4800 лева глоби за искане на отвод и сигнал срещу магистрати


Търсенето на информация по ЗДОИ може да Ви излезе солено, ако засегнете авторитета и репутацията на съдебната власт. Как се „опраскват” граждани и НПО в полза на задкулисието и ТИМ.
4200 лв глоби за обида на съда и ответника-прокурор и 600 лв за бавене на делото е наложила съдия Марияна Бахчеван от Административен съд Варна по адм. дело № 1602 /2012г. Глобите са наложени след искане на отвод и сигнал до ВСС за укриване от магистрати в полза на ТИМ на документ, поискан по реда ЗДОИ. 2100 лв са глобите на СОПА, 2100 лв на председателя на СОПА и 600 лв на адвоката. 600 лв са глобите за твърдяно от съда забавяне на хода на делото чрез подадената молба за определяне на срок при бавност, каквато се подава при бавене на делото от самия съд. 4200 лв са за обида на съда и на ответника-прокурор, поради изразеното съмнение за престъпни взаимоотношения между тях като представители на съдебната власт, чиято репутация и без този случай не е кристално чиста, а по-скоро е като цирей, който трябва спешно да се лекува.

Предмет на адм. дело № 1602 /2012г. е отказът на ответника-прокурор Станислав Андонов от Окръжна прокуратура – Варна да предостави по реда на ЗДОИ копие от публичен документ, който на 19.03.2009г. е бил иззет при претърсване в Областна администрация – Варна като доказателство по досъдебно производство. Тогава е иззета експертната оценка на имот, използвана за сравнение при оценяването на 122 дка терени за проекта Алея първа, преди те да бъдат продадени по 95 лв/кв.м., т.е. на цена поне 10 пъти по-ниска от действителната, което е достатъчно за развалянето на сделката.

Поводът за налагането на глобите са обидните според съда искания за отвод поради наличните данни за евентуално корупционно взаимодействие между прокурора и съдията във връзка с изхода на делото, както и за координирано подпомагане на Областна администрация - Варна за укриването на въпросната публична експертна оценка, която може да се окаже решаваща за скандалния казус „Алея първа”, казус с многомилионен финансов интерес.

Както се вижда по-долу, делото е сложно ...

Обжалванията пред ВАС на съдебните актове по същество и наложените глоби не са особено резултатни. Търсената обществена информация остава укрита, наложените глоби на председателя на СОПА в размер на 2100 лв остават в сила, както и част от глобите на СОПА за обида на съда, макар да са редуцирани от 2100 лв на 1200 лв и въпреки, че в Определение № 13455 от 16.10.2013г. по адм.д. 12637/2013г. на ВАС е прието очевидното, че юридическо лице „не може да има нито намерение, нито умисъл за непристойно процесуално поведение”. Административно дело № 1602 /2012г. на Адм. съд Варна, XIX състав
Как се унищожават звукозаписи и как се преследват и опраскват граждани и НПО, търсещи укривани от прокуратурата документи, докато изтичат давностните срокове  

Заявление до областния управител от 20.12.2011 г., препратено по компетентност на ВОП в частта по т.4. 
Решение за отказ № ЗДОИ-6 /28.03.2012 г. по описа на ВОП
Жалба от 17.04.2012 г. срещу решение за отказ № ЗДОИ-6 /28.03.2012 г.
Разпореждане 2033 от 27.04.2012г.
Уточняваща молба 9929 от 16.05.2013 г. с разписка за платена д. такса
Уточняваща молба 10256 от 21.05.2013 г. с пощенска разписка 
Протокол от с.з. на 20.06.2012 г. по адм. дело № 1602 /2012 г.
Уточняваща молба вх.№ 13328 от 04.07.2012г. относно изпълнение на определение, искане за доказателство и за глоба.
Разпореждане 11939 от 09.07.2012г. по адм. дело 1602 /2012г. на АдСВ - предупреждава!
Протокол от с.з. на 05.09.2012 г. по адм. дело № 1602 /2012 г.
Писмена защита от 19.09.2012г. от адв. Марин Маринов
Протокол от с.з. на 21.09.2012 г. по адм. дело № 1602 /2012 г.
Определение 4212 от 21.09.2012 г. по адм. дело № 1602 /2012 г.относно поправки в протокол от с.з. 
Решение от 08.10.2012 г. по адм. дело № 1602 /2012 г. 
Частна жалба от 10.10.2012г. срещу Решението от 08.10.2012 г. в частта, с
която жалбата е оставена без разглеждане като просрочена
Молба от 10.10.2012г. за изготвяне на копие от звукозаписите на съд. заседания с оглед с оглед значението на поведението на прокурор Станислав Андонов от ВОП
Определение № 4579 от 11.10.2012 г., с което е отхвърлена молбата за изготвяне на копие от звукозаписите  
Молба от 24.10.2012г. с искане за отмяна на определение № 4579 от 11.10.2012г.
Молба от 20.11.2012г. за определяне на срок при бавност, тоест срок, в който АдСВ да изпълни задължителното указание на ВАС във връзка със звукозаписите на съдебните заседания    
      Определение № 33 от 08.01.2013г., с което Боян Магдалинчев, заместник-председател на ВАС и председател на II колегия, отхвърля молбата за определяне на срок при бавност във връзка със звукозаписите   

Сигнал до ВСС от 24.10.2012г., отговор от 03.12.2012г., уточнения по сигнала до ВСС от 19.12.2012г., писма от 24.04.2013г. от ВСС до ВАС и АдСВ, писмо от ВСС до ВОП и ВАП   

Определение 13993 от 07.11.2012 г. по адм.д. 13349 /2012 на ВАС - връща делото за продължаване на процес. действия   

Разпореждане 21084 от 07.12.2012 г. по адм.д. 1602/2012, с което АдСВ отлага насроченото за 12.12.2012г. с.з.  
Молба-защита за с.з. на 12.12.2012г. от 13,30 ч. - заседанието е отложено 
Протокол от с.з. на 30.01.2013г. - искане за отвод
Искане за отвод от 06.02.2013 г. от СОПА и за запазване на звукозаписите от с.з.  
Определение № 1477 от 26.02.2013г., с което се отхвърля искането за отвод на съдията  
Определение № 1478 от 26.02.2013г. - налага 3 х 300 лв глоби на Юлиян Чолаков и 3 х 300 лв глоби на СОПА
Протокол от с.з. на 27.02.2013г.
Искане за отвод вх.№ с.д. 4775 от 01.03.2013г. от адв. Марин Маринов 
Искане за отвод с.д. 5658 от 12.03.2013г. от СОПА
Разпореждане № 5466 от 12.03.2013г. по адм. д. 1602/2012г.
Разпореждане № 5468 от 12.03.2013г. по адм. д. 1602/2012г.
Определение № 1811 от 13.03.2013г. - налага 2 х 600 лв глоби на Юлиян Чолаков и 2 х 600 лв глоби на СОПА   
Определение № 1812 от 13.03.2013г. - налага 2 х 300 лв глоби на адвокат Марин Маринов  
Решение № 639 от 13.03.2013г. по адм. дело № 1602 /2012г. 
 
Сигнал от 14.03.2013г. от СОПА  до Комисията по етика при Административен съд Варна  
       Отговор от 20.03.2014г. от Комисията по етика при ВСС и Становище от 17.02.2014г. на Комисията по етика при ВАС   
     
Разпореждане № 5681 от 14.03.2013г.
Писмо изх.№ 1780 от 14.03.2013г. на АдСВ до председателя на Висшия адвокатски съвет 
Писмо изх.№ 1781 от 14.03.2013г. на АдСВ до председателя на Дисциплинарния съд към Варненска адвокатска колегия
Писмо изх.№ 1782 от 14.03.2013г. на АдСВ до председателя на Адвокатския съвет при Варненска адвокатска колегия
Молба № с.д.6207 от 19.03.2013г. за отмяна на глобите, наложени с определение № 1478/26.02.2013г.  
      Определение № 2202 от 22.03.2013г. по молба вх.№ 6207 /19.03.2013г., с което съдът отхвърля искането на Юлиян Чолаков и СОПА за отмяна на определение № 1478 /26.02.2013г. с наложените 1800 лв глоби
Молба вх.№ 7154 от 01.04.2013г. за отмяна на глобите, наложени с oпределение № 1811 от 13.03.2013г. 
      Определение № 2164 от 02.04.2013г. по молба вх.№ 7154 от 01.04.2013г. - отхвърля искането за отмяна на глобите, наложени с опр. 1811/13.03.2013г. 
Молба вх.№ 7320 от 03.04.2013г. за отмяна на глобите, наложени с определение № 1812 от 13.03.2013г. -
      Определение № 2217 от 05.04.2013г. по молба вх.№ 7320 от 03.04.2013г. - отхвърля искането за отмяна на глобите, наложени с опр. 1812/13.03.2013г.
Частна жалба вх.№ 7871 от 10.04.2013г. с/у определение 2202/22.03.2013г., адм.д. 12637/2013г. на ВАС    
Частна жалба вх.№ 8305 от 16.04.2013г. от 14.04.2013г. с/у определение 2164/02.04.2013г.   
Частна жалба вх.№ 9007 от 24.04.2013г. с/у определение № 2217 от 05.04.2013г. 
Определение № 13455 от 16.10.2013г. по адм.д. 12637/2013г. на ВАС.
      С това определение ВАС отменя част от глобите на СОПА с безупречния аргумент, че едно юридическо лице „не може да има нито намерение, нито умисъл за непристойно процесуално поведение - да каже или извърши нещо, засягащо публично правораздавателен орган или негов представител в рамките на съдебния процес. Това прави негов представител - физическото лице”. Друга част от глобите, обаче са оставени в сила - уж частната жалба била подадена извън предвидения 7-дневен срок, но в действителност съдът е съобщил ненадлежно съдебния акт по електронната поща на адрес, който не се използва за получаване на съобщения по предвидения в ГПК ред. Отделен е въпросът, че дори срокът за обжалване да беше пропуснат, а той не е пропуснат, видно и от определението на ВАС, на юридическо лице не могат да се налагат глоби за обида. 

Касационна жалба (бланкетна) от срещу решение № 639 от 13.03.2013г. - вх.№ 9264 от 21.05.2013/2013г. на ВАС     
Напомнително от 12.08.2013г. по вх.№ 9264/2013г. на ВАС
Уточняваща молба от 23.08.2013 г. по касационната жалба, образувано е адм.д. 14213/2013г. на ВАС 
Протокол от с.з. на 01.04.2014г. по адм. дело 14213 /2013г. на ВАС
Решение № 5419 от 17.04.2014г. по адм. дело 14213 /2013г. на ВАС - решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

Укриваният от прокуратурата документ си остават укрит, давностните срокове си текат, а „опрасканите” граждани и НПО си остават „опраскани”.  Изпълнително дело срещу СОПА
№ 20168080400849, ЧСИ Захари Златков Димитров
 
Съобщение изх.№ 19085 от 11.07.2016г. за доброволно изпълнение по чл.221 от ДОПК
Изпълнителен лист изх.№ 2883 от 14.07.2014г. по адм. дело 1602 /2012г. на АдСВ.
Уведомление изх.№ ИП-0241 от 11.04.2016г. за доброволно изпълнение по чл.182 ал.2 от ДОПК 
Фирмено досие на СОПА от 04.07.2016г.
Възлагателно писмо изх.№ ИП-0364 от 23.06.2016г. на АдСВ от Борислав Георгиев Милачков
Съобщение изх.№ 19093 от 11.07.2016г. от ЧСИ до АдСВ
Писмо изх.№ ИП-0454 от 20.07.2016г. от Тинка Косева от АдСВ до ЧСИ 
Писмо вх.№ 13945 от 27.07.2016г. от СОПА до ЧСИСдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА

Преглеждания днес: 2

Преглеждания общо: 3918

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 23.09.2013 - 19:53:40