07.2014г.   
      * * *
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 15.04.2011г. до 24.10.2013г.
      Протоколи на ГРАО от проверките на подписки за периода от 25.10.2013г. до 11.07.2014г.
      Списък на подписките за периода от 12.07.2014г. до 18.04.2017г.

72. Заявление  вх.№ ДОИ 14000140ВН от 28.08.2014г. до кмета на община Варна с въпроси относно заповедите, с които е нареждано длъжността главен архитект  да се осъществява от директор на Дирекция „АГУП“ или от друго лице  
     Бланка за подаване на заявлението от други желаещи лица 
     Решение изх.№ ДОИ 14000140ВН_001ВН от 11.09.2014г.   
     Искане вх.№ ДОИ 14000140ВН_002ВН от 19.09.2014г. относно тълкуване на действителното съдържание на решение изх.№ ДОИ 14000140_001ВН  от 11.09.2014г.  

73. Заявление от 05.09.2014г., рег.вх.№ 812104-92 от 09.09.2014г. до министъра на вътрешните работи относно работното време на администрацията на МВР и обслужването на гражданите и юридическите лица. 

74. Заявление вх.№ ДОИ 14000148ВН от 08.09.2014г. до кмета на община Варна относно актa, с който арх. Лиляна Куцарова е освободена от длъжността директор на Дирекция „АГУП“ при Община Варна 
     Писмо-отговор изх.№ ДОИ 14000148ВН_001ВН от 17.09.2014г. 

75. Заявление вх.№ ДОИ 14000153ВН от 16.09.2014г. до кмета на община Варна относно Заповеди № ДС–0362 от 02.05.2011г. и № ДС–0468 от 26.05.2011г. по описа на община Варна и някои документи, свързани с тях    

76. Заявление вх.№ ДОИ 14000154ВН от 16.09.2014г. до кмета на община Варна относно пълномощни, с които кметът на община Варна е упълномощавал други лица да го заместват с правомощия на кмет или да изпълняват функции на кмет в негово отсъствие  

77. Заявление до кмета вх.№ ДОИ 14000176ВН от 31.10.2014г. относно строителството по крайбрежната алея на Морската градина.
      Жалба от 10.12.2014г. срещу мълчалив отказ по Заявление до кмета вх.№ ДОИ 14000176ВН от 31.10.2014г.
      Съдебно решение № 382 от 26.02.2015г. по адм. дело № 3943 от 2014г. на Админ. съд Варна

78. Заявление вх.№  от 05.12.2014г. до кмета на район Приморски, община Варна относно реда и цените за предоставяне на информация по ЗДОИ 

79. Заявление вх.№  от 10.12.2014г. до кмета на район Приморски, община Варна относно установени пропуски в работата на участъкови архитекти 
      Решение от 19.12.2014г. за отказ да бъде предоставена исканата информация 
      Жалба от 07.01.2015г. срещу решението за отказ по заявлението за ДОИ
      Решение № 1272 от 08.06.2015г. по адм. дело № 228 от 2015г. на АдСВ
        Касационна жалба от 29.06.2015г. срещу съдебното решение 
        Протокол от с.з. на 28.09.2016г. по адм. дело № 9065/2015г. на ВАС, Пето отделение 
      Съдебно решение № 11810 от 03.11.2016г. по адм. дело № 9065/2015г. на ВАС 
        Молба от 26.11.2016г. за изменение на решението в частта за разноските 
        Определение № 14253 от 22.12.2016г. по адм. дело № 9065/2015 на ВАС, 3чл. с-в, Пето отделение 
        Частна жалба от 30.12.2016г. срещу определението от 22.12.2016г. по адм. дело № 9065/2015г., 3чл. с-в
        Определение № 1311 от 01.02.2017г. по адм. дело № 1064/2017г. на ВАС, 3чл. с-в, Пето отделение


* * * * * * * 


     2015 г.

80.
Заявление вх.№ ДОИ 14000016ВН от 29.01.2015г. до кмета на община Варна относно цялостния Проектобюджет 2015 година за Община Варна  
      Решение от 12.02.2015г. за предоставяне на исканата информация 

81. Заявление вх.№ ДОИ 15000041ВН от 18.02.2015г. до кмета на район Приморски относно информацията в Протокол № 13 от 01.04.2005г. за заседанието на РЕСУТ за район „Приморски“ и в Заповед № 142 от 22.06.2001г. на кмета на район „Приморски“, с която е назначен РЕСУТ  
      Уведомление от 26.02.2015г., че кметът на район Приморски няма данни за местонахождението на исканата заповед. 

82. Заявление вх.№ ДОИ15000083ВН от 01.04.2015г. до председателя на ОбС Варна относно договор, сключен от „Спортен комплекс Варна“ АД през 2008г. по данни на изпълнителния директор Марин Митев, съдържащи се в Протокол № 63 от 26.03.2015г. за заседанието на ПК „Собственост и стопанство“ към ОбС Варна 
        Протокол № 63 от заседание на ПК „Собственост и стопанство“ към ОбС Варна, проведено на 26.03.2015г.
        Протокол № 40 от заседание на ОбС Варна, проведено на 30.03.2015г. С Решение № 2019-2 ОбС дава съгласие за продажбата на имот 17 дка
Отговор на заявлението - Решение изх.№ ДОИ15000083ВН_001ВН от 07.04.2015г., с което председателят на Общински съвет- Варна Иван Луков отказва исканата информация за договора, сключен от „Спортен комплекс Варна“ АД през 2008г. 
        Жалба от 11.05.2015г. срещу решението за отказ на Иван Луков да предостави информация за договора 


83. Заявление за ДОИ до МС, входящ № 03.07-92 от 20.04.2015 г. - относно акта и резултата, с който е приключила процедурата по обсъждането на становището на СОПА и броя на всички становища (Отговорът се подготвя от Ралица Тоширова, държавен експерт в Дирекция "Правителствена информационна служба" на МС)
      Решение изх.№ 03.07-92 от 30.04.2015г., с което по точки 1 и 3 се предоставя исканата информация. По точка 2 заявителят се информира, че информацията не е налична, тъй като становището е получено в МС след приемането на Националната стратегия и няма формализиран акт за отразяване на направените забележки и коментари по него.

84. 
Заявление вх.№ СО15-94-ЗДОИ-8 от 27.04.2015 г. до кмета на Столична община относно Електронен адрес на пощенска кутия за подаване на заявления за ДОИ  
         
Решение изх.№ СО15-РД-09-ЗДОИ-79 от 07.05.2015 г. за предоставяне на исканата информация 
          Адм. дело № 5098 /2015г. по описа на Административен съд София град, насрочено за 08.10.2015г. 
          Жалба от 20.05.2015г. срещу мълчалив отказ в частта относно адреса на електронната поща и възможностите за подаването на заявления по електронен път от юридически лица 
          Протокол от с.з на 08.10.2015г. 
          Съдебно решение от 04.11.2015г.
          Касационна жалба от 03.12.2015г. от Столична община 
          Адм. дело № 14602 /2015г. на ВАС, V отд. - обр. 28.12.2015г., с.з. 01.03.2017г., 09:00, зала 3

85. Заявление от 22.05.2015г. чрез изпълнителния директор Марин Великов Митев до Съвета на директорите на „Спортен комплекс Варна“ АД относно договор от 2008г. и актуалните инвестиционни намерения на „Спортен комплекс Варна“ АД


* * * * * * * 



     2016 г.

86. Тема 1
- 2016ГД „ГРАО“, референдум за Морската градина, опит с други референдуми  
Заявление до МРРБ вх.№ 94-00-17 от 08.03.2016 г. относно протоколите на ГД „ГРАО“ за проверките и актовете, с които са определени критериите за всяка отделна проверка на подписките за национални и местни референдуми и граждански инициативи до датата на предоставяне на информацията 
     Решение № РД-02-14-223 /21.03.2016г. за предоставяне на достъп, изпратено с писмо изх. № 94-00-17 /21.03.2016г.
     Молба вх.№ 94-00-17 от 28.03.2016г. (с дата 25.03.2016г.) за допълване на предоставената информацията

87. Тема 2 - 2016г.: Стари планове, скици и карти на града и Морската градина на Варна  
Заявление вх.№ ДОИ 16000036ВН от 09.03.2016г. до кмета на община Варна относно стари планове, скици и карти на града и Морската градина на Варна
  
      Жалба вх.№ ДОИ 16000036ВН_005ВН от 22.04.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението със специалната забележка, че ако информацията ни бъде предоставена, жалбата може да бъде оттеглена. 
      Молба вх.№ ДОИ 16000036ВН_006ВН от 02.06.2016г. до кмета на община Варна с искане на основание чл.34 ал.1 от АПК за запознаване с преписката и копие от всички документи, включително от, оказалото се издадено, но укривано и неизпратено на заявителя взето решение с изх.№ ДОИ 16000036ВН_004ВН от 23.03.2016г. 
      Жалба - сигнал вх.рег.№ УЧРАУ 16000701ВН от 27.06.2016г. до началник отдел „Административни услуги, деловодство и архив“ в Община Варна Жинела Желязкова относно данни за некоректно обслужване и/или злоупотреба по служба от служители в деловодството в информационния център  
      Жалба - сигнал вх.№ ДОИ16000036ВН_007ВН от 04.07.2016г. чрез кмета на община Варна до областния управител относно „Организирана Престъпна Група“ в общинската администрация за саботиране на сроковете по ЗДОИ
      Молба вх.№ РД-16-9907-50 от 18.07.2016г. до областния управител за служебно изискване на преписката по жалбата – сигнал от 04.07.2016г. относно „ОПГ“ в общинската администрация
      Решение № РД-16-7710-3 от 08.08.2016г. на областния управител с очевидна фактическа грешка - неправилно се констатира, че с жалба - сигнал вх.№ ДОИ16000036ВН_007ВН от 04.07.2016г. СОПА обжалва пред Областния управител мълчалив отказ по ЗДОИ, а не отказа по АПК по молбата от 02.06.2016г. за достъп до преписката   
      Молба вх.№ РД-16-7710-3(1) от 22.08.2016г. до областния управител относно продължаване на производството по жалбата-сигнал за „ОПГ“ в общинската администрация (изискана с молба вх.№ РД-16-9907-50 от 18.07.2016г.) както в частта за жалбата по реда на чл.81 ал.1 във вр. с чл.58 ал.1 и чл.84 ал.2 от АПК., така и в частта за сигнала по реда на чл.107 и сл. от АПК във вр. с чл.205 от НПК.
      Писмо изх.№ ДОИ 16000036ВН_010ВН от 02.08.2016г. от секретаря Нора Момчева до областния управител 
      Жалбата вх.№ ДОИ 16000036ВН_005ВН от 22.04.2016г. след 3 месечно размотаване, в крайна сметка е придвижена и в АдСВ е образувано 
      Адм. дело 2127/2016г., АдСВ, XXIX с-в - Кремена Данаилова, образ. на 29.07.2016г., наср. за 25.10.2016г. - 10:00ч., прекратено на 10.09.2016г. от друг съдия  
      Приложени: 
          Писмо рег.№ ДОИ 16000036ВН_001ВН от 10.03.2016г. от секретаря Нора Момчева
          Писмо рег.№ ДОИ 16000036ВН_002ВН от 12.03.2016г. от Жинела Желязкова, н-к отдел „АУДА“ към дир-я „УЧРАУ“
          Писмо рег.№ ДОИ 16000036ВН_003ВН от 15.03.2016г. от арх. Пламен Друмев, д-р дирекция „АГУП“
          Пълномощно на юрк. Димитър Кискинов
      Разпореждане №12378/29.07.2016г. по адм. дело 2127/2016г.
          Уточняваща молба с.д 12537 /12.08.2016г. от адв. Ивайло Иванов от АК Варна  
      Молба с.д. 12301/08.08.2016г. за изискване на укриваното решение _004ВН, както и документите _006ВН и _007ВН и ръкописното разпореждане №12863/09.08.2016г. 
      Писмо ДОИ16000036ВН_012ВН от 19.08.2016г., в изпълнение на разпореждане №12863/09.08.2016г. с приложено укриваното решение:
          Решение ДОИ16000036ВН_004ВН от 23.03.2016г. по заявлението от 09.03.2016г. - укривано до 19.08.2016г.
      Разпореждане № 13423 от 22.08.2016г. СОПА да уточни правния си интерес от обжалването на мълчалив отказ, след представянето в съда на укриваното взето решение по заявлението
      Искане ДОИ16000036ВН_014ВН от 26.08.2016г. до кмета за тълкуване на основание чл.62 ал.3 от АПК на укриваното решение ДОИ16000036ВН_004ВН от 23.03.2016г., с оглед възможностите за споразумение по чл.20 или чл.178 от АПК  
      Молба с.д. 13085/29.08.2016г. относно удължаване срока за изпълнение на разпореждане № 13423 от 22.08.2016г.
      Разпореждане № 13849 от 30.08.2016г., с което съдът продължава с 10 дни срока по разпореждане № 13423 от 22.08.2016г. 
      Предложение ДОИ16000036ВН_015ВН от 02.09.2016г. до кмета относно споразумение за изменение на решение ДОИ16000036ВН_004ВН от 23.03.2016г. в частта му за формата и срока за предоставяне на информацията 
       Молба с.д. 13578 от 09.09.2016г. относно изпълнение на разпореждане № 13423 от 22.08.2016г. 
       Определение № 2291 /10.09.2016г. от съдия Ралица Андонова за прекр. на делото поради липса на правен интерес
       Молба с.д. 14320 от 26.09.2016г. относно допълване на определението от 10.09.2016г. в частта за разноските 
              Сигнал вх.№ ЖСП-007 /28.09.2016г. до КПЕ в АдСВ срещу съдия Ралица Андонова 
                  Сигнал-допълнение вх.№ ЖСП-0009 /24.10.2016г., приложение 
                  Уведомление изх.№ ИП-578 от 03.11.2016г., че сигналите са изпратени на КПЕ при ВАС
       Частна жалба вх.док. №14436 от 28.09.2016г. срещу определението от 10.09.2016г. за прекратяване на делото 
             Допълнение към частна жалба с.д. 15104 от 11.10.2016г. 
             Допълнение 2 към частна жалба с.д. 15832 от 24.10.2016г., приложение  
       Определение № 2623 от 18.10.2016г., с което съдия Ралица Андонова оставя без уважение молбата за допълване от 26.09.2016г. с неистинския аргумент, че нямало искане разноски
       Молба вх.док. 15829 от 24.10.2016г. за измен. на опред. № 2623 от 18.10.2016г. или същата да се счита за ч.ж.  
       Определение № 12612 от 22.11.2016г. по адм. дело 12569 от 2016г. на ВАС, Пето отделение
       Молба с.д. 17907 от 28.11.2016г. относно изменение на определение № 12612 от 22.11.2016г. по адм. дело 12569 от 2016г. на ВАС, Пето отделение, в частта му за разноските   
       Определение № 459 от 16.01.2017г. по адм. дело № 12569 от 2016г. на ВАС, Пето отделение
       Частна жалба от 31.01.2017г. срещу определение № 459 от 16.01.2017г. по адм. дело № 12569 от 2016г. на ВАС  


88. Тема 3 - 2016г.: Устройство на територията на Морската градина - договор за ПУП
Заявление вх.№ ДОИ 16000077ВН от 03.06.2016г. до кмета на община Варна относно Договор № Д14000497ВН от 29.05.2014 г. по обществена поръчка с предмет: „Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за парк за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, включително задание и опорен план за изготвяне на подробния устройствен план“  
      (Задание за ПУП за Приморски парк - в изпълнение на търсения договор от 29.05.2014 г.) 
      Молба вх.№ ДОИ 16000077ВН_006ВН от 29.06.2016г. с искане на основ. чл.34 ал.1 от АПК за преглед на преписката
      Жалба вх.№ ДОИ 16000077ВН_007ВН от 18.07.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението и по молбата от 29.06.2016г. със специалната забележка, че ако информацията ни бъде предоставена, жалбата може да бъде оттеглена.
      Адм. дело 2093/2016г., АдСВ, VI с-в - Ивета Пекова, АдСВ, образ. 26.07.2016г., с.з. 19.09.2016г. 16:00ч., 17.10.2016г. 16:00ч. - решено, с касационна жалба от кмета  
      Придр. писмо изх.№ ДОИ 16000077ВН_008ВН от 21.07.2016г. с опис на преписката 
      Протокол от с.з. на 19.09.2016г. - делото е отложено 
      Становище за с.з. на 17.10.2016г. 
      Протокол от с.з. на 17.10.2016г. - делото е обявено за решаване 
      Съдебно решение № 2296 от 15.11.2016г.
      Касационна жалба изх.№ ДОИ 16000077ВН_012ВН от 02.12.2016г.
      Адм. дело 318/2017г. на ВАС, пето отделение, образ. 09.01.2017 г., наср. 30.04.2018г.
      Протокол от с.з. на 30.04.2018г. 


89. Тема 4 - 2016г.: Разходи за юридически услуги и съдебни разноски в общинската администрация
Заявление вх.№ ДОИ 16000078ВН от 03.06.2016г. до председателя на Общински съвет - Варна относно адвокат-доверениците, техните договорни отношения и някои от разходите за юридически услуги на Общински съвет - Варна   
      Решение изх.№ ДОИ 16000078ВН_001ВН от 13.06.2016г. за отказ с аргумент, че информацията за съдебните харчове на съветниците, не била обществена   
      Жалба от 29.06.2016г. срещу решението за отказ за предоставяне на исканата информация
 
      Адм. дело 1904 /2016г., АдСВ, XXV с-в - Таня Димитрова, образ. на 07.07.2016г., 
с.з. 11.10.2016г. - 14:15ч., с.з. 24.11.2016г. -13:30ч., 24.01.2017г. - 14:30ч.решeнo
      Протокол от с.з. на 11.10.2016г. - делото е отложено 
      Протокол от с.з. на 24.11.2016г. - делото е отложено за 24.01.2017г.   
      Съдебно удостоверение изх.№ 5039 от 30.11.2016г. 
      Молба ДОИ16000078ВН_003ВН от 01.12.2016г., с която удостоверението е представено на ОС за изпълнение
      Молба с.д. 19283 от 22.12.2016г. от адв. Росица Николова 
      Молба с.д. 19316 от 23.12.2016г. от Тодор Балабанов 
      Протокол от с.з. на 24.01.2017г. - делото е обявено за решаване
      Съдебно решение № 145 от 03.02.2017г. 
      Молба от 13.02.2017г. за изменение на решението в частта за разноските 
      Касационна жалба от 22.02.2017г. от СОПА
      Касационна жалба от 24.02.2017г. от Общински съвет - Варна
      Определение № 571 от 07.03.2017г. адм. дело № 1904 от 2016г.
      Частна жалба от 21.03.2017г. срещу определение № 571 от 07.03.2017г.
      Адм. дело 4699 /2017г. на ВАС, Пето отделение 
      Становище от 01.12.2017г. от СОПА за с.з. на 04.12.2017г.   
      Протокол от с.з. на 04.12.2017г. по адм. дело 4699/2017г. на ВАС  
      Съдебно решение № 335 от 10.01.2018г. - осъжда Общински съвет - Варна да заплати 2 /два/ лева разноски по делото 
      Молба от 02.02.2018г. по адм. дело 1904/2016г. за издаване на изпълнителен лист
      Молба с.д. 2284 от 02.02.2018г. за налагане на глоба на председателя на ОС за неизпълнение на съд. решение на ВАС
      Определение от 07.02.2018г. по адм. дело 429/2018г. - АдСВ изпраща молбата за глоба на председателя на ВАС  
            Разпореждане № 2 от 19.03.2018г., с което Анна Димитрова, и.ф. председател на пето отделение на ВАС оставя без уважение искането за глоба с аргумент, че съдебното решение е вече изпълнено 
      Определение № 766 /27.02.2018г. по адм.д. № 1904 /2016г. на АС Варна, с което е потвърдена наложената 100 лв глоба за обида на съда с твърдението, че незаконосъобразните съдопроизводствени действия са впечатляващи
            Частна жалба от 08.03.2018г., вх.№  4891 от 12.03.2018г., срещу определение № 766 /27.02.2018г. 
            Адм. дело 3962 /2018г. на ВАС, Пето отделение, обр. 29.03.2018г. по частната жалба от 08.03.2018г.  
      Молба с.д. 4354 от 01.03.2018г. относно тълкуване на решение № 145 от 03.02.2017г. по адм.дело № 1904 от 2016г.на АдСВ в частта за разноските
            Съдебно решение № 571 от 19.03.2018г. по адм. дело № 1904/2016г. на АдСВ по молба с.д. 4354 от 01.03.2018г. за тълкуване на решение № 145 от 03.02.2017г. по адм.дело № 1904 от 2016г.на АдСВ в частта за разноските 
      Молба с.д. 4356 от 01.03.2018г., чрез АдСВ до ВАС, относно тълкуване на решение № 335 от 10.01.2018г. по адм.д. № 4699 /2017г. на ВАС в частта за разноските
   

90.
Тема 1 - 2016г.ГД „ГРАО“, референдум за Морската градина, опит с други референдуми
Заявление вх.№ ДОИ 16000083ВН от 08.06.2016 г. до председателя на Общински съвет - Варна  относно съдбата на подписката за иницииране на местен Референдум за Морската градина и крайбрежната зона на Варна
     
Решение изх.№ ДОИ 16000083ВН_001ВН от 22.06.2016г. за предоставяне на част от исканата информация 
      Искане вх.№ ДОИ 16000083ВН_002ВН от 27.06.2016г. на основание чл.22 от ЗДОИ относно допълване / поправяне на предоставената информация 
     
Отговор изх.№ ДОИ 16000083ВН_003ВН от 11.07.2016г. на искането от 27.06.2016г. за допълване / поправяне на предоставената информация 
      
Второ искане вх.№ ДОИ 16000083ВН_004ВН от 21.07.2016г. на основание чл.22 от ЗДОИ относно допълване на предоставената информация в частта за местонахождението на подписката  
      
Жалба вх.№ ДОИ 16000083ВН_005ВН от 21.07.2016г. срещу мълчалив отказ по част от заявлението от 08.06.2016г. и по част от искането по чл.22 от ЗДОИ от 27.06.2016г. 
      Адм. дело 2114/2016г., АдСВ, VIII с-в - Искрена Димитрова, образ. на 27.07.2016г.,
наср. за 04.10.2016г., прекратено на 29.09.2016г.
      Разпореждане №  от 18.08.2016г.
     
Молба с.д. 13087/29.08.2016г. относно изпълнение на разпореждане и искания по доказателствата
     
Определение № 2476 от 29.09.2016г. за прекратяване на производството
      
Молба с.д. 14689 от 03.10.2016г. за допълване на определението от 10.09.2016г. в частта за разноските 
      
Частна жалба от 07.10.2016г., вх.№15031 /10.10.2016г. срещу определението от 29.09.2016г. за прекр. на делото 
     
Определение № 2665 от 21.10.2016г., с което се оставя без уважение молбата от 03.10.2016г. 
      
Молба с.д. 16181 от 28.10.2016г. за измен. на опред. № 2665/21.10.2016г. или същата да се счита за частна жалба 
     
Разпореждане от 01.11.2016г. за посочване на конкретните доводи за неправилност на определението от 21.10.2016г.
     
Уточняваща молба № с.д. 16705 от 08.11.2016г.


91. Тема 5 - 2016г.: Административно обслужване и ЗДОИ  в Община Варна  
Заявление вх.№ ДОИ 16000086ВН от 09.06.2016г. до кмета на община Варна относно прилагането и забраната за прилагане на чл.34 ал.1 от АПК в Община Варна    
     
Молба вх.№ ДОИ 16000086ВН_002ВН от 29.06.2016г. с искане на основ. чл.34 ал.1 от АПК за преглед на преписката 
     
Жалба вх.№ ДОИ 16000086ВН_003ВН от 25.07.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението от 09.06.2016г. със специалната забележка, че ако информацията ни бъде предоставена, жалбата може да бъде оттеглена 
      Адм. дело 2167/2016г., АдСВ, II с-в - Веселина Чолакова, образ. на 01.08.2016г., с.з. 11.10.2016г. - 9:30ч., с.з. на 08.11.2016г. - 10:30ч., решено, с кас.ж. и ч.ж. срещу глоба на кмета

      Протокол от с.з. на 11.10.2016г. - делото е отложено 
    
  Протокол от с.з. на 08.11.2016г. - делото е обявено за решаване
     
Съдебно решение № 2299 от 15.11.2016г.
     
Частна жалба от 17.11.2016г. от кмета срещу определение от с.з. на 08.11.2016г., с което му е наложена 50 лв глоба
           
Възражение от 23.11.2016г. от СОПА срещу частната жалба на кмета - Настрадин Ходжа
           
Определение № 13907 от 19.12.2016г. по адм. дело № 13587 от 2016г. на ВАС
           
Определение № 227 от 30.01.2017г. по адм. дело № 2167 от 2016г. на АдСВ
       
Касационна жалба от 05.12.2016 от кмета срещу съдебното решение от 15.11.2016г. 
       Адм. дело 2532 /2017г. на ВАС, Пето отделение, обр. 01.03.2017г., с.з. 11.04.2018г. 10:30ч., обявено за решаване
      
Молба-защита от 05.04.2016г. от СОПА за с.з. на 11.04.2018г. 
     
  Протокол от с.з. на 11.04.2018г. - делото е обявено за решаване 
      
Съдебно решение № 5685 от 02.05.2018г.
       Решение изх.№ ДОИ 16000086ВН_013ВН от 06.06.2018г. за отказ за предоставяне на информацията по
Заявление вх.№ ДОИ 16000086ВН от 09.06.2016г. относно прилагането и забраната за прилагане на чл.34 ал.1 от АПК в Община Варна 
     
Жалба вх.№ ДОИ 16000086ВН_014ВН от 18.06.2018г. до АдСВ срещу решението за отказ за предоставяне на информацията  
      Адм. дело 1833/2018г., АдСВ, XXIII с-в - Наталия Дичева, образ. на 26.06.2018г., с.з. 22.10.2018г. 14:00ч., 29.01.2019г. 14:00ч., 12.03.2019г. 13:30ч., 23.04.2019г. 13:30ч., решено
       Разпореждане № 10097 от 28.06.2018г. 
       Молба с.д. 12382 от 06.07.2018г. относно представяне на доказателства и поправяне на ОФГ в предмета на делото 
       Разпореждане № 10763 от 10.07.2018г. 
       Молба с.д. 12906 от 13.07.2018г. относно изпълнение на Разпореждане № 10763 от 10.07.2018г. и поправяне на две ОФГ в Разпореждане № 10097 от 28.06.2018г. относно предмета на делото 
       Разпореждане № 11375 от 20.07.2018г. 
       Уточняваща молба с.д. 13646 от 26.07.2018г. относно разпореждане № 10763 от 10.07.2018г. и № 11375 от 20.07.2018г. с резолюция от 14.08.2018г. „Доклад в о.с.з.“
      
Молба с.д. 14355 от 10.08.2018г. относно изпращане на жалбата с преписката и документа за платена ДТ на председателя на съда за образуване на друго административно дело по точната жалба срещу точното решение по точното заявление за ДОИ, с ответник секретарят на Община Варна, поради подменен от съда предмет на настоящото производство, с разпореждане № 12446 от 14.08.2018г. „Доклад в о.с.з.“
      
Молба вх.док.№ 14921 от 24.08.2018г. за определяне на срок при бавност
              
Становище по чл.255 ал.2 ГПК от 19.09.2018г. от съдия Наталия Дичева
              
Разпореждане от 27.09.2018г. от зам.-предс. на ВАС с указание да посочим дали поддържаме молбата
              
Уточняваща молба - сигнал до Специализираната прокуратура от 15.10.2018г.
      
Определение № 10650 от 27.08.2018г. - съдът поправя ОФГ в разпореждане № 10097 от 28.06.2018г. относно предмета 
       Определение № 10651 от 27.08.2018г. - съдът прекратява производството
       
Искане с.д. 15311 от 31.08.2018г. относно изпращане на молба вх.№ 14921 от 24.08.2018г. на горестоящия ВАС и изготвяне на копие от становището по чл.255 ал.2 изр.2 от ГПК  
       Искане с.д. 15312 от 31.08.2018г. относно отстраняване на съдията докладчик Наталия Дичева 
       
Молба с.д. 15313 от 31.08.2018г. относно издаване на съдебно удостоверение и удължаване на срока за обжалване на определение № 10651 /27.08.2018г.
       Разпореждане 13331 от 03.09.2018г.: Да се издаде исканото съдебно удостоверение, след внасяне на 5лв държавна такса. По искането за удължаване на срока за обжалване на Определението от 27.08.2018г. оставя същото без уважение, с оглед на чл.236 и чл.144 АПК и чл.63 ал.3 от ГПК.
      
Съдебно удостоверение изх.№ 3916 от 03.09.2018г. и Придружително писмо от 07.09.2018г. до ВОС 
      
Определение № 10826 от 18.09.2018г. - съдът отхвърля искането за отвод с.д. 15312 от 31.08.2018г.
       
Съдебно удостоверение от 20.09.2018г. от ВОС
      
Частна жалба вх.док. № 15582 от 07.09.2018г. срещу определение № 10651 от 27.08.2018г. 
       
Частна жалба с.д. № 16369 от 21.09.2018г., допълваща частната жалба от 07.09.2018г.
      Адм. дело 12525/2018г. на ВАС, Пето отделение, образ. на 05.09.2018г
.
            
Определение № 15114 от 06.12.2018г. - ВАС отменя определение № 10651/ 27.08.2018г. на АдСВ като неправилно
      Протокол от с.з. на 29.01.2019г. от 14:00ч по адм. дело № 1833 /2018г. на АдСВ
      Молба с.д. ... от .... Община Варна с доказателства
      Молба с.д. ... от .... Община Варна с доказателства
      Молба с.д. 4280 от 11.03.2019г. с доказателствени искания и за налагане на глоба 
      Протокол от с.з. на 12.03.2019г. от 13:30ч по адм. дело № 1833 /2018г. на АдСВ
      Протокол от с.з. на 23.04.2019г. от 13:30ч.       
      Съдебно решение № 1248 от 20.06.2019г. (линк към сайта на съда)
      Молба от 23.06.2019г. относно намаляване на присъдената сума и издаване на изпълнителен лист 
      Съдебно решение № 1576 от 26.07.2019г. (линк към сайта на съда)

     

92. Тема 5 - 2016г.: Административно обслужване и ЗДОИ в Община Варна 
Заявление вх.№ ДОИ 16000087ВН от 10.06.2016г. до кмета на община Варна относно прилагането на разпоредбите на чл.307 ал.1 от АПК и чл.43 ал.1 и 2 от ЗДОИ и лицата, съставящи актовете за установяване на нарушенията и издаващи наказателните постановления за нарушения на АПК и ЗДОИ в администрацията на Община Варна  
     
Молба вх.№ ДОИ 16000087ВН_002ВН от 29.06.2016г. с искане на основ. чл.34 ал.1 от АПК за преглед на преписката
     
Жалба вх.№ ДОИ 16000087ВН_003ВН от 25.07.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението от 10.06.2016г. със специалната забележка, че ако информацията ни бъде предоставена, жалбата може да бъде оттеглена 
      Адм. дело 2168/2016г., АдСВ, III с-в - Дарина Рачева, образ. на 01.08.2016г.
с.з. 11.10.2016г. - 9:30ч., 08.11.2016г. - 11:00ч., решено, в сила 
    
  Протокол от с.з. на 11.10.2016г. - делото е отложено 
     
Писмо с.д. 15451 от 17.10.2016г. от юрисконсулт Лора Гоцева 
     
Писмо ДОИ 16000087ВН_001ВН от 24.06.2016г. 
      
Молба с.д. 16180 от 28.10.2016г. относно глоби на кмета и юрисконсулт Лора Гоцева 
      Съдебно решение № 2483 от 08.12.2016г. по адм. дело № 2168 от 2016г. на АдСВ 

93. Тема 6 - 2016г.: Крайбрежна зона и „Калобалнеолечебница“ - кръгово движение
Заявление вх.№ ДОИ 16000091ВН от 14.06.2016г. до кмета на община Варна относно новопостроеното кръгово движение в Морската градина на асфалтовата площадка до Калните бани
     
Молба вх.№ ДОИ 16000091ВН_005ВН от 29.06.2016г. с искане на основ. чл.34 ал.1 от АПК за преглед на преписката 
     
Жалба вх.№ ДОИ 16000091ВН_006ВН от 28.07.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението от 14.06.2016г. със специалната забележка, че ако информацията ни бъде предоставена, жалбата може да бъде оттеглена
      Адм. дело 2214/2016г., АдСВ, XII с-в - Даниела Дим. Недева, образ. 04.08.2016г., с.з. 19.10.2016г. - 13:30ч., решено, в сила 

      Представени:

          Писмо рег.№ ДОИ 16000091ВН_007ВН от 02.08.2016г. с опис на представените по делото документи
         
Писмо рег.№ ДОИ 16000091ВН_001ВН от 15.06.2016г. от секретаря Нора Момчева
         
Писмо рег.№ ДОИ 16000091ВН_002ВН от 17.06.2016г. от арх. Пламен Друмев, дир-р дирекция „АГУП“ 
         
Писмо рег.№ ДОИ 16000091ВН_003ВН от 20.06.2016г. от Петя Енева, дир-р дирекция „ОСИСД“
         
Писмо рег.№ ДОИ 16000091ВН_004ВН от 22.06.2016г. от инж. Петър Гърбузов, дир-р дирекция „ИФБ“
          Извадка за идентификатор № 10135.1509.12
          Пълномощно на юрк. Мариела Вълнаева
      Протокол от с.з. на 19.10.2016г. по адм. дело № 2214/2016г.
     
Съдебно решение № 2303 от 16.11.2016г. по адм. дело № 2214/2016г. 
         
Решение изх.№ ДОИ 16000091ВН_011ВН от 04.01.2017 г. за предоставяне на пълен достъп
         
Писмена справка изх.№ ДОИ 16000091ВН_012ВН от 04.01.2017 г.
         
Молба вх.№ ДОИ 16000091ВН_013ВН от 09.01.2017 г.

94.  Тема 7 - 2016г.: Централна пешеходна зона - „Гезмето“
Заявление вх.№ ДОИ 16000092ВН от 15.06.2016г. до кмета на община Варна относно определянето на статута на централната пешеходна зона – „Ларгото“, „Гезмето“ или „Голямото гезме“ и „Малкото гезме“  
     
Писмо изх.№ ДОИ 16000092ВН_006ВН от 29.06.2016г., с което заявлението е препратено на кмета на район „Одесос“ Георги Недев, тъй като голямата общинска администрация на кмета Иван Портних не разполагала с исканата информация по т.1, но имала данни за нейното местонахождение... Въпросът имало ли е през последните 10 години оплаквания поради ограничения автомобилен достъп в пешеходната зона, не е коментиран.    
     
Молба вх.№ ДОИ 16000092ВН_009ВН от 30.06.2016г. с искане на основ. чл.34 ал.1 от АПК за преглед на преписката и на основание чл.28 ал.3 от АПК за информация за сроковете, приложими в производството по чл.34 ал.1 от АПК  
     
Писмо изх.№ ДОИ 16000092ВН_006ВН_002ОД от 08.07.2016г., с което  кметът на район „Одесос“ Георги Недев ни уведомява, че и в техния архив нямало информация защо гезмето е гезме, тоест защо намиращата се в район „Одесос“ централна пешеходна зона на Варна е зона без автомобили, предназначена за пешеходци и велосипедисти, и че нямали информация за нейното местонахождение.
     
Жалба вх.№ ДОИ 16000092ВН_010ВН от 29.07.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по т.2 от заявлението от 15.06.2016г. със специалната забележка, че ако информацията ни бъде предоставена, жалбата може да бъде оттеглена
      Адм. дело 2213/2016г., АдСВ, XXIX с-в - Кремена Данаилова, образ. на 04.08
.2016г., с.з. на 08.11.2016г., на 06.12.2016г., решено, в сила 
     
Протокол от с.з. на 08.11.2016г.
      Уточняваща молба от 15.11.2016г. от СОПА
      Уточняваща молба с.д. 17473 от 21.11.2016г. от кмета

              
Извлечение от деловодната система на Община Варна за преписка ДОИ16000092ВН 
               Писмо вх.№ ДОИ16000092ВН_011ВН от 29.07.2016г.  
     
Протокол от с.з. на 06.12.2016г.
     
Съдебно решение № 2534 от 13.12.2016г.  
      Уведомително писмо  изх.№ ДОИ 16000092ВН_018ВН от 19.01.2017г. по повод съдебното решение
      
Заявление вх.№ ДОИ 16000092ВН_019ВН от 06.02.2017г. до кмета на община Варна, ВТОРО след заявлението от 15.06.2016г., относно определянето на статута на централната пешеходна зона – „Ларгото“, „Гезмето“ или „Голямото гезме“ и „Малкото гезме“ 

95. Тема 6 - 2016г.: Крайбрежна зона и „Калобалнеолечебница“ - статут „пешеходна зона“ 
Заявление вх.№ ДОИ 16000093ВН от 16.06.2016г. до кмета на община Варна относно статута „пешеходна зона“ за крайбрежната алея „Капитан Георги Георгиев“ 
      Молба вх.№ ДОИ 16000093ВН_008ВН от 01.07.2016г. с искане на основ. чл.34 ал.1 от АПК за преглед на преписката и на основание чл.28 ал.3 от АПК за информация за сроковете, приложими в производството по чл.34 ал.1 от АПК  
      Жалба вх.№ ДОИ 16000093ВН_009ВН от 29.07.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението от 16.06.2016г. със специалната забележка, че ако информацията ни бъде предоставена, жалбата може да бъде оттеглена 
      Адм. дело 2215/2016г., АдСВ, IV с-в - Евгения Баева, образ. на 04.08.2016г., с.з. 07.10.2016г. - 09:30ч., решено, с касационна жалба от кмета
     Придружително писмо изх.№ ДОИ 16000093ВН_010ВН от 02.08.2016г. с опис на преписката   
     Молба с.д. 12750 от 19.08.2016г. за изискване на четливи и със същия цвят копия от документите   
     Протокол от с.з. на 07.10.2016г. (поправен) 
     Съдебно решение № 2002 от 18.10.2016г.  
     Молба с.д. 16259 от 31.10.2016г. от СОПА относно допълване на решението по искането за тълкуване приложимостта на чл.34 ал.1 от АПК в процедура по разглеждане на заявление по ЗДОИ и ОСОБЕНО ИСКАНЕ  
     Разпореждане № 17141 от 01.11.2016г. за връщане на молбата с аргумент, че едномесечният срок бил едноседмичен
     Частна жалба вх.№ 16706 от 08.11.2016г. от СОПА срещу разпореждането от 01.11.2016г. за връщане на молбата  
     Касационна жалба вх.№ 16760 /22.11.2016г. от кмета  
     Становище с.д. 6353 от 02.04.2018 от кмета по молбата за допълване 
     Протокол от с.з. на 20.04.2018г.   
     Съдебно решение № 900 от 30.04.2018г.  
          Адм. дело 14274/2016г. на ВАС, Пето отделение, образ. на 21.12.2016г., с.з. 12.03.2018г. - 09:00ч., 13.05.2019г. - 09:00ч.  
          Молба-защита от 11.03.2018г. за с.з. на 12.03.2018г.
          Протокол от с.з. на 12.03.2018г. - въз основа на ч.ж., ВАС спира производството и връща делото на АС Варна за произнасяне по искането в молба вх. № 16259/31.10.2016 г. за тълкуване приложимостта на чл.34 ал.1 от АПК в процедура за разглеждане на заявление за ДОИ, както и за анализиране на относимата практика в АС Варна и при необходимите предпоставки за това, за даване мнение за приемане на тълкувателно решение по чл.124 от ЗСВ; да организира взаимодействие на съда с кмета на общината, с оглед осигуряване на правилното прилагане на чл.34 ал.1 от АПК в интерес на гражданите и юридическите лица.
     Молба с.д. 9029 от 16.05.2018г. от СОПА относно възобновяване на производството  

96. Тема 6 - 2016г.: Крайбрежна зона и „Калобалнеолечебница“ - вид собственост и статут  
Заявление вх.№ ДОИ 16000094ВН от 17.06.2016г. до кмета на община Варна относно собствеността и статута на терените, сградите и съоръженията на плажа и върху крайбрежната алея 
      Молба вх.№ ДОИ 16000094ВН_005ВН от 01.07.2016г. с искане на основ. чл.34 ал.1 от АПК за преглед на преписката и на основание чл.28 ал.3 от АПК за информация за сроковете, приложими в производството по чл.34 ал.1 от АПК 
      Жалба вх.№ ДОИ 16000094ВН_006ВН от 29.07.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението от 17.06.2016г. със специалната забележка, че ако информацията ни бъде предоставена, жалбата може да бъде оттеглена 
      Адм. дело 2212/2016г., АдСВ, XIX с-в - Марияна Бахчеван, отведена, заменена от V с-в - Димитър Михов, образ. на 04.08.2016г., с.з. 04.10.2016г. - 10:00ч., решено, в сила  
      Придружително писмо изх.№ ДОИ 16000094ВН_007ВН от 02.08.2016г. с опис на преписката 
            Писмо ДОИ16000094ВН_001ВН от 17.06.2016г. от секретаря Нора Момчева
            Писмо ДОИ16000094ВН_002ВН от 21.06.2016г. от инж. Петър Гърбузов, дир-р дирекция „ИФБ“
            Писмо ДОИ16000094ВН_003ВН от 22.06.2016г. от Петя Енева, дир-р дирекция „ОСИСД“

            Договор № 182 от 26.04.2012г. за предоставяне на Историческото ядро на МГ за управление от Община Варна
            Писмо ДОИ16000094ВН_004ВН от 30.06.2016г. от арх. Пламен Друмев, дир-р дирекция „АГУП“ 
            Писмо № РД12-0400/6/06.01.2012г. от Министерство на културата
            Заповед № РД9Р-0025/28.12.2011г. на министъра на културата 
            Предложение по чл.69 ал.1 от ЗКН - неразделна част от заповед № РД9Р-0025/28.12.2011г.
            Предложение №2 - част 1 към заповед № РД9Р-0025/28.12.2011г.
            Предложение №2 - част 2 към заповед № РД9Р-0025/28.12.2011г.
            Предложение №3 към заповед № РД9Р-0025/28.12.2011г.
            Извадка
            Молба ДОИ16000094ВН_005ВН от 01.07.2016г.
            Пълномощно на Мариела Вълнаева, юрисконсулт при Община Варна
      Разпореждане с указания
      Уточняваща молба с.д. 12624 от 16.08.2016г. относно изпълнение на разпореждане и искане на отвод 
            Определение № 2238 от 01.09.2016г., с което съдия Марияна Бахчеван се отвежда
      Молба с.д. 12656 от 17.08.2016г. относно изискване на четливо копие от документите в преписката  
      Протокол от с.з. на 04.10.2016г. - делото е обявено за решаване
      Съдебно решение № 2096 от 27.10.2016г. 
      Молба с.д. 16260 от 31.10.2016г. относно допълване на решението по искането за тълкуване приложимостта на чл.34 ал.1 от АПК в процедура по разглеждане на заявление по ЗДОИ и ОСОБЕНО ИСКАНЕ 
      Допълнително съдебно решение № 2316 от 17.11.2016г. 
      Решение изх.№ ДОИ16000094ВН_010ВН от 28.12.2016г. за предоставяне на пълен достъп 
      Молба вх.№ ДОИ 16000094ВН_011ВН от 04.01.2017г. относно допълване, поправяне и/или тълкуване на решението от 28.12.2016г. за предоставяне на достъп и незабавното му изпращане по електр. поща, заедно с копие от информацията
          Изпратени на 09.01.2017г. сканирани документи.
      Жалба вх.№ ДОИ 16000094ВН_012ВН от 30.01.2017г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по молба вх.№ ДОИ 16000094ВН_011ВН от 04.01.2017г.  
      Адм. дело 295/2017г., АдСВ, XXVIII с-в - Даниела Станева   
            Протокол от с.з. на 15.03.2017г.
            Съдебно решение № 535 от 28.03.2017г.
            Касационна жалба вх.док.№ от 18.04.2017г. (вх.№ 8686 от 05.06.2017г. на ВАС)
            Уточняваща молба от 18.07.2017г.
      Адм. дело 8346/2017г., ВАС, Пето отделение, обр. 21.07.2017г., наср. 23.01.2019г. от 09:00ч.  
            Молба - защита от 21.01.2019г. със становище за с.з. на 23.01.2019г. от 09:00 часа 
            Протокол от с.з. на 23.01.2019г.
            Съдебно решение

     
97.
Тема 5 - 2016г.: Административно обслужване и ЗДОИ в Община Варна  
Заявление вх.№ ДОИ 16000099ВН от 30.06.2016г. до кмета на община Варна относно функциите на служителката Камелия Николаева Василева, свързани със ЗДОИ 
      Решение изх.№ ДОИ 16000099ВН_003ВН от 14.07.2016г. за предоставяне на достъп до исканата информация 
      Длъжностна характеристика на Камелия Василева от 25.04.2012г.  за длъжност Главен инспектор „Контрол и санкции“ (предоставената информация) 
      Искане вх.№ ДОИ 16000099ВН_004ВН от 28.07.2016г. на основание чл.22 от ЗДОИ относно допълване на предоставената информация

98. Тема 8 - 2016г.: Стопанство „Евксиноград“ - жалба до Адм. съд - Варна, подписана от премиера Б. Борисов 
Заявление вх.№ ДОИ 16000100ВН от 01.07.2016г. до кмета на община Варна относно Заповед № Г-480/20.12.2007г. на главния архитект Иван Трендафилов, обжалвана от премиера Бойко Борисов. Със заповедта е одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ (урегулиран поземлен имот) за озеленяване и улична регулация в гр. Варна, м. „Старите лозя“, стопанство „Евксиноград“. Със жалбата премиерът иска отмяната или прогласяването ѝ за нищожна на основание липсата на уведомяване по надлежния ред както за процедурата по издаването ѝ, така и за издаването на самата заповед. По постъпилата в Адм. съд - Варна на 10.05.2016г. жалба на премиера Бойко Борисов е образувано адм. дело №1309/2016г. с докладчик Ралица Андонова - XXVI с-в, с.з. на 04.10.2016г. от 11:00ч.  
      Писмо изх.№ ДОИ 160000100ВН_004ВН от 13.07.2016г., с което заявлението е препратено на кмета на район „Приморски“ Петя Проданова, тъй като голямата общинска администрация на кмета Иван Портних не разполагала с информация за заповед на главния архитект, но имала данни за нейното местонахождение... 
      Решение ДОИ16000100ВН_004ВН_002ПР от 26.07.2016г. 
      Заповед Г-480 от 20.12.2007г. на главния архитект Иван Трендафилов, с която е одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ за озеленяване и улична регулация в гр. Варна, м. „Старите лозя“, стопанство „Евксиноград“. [3,64 MB]

99. Тема 4 - 2016г.: Разходи за юридически услуги и съдебни разноски в Община Варна 
Заявление вх.№ ДОИ 16000101ВН от 04.07.2016г. до кмета на община Варна относно бюджетните разходи за съдебни спорове между кмета и общинския съвет за изборните периоди 2007 – 2011г. и 2011 – 2015г. 
      Жалба вх.№ ДОИ 16000101ВН_004ВН от 18.08.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението от 04.07.2016г. 
      Адм. дело 2411/2016г., АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, образ. на 25.08.2016г., с.з. на 16.11.2016г., наср. 15.03.2017г. 14:30ч.
      Протокол от с.з. на 16.11.2016г.
      Определение № 2905 от 18.11.2016г.
      Определение № 3053 от 06.12.2016г.
      Молба с.д. 18740 от 12.12.2016г. за издаване на съдебно удостоверение
      Съдебно удостоверение изх.№ 5295 от 14.12.2016г. на АдСВ
      Молба вх.№ 34817 от 16.12.2016г. до ВОС с приложено съд. удостоверение от АдСВ
      Съдебно удостоверение - УАС на СОПА, изх.№ 11875 от 23.12.2016г., изд. по фирм. дело 252/2007г. на ВОС
      Молба вх.№ 189 от 04.01.2017г. на ВОС с относно допълване на съд. удостоверение изх.№ 11875 от 23.12.2016г.

100. Тема 7 - 2016г.: Централна пешеходна зона - „Гезмето“ 
Заявление вх.№ ДОИ 16000108ВН от 13.07.2016г. до председателя на Общински съвет - Варна относно определянето на статута на централната пешеходна зона на Варна 
      Решение ДОИ16000108ВН_001ВН от 27.07.2016г.

101. Тема 7 - 2016г.: Централна пешеходна зона - „Гезмето“
Заявление вх.№ ДУ-16-9907-4 от 13.07.2016г. до областния управител на Варна относно определянето на статута на централната пешеходна зона на Варна  
      Писмо изх.№ ДУ-16-9907-4(2) от 18.07.2016г., с което заявлението е препратено на Община Варна, където е регистрирано с вх.№ ДОИ16000112ВН от 20.07.2016г. и на ОД на МВР Варна, където е регистрирано с вх.№ 365000-27697 от 20.07.2016г. (решение от 27.07.2016г. и справка от 01.08.2016г. от ОДМВР Варна)
      Писмо изх.№ ДОИ16000112ВН_001ВН от 21.07.2016г., с което препратеното на Община Варна заявление, е препратено в частта по т.2 на Общински съвет - Варна.  
      Решение изх.№ ДОИ16000112ВН_002ВН от 04.08.2016г., с което препратеното от Община Варна на ОС Варна заявление, е оставено от председателя на ОС Варна Тодор Балабанов без разглеждане „поради факта, че няма приети от ОС Варна решения, касаещи т.1 и т.2 от заявлението“. 
      Искане вх.№ ДОИ16000112ВН_003ВН от 22.08.2016г. до председателя на ОС Варна за тълкуване на решението на основание чл.62 ал.3 от АПК  
      Писмо изх.№ ДОИ16000112ВН_004ВН от 30.08.2016г., с което председателят на ОС Варна Тодор Балабанов тълкува решението си.

102. Тема 7 - 2016г.: Централна пешеходна зона - „Гезмето“ 
Заявление вх.№ 365004-21 от 13.07.2016г. до директора на ОД на МВР - Варна относно статута и основанието за пътната сигнализация на централната пешеходна зона на Варна 
      Решение изх.№ 365004-23 от 27.07.2016г. за предоставяне на достъп до исканата информация по втората част на т.2 и т.3 от заявлението, а в останалата част - т.1 и първата част на т.2 го препраща на кмета на Община Варна.
      Справка изх.№ 365000-28954 от 01.08.2016г. с част от информацията по заявлението от 13.07.2016г.

103. Тема 6 - 2016г.: Крайбрежна зона и „Калобалнеолечебница“ - МС, МК, МЗ, МОСВ, МРРБ, областен управител, кмет
Заявление вх.№ 03.07-67 от 19.07.2016г. до Министерски съвет относно статута, собствеността и съдбата на сградите на „Морските бани“ и „Калните бани“ на варненския плаж  (във връзка с акт № 40 от 18.03.1997г. за ИДС) 
      Писмо изх.№ 03.07-67 от 02.08.2016г., с което Министерският съвет препраща заявлението на Министерството на здравеопазването (вх.№ 93-00-69 от 03.08.2016г.) и Министерството на културата (вх.№ 03-00-226 от 03.08.2016г.). 
      Искане вх.№ 03.07-67 от 08.08.2016г. на основание чл.22 от ЗДОИ относно поправяне на информацията в писмото на МС от 02.08.2016г.  в частта по точки 2 и 3 от заявлението от 19.07.2016г.
          Решение изх.№ 03.07-67 от 24.08.2016г. на Министерски съвет по т.2 от заявлението с приложение
          Решение № 254 от 29.03.2012г. на МС за безвъзмездно предоставяне на МГ за управление от Община Варна 
      Решение изх.№ 03-00-226 от 18.08.2016г. на Министерство на културата с приложено към него придружително писмо, препращащо заявлението в частта по т.1 на Община Варна, където е регистрирано с вх.№ ДОИ16000139ВН от 22.08.2016г.
               Писмо изх.№ ДОИ16000139ВН_004ВН от 07.09.2016г., с което Община Варна препраща заявлението в частта по т.1 на областния управител и отново на Министъра на здравеопазването   
          Искане вх.№ 03-00-226 от 07.09.2016г. до Министерство на културата на основание чл.22 от ЗДОИ относно поправяне /допълване на предоставената информация по точка 1 от заявлението и обръщане внимание на главния секретар и директора на дирекция „Управление на собствеността“, че предоставянето на неверни данни е основание за сезиране на органа на досъдебното производство.
      Решение изх.№ 93-00-69 от 31.08.2016г. на Министерство на здравеопазването, според което „Специализирана болница по рехабилитация“ АД, ЕИК 103552026 е търговско дружество, в което държавата след приватизационна продажба притежава 30 на сто от капитала, поради което не е от компетентността на Министерство на здравеопазването да предостави заявената информация. 
          (Документи от преписките по други заявления за ДОИ и други източници: 
          (Решение № РД-02-14-626 от 15.08.2016г. на МРРБ по заявление за ДОИ от СНЦ „ОГС“ - Варна.
          Нотариален акт от 05.09.2002г., № 126, том II, вх.рег.№ 3108, дело № 215 от 2002г. за собственост на недвижим имот „Калобалнеолечебница“. Собственик „Специализирана болница за рехабилитация“ АД, ЕИК 103552026
          АЧДС № 2658 от 16.09.1999г. - сграда „Калобалнеолечебница“ - Морска градина.
          АЧДС № 7953 от 19.09.2011г. - земя ПИ с идентификатор 10135.1509.7, 868 кв.м., дан. оценка 77165 лв.
          Съобщение от МОСВ за заявено използване на вода от сондаж Р-1х „Аквариума“ за хигиенни цели след калолечение от „Лазурен бряг - 91“ ЕООД)   

104. Тема 1 - 2016г.: ГД „ГРАО“, референдум за Морската градина, опит с други референдуми 
Заявление вх.№ 94-00-48 от 21.07.2016г. до МРРБ, ГД „ГРАО“ – гр. София относно броя на гражданите с избирателни права, които са имали право да гласуват на местни избори в Община Варна през 2013г. 
      Решение № РД-02-14-597 от 29.07.2016г. за предоставяне на достъп и предоставена информация
      Придружително писмо изх.№ 94-00-48 от 29.07.2016г. 
      Искане вх.№ 94-00-48/2/ от 01.08.2016г. на основание чл.22 от ЗДОИ относно допълване на предоставената информация по точка 2. от заявлението
      Решение № РД-02-14-627 от 15.08.2016г. по искането за допълване на предоставената информация
      Искане второ вх.№ 94-00-48 от 24.08.2016г. на основание чл.22 от ЗДОИ относно допълване на предоставената информация по точка 2. от заявлението
      Решение № РД-02-14-627 от 30.08.2016г. по второто искане за допълване и придружително писмо изх.№ 94-00-48 от 30.08.2016г.

105. Тема 6 - 2016г.: Крайбрежна зона и „Калобалнеолечебница“ - оценка на ПИ 10135.536.249 в м.„Салтанат“, укривана от прокуратурата
Заявление вх.№ ДУ-16-9907-5 от 27.07.2016г. до областния управител на Варна относно оценката на имот АЧДС № 5247/2004г., Приморски парк, м.„Салтанат“, 4269 m2, оценен на 1025000 € и използвана за база при оценките на терените за проекта „Алея първа“   Приложения: 1. Съобщение. 2. Изпълнителен лист
      Решение изх.№ ДУ-16-7710-19 от 08.08.2016г. за предоставяне на достъп до АЧДС № 5247/2004г. 
      АЧДС № 5247/2004г., съставен на 20.08.2004г., вписан на 16.09.2004г. 

106. Тема 1 - 2016г.: ГД „ГРАО“, референдум за Морската градина, опит с други референдуми 
Заявление вх.№ ЗДОИ-16-25 от 08.08.2016г. до председателя на НС Цецка Цачева относно писмото, с което членовете на инициативния комитет за национален референдум с председател Веселин Марешки са уведомени, че трябва да коригират нередностите във внесената от тях подписка на 03.02.2016г. и кампанията по събиране на подписи е продължена до 30 април 2016г., както и относно цялата кореспонденция по преписката на ИК с НС. 
      Писмо ЗДОИ-16-25 от 19.08.2016г., с което главният секретар на НС Иван Славчов ни уведомява, че информацията е общодостъпна на адрес http://parliament.bg/referendum 
      Искане вх.№ ЗДОИ-16-25 от 23.08.2016г. на основание чл.22 от ЗДОИ относно поправяне /допълване на информацията в писмо изх.№ ЗДОИ-16-25 от 19.08.2016г.
      Писмо ЗДОИ-16-25 от 26.08.2016г., с което госпожа Надя Бонева ни уведомява, че търсеното писмо до ИК, заедно с други документи, се намира на адрес http://parliament.bg/referendum/pub/Protokol19.pdf 

107. Тема 9 - 2016г.: Държавен фонд „Земеделие“
Заявление вх.№ 06-2-001-6300/28 от 11.08.2016г. до изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ относно реализиране на проект за изграждане на къща за гости по мярка „312“.  
      Решение изх.№ 03-РД/2468 от 22.08.2016г. за отказ за предоставяне на исканата информация  
      Жалба от 07.09.2016г. до АдСВ срещу решението от 22.08.2016г. за отказ за предоставяне на информацията 
      Адм. дело 2644/2016г., АдСВ, XXXII с-в - Гергана Стоянова, образ. на хх.10.2016г.,  с.з. на 23.11.2016г., 08.02.2016г., решено, с кас. жалба, наср.
      Протокол от с.з. на 23.11.2016г. 
      Протокол от с.з. на 08.02.2017г. 
      Съдебно решение № 395 от 08.03.2017г.
      Касационна жалба от 24.03.2017г. от ДФЗ
      Отговор от 13.04.2017г. от СОПА срещу касационната жалба
      Адм. дело 4812/2017 на ВАС, Пето отделение, образ. на 26.04.2017г. с.з. 24.10.2018г. от 09:00ч.
      Протокол от с.з. на 24.10.2018г. от 09:00ч.
      Съдебно решение № 14327 от 21.11.2018г. - оставя в сила съдебното решение на първоинстанционния съд
      Решение № 03-РД/295 от 17.01.2019г. на изпълн. директор на ДФЗ за предоставяне на пълен достъп до исканата информация 
                    Договор от 21.06.2012г. между ДФЗ, ЕИК 121100421 и „ЕЛОДИ ХОЛИДЕЙС“ ЕООД, ЕИК 201482683 и анекси към него 
                    Междинно плащане 16.02.2015г., Приложение 4, Версия 03 
                    Доплащане таблици 16.02.2015г. 
                    Окончателно плащане 21.07.2015г., Приложение 4, Версия 03
                    Приложение 4, Версия 05   
                    Приложение 5, Версия 04
                    Приложение 16, Версия 03    
                    Приложение 16, Версия 07
                    Приложение 25, Версия 01 
                    Приложение 25, Версия 02  
                    Таблица разходи
                    Уведомително писмо от 22.07.2016г.
                    Правилник на ДФЗ, утвърден на 15.12.2015г.

108. Тема 6 - 2016г.: Крайбрежна зона и „Калобалнеолечебница“ - собственост по плажната ивица и върху крайбрежната алея
Заявление вх.№ ДУ-16-9400-59 от 19.08.2016г. до областния управител на Варна относно собствеността и статута на терените, сградите и съоръженията на плажната ивица на град Варна и върху крайбрежната алея
      Решение изх.№ ДУ-16-7710-23 от 30.08.2016г. за предоставяне на достъп
      Предоставена информация:
          Договор № 182 от 26.04.2012г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти ИДС 
          АЧДС № 7353/2009г., съставен на 19.03.2009г., вписан на 23.03.2009г.
          АЧДС № 7352/2009г., съставен на 19.03.2009г., вписан на 23.03.2009г.
          АЧДС № 7351/2009г., съставен на 19.03.2009г., вписан на 23.03.2009г.
          АЧДС № 7350/2009г., съставен на 19.03.2009г., вписан на 23.03.2009г.
          АЧДС № 7349/2009г., съставен на 19.03.2009г., вписан на 23.03.2009г.
          АПДС № 8891/2015г., съставен на 30.06.2015г., вписан на 15.07.2015г.
          АПДС № 8907/2015г., съставен на 03.09.2015г., вписан на 14.09.2015г.
          АПДС № 8600/2014г., съставен на 26.02.2014г., вписан на 21.03.2014г.
          АПДС № 7389/2009г., съставен на 03.06.2009г., вписан на 19.06.2009г.
          АЧДС № 2861/2000г., съставен на 19.01.2000г.
          АЧДС № 8275/2012г., съставен на 15.06.2012г., вписан на 29.06.2012г.
          АПДС № 4052/2002г., съставен на 09.12.2002г., вписан на 11.03.2003г.
          АЧДС № 8260/2012г., съставен на 21.05.2012г., вписан на 05.06.2012г.
          АЧДС № 7953/2011г., съставен на 19.09.2011г., вписан на 30.09.2011г.

109. Тема 4 - 2016г.: Разходи за юридически услуги и съдебни разноски в общинската администрация
Заявление вх.№ ДОИ 16000137ВН от 19.08.2016г. до кмета на община Варна относно сключените от него договори с адвокат-довереници за правно обслужване на Общински съвет - Варна след 01.01.2007г. 
      Жалба вх.№ ДОИ 16000137ВН_003ВН от 27.09.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението от 19.08.2016г. 
      Адм. дело 2736/2016г., АдСВ, XXVIII с-в - Даниела Станева, образ. на хх.10.2016г.,  с.з. на 16.11.2016г. от 10:30ч.; 14.12.2016г. от 11:00ч.; 01.02.2017г. от 11:00ч.; 01.03.2017г. от 11:00ч.
      Протокол от с.з. на 16.11.2016г. 
      Протокол от с.з. на 14.12.2016г. - обявено за решаване
      Молба с.д. 19156 от 20.12.2016г. за отмяна на определението от с.з. за даване на ход по същество 
            Приложение: Копие от писмо ДОИ 16000137ВН_001ВН_001ВН от 02.09.2016г.  
      Определение № ... отменящо хода по същество и наср. в о.с.з. на 01.02.2017г.  
      Уточняваща молба с.д. 1732 от 02.02.2017г. от СОПА
      Определение № 700 от 21.03.2017г.
      Молба с.д. 4629 от 27.03.2017г. от кмета с искане за разноски
      Молба с.д.4767 от 28.03.2017г. и мотиви с.д. 4810 от 29.03.2017г. за допълване на определение № 700 от 21.03.2017г. в частта за разноските
     

110. Тема 1 - 2016г.: ГД „ГРАО“, референдум за Морската градина, опит с други референдуми 
Заявление вх.№ ДОИ 16000138ВН от 22.08.2016г. до кмета на община Варна относно местонахождението на подписката за иницииране на местен Референдум за Морската градина и крайбрежната зона на Варна 
      Жалба вх.№ ДОИ 16000138ВН_003ВН от 28.09.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението от 22.08.2016г. 
      Адм. дело 2737/2016г., АдСВ, XVI с-в - Красимир Кипров, образ. на хх.10.2016г., с.з. на 15.11.2016г. от 09:30ч.,  17.01.2017г. от 11:00ч., решено  
      Протокол от с.з. на 15.11.2016г. 
 
     Молба с.д. 19180 от 20.12.2016г.
      Разпореждане № 20231 от 22.12.2016г.: Да се докладва в о.с.з. на 17.01.2017г.
      Уточняваща молба с.д. 19470 от 28.12.2016г. -уточнения по жалбата и доказателствените искания в тази връзка 
          Приложение: Незаверено копие от писмо ДОИ 16000138ВН_001ВН_001ВН от 07.09.2016г.  
      Разпореждане № 20526 от 29.12.2016г. от заместв. съдия Марияна Бахчеван: Да се докладва в о.с.з. на 17.01.2017г.  
      Молба с.д. 19584 /30.12.2016г. относно отмяна на разпореждане № 20526 /29.12.2016г. и отвод на заместващ съдия Марияна Бахчеван, с оглед да не се предопределя ново отлагане на делото 
      Протокол от с.з. на 17.01.2017г.
      Съдебно решение № 55 от 20.01.2017г. по адм. дело № 2737 от 2016г. на АдСВ

111. Тема 10 - 2016г.: Правила за публикуване на съдебните актове на интернет страниците на съдилищата  
Заявление вх.№ 13821 oт 16.09.2016г. до председателя на ВАС относно правилата за публикуване на съдебните актове на интернет страницата на ВАС
     
Решение изх.№ 658 от 30.09.2016 г. за предоставяне на исканата информация  
     
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за заличаване на личните данни в публикуваните съдебни актове в интернет страницата на ВАС, утвърдени със заповед № 1369 от 07.09.2016г. на Председателя на ВАС   

112. Тема 10 - 2016г.: 
Правила за публикуване на съдебните актове на интернет страниците на съдилищата  
Заявление от 30.09.2016г., вх.№ 14609 oт 04.10.2016г. до председателя на ВАС относно Заповед № 1369 от 07.09.2016г., с която са утвърдени Вътрешни правила за заличаване на личните данни в публикуваните съдебни актове в интернет страницата на ВАС (връзка с Решение 25.4. по протокол № 42 от 29.10.2009г. на ВСС - Пълен и Кратък)
     
Решение изх.№ 688 /17.10.2016 г. за предоставяне на исканата заповед [линк към всички Вътрешни правила на ВАС] 
      ЖАЛБА от 26.10.2016г. от СОПА, рег. във ВАС с
вх.№ 15756 от 31.10.2016г., чрез председателя на ВАС до АССГ, срещу Заповед № 1369 от 07.09.2016г. в частта, с която председателят на ВАС е утвърдил т.2 и 3 от Вътрешни правила за заличаване на личните данни в публикуваните съдебни актове в интернет страницата на ВАС  
     
Молба от 02.11.2016г. до АССГ, вх.№ 28373/07.11.2016г. на АССГ, за служебно изискване на жалбата с преписката
      Разпореждане от 08.11.2016г. с указания за окомплектоване на преписката,
вх.№ 16248 от 10.11.2016г. на ВАС 
     
Адм. дело № 12254/2016г., ВАС, Трето отделение, образ. на 01.11.2016г., докладчик Любомир Гайдов  
      Определение № 12117 от 10.11.2016г. по адм. дело 12254 /2016г. на ВАС
      Адм. дело № 11173/2016г. на АССГ, 50 състав, образ. на 11.11.2016г. по вх.№ 28970 от 11.11.2016г.  
      Жалба от 23.10.2016г. от 16 журналисти, чрез адв. Александър Кашъмов 
      Жалба от 26.10.2016г. от СОПА, чрез Юлиян Чолаков
      Определение № 989 от 14.02.2017г. - АССГ оставя без разглеждане жалбите с аргумент липса на правен интерес 
      Частна жалба от 24.02.2017г. от адвокат Кашъмов срещу определението от 14.02.2017г. 
      Частна жалба от 06.03.2017г. от СОПА срещу определението от 14.02.2017г. 
      Разпореждане от 10.03.2017г. за 10 лв държ. такса за частната жалба, каквато не се дължи.
      Уточняваща молба и Сигнал до КПЕ от 06.04.2017г. относно разпореждането от 10.03.2017г.
      Адм. дело № 4422/2017г. на ВАС, 5 отд., образ. на 18.04.2017г., докладчик Илияна Дойчева - определено 
     
113. Тема 4 - 2016г.: Разходи за юридически услуги и съдебни разноски в общинската администрация
Заявление вх.№ ДОИ16000159ВН от 05.10.2016г. до председателя на ОбС относно това с бюджетни или лични средства и по банков път или в брой е заплатено адвокатското възнаграждение по делото за референдума и договаряни ли са резултативни адвокатски хонорари за периода от началото на мандат 2011-2015г. досега. 
     
Решение изх.№ ДОИ16000159ВН_001ВН от 20.10.2016г. за предоставяне на частичен достъп 
     
Искане вх.№ ДОИ16000159ВН_002ВН от 28.10.2016г. на осн.чл.22 от ЗДОИ за допълв./попр. на информацията
      Писмо изх.№ ДОИ16000159ВН_003ВН от 11.11.2016г. - искане за уточнение 
      Молба вх.№ ДОИ16000159ВН_004ВН от 15.11.2016г. - по чл.34 ал.1 и чл.28 ал.3 от АПК 
      Уточнение вх.№ ДОИ16000159ВН_005ВН от 18.11.2016г.  
      Решение изх.№ ДОИ16000159ВН_006ВН от 29.11.2016г.  
      Решение изх.№ ДОИ16000159ВН_007ВН от 02.12.2016г.        
      
114. Тема 4 - 2016г.: Разходи за юридически услуги и съдебни разноски в общинската администрация
Заявление вх.№ ДОИ 16000160ВН от 05.10.2016г. до кмета на община Варна относно съгласувани с кмета разходи на председателя на ОС за адвокатското възнаграждение по делото за референдума и възможности за договаряне на резултативни адвокатски хонорари. 
     
Жалба вх.№ ДОИ 16000160ВН_010ВН от 18.11.2016г. до АдСВ срещу мълчалив отказ по заявлението 
      Адм. дело 3129/2016г., АдСВ, XXIX с-в - Кремена Данаилова, образ. на 29.11.2016г., 
с.з. на 24.1.2017г. - 9:45ч., 21.3.2017г. - 9:15ч., решено 
      Писмо изх.№ ДОИ 16000160ВН_011ВН от 24.11.2016г., вх.№ 17843 от 28.11.2016г. с опис на преписката
         
ДОИ 16000160ВН_001ВН от 06.10.2016г. 
          ДОИ 16000160ВН_003ВН от 13.10.2016г. 
         
ДОИ 16000160ВН_004ВН от 13.10.2016г. 
         
ДОИ 16000160ВН_008ВН от 18.10.2016г. 
         
ДОИ 16000160ВН_009ВН от 28.10.2016г. - молба до кмета за преглед на преписката
      М
олба с.д. 18098 от 30.11.2016г. за изискване на преписката в цялост  
     
Разпореждане № 19075 от 02.12.2016г. 
     
Определение № 3105 от 13.12.2016г.
     
Решение ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН от 19.10.2016г. за предоставяне на частичен достъп, от което е видно, че в Община Варна няма заведен такъв разход (изпратено по пощата на 14.12.2016г., получено на 15.12.2016г.; същото писмо с подписите на съгласувалите го длъжностни лица)  
     
Уточняваща молба с.д. 19006 от 16.12.2016г.
     
Молба с.д. 19174 от 20.12.2016г. - оспорване истинността и доказателствената стойност на датата на документ ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН от 19.10.2016г. 
     
Разпореждане № 20049 от 19.12.2016г. и разпореждане № 20132 от 20.12.2016г.
     
Молба с.д. 19356 от 23.12.2016г. относно изпълнение на указанията и искания по доказателствата, с оглед доказване неистинността на ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН от 19.10.2016г.
     
Протокол от с.з. на 24.01.2017г.
            Представени доказателства:
            
Правилник за документооборота (Вътрешни правила за организацията на деловодната дейност в Община Варна
           
Техническо задание от 2010г. за компютърната деловодна система в Община Варна 
            Наръчник на потребителя на Автоматизирана деловодна система(Модул деловодство)
     
Протокол от с.з. на 21.03.2017г.
     
Определение № 775 от 29.03.2017г. за прекратяване на делото


115. Тема 1 - 2016г.: ГД „ГРАО“, референдум за Морската градина, опит с други референдуми 
Заявление вх.№ ДОИ 16000180ВН от 10.11.2016г. до председателя на ОбС Варна относно информираността на общинските съветници за актуалността на казуса с предложението от 2013г. за Местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна и относимите действия на председателя на ОбС 
      
Решение изх.№ ДОИ16000180ВН_001ВН от 24.11.2016г. за оставяне на заявлението без разглеждане  
     
Жалба вх.№ ДОИ16000180ВН_002ВН от 01.12.2016г. (вх.№18729 от 12.12.2016г. на АдСВ) на основание чл.40 от ЗДОИ във връзка с чл.197 и чл.56 ал.4 от АПК 
      Адм. дело 3266/2016г., АдСВ, X с-в - Марияна Ширванян, образ. на 1х.12.2016г.,  с.з. на 08.02.2017г.,  решено
 
      Молба с.д. 19010 от 16.12.2016г. с искане по доказателствата и за произнасяне в закрито заседание
      Разпореждане № 20011 от 19.12.2016г.: „На доклад в о.с.з.“
     
Молба с.д. 19474 от 28.12.2016г. относно отмяна на разпореждането от 19.12.2016г. и произнасяне в з.с.з. по молбата от 16.12.2016г., както и по самата жалба  
      Молба с.д. 1136 от 24.01.2017г. относно ускорената процедура по чл.197 от АПК
      Протокол от с.з. на 08.02.2017г.
      Защита с.д. 2322 от 13.02.2017г. от адв. И. Иванов
      Съдебно решение № 403 от 08.03.2017г. 
      Молба с.д. 4768 от 28.03.2017г. за допълване на решение № 403 от 08.03.2017г. в частта за разноските 
      Касационна жалба от 30.03.2017г. от Председателя на ОС Варна
      Молба от 12.04.2017г.
      Определение № 1228 от 11.05.2017г. 
      Молба с.д 8371 от 23.05.2017г.
      Определение № 1682 от 20.06.2017г.
      Частна жалба от 30.06.2017г. 
        Адм. дело 10263 / 2017г., ВАС, Пето отделение, образ. на 15.09.2017г., 
с.з. на 28.01.2019г.,  решено 
        Протокол от с.з. на 28.01.2019г.  
        Съдебно решение № 5091 от 05.04.2019г. - потвърждава, осъжда Община Варна да заплати 150 лева разноски
      Молба от ... за издаване на изпълнителен лист
      Изпълнителен лист изх.№ 284 от 15.04.2019г.
      Молба от ... за вписване в изпълнителния лист на представителя на СОПА
      Определение № ... от ... 2019г. - отхвърля молбата
      Молба вх.№ 11859 от 29.07.2019г. (13:00ч.) относно вписване на имената на съдията-докладчик в изпълнителен лист изх.№ 284 от 15.04.2019г. или разглеждане на въпроса на общо събрание на съдиите
   

116. Тема 4 - 2016г.: Разходи за юридически услуги и съдебни разноски в общинската администрация
Заявление вх.№ ДОИ 16000183ВН от 18.11.2016г. до председателя на ОС Варна относно разходи за предоставянето на ДОИ над минимално необходимите и издаването на оправдателни документи за адвокат-доверениците на ОС.
     
Решение изх.№ ДОИ16000183ВН_001ВН от 02.12.2016г. за предоставяне на частичен достъп 
     
Жалба вх.№ ДОИ 16000183ВН_002ВН от 19.12.2016г. до АдСВ срещу решението по заявлението 
      Адм. дело 3351/2016г., АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, образ. на 23.12.2016г.,  с.з. на 29.03.2017г. - обявено за решаване
      Протокол от с.з. на 29.03.2017г.
      Съдебно решение № от 20.04.2017г.


117. Тема 1 - 2016г.: ГД „ГРАО“, референдум за Морската градина, опит с други референдуми
Заявление вх.№ ДОИ 16000195ВН от 07.12.2016г. до председателя на ОС Варна относно #КОЙ пречи на референдума за Морската градина 
      Решение изх.№ ДОИ16000195ВН_001ВН от 22.12.2016г. - оставя без разглеждане  
      Жалба вх.№ ДОИ 16000195ВН_002ВН от 17.01.2017г. до АдСВ срещу решението по заявлението - на основание чл.40 от ЗДОИ във връзка с чл.197 и чл.56 ал.4 от АПК
      Адм. дело 205/2017г., АдСВ, XXX с-в - Росица Цветкова, с.з. на 08.02.2017г. - определено
      Молба с.д. 1197 от 24.01.2017г. съдът да посочи причината за нарушението на чл.197 от АПК, изискващ жалбата да се разгледа в закрито заседание в едномесечен срок от постъпването ѝ.
      Протокол от с.з. на 08.02.2017г.
      Писмена защита с.д. 2325 от 13.02.2017г.  
      Решение № 313 от 24.02.2017г.
      Касационна жалба вх.№ 3833 от 2017г. 
      Адм. дело 4692/2017г., ВАС, Пето отделение , с.з. на 23.01.2019г., 10:30ч., зала 3 
      Протокол от с.з. на 06.06.2018г., 10:30ч. 
      Молба - защита от 22.01.2019г. със становище за с.з. на 23.01.2019г. от 10:30 часа
      Протокол от с.з. на 23.01.2019г., 10:30ч.
      Съдебно решение № xxxx от xx.0x.2019г. по адм. дело № 4692/2017г. на ВАС

118. Тема 5 - 2016г.: Административно обслужване и ЗДОИ в Община Варна  
Заявление вх.№ ДОИ 16000198ВН от 15.12.2016г. до кмета на община Варна относно регистрирането на документи с двойно разширение на сигнатурата като начин за подвеждане на страните и съда  
      Решение изх.№ ДОИ16000198ВН_005ВН от 18.01.2017г. - отказва  
      Жалба вх.№ ДОИ 16000198ВН_006ВН от 26.01.2017г. до АдСВ срещу решението за отказ  
      Адм. дело 320/2017г., АдСВ, VIII с-в - Искрена Димитровас.з. на 13.03.2017г. - решено
      Протокол от с.з. на 14.03.2017г. съдът да посочи причината за нарушението на чл.197 от АПК 
      Съдебно решение № 505 от 22.03.2017г. по адм. дело № 320/2017г. на АдСВ 
      Касационна жалба от 30.03.2017г.  
      Адм. дело 5018/2017г., ВАС, Пето отделение 
      Протокол от с.з. на 07.11.2018г.
      Съдебно решение № 14260 от 21.11.2018г. по адм. дело № 5018/2017г. на ВАС 

119. Тема 5 - 2016г.: Административно обслужване и ЗДОИ  в Община Варна  
Заявление вх.№ УЧРАУ 16000701ВН_001ВН от 30.12.2016г. до кмета на община Варна за съдбата на сигнал УЧРАУ 16000701ВН от 27.06.2016г. относно данни за некоректно обслужване и/или злоупотреба по служба от служители в деловодството на информационния център на Община Варна   

120. Тема 4 - 2016г.: Разходи за юридически услуги и съдебни разноски в общинската администрация
Заявление вх.№ ОС 16000838ВН_003ВН от 30.12.2016г. до председателя на ОС Варна относно съдбата на сигнал ОС16000838ВН от 06.10.2016г. до ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ към ОС Варна с председател: Калин Светославов Калевски относно действията на председателя на ОС Варна, свързани с упълномощаването на адвокат-довереници и с четиригодишната подписка за Местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна (Приложение: Копие от пълномощно от 03.10.2016г.)

121. Тема 4 - 2016г.: Разходи за юридически услуги и съдебни разноски в общинската администрация
Заявление вх.№ ОС 16000838ВН_002ВН от 30.12.2016г. до председателя на ОС Варна относно Относно съдбата на сигнал ОС16000838ВН_001ВН от 06.10.2016г. до ВрК „Борба с корупцията и корупционните практики“ към ОС Варна с председател: Григор Асенов Григоров (с основен ангажимент към избирателите - почтеността) относно действията на председателя на ОС Варна, свързани с упълномощаването на адвокат-довереници и с четиригодишната подписка за Местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна (Приложение: Копие от пълномощно от 03.10.2016г.)

122. Тема 5 - 2016г.: Административно обслужване и ЗДОИ  в Община Варна  
Заявление вх.№ ДОИ 16000203ВН от 30.12.2016г. до кмета на община Варна относно съдбата на сигнал от 26.09.2016г., рег.вх.№ РД 16020931ВН от 28.09.2016г. срещу секретаря на Община Варна, за многократни непроизнасяния в срок по заявления за достъп до информация в качеството на лице по чл.28 от ЗДОИ

***  
     Заявления до други общини - 2016г.
123. Заявление вх.№ 94-ЗДОИ-13 от 15.06.2016 г. до кмета на община Кърджали относно интернет - достъпа до информация в Община Кърджали 
      Решение №2 от 27.06.2016г., с което е предоставена част от поисканата информация 
      Заповед № 1337 от 30.12.2010г. от кмета на община Кърджали   

124. Заявление 04.07.2016 г. до председателя на ОС Кърждали относно адвокат-доверениците, техните договорни отношения и размера на разходите за юридически услуги на ОС Кърджали  
      Писмо изх.№ 232 от 07.07.2016г. с предоставената информация. 

125. Заявление вх.№ СОА16-ЕВ01-104/ 03.07.2016г. до кмета на Столична община относно определянето на статута на централната пешеходна зона по бул. „Витоша“ (контактен център - писмо, жалба №3138/ 03.07.2016 19:04:26; справка на http://call.sofia.bg/ или директно на http://call.sofia.bg/bg/Petition/Details/3138  
      Жалба от 17.08.2016г. до АССГ срещу мълчалив отказ по заявление вх.№ СОА16-ЕВ01-104/ 03.07.2016г.  
      Решение изх.№ СОА16-РИ09-131 от 17.08.2016г. за предоставяне на информацията 
           Решение № 709 от 28.09.2006г. на СОС, с което се организира движението в пешеходната зона по бул. „Витоша“
      Адм. дело № 8768 /2016г., АССГ, II отд., 29 с-в, с.з. на 26.10.2016г. от 11:00ч., решено 
      Уточняваща молба от 03.10.2016г.
      Становище от 19.10.2016г. за с.з. на 26.10.2016г.
      Протокол от с.з. на 26.10.2016г. 
      Съдебно решение № 7776 от 07.12.2016г.
      Молба от 03.01.2017г. за изменение на решението в частта за разноските
      Касационна жалба от 03.01.2017г. срещу част от съдебното решение  
          Адм. дело № 3775 /2017г. на ВАС, V отд. - образув. на 31.03.2017г., наср. за 19.09.2018г., 09:00, зала 3 

 

126. Заявление вх.№ СОА16-ЕВ01-105 от 03.07.2016 г. до председателя на Столичен общински съвет (СОС) относно адвокат-доверениците, техните договорни отношения и размера на разходите за юридически услуги в СОС (Писмо, жалба №3139/ 03.07.2016 19:55:43, справка на адрес http://call.sofia.bg/ или директно на http://call.sofia.bg/bg/Petition/Details/3139 
           Писмо изх.№ СОА16-ЕВ01-105(1) от 11.07.2016 г., с което председателят на СОС препраща заявлението на господин Дончо Барбалов, зам-кмет на СО по направление „Финанси и стопанска дейност“ за отговор на поставените въпроси от неговата компетентност
           Писмо изх.№ СОА16-ЕВ01-105(2) от 11.07.2016 г., с което председателят на СОС препраща заявлението на госпожа Юлия Ненкова, зам-кмет на СО за отговор на поставените въпроси от нейната компетентност  
      Жалба от 17.08.2016г. до АССГ срещу мълчалив отказ по заявление вх.№ СОА16-ЕВ01-104/ 03.07.2016г.   
      Адм. дело № 8596 /2016г., АССГ, II отд., 23 с-в - Антоанета Аргирова, с.з. на 05.12.2016г. от 09:00ч., решено 
      Уточняваща молба от 03.10.2016г. 
      Определение № 5488 от 07.10.2016г., с което съдът задължава всеки от двамата заместник-кметове в 3-дневен срок да приложи доказателства за ресорната си компетентност и за компетентността си да разглежда заявления по ЗДОИ със задължен субект кмет на Столична община, както и акта, с който се е произнесъл по заявлението за ДОИ, като при неизпълнение в срок, на неизпълнилия определението заместник-кмет на Столична община ще бъде наложена глоба. 
      Становище за с.з. на 05.12.2016г. от СОПА
      Протокол от с.з. на 05.12.2016г.
      Съдебно решение № 265 от 13.01.2017г. по адм. дело № 8596 от 2016г. на АССГ - отменя мълчаливия отказ
      Касационна жалба вх.№ 2750 от 31.01.2017г. от двамата зам. кметове на СО
      Адм. дело № 4689 /2017г. на ВАС, V отд. - образув. на 24.04.2017г., наср. за 03.10.2018г., 09:00, зала 3 
      Протокол от заседание на 03.10.2018
      Съдебно решение №14306 от 21.11.2018г. - оставя в сила решението на АССГ 
      Решение № СОА19-РИ09-3 от 10.01.2019г. - зам. кмет Ралица Стоянова отказва поисканата информация

127. 
Заявление
 вх.№ 193 от 04.07.2016 г. до председателя на ОС Априлци, област Ловеч, относно адвокат-доверениците, техните договорни отношения и размера на разходите за юридически услуги на ОС Априлци  
      Решение изх.№ 220 от 17.08.2016г. за предоставяне на информацията 
            Решение № 374 от Протокол № 44/12.04.2014г. на ОС Априлци


128. 
Заявление
 вх.№ 08-00-5009 от 04.07.2016г. до председателя на ОС Бургас относно адвокат-доверениците, техните договорни отношения и размера на разходите за юридически услуги на ОС Бургас 
       Решение изх.№ 08-00-1323 от 07.07.2016г. с предоставената информация. Допълнително е уточнено, че по спечелените от ОС Бургас през 2015г. 10 броя и през 2016г. 2 броя съдебни дела, няма присъдени разноски  

  
129. Заявление вх.№ 16X254 от 04.07.2016г. до председателя на ОС Пловдив относно адвокат-доверениците, техните договорни отношения и размера на разходите за юридически услуги на ОС Пловдив, препратено в частта по т.1 на кмета на Община Пловдив - заявление 16ОБС206 от 19.07.2016г. 
      Решение № 05 от 18.07.2016г. за предоставяне на информацията, доставено с пощенска пратка на 08.08.2016г. За част от информацията по т.1 заявлението е препратено на кмета на Община Пловдив. По т.4 се иска СОПА да конкретизира исканата информация на основание чл.29 от ЗДОИ. 
           Уточнение вх.№ 16Х254-2 от 16.08.2016г. от СОПА
           Решение № 16ОБС206 от 02.08.2016г. на секретаря на Община Пловдив за предоставяне на информацията в препратената част по т.1 и придружително писмо 
           Предоставена информация по т.1 - договори за правно обслужване на Община Пловдив и Общински съвет - Пловдив: 
                Договор № 12ДГ48  от 18.01.2012г. - с адвокат Евелина Божикова 
                Договор № 12ДГ49  от 18.01.2012г. - с адвокат Димитър Русев  
                Договор № 13ДГ189 от 22.02.2013г. - с адвокат Евелина Божикова 
                Договор № 13ДГ192 от 22.02.2013г. - с адвокат Димитър Русев 
                Договор № 14ДГ141 от 24.02.2014г. - с адвокат Димитър Русев  
                Договор № 14ДГ142 от 24.02.2014г. - с адвокат Евелина Божикова 
                Договор № 15ДГ130 от 24.02.2015г. - с адвокат Евелина Божикова 
                Договор № 15ДГ131 от 24.02.2015г. - с адвокат Димитър Русев 
                Договор № 16ДГ155 от 29.02.2016г. - с адвокат Евелина Божикова 
                Договор № 16ДГ263 от 25.03.2016г. - с адвокат Йордан Дамбулев  
     Някои оферти за участие в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по правно обслужване на Община Пловдив и Общински съвет - гр. Пловдив“: 
                Оферта от 10.01.2013г. от адвокат Димитър Русев   
                Оферта от 15.01.2013г. от адвокат Евелина Божикова 
                Оферта от 21.12.2013г. от адвокат Димитър Русев   
                Оферта от 27.12.2013г. от адвокат Евелина Божикова 
                Оферта от 03.02.2016г. от адвокат Евелина Божикова    
                Оферта от 08.02.2016г. от адвокат Йордан Дамбулев   

130. Заявление вх.№ 16ДОИ47 от 05.07.2016 г. до кмета на община Пловдив относно определянето на статута на централната пешеходна зона или „Главната“ 
         Решение № 16ДОИ47/1//19.07.2016 г. за предоставяне на информацията и предоставената информация

* * * 

Забележка: По някои от заявленията има необжалвани в съда мълчаливи или изрични откази и уведомителни писма, по други преписки решенията с откази или предоставена информация може все още да не са качени на сайта.

     Заявления 2017 - 2018 г. 


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА 



Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 7279

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 15.09.2013 - 20:59:19