„Гражданинът не е задържан, но няма да си ходи, докато не дойде патрулката от Пето РПУ да го прибере“

(Абсурдните думи са изречени от голям началник на охранители в Министерски съвет)


Сигнал от СОПА до премиера Бойко Борисов
ДО министър-председателя
на Република България
Бойко Борисов


С И Г Н А Л
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА

ОТНОСНО неуредици в отдел „Приемна” на Министерския съвет при работата с физически и юридически лица и използване на охраната за репресии


Уважаеми господин Министър-председател,

С настоящия сигнал Ви информирам за съществени неуредици при работата на администрацията на Министерския съвет (МС) с физически и юридически лица, които са сезирали МС за решаването на обществени проблеми с оглед недопускане за в бъдеще на неоснователно насилие и репресии спрямо посетители, както и други действия, уронващи престижа на МС като висша държавна институция.

На 11 юни 2012 г. в МС беше депозирано писмо, с което Ви предлагаме да участвате в инициатива за намирането на обществен консенсус за допълнение на Конституцията без свикването на Велико народно събрание, което да гарантира върховенството на закона чрез въвеждането в законите на задължителна отговорност на длъжностните лица при неизпълнение на служебните им задължения.

Първата забелязана неуредица в МС е, че писмото ни беше регистрирано с дата, различна от датата на подаването му - вх.рег. № 5270/02 от 12 юни 2012 г.

Предложението е от името на представляваното от мен сдружение СОПА и от ПП „Зелените”. Наясно сме, че визираният проблем не може да бъде решен бързо, но сме убедени, че Вашето положително отношение към това прагматично предложение за подобряване работата на съдебната власт ще допринесе за повишаването на общественото доверие към Вас и към политическата сила, която ръководите и олицетворявате.

Във връзка с тази изключително важна инициатива, на 22.06.2012 г. посетих приемната на МС, за да се запозная с движението на предложението, т.е. дали то Ви е докладвано надлежно или спрямо Вас е приложен филтър.

За голямо мое учудване, вместо да ми бъде предоставен достъп до преписката по силата на чл.12 ал.1 и 2 във връзка с чл.34 ал.1 от АПК, такъв ми беше отказан с изненадващия аргумент, че „МС не работи по чл.12 и чл.34 от АПК, а само по главата за предложенията и сигналите”. Думите са на експерт Филипова, която е експерт без юридическо образование.

При искането да се срещна с експерт юрист, за да уточним правата ми и съответно задълженията на администрацията на МС, г-жа Филипова ме помоли за предоставянето на достъп до преписката да подам освен устната и писмена молба, която щяла бъде разгледана веднага. Написах молбата и зачаках.

След малко обаче присъстващият дежурен по вътрешна охрана ми заповяда да напусна помещението на приемната, въпреки че работата ми в деловодството не беше приключила и чаках да бъда обслужен съобразно молбата, която подадох по настояване на експерт Филипова.

Към този момент вече наближаваше 12,00 ч. В резултат на възражението ми, охранителят ме изведе със сила от помещението без наличието на каквото и да е правно и фактическо основание за това и без да се съобрази с издадения ми пропуск. Пристигнаха и униформени представители на външната охрана, които под предлог да се легитимирам и пред тях, те ми отнеха личната ми карта и я задържаха без съгласието ми в нарушение на чл.4 ал.4 от Закона за българските лични документи.

Около 12,30 часа личната карта ми беше върната и бях допуснат отново до деловодството, за да депозирам написаната от мен междувременно жалба до Административен съд - София град срещу отказа на деловодството да бъда обслужен. Жалбата беше регистрирана изненадващо с идентичен номер и дата като подадената половин час по-рано молба и обяснението, че броят на двете еднакви сини картончета щял да доказва, че на тази дата съм подал в МС два различни документа.

Тогава се появи някакъв началник, който беше цивилен. Той заяви, че отговарял за охраната на всички сгради на МС, след което започна да ми изисква да върна издадения ми временен пропуск, под заплахата, че не съм знаел с кого си имам работа и какво можело да ми се случи. Поисках да се легитимира, за да разбера с кого си имам работа, но той отказа. Независимо от това, аз се съгласих да върна пропуска при положение, че се състави протокол за това, за да не бъда обвинен в неправомерни действия. Това ми беше отказано. Тогава бях принуден отново да удостоверявам своята самоличност и личната ми карта отново беше отнета и задържана – този път с верния, но неотносим и в случая подвеждащ аргумент, че българските документи за самоличност не били собственост на притежателя си, а на държавата.

По този начин над мен няколко пъти беше упражнено интелектуално и емоционално издевателство, като всеки път, когато на охранителите им се налагаше да ми върнат личната карта, те ми я взимаха отново, за да установяват самоличността ми.

След това бях изведен безцеремонно извън сградата с аргумент, че работното време на отдел „Приемна” било приключило, въпреки забележката ми, че съгласно чл.10 ал.4 от Наредбата за административно обслужване, когато в края на обявеното работно време в служебните помещения има граждани, тяхното обслужване следва да продължи до приключването му или два астрономически часа след обявеното работно време.

Извън сградата отново ми беше отказано съставяне на протокол за доброволно предаване на пропуска, но не бях освободен да си ходя. Когато попитах дали съм задържан и на какво основание съм задържан, тогава бях освободен. Въпросният голям началник обяви, че задържа личната ми карта именно защото не съм искал да върна пропуска без да бъде съставян протокол за това. Аз си тръгнах, за потърся съдействие от органите на МВР за незаконното задържане на личната ми карта, но веднага бях застигнат и отново задържан, въпреки липсата на надлежна заповед и законно основание за това.

Уважаеми господин Министър-председател,
Вие сте професионалист и отлично разбирате какво означават думите „Гражданинът не е задържан, но няма да си ходи, докато не дойде патрулката от Пето РПУ да го прибере от МС”, изречени от началник на охранители в МС – престъпление по чл.142а ал.2 от НК с наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Благодаря на редовите охранители от МС и на пристигналите в последствие полицаи от Пето РПУ за това, че поне не употребиха спрямо мене и помощни средства. След дълги обяснения и размишления от страна на органите на МВР и охранителите от МС и продължителни телефонни консултации, които слава богу дадоха резултат, въпросът бе решен по законосъобразния начин, който бях предложил час и половина по-рано, а именно като беше съставен протокол за доброволно предаване на временния пропуск и ми бе върната личната карта. Разбира се, въпросът защо деловодството не ми предостави достъп до преписката и наистина ли „МС не работи по чл.12 и чл.34 от АПК, а само по главата за предложенията и сигналите” все още търси своя отговор.

Видно от писмото ни с вх.рег. № 5270/02 от 12 юни 2012 г. е пределно ясно, че на администрацията на МС съм известен отдавна като човек, който води дела с МС, които дела продължават единствено поради причината, че администрацията на МС отказва да изпълнява закона и съдебните решения. Считам, че е недопустимо един държавен орган да отказва да изпълни законни искания само за това, защото гражданинът, който представлявал Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА е спечелил няколко дела срещу МС. Административните органи са длъжни да спазват законите независимо от емоционалното си отношение към лицето, инициирало административното производство.

Считам, че гореописаните действия на служители на МС и МВР освен, че представляват посегателство върху правата ми и осъществяват белезите на съставомерно престъпление по НК, те са и действия , уронващи престижа на МС като висша държавна институция, каквито действия не бива да се допускат за в бъдеще.

Ето защо МОЛЯ да бъде потърсена дисциплинарна отговорност от виновните длъжностни лица, като бъдем уведомени за предприетите действия. С оглед недопускането тази информация да бъде филтрирана по пътя към Вас, ще публикуваме настоящия сигнал в интернет на адрес sopa.bg и евентуално на bivol.bg.

В заключение ще отбележа, че когато на 29.06.2012 г. посетих отново отдел „Приемна” на МС, непрофесионалното поведение на деловодителката и дежурния експерт Янчева станаха повод за завеждането на още едно дело срещу МС. Така ще е и за в бъдеще, докато длъжностните лица в този отдел се запознаят със законовите разпоредби, отнасящи се до обслужването на посетители и започнат да ги спазват.

Приложения:
Копие от временен пропуск за МС от 22.06.2012 г., от протокол за доброволно предаване на пропуска и от писмо до МС с искане за среща.


С уважение: Юлиян Чолаков
СОПА
Гр. Варна, 10.07.2012 г. 
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА 
 Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2786

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 10.07.2012 - 21:05:56