СОПА сезира съда за затварянето на Станчовата алея

Данчо Симеонов е упълномощил ТИМ да я затвори от името на държавата  
stanchova-alea-3_25-04-2012.jpg


В 16,30 часа в петък 27.04.2012 г. СОПА подаде до Административен съд Варна искане по бързата процедура на чл.250 и следващите от АПК да бъде извършена проверка каква е причината за пълното затваряне на Станчовата алея, след което евентуално да нареди тя да бъде отворена безусловно за пешеходци и велосипедисти, като за в бъдеще бъде затваряна само с мотивиран и публично обявяван административен акт за предварително определен срок, а не по тайното усмотрение на частна икономическа групировка с недобра репутация, упълномощена с функциите на държавата.

В 18,15 часа същия ден
съдът е постановил следното:

Задължава
Областния управител не по-късно от 02.05.2012 г. (първия работен ден след почивните дни) да представи информация дали, кой, на какво основание и с каква цел е затворил Станчовата алея в Приморски парк - Варна. 

Възлага на Директора на ОДМВР - Варна извършването на незабавна проверка дали твърденията на СОПА за затваряне на Станчовата алея в Приморски парк - Варна отговарят на действителността; от чие име и на какво основание е сторено това; поставена ли е някаква информация; в кой участък (от точка до точка) на алеята и по какъв начин физически е препятстван достъпът; съществува ли възможност за пешеходци и велосипедисти да преминават през този район през друга отсечка без значително отклонение; извършват ли се някакви дейности в затворения участък и от кого, както и да представи доклад с резултатите от проверката най-късно на 02.05.2012 г. (първия работен ден след почивните дни). 

* * * * * * *  

Частно адм. дело № 1661/2012 г. на АдСВ, ХХVI с-в - съдия Ралица Андонова 
Искане от 27.04.2012 г., подадено в 16,30 ч. и пълномощно от 01.08.2011 г.
Определение № 2027 от 27.04.2012 г., връчено в 18,15 ч.
Уточняваща молба от 02.05.2012г. с приложено удостоверение
Определение № 2050 от 02.05.2012 г. за разделяне на производството 
Становище на областния управител 
Писмо, с което областният управител представя на съда
   
Заповед № РД-09-7706-384 от 24.11.2009 г.
   
Заповед № РД-09-7706-404 от 04.12.2009 г. 
    
РС № 05/ГИ/19.01.2012 г. 
Писмо от 02.05.2012 г., с което директорът на ОДМВР Варна представя на съда 
   
Справка от 02.05.2012 г., удостоверяваща неверни обстоятелства 
   
Докладна записка от 02.05.2012 г., удостоверяваща неверни обстоятелства  
Разпореждане 7477 от 02.05.2012 г., с което се отхвърля искането
Искане от СОПА съдът да сезира прокуратурата за невярната справка от МВР
Разпореждане на съдията докладчик по искането за сезиране на прокуратурата
Разпореждане - председателката на съда сезира Районна прокуратура
Частна жалба от СОПА 
Възражение на областния управител срещу частната жалба на СОПА
Частна жалба от 07.05.2012 г. от Юлиян Чолаков
Уточняваща молба от 23.05.2012 г.
Определение от 26.06.2012 г. на ВАС - връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия 
Разпореждане от 02.07.2012 г. на АдСВ с процедурни указания
Искане от 04.07.2012 г. за отвод на съдия Ралица Андонова 
Разпореждане от 04.07.2012 г. на АдСВ пo искането за отвод  
Уточняваща молба от 16.07.2012 г.
     Приложения: Копие от сигнал  до ВРП,  писмо вх.№ 9790 /15.05.2012 г. на АдСВ и молба до ВОС.
Определение от 23.07.2012 г., с което искането се оставя без разглеждане   
Молба с приложено удостоверение от ВОС.
Частна жалба от 08.08.2012 г. срещу определението от 23.07.2012 г.
Определение от 20.09.2012 г. на ВАС - връща делото за втори път на АдСВ за продължаване на съдопроизводствените действия 
Разпореждане от 27.09.2012 г. на АдСВ - да се посочи дали продължава действието и дали се поддържа искането 
Уточняваща молба от 05.10.2012 г.  

Определение от 16.10.2012 г. на АдСВ 
Частна жалба от 22.10.2012 г. * * * * * * *  
Ч. адм. дело № 1688/2012 г. на АдСВ, VIII състав - съдия Искрена Димитрова, служебно разделено от ч.адм.д. № 1661/2012 г.
Определение 2060 /02.05.2012 г.
Писмо, с което директорът на ОДМВР Варна представя на съда 
   
Докладна записка от 03.05.2012 г., № 18634 
   
Заповед № 0815 /29.02.2012 г. от кмета на община Варна
   
Санитарна експертиза от 29.02.2012 г.
Заповед за заместване на областния управител на 03.05.2012 г.
Становище на зам. обл. упр-л от 03.05.2012 г., от което е видно, че имотите са ЧДС  
Разпореждане № 7570 от 03.05.2012 г. 
Частна жалба от 14.05.2012 г.
Определение 7738 от 31.05.2012 г. по адм.д.№ 6939 /2012 г. на ВАС, тричленен състав 
Искане за отмяна от 11.06.2012 г.  
Решение 12107 от 02.10.2012 г. по адм.д.№ 9815 /2012 г. на ВАС, петчленен състав 
Частна жалба от 22.10.2012 г. до седемчленен състав на ВАС Ч. адм. дело № 1689/2012 г. на АдСВ, ІХ състав - съдия Красимира Желева, служебно разделено от ч.адм.д. № 1668/2012 г.
Определение 2061 /02.05.2012 г.
Уточняваща молба, изпратена по пощата на 03.05.2012 г., вх.№ с.д. 8971/04.05.2012 г.
Определение 2083 /03.05.2012 г.
Становище на зам. обл. упр-л от 03.05.2012 г., от което е видно, че имотите са ЧДС  
Писмо от 04.05.2012 г., с което директорът на ОДМВР Варна представя на съда 
   
Докладна записка от 04.05.2012 г., № 18850
Разпореждане № 7652 от 04.05.2012 г.
Частна жалба от 16.05.2012 г. 
Молба от 14.06.2012 г. за опр. на срок при бавност за неизпращане на ч.ж. на ВАС
Определение 10094 от 10.07.2012 г. по адм. дело 8189 /2012 г. на ВАС 


* * * * * * *  

Според СОПА не е необходимо затварянето на Станчовата алея за неопределено време, нито безогледното изсичане на дървета в близост до ската. Снимката по-долу е направена на 25 април 2012 г. някъде по средата на затворения участък.

stanchova-alea_25-04-2012.jpg


Според проучването на СОПА варненци са единодушни по въпросите за безцеремонното
намаляване на площта на Морската градина, застрояването и джиткането на автомобили по нейните алеи. Варненци са единодушни и за необходимостта от брегоукрепване. Мненията гравитират около технологията „по-малко бетон, повече растителност”, като много от тях недоумяват каква е причината да се изсичат множеството здрави дървета в близост до ската. 

Особена логика
Резюме на коментар от Щефан Шмидт-Маркс, дипломиран географ 

Казват, че тежестта на дърветата разрушавала ската. В действителност живите дървета държат и стабилизират ската с корените си, а мъртвите корени изгниват и не вършат работа. Отпадните води от новопостроените сгради в парка увеличават допълнително срутището, но живите дървета отнемат част от почвените води и по този начин помагат за стабилизирането му. Короните на дърветата са допълнителна защита от дъждовна ерозия и премахването им не е противоерозионно укрепване. Защита на Морската градина чрез сеч на дървета и защита на ската чрез махане на част от ската с багери – това е доста особена логика.


Защита на ската чрез махане на част от ската

morska-skat_2011-2012.jpg

Съпоставката е публикувана в групата
"Варна може да защити Морската си градина"  

Ч. адм. дело № 1759/2012 г. на АдСВ, ХІХ състав - съдия Марияна Бахчеван
Искане вх.№ 9027 /07.05.2012 г., с приложено пълномощно от 01.08.2011 г.
Определение от 07.05.2012 г. с указания, съобщени по телефона
Становище на областния управител
Уточняваща молба от 08.05.2012 г., с която към искането се присъединяват ПП "Зелените" и ОЦОСУР  
Определение от 08.05.2012 г. за прекратяване на делото
Частна жалба от 28.05.2012 г. 
Определение от 28.06.2012 г. на ВАС  - връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия  
Уточняваща молба от 11.07.2012 г. от Юлиян Чолаков
Определение 3233 от 13.07.2012 г. за прекратяване на делото спрямо СОПА
Определение 3236 от 13.07.2012 г. за прекратяване на делото спрямо Юлиян Чолаков  
Частна жалба - бланкетна от 26.07.2012 г. 
Уточняваща молба от 08.10.2012 г.
Определение по адм.д. № 10062 /2012 г. на ВАС  

 
 

* * * * * * *  
Ч. адм. дело № 1865/2012 г. на АдСВ, ХХVII състав - съдия Евгения Иванова 
Искане вх.№  /11.05.2012 г.
Разпореждане от 14.05.2012 г.  
Становище от 14.05.2012 г. от съдия-докладчика  
Частна жалба от 17.05.2012 г. 
Определение № 9010 от 22.06.2012 г. по адм. дело № 7218 /2012 г. на ВАС  

* * * * * * *  

Ч. адм. дело № 1866/2012 г. на АдСВ, ІІ състав - съдия Веселина Чолакова  
Искане вх.№  /11.05.2012 г. 
Уточняваща молба 
Искане за отвод
Разпореждане от 11.05.2012 г.
Частна жалба от 14.05.2012 г.
Определение № 7354 от 23.05.2012 г. по адм.д. № 6705 /2012 г. на ВАС 

* * * * * * *  
Ч. адм. дело № 1894/2012 г. на АдСВ, ХХXIII състав - съдия Мария Ганева 
(обединено с ч. адм. дело № 1896/2012 г.) 
Искане вх.№  /14.05.2012 г. от К. Павлова
Определение с указания към К. Павлова 
    Уточняваща молба от 14.05.2012 г. от К. Павлова
Определение 2266 /14.05.2012 г. с указания към ОД на МВР - Варна
    Придр. писмо 9703 /14.05.2012 г.
    Констативен протокол от 14.05.2012 г. от ІІ РПУ - Варна
Определение 2279 /14.05.2012 г. с указания към кмета на Община Варна
    Писмо с.д. 9790 /15.05.2012 г., че РС № 05/ГИ/19.01.2012 г. не е издавано  
            РС № 416/ГИ/31.10.2011 г. - зона „А”
            РС № 417/ГИ/31.10.2011 г. - зона „С”
            РС №  05/ГИ/19.01.2012 г.  - зона „В”
Разпореждане 8451 /15.05.2012 г. - по същество
Искане 10007/17.05.2012 г. от СОПА за допълване на разпорежд. 8451 /15.05.2012 г. 
Становище от 18.05.2012 г. от К. Павлова по искането за допълване
Определение 2395 /19.05.2012 г. по искането за допълване
Частна жалба от 19.05.2012 г. (бланк.) от СОПА срещу разпор. 8451 /15.05.2012 г. 
Частна жалба от 19.05.2012 г. (бланк.) от К. Павлова с/у разп. 8451 /15.05.2012 г. 
Частна жалба от 22.05.2012 г. срещу oпределение 2395 /19.05.2012 г. 
Частна жалба от 22.05.2012 г., допълваща бланкетните жалби от 19.05.2012 г.  
Определение 10031 от 09.07.2012 г. по адм.д. 8136 /2012 г. на ВАС 

       Още по адм. дело 1894/2012 г.: 
        
Молба вх.№ 9782/14.05.2012г. за опр. срок при бавн., подадена по адм. дело 1896/12 преди присъединяването му към 1894 /2012 г., подадена 11:53ч, рег. 16:28ч след упорито настояване за това  
       Разпореждане № 8525 /15.05.2012 г. за уведомяване Ю.Чолаков за изпълн. на действията по молба вх.№ 9782/14.05.2012 г. по присъединеното адм.д. 1896 /2012 г. 
        
Заявление
от 19.05.2012 г. по чл.256 ал.2 от ГПК от 19.05.2012 г. с копие до председателя на съда относно изпращане на молбата на ВАС и сезиране на органа на досъдебното производство за проверка на действията на съдиите Йова Проданова и Мария Ганева, на областния управител Данчо Симеонов и на полицейски инспектор С. Илиев от ІІ РПУ – Варна. 
         Писмо - отговор от 22.05.2012 г. от председателя на съда Тинка Косева  
         Становище от 22.05.2012 г. на съдия М.Ганева по молбата от 14.05.2012 г., скрито от страните и нерегистрирано в деловодната система на съда  
         Разпореждане № 8901 от 22.05.2012 г., с което съдия Ганева се позовава на несъществуващ законов текст, за да не разреши на страната да се запознае с нейното становище  
         Молба от 22.05.2012 г. (17:51 ч) до председателя на съда да исигури достъп до делото ведно със скритото становище преди изпращането му на ВАС:
         "Във връзка с отказа на съдебен деловодител Венета Милева и административния секретар Валентин Нинов да ми предоставят адм.дело 1894/12 г. в неговата цялост и предоставянето му разкомплектовано, а именно без становището на съда по жалбата за бавност, както и във връзка с отсъствието на целия ръководен състав на съда след 16:40 часа,
            МОЛЯ да ми бъде осигурен достъп до делото в неговата цялост, включително до становището на съда по жалбата за бавност ПРЕДИ изпращането на делото на ВАС."

         Допълнение от 28.05.2012 г. към молбата за опр. на срок при бавност        
    * * * * * * *  
Ч. адм. дело № 1896/2012 г. на АдСВ, ХІV състав - съдия Йова Проданова 
(присъединено към ч. адм. дело № 1894/2012 г.)  
Искане вх.№ 9692 /14.05.2012 г., 16:28 часа 
Указания от 14.05.2012 г.  
Молба вх.№ 9782/14.05.2012г. (за опр. срок при бавн.) подадена 11:53ч, рег.16:28ч
Уточняваща молба вх.№ 9785 /14.05.2012 г., 13:56 ч. 
Определение № 2302 /15.05.2012 г., 17:03 ч.  
Определение № 2303 /15.05.2012 г., 17:34 ч.  
Определение № 16 /11.06.2012 г. на ВАС по молба за определяне на срок при бавност вх.№ 9782/14.05.2012г. на АдСВ


* * * * * * *   
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 4818

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 28.04.2012 - 23:10:22