ОУП на Варна: Жалба-сигнал до Комисията за защита от дискриминация

Жалба-сигнал до КЗД от 10.09.2012 г. (вх.№ 30-20-369 от 24.09.2012г.)
    Отговор от КЗД от 25.10.2012 г. 
   

* * * * *
Административно дело 11118 /2012 г. на АССГ
Жалба от 05.11.2012 г. до АССГ с приложени:  
    Жалба-сигнал до КЗД от 10.09.2012 г.
    Отговор от КЗД от 25.10.2012 г.
    Протокол от 21.08.2012 г. от заседание на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на ОУП   
Уточняваща молба от 13.12.2012 г.
Уточняваща молба от 10.01.2013 г.
Определение № 1929 от 10.01.2013 г. на АССГ
Молба от 15.01.2013 г.
Определение от 15.01.2013 г. на АССГ
Определение № 1929 от 14.02.2013 г. на АССГ
Частна жалба от КЗД
Писмени бележки от КЗД
Определение № 7226 от 28.05.2013г. по адм. дело № 6574 /2013г. на ВАС 

    * * * * *

Преписка № 200 /2013 г. на КЗД, петчленен разширен състав по множествена дискриминация (образувана по силата на определение № 1929/14.02.2013г. по адм. дело № 11118/2012г. на АССГ) 
Писмо от 17.07.2013 г. с указания от КЗД
Уточняваща молба от 26.07.2013г.
Писмо изх.№ РД13016851ВН_001ВН от 26.07.2013г. със становище на кмета на община Варна Иван Портних 
Становище от 08.11.2013г. от арх. Калина Павлова
Доклад заключение от 21.12.2013 г. от Атанас Мусорлиев, докладчик по преписка 200 /2013г. на КЗД
Уведомление за призоваване за заседанието на КЗД на 22.01.2014г. от 15,00 часа  
   КАРТА от 31.10.2009г. с означени територии с необосновано проектирани или променяни зони с предположението, че предназначението на имотите е променяно срещу заплащане [JPG, 11908K]

Протокол от заседанието на 22.01.2014г. 
Протокол от заседанието на 03.04.2014г. 
      Писмо от 08.04.2014г. от КЗД с искане за уточнения

Протокол от заседанието на 18.06.2014г. 
      Писмо изх.№ 3713 от 07.07.2014г. от КЗД с указания към Община Варна
     
Писмо отговор от 18.07.2014г. от арх. В. Бузев, директор дирекция АГУП (съгласно заповед от 02.07.2014г.) 
     
Писмо от 08.08.2014г. от КЗД с указание кметът да представи ОУП, ПУП за МГ и директивните план-схеми 
      
Писмо от 28.08.2014г. от арх. Пл. Друмев, директор дирекция АГУП при Община Варна 
     
Писмо от 29.08.2014г. с молба за удължаване на срока за представяне на документацията  
Протокол от заседанието на 01.10.2014г. - отлага преписката за 27.11.2014г., четвъртък, от 15,00 часа 
Доклад вх. № 12-11-1031/25.11.2014г. от докладчика по преписката Атанас Мусорлиев, с който се иска отлагане поради заболяване на членове на състава. Документът е след резолюция на гл. секретар и председателя на КЗД
Протокол от заседанието на 11.03.2015г. - преписката е обявена за решаване в 14 дневен срок (!)
      (Съгласно чл.63 ал.3 от ЗЗДискр., решението се произнася не по-късно от 14 дни след заседанието!)
Решение № 169 от 29.05.2017г. по преписка 200 /2013г. на КЗД 
Жалба от 17.06.2017г. срещу Решение № 169 от 29.05.2017г. по преписка 200 /2013г. на КЗД 
Адм. дело 1926 /2017 г. на АдСВ, XXVI с-в Ралица Андонова, обр. 05.07.2017г., с.з. 06.03.2018г., 03.04.2018г. от 10:00ч. - отвод, VI с-в Ивета Пекова, 28.05.2018г. - 09:00ч., 20.11.2018г. - 09:00ч., XVI с-в Красимир Кипров, 29.01.2019г. - 10:00ч. >>>17.09.2019г., 12.10.2019г., 10.12.2019г., 21.01.2020г., наср. 17.03.2020г. 10:30ч., пренаср. 26.05.2020г. 10:30ч., наср. 23.06.2020г. 10:45ч., наср. 15.09.2020г. 10:00ч., наср. 13.10.2020г. 10:15ч., наср. 24.11.2020г. 10:00ч., наср. 19.01.2021г. 10:00ч. 

Разпореждане № 12706 от 19.07.2017г.
Определение № 3059 от 07.11.2017г.
Молба с.д. 17767 от 13.11.2017г. от СОПА
Молба с.д. 4473 от 06.03.2018г. от Тодор Митев
Молба с.д. 4477 от 06.03.2018г. от адв. Алексадър Кашъмов
Молба с.д. 4478 от 06.03.2018г. от СОПА с приложение
         
Постановление № 8488/2017г. от 07.12.2017г. на ВОП  
Протокол от с.з. на 06.03.2018г. 
Определение № 1081 от 27.03.2018г., с което се отхвърлят всички доказателствени искания на страните 
Молба с.д. 6367 от 02.04.2018г. за отмяна на опред. № 1081/27.03.2018г., уточнения по доказ. искания и/или искане на отвод
Молба с.д. 6371 от 02.04.2018г. от арх. Калина Митева
Молба с.д. 6374 от 02.04.2018г. от Тодор Митев - писмени бележки за с.з. на 03.04.2018г.
Протокол от с.з. на 03.04.2018г. - отвод на съдия Ралица Андонова
Молба с.д. 7158 от 16.04.2018г. от СОПА относно: 1. Уточнение на искането на СОПА до съда. 2. Искане съдът да уточни дали делото ще започне отначало. 3. Евентуална отмяна на определение № 1081 от 27.03.2018г. и ново произнасяне по всички доказателствени искания или алтернативно искане на отвод.
Молба с.д. 7534 от 20.04.2018г. за определяне на срок при бавност
Определение от 08.05.2018г. по адм.дело № 14 на ВАС, с което се отхвърля молбата за бавност от 20.04.2018г.
Молба с.д. 9294 от 21.05.2018г. за определяне на срок при бавност заради непроизнасянето на ВАС по исканията в предходната молба за бавност от 20.04.2019г. 
      
Определение № 70 от 24.09.2019г. на ВАС - отхвърля Молбата за определяне на срок при бавност от 21.05.2018г. (вх.№ 8903 от 28.05.2018г. по описа на ВАС)
Определение № 1678 от 25.05.2018г.
Молба рег.№ с.д. 9727 от 29.05.2018г. относно допълване на определението от 25.05.2018г. и уведомяване на прокурора
     
Определение № 1955 от 25.06.2018г., с което се оставя без уважение молбата от 29.05.2018г.  
     
Частна жалба от 24.07.2018г. срещу определение № 1955 от 25.06.2018г. и № 1678 от 25.05.2018г. на АдСВ 
Адм. дело 5728 /2018 г. на ВАС, пето отделение 
Определение № 6443 от 16.05.11.2018 г. на ВАС  
Адм. дело 10500 /2018 г. на ВАС, пето отделение 
Определение № 11134 от 20.09.11.2018 г. на ВАС
Адм. дело 1926 /2017 г. на АдСВ, XVI с-в, Красимир Кипров
      Молба от 19.11.2018г. от адвокат Кашъмов със становище и доказателствени искания за с.з. на 20.11.2018г.
      Протокол от с.з. на 20.11.2018г. по адм. дело 1926 /2017г.
      Съдебно удостоверение изх.№ 5146 от 23.11.2018г., представено за изпълнение с придр. писмо вх.№ 41 /29.11.2018г. 
          Писмо-отговор с.д. 21971 от 19.12.2018г. от „ТПО Варна ЦППБО“ ЕООД в изпълнение на съдебното удостоверение
      Молба с.д. 20703 от 28.11.2018г. от СОПА за допълване на протокола от с.з. на 20.11.2018г.
          Определение № 11690 от 03.12.2018г. по молба на Тодор Митев
          Определение № 11691 от 03.12.2018г. по молба с.д. 20703 от 28.11.2018г. от СОПА
      Молба с.д. 20783 от 29.11.2018г. от СОПА за определяне на срок при бавност относно непроизнасяне по доказателствени искания
          Становище от 03.12.2018г. на съдия Красимир Кипров по чл. 255 ал.2 от ГПК по молба с.д. 20783 от 29.11.2018г. на СОПА 
      Искане с.д. 21329 от 07.12.2018г. от СОПА, СНЦ „ОГС“, Тодор Митев и арх. Калина Митева относно:
                1. Запазване на звукозаписа от с.з. на 20.11.2018г. до влизането в сила на решението по делото, на осн. чл.151 ал.5 от ГПК.
                2. Отмяна на определения № 11690 и 11691 от 03.12.2018г., с които са отхвърлени исканията за поправки и допълване на протокола от с.з. на 20.11.2018г. и призоваване на страните за изслушване на звукозаписа и обясненията на секретаря.
                3. Отмяна или изменение на всички определения, с които съдия Ралица Андонова и съдия Красимир Кипров са отхвърляли доказателствени искания и ново произнасяне по отхвърлените искания, независимо от кого и кога точно са депозирани.
                4. Извинение от съдия Красимир Кипров за обидни определения към страните.
      Разпореждане № 18339 /10.12.2018г. - съдът постановява: „Звукозаписът да се запази до влизане на решението в сила. Останалите искания с изключение на това по т.4, което е лишено от нормативно основание, подлежат на разглеждане в открито съдебно заседание с участието на противните страни“.
      Молба с.д. 21746 от 14.12.2018г. от СОПА, СНЦ „ОГС“, Тодор Митев и арх. Калина Митева за определяне на срок при бавност относно непроизнасяне по искания за поправки в протокола и по доказателствата.
          Становище от 18.12.2018г. на съдия Красимир Кипров по чл. 255 ал.2 от ГПК по молба с.д. 21746 от 14.12.2018г. 
      Молба с.д. 21880 от 18.12.2018г. от вещото лице да бъде заменено с друго 
      Молба от 28.12.2018г. относно запознаване на ответника и произнасяне на съда по доказателствените ни искания преди о.с.з. на 29.01.2019г., за да не се бави производството по делото 
      Протокол от с.з. на 29.01.2019г. по адм. дело 1926 /2017г. 
      Молба с.д. 4217 от 08.03.2019г. относно задължаване на дружеството - проектант на ОУП на община Варна „ТПО Варна ЦППБО“ да представи копие от неунищожените договори за изработване ведно с изработените директивни план схеми (ДПС), а за унищожените договори – копие от съответните протоколи за унищожаване на архивни документи с изтекъл срок на съхранение 
      Молба с.д. 4218 от 08.03.2019г. за задължаване на ответника да попълни преписката, като я представи в цялост и в четлив вид
      ОТВОДИ
      1.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
      *****
      Протокол от с.з. на 17.09.2019г.
      Молба с.д. 14205 от 24.09.2019г. от Тодор Митев  
      Определение № 70 от 24.09.2019г. на ВАС - отхвърля Молбата за определяне на срок при бавност от 21.05.2018г. (вх.№ 8903 от 28.05.2018г. по описа на ВАС)
      Протокол от с.з. на 12.11.2019г.   
      Молба от 13.11.2019г. от СОПА за издаване на съдебно удостоверение
      Разпореждане № 15135 /15.11.2019г.: „Молбата е неоснователна - съдебното удостоверение се издава за събиране на доказателства и установяване на факти от съществото на делото, а не за подпомагане на страните в правната им подготовка.
      Молба от 20.11.2019г. от СОПА за отмяна на разпореждането, с което е отхвърлено искането за съдебно удостоверение  
      Разпореждане № 15481 /22.11.2019г.:  „Молбата е неоснователна - чл.37 от Наредбата няма отношение към чл.198 от ГПК.
      Молба от 29.11.2019г. от СОПА относно проверка на освободените вещи лица, налагането на глоби на отказалите да дадат заключение без уважителни причини или изключването им от съответния списък при трайна нефункционалност 
      Протокол от с.з. на 10.12.2019г. 
      Протокол от с.з. на 21.01.2020г. от 10:00 часа 
      Определение № 826 /22.04.2020г. 
      СТЕ - допълнително заключение вх.№ с.д. 4923 /18.05.2020г. с приложения
      Протокол от с.з. на 26.05.2020г. от 10:30 часа 
      Молба вх.№ с.д. 5834 /03.06.2020г. от кмета с искане за отмяна на глоба 
      Определение № 1139 /05.06.2020г. 
      Молба вх.№ с.д. 6217 /09.06.2020г. от ТПО с искане за отмяна на глоба 
      Определение № 1211 /11.06.2020г. 
     
       ***
      Молба вх.№ с.д. 6851 от 19.06.2020г. от вещото лице с искане за отлагане на съдебното заседание
      Протокол от с.з. на 23.06.2020г. от 10:45 часа 
      СТЕ - допълнително заключение вх.№ с.д. 10754/04.09.2020г. 
      Молба вх.№ с.д. 11123/14.09.2020г. от Тодор Митев с приложени Заповеди за одобрен ПУП № 321/16.07.2018г. и №104/27.03.2019г.
      Протокол от с.з. на 15.09.2020г. от 10:00 часа 
      Протокол от с.з. на 13.10.2020г. от 10:15 часа 
      Протокол от с.з. на 24.11.2020г. от 10:00 часа 
      Протокол от с.з. на 19.01.2021г. от 10:00 часа 

**********
      Заявление вх.№ ДУ-17-9907-9 от 03.07.2017 г. до Областния управител на област Варна относно участието му при изготвянето на решението по преписка № 200 от 2013г. на КЗД с предмет масова дискриминация спрямо собственици на имоти от дружеството-проектант на ОУП на община Варна 
      Решение № ДУ-17-7710-17 от 05.07.2017г. за предоставяне на исканата информация
      Искане от 05.07.2017г. от СОПА за допълване на решението на основание и по реда на чл.22 от ЗДОИ 
      Уведомително писмо от 11.07.2017г. 


**********

Свързани документи - акция 2017г. за раздвижване на преписка 200 /2013г.

СОПА „брули държавата“ заради кмета, ОУП на Варна и ТИМ
На прицел са Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и нейният шеф
   

Молба вх.№ от 20.04.2017г. до председателя на КЗД Ана Джумалиева / Страшимирова за посочване на причините да няма решение по преписка 200 /2013г. на КЗД за ОУП на община Варна, обявена за решаване на 11.03.2015г.

Заявление по ЗДОИ вх.№ 14-30-98 от 15.05.2017г. до председателя на КЗД Ана Джумалиева / Страшимирова за информация относно съдбата на преписка 200 /2013г. на КЗД

Заявление по ЗДОИ вх.№ 63-00-80 от 18.05.2017г. до президента на РБ Румен Радев за информация относно контрола върху работата на назначените от президента членове на КЗД, включително работата по преписка 200 /2013г. на КЗД за ОУП на община Варна

Заявление по ЗДОИ вх.№ ЗДОИ-17-5 от 19.05.2017г. до председателя на НС Димитър Главчев за информация относно контрола върху работата на избраните от НС членове на КЗД, включително работата по преписка 200 /2013г. на КЗД за ОУП на община Варна

Искане от 19.05.2017г. от СОПА до председателя на КЗД Ана Джумалиева / Страшимирова (по реда на чл.256 от АПК във връзка с чл.63 ал.3 и чл.64 от Закона за защита от дискриминация) за постановяване в 14-дневен срок на решение по преписка 200 /2013г. на КЗД за ОУП на община Варна, обявена за решаване на 11.03.2015г.

Жалба-сигнал от 22.05.2017г. до СГП от СОПА срещу КЗД (получена на 26.05.2017г., входирана на 31.05.2017г., образувана прокурорска преписка № 15619/2017г. по описа на СГП) за бавене на преписка 200 /2013г. на КЗД, обявена за решаване на 11.03.2015г., в полза на проектанта „ТПО Варна ЦППБО“ ООД и „групировката ТИМ“
      Постановление на СГП от 12.06.2017г., с което част от материалите са изпратени на ВОП за преценка на действията на длъжностни лица при Община Варна 
      Постановление на ВОП от 07.12.2017г.


Жалба-сигнал от 28.05.2017г. от СОПА до КЗД срещу KЗД за дискриминация от КЗД при защитата на лицата, засегнати от ОУП на община Варна и спрямо подателите на жалба-сигнал вх.№ 30-20-369 от 24.09.2012г. 


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 5508

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 22.09.2012 - 01:07:14