Заявление до МФ с въпроси за държавните такси
Заявление от 21.02.2011 г., доставено в МФ на 23.02.2011 г.  
Уведомително писмо
от 01.03.2011 г. - МФ удължава срока за отговор с 14 дни във връзка със съгласието на трето лице
Писмо от 09.03.2011 г. - СОПА обръща внимание на МФ, че при надделяващ обществен интерес, за предоставянето на информацията не се иска съгласие на трети лица 
Решение от 23.03.2011 г. по заявлението с придружително писмо.
Предоставена информация - договор за консигнация № ДОГ-82/09.05.2005 г.
Жалба от 08.04.2011 г. срещу мълчалив отказ по част от т.2 и отказ по т.3 от заявлението

*  *  *

ДО министъра на финансите

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
представлявано от Юлиян Чолаков,
бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

ОТНОСНО действията и бездействието на министъра на финансите, свързани със  задължението му по чл.2 ал.1 изр.3 от Закона за държавните такси (ЗДТ) да определи как се унищожават държавните таксови марки и в кои случаи таксите се събират в брой


Уважаеми господин Министър,

През 2007 г. Агенцията по вписванията (АВп) при Министерството на правосъдието (МП) няколкократно отказа да впише сдружението ни и да издаде ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ с аргумент, че дължимата държавна такса (ДТ) в размер на 40 лева била заплатена с държавни таксови марки (ДТМ) - 8 броя с номинал 5 лева. Съгласно договора между Министерството на финансите (МФ) и консигнатора на ДТМ “Български пощи” ЕАД, сумите от заплатените с ДТМ такси постъпвали в държавния бюджет, а било задължение на клиентите на АВп да осигурят постъпването на таксите в бюджета на АВп. Поради възникналия спор, с писмо изх.рег.№ 66-00-301 /28.06.2007 г. по описа на АВп бяхме уведомени, че въпросът за валидността на плащането с ДТМ на ДТ, събирани от АВп по Закона за регистър БУЛСТАТ е отправен до МФ за изразяване на официално становище по приложението на чл.2 от ЗДТ и, че след изразяването на становището ще бъдем уведомени за валидността на вече заплатената ДТ с ДТМ.

Поради липсата на такова уведомяване и поради вмененото ни задължение да осигурим постъпването на таксата в бюджета на АВп, следващата година с писмо от 21.03.2008 г., доставено в МФ на 24.03.2008 г., поискахме:  

    - МФ да преведе заплатената за осемте ДТМ сума 40 лв в обявената на 27.02.2008 г. транзитна сметка на АВп в ТБ „Инвестбанк”АД, клон „Бачо Киро”, BG73IORT81123100006401, обслужваща регистър БУЛСТАТ и ни предостави данни за превода, за да ги представим на АВп и бъде извършено вписването на сдружението ни;

    - на основание чл.107 ал.3 от АПК предложихме МФ да координира взаимодействието си с другите институции - МП, ВСС и т.н., за да постъпват сумите от продажбите на ДТМ по съответния бюджет - на АВп, на съдебната власт и т.н.

Досега нямаме данни за становището на МФ, поискано от АВп през 2007 г., нито отговор от МФ на нашето писмо от 2008 г.  Ето защо:

МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена информация относно:

    1. Какво е официалното становище на МФ по приложението на чл.2 от ЗДТ, изразено по повод искането на АВп, визирано в писмо изх.рег.№ 66-00-301 /28.06.2007 г. на АВп, както и по относимото задължение на министъра на финансите да издаде подзаконов нормативен акт?

Моля да ни бъде предоставено хартиено копие от изготвеното и представено на АВп становище, като се вземат предвид и разпоредбите на чл.13.ал.3 и 4 от ЗДОИ.
    2. Каква е съдбата на писмото ни от 21 март, доставено в МФ на 24 март 2008 г., а именно:

    а) изготвян ли е и изпращан ли е отговор на това писмо;
    б) извършен ли е поисканият превод на сумата 40 лв по сметката на АВп и ако не, какви са причините и нормативното основание за този отказ;
    в) какви действия са извършени и с какъв резултат по предложението ни от 2008 г. МФ да координира взаимодействието си с МП, ВСС и другите институции, за да постъпват сумите от продажбите на ДТМ по съответния бюджет - на АВп, на съдебната власт и т.н.
    3. Моля да ни бъдат предоставени копия от договорите за разпространение на ДТМ и евентуалните анекси към тях, сключени от МФ след 10.11.1990 г. до датата на решението по настоящото заявление, включително и копие от договор рег. № 286 от 22.12.2005 г. между МФ, представлявано от Пламен Орешарски и консигнатора на ДТМ ТД “Български пощи” ЕАД - София, представлявано от Енцислав Харманджиев и от анексите към него, ако има такива.


Моля информацията да ни бъде предоставена под формата на писмена справка и копия от поисканите документи на хартиен и /или технически носител - CD/DVD или USB флаш памет - според възможностите на МФ и както е по-евтино.

С исканата информация се цели разкриване на корупция и злоупотреба с власт на настоящи и бивши и длъжностни лица в държавни институции. Ето защо е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й по смисъла на §1 т.6 от ДР на ЗДОИ във връзка с чл.13 ал.4, чл.17 ал.2, чл.31 ал.5 и чл.37 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДОИ и за предоставянето й не е необходимо съгласието на трети лица.

Тя ще ни послужи да си съставим мнение за законосъобразността и мотивите за целесъобразност на действията на МФ, съгласувани с МП, АВп и др., довели до негласната забрана за заплащането на ДТ с ДТМ и в брой и задължителните банкови преводи, обвързани със стотици милиони паразитни разходи, изсмуквани ежегодно от населението в полза на банковото лоби.

Крайната цел е да се повиши прозрачността, отчетността, законността и професионализма в тези и във всички държавни институции.


Приложение: Копие от писмо изх.рег.№ 66-00-300 /28.06.2007 г. на АВп при МП и от решение № 1388/13.02.2007 г. по фирмено дело № 252 /2007 г. на ВОС.  


Гр. Варна, 21.02.2011 г.       С уважение: Юлиян Чолаков  


*  *  *  *  * 

ВИЖ ОЩЕ:

Парламентарен контрол на 15.10.2010 г.

Отговор на Цветан Цветанов - заместник министър председател и министър на вътрешните работи, на въпрос на народния представител Михаил Рашков Михайлов относно използването на държавните таксови марки като платежни документи при издаване на лични документи от МВР.

-  -  -  -  -  -  - 

Парламентарен контрол на 21.01.2011 г.  

Отговор на Симеон Дянков
- заместник министър председател и министър на финансите, на въпрос на народния представител Михаил Рашков Михайлов относно приложението на държавните таксови марки.  

-  -  -  -  -  -  -  -

Дянков: Законно е да се плаща за лични документи с таксови марки 

-  -  -  -  -  -  -  -

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 3103

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 24.02.2011 - 02:52:41