Заявление и сигнал до Агенция за държавна финансова инспекция с въпроси за държавните такси


Относно държавния финансов контрол по правилното определяне, събиране и внасяне на държавните такси, дължими на органите на съдебната власт
Заявление
от 28.03.2011 г., регистрирано с вх.№ ЗИ-01-0013 /30.03.2011 г.  
Изпратено на адрес adfi@adfi.minfin.bg на 28.03.2011 (понеделник) в 14:20:58 ч.
Писмото е отворено от Деница Игова d.igova@adfi.minfin.bg на 28.03.2011 в 15:02:11 ч. и от зам. директора на АДФИ Гинка Драганинска g.draganinska@adfi.minfin.bg  на 29.03.2011 в 10:17:36 ч.
Телефони: 02 98595147 - деловодство на АДФИ
                02 98595100 - кабинет на директора на АДФИ Теменужка Петкова  
Отговор от 07.04.2011 г. от АДФИ

*  *  *  *  *  *  *   
ЗАБЕЛЕЖКА:
Заявлението е и сигнал по чл.107 и чл.119 от АПК за нарушение на чл.2 от ЗДТ, предвиждащ ДТ да се заплащат с ДТМ или в брой, както и на чл.29 ал.3 от ЗУДБ, предвиждащ касовото изпълнение на държавния бюджет да се извършва безплатно, като проверката обхване органите на съдебната и изпълнителната власт.

*  *  *  *  *  *  *   


ДО директора на
Агенция за държавна финансова инспекция 

ул. "Леге" 2, 1000 София
adfi@adfi.minfin.bg  


ЗАЯВЛЕНИЕ
за достъп до информация 

от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
представлявано от Юлиян Чолаков, тел. 0888491445, office@sopa.bg
Бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна  

ОТНОСНО
държавния финансов контрол по правилното определяне, събиране и внасяне на държавните такси, дължими на органите на съдебната власт   


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
,  

Моля
на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни бъде изготвена писмена справка по следните въпроси: 

1.
В обхвата на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ли са органите на съдебната власт? 
2.1. Извършвала ли е АДФИ ревизии по правилното определяне, събиране и внасяне на държавните такси в държавния бюджет от органите на съдебната власт с оглед правилното прилагане на чл.2 ал.1 изр.2 от Закона за държавните такси (държавните такси се заплащат с държавна таксова марка или в брой) и чл.29 ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет (касовото изпълнение на държавния бюджет се извършва безплатно).
2.2. На кои точно органи е извършвана такава проверка и какво са установили проверките? 

Информацията се иска в условията надделяващ обществен интерес по смисъла на §1 т.6 от ДР на ЗДОИ от разкриването и разгласяването й, тъй като с нея се цели разкриване на корупция и злоупотреба с власт в особено големи размери, а не само повишаване на прозрачността и отчетността на задължени по ЗДОИ субекти. 

Моля
при вземане на решение по заявлението да се вземе предвид следното:  

Поводът за подаването на заявлението е ограничението, създавано от органите на съдебната власт за гражданите и юридическите лица при заплащането на дължимите държавни такси (ДТ) с държавни таксови марки (ДТМ) и в брой на каса съгласно изричната разпоредба на чл.2 ал.1 изр.2 от Закона за държавните такси (ЗДТ) с оглед избягване на високите банкови комисиони.

От друга страна, министър Симеон Дянков няколкократно е заявявал по медиите, че плащането с ДТМ е законно, а съгласно чл.29 ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ) касовото изпълнение на държавния бюджет се извършва безплатно.

Съгласно чл.7 ал.1 от ЗДТ контролът по правилното определяне и събирането на таксите се провежда от ръководителите на съответните държавни органи и бюджетни организации и съдилищата. Финансовите органи и органите на АДФИ извършват ревизии по правилното определяне и внасяне на ДТ. На сайта на АДФИ също е посочено, че на финансова инспекция подлежат всички бюджетни организации включително и органите на съдебната власт.

Ето защо със заявлението се търси информация за извършени от АДФИ ревизии по правилното определяне, събиране и внасяне на държавните такси в държавния бюджет от органите на съдебната власт.
Съгласно чл.9 от ЗУДБ органите на съдебната власт не са държавни органи, но въпреки това съдебните такси също постъпват в държавния бюджет. Бюджетът на независимата съдебна власт е финансово автономен при управлението на паричните средства, но съгласно чл.4 от ЗУДБ той е част от държавния бюджет. Съдебните такси са средства на органите на съдебната власт и като такива се включват за организиране и обслужване в „единната сметка” по §22 ал.1 от ЗДБ за 2011 г. за събиране, съхраняване, разплащане и отчитане, в която постъпват и таксите към изпълнителната власт. Това означава, че независимо дали ДТ към съдебната и към изпълнителната власт са заплатени с ДТМ, в брой на каса или по банков път, всички приходи постъпват в „единна сметка”, където следва да се администрират по реда на ЗДБ, а не от гражданите и юридическите лица.     


ЗАБЕЛЕЖКА:
Моля мотивите и въпросите в заявлението да се разгледат отделно и като сигнал по реда на чл.107 и чл.119 от АПК за нарушение изричната разпоредба на чл.2 ал.1 изр.2 от ЗДТ, че ДТ се заплащат с ДТМ или в брой, както и на чл.29 ал.3 от ЗУДБ, предвиждащ касовото изпълнение на държавния бюджет да се извършва безплатно, като проверката обхване органите на съдебната и изпълнителната власт. 


Приложение: Решение № 1388/13.02.2007 г. по ф.д.№ 252/2007 г. на ВОС.    


Гр. Варна, 28.03.2011 г.                   С уважение: Юлиян Чолаков  
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 3391

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 31.03.2011 - 14:11:49