Министерството на правосъдието осъдено за съдебните такси


Съдът задължи министерството да коментира заплащането на таксите в брой и с държавни таксови марки
С решение от 10.01.2011 г. по адм. дело 4857 /2010 г. Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението от 01.02.2010 г. по адм. дело 1115 /2009 г. на Административен съд - София град. Преди година с решение от 18.01.2010 г. ВАС остави в сила и решението от 06.03.2009 г. по адм. дело 1053 /2007 г. на Софийски градски съд. Наскоро се създаде спонтанно и групата "Държавни такси и гербови марки" в социалната мрежа "Фейсбук". Така след четири години мълчание, в резултат от обществения натиск и двете влезли в сила съдебни решения правосъдното министерство е задължено да коментира отношението си към банковото обирджийство, а именно кой съд на какво основание държи в сградата си офис на "Информационно обслужване" АД или банков офис, на коя банка е офисът, както и най-трудния за коментиране въпрос - кой, кога, как и защо е забранил заплащането на държавните такси с държавна таксова марка и в брой, допускайки в съдебната власт единствено непредвиденото в Закона за държавните такси заплащане по банков път. 
Разбира се, подобен коментар за плащанията предстои да направят и министърът на финансите, и министър-председателят.

   
* * * * * * * * * * * * * *
ВИЖ ОЩЕ:
Писмо от 13.02.2008 г. от заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев
Предложения от 25.02.2008 г. от СОПА до заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев относно начините за заплащане на държавни такси и други плащания към бюджета.

* * * * * * * * * * * * * *

Адм. дело 1053 /2007 г. на СГС  
Заявление по ЗДОИ до МП от 11.12.2006 г. 
Решение по ЗДОИ от МП от 03.01.2007 г.   
Жалба от 11.01.2007 г. до СГС  
Решение от 06.03.2009 г. по адм. дело 1053 /2007 г. на СГС. 
Касационна жалба от 27.03.2009 г. от МП.
Протокол от с.з. на 14.12.2009 г. по адм. дело 6709 /2009 г. на ВАС     
Решение от 18.01.2010 г. по адм. дело 6709 /2009 г. на ВАС, с което се оставя в сила решението по адм. дело 1053 /2007 г. на СГС. 

Молба от 28.01.2011 г. за издаване на изпълнителен лист  
Изпълнителен лист от 03.02.2011 г.

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Адм. дело 1115 /2009 г. на АССГ 
Заявление по ЗДОИ от 20.06.2008 г.  
Писмо от 07.07.2008 г. от МП (във вр. с адм. д. 1053/2007 г. на СГС - 1 2 3 4 5 6 7)   
Жалба от 22.07.2008 г. до АССГ  
Протокол за с.з. на 11.05.2009 г. по адм. дело 1115 /2009 г. на АССГ 
Решение от 01.02.2010 г. по адм. дело 1115 /2009 г. на АССГ  
Касационна жалба от МП срещу решението по адм. дело 1115 /2009 на АССГ    
Жалба от 02.03.2010 г. от СОПА срещу решението по адм.д. 1115 /2009 на АССГ в частта за разноските     
Протокол от с.з. на 20.10.2010 г. по адм. дело 4857 /2010 г. на ВАС     
Решение от 10.01.2011 г. по адм. дело 4857 /2010 г. на ВАС, с което се оставя в сила решението по адд. дело 1115 /2009 г, на АССГ. 
Молба от 21.01.2011 г. за издаване на изпълнителен лист  
Изпълнителен лист от 26.01.2011 г. 

Решение от 10.02.2011 г. на МП по заявлението от 20.06.2008 г. за предоставяне на достъп по въпроси 2.2 (в частта за МП), 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 и 5.3.  
Уведомително писмо от 16.02.2011 г. от МП, че заявлението е препратено на ВСС и МФ за отговор на въпроси 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 - в частта за ВСС, (2.3 - проп.?), 3, 4.2 и 4.3. 
Уведомително писмо от 28.02.2011 г. от МФ (доставено на 23.03.2011 г. !!!), че МФ е препратило заявлението от 20.06.2008 г. на "Информационно обслужване" АД
Отговор от 08.03.2011 г. от ВСС. От него става ясно, че няма законова пречка съдебните такси да се плащат с ДТМ и в брой - има само съображения по целесъобразност. Най-важните въпроси 1.1 и 1.2 - в кои съдилища се приемат ДТ в брой и с ДТМ, са пренасочени за отговор към председателите на съдилищата. По въпроси 2.1, 2.2 (в частта за ВСС) и 3 има мълчалив отказ.


* * * * * * * * * * * * * * * * 


ДО министъра на правосъдието,
председател и на ВСС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ (адм. дело 1115 /2009 г. на АССГ)

от "Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията"
представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
Бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40,
вх.А, ап.43, п.код 9004, гр.Варна

рег. по фирмено дело № 252 /2007 по
описа на Варненския окръжен съд 

Уважаема госпожо Министър,

Моля при разглеждане на настоящото заявление да се вземе предвид, че исканата обществена информация е заявявана, но не е предоставяна на заявителя през предходните 6 месеца и преди тях. Ето защо и предвид заложената в чл.28 от ЗДОИ и чл.13 от ГПК идея, поставям отново същите въпроси с надеждата да получим отговор в разумен срок.

В чл.2 ал.1 от Закона за държавните такси (ЗДТ) са изброени изчерпателно два начина за заплащане на държавни такси (ДТ) - с държавна таксова марка (ДТМ) и в брой. Известно е, че някои съдилища приемат заплащане на съдебни ДТ в брой на касата в съда (например Административен съд - Варна), други приемат заплащане на ДТ до 20 лв с ДТМ (например Бургаският окръжен съд). Върховният административен съд (ВАС) пък ту приема, ту не приема заплащане на ДТ с ДТМ. А точно този е съдът, призван с чл.125 ал.1 от Конституцията да осъществява ВЪРХОВЕН съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване в Република България!

В общия случай, в съдилищата ДТ се заплащат единствено по непредвидения в ЗДТ трети начин - по банков път. По този начин на вносителя е отнето законното право да заплати с ДТМ или в брой на касата в съда. Допълнително е обременен с цената на паричния превод и загубата на време за извършването му в банков или пощенски клон. Често цената на този превод доближава размера на ДТ за самата далеч по-стойностна и трудоемка съдебна услуга. Например, при заплащане на ДТ с размер от 1 до 10 лв, финансовата тежест за клиента става почти двойна. Ако приемем в сектора на съдебноадминистративните услуги 10-те лева ДТ като базов критерий за цената на положения от магистратите по делото висококвалифициран труд, същият труд ще струва колкото няколко преводни такси. Законовото му основание е обществено неизвестно и привидно липсва разумно обяснение за този феномен. Наистина, заниженият размер на ДТ улеснява достъпа до правосъдие, но този резултат до голяма степен се компенсира от несъразмерно високата цена на паричния превод и пряка полза за гражданите няма. Косвено са ощетени и държавната хазна, и бюджетът на съдебната власт. Ето защо общественонеизгодната политика за заобикаляне на предвидените в ЗДТ начини за заплащане на ДТ е признак за корупционна намеса в работата на Министерството на правосъдието (МП) и Висшия съдебен съвет (ВСС), свързана с интереса на "Информационно обслужване" АД ("ИО"АД) и на банките с удобно разположени офиси в съдебните сгради или в близост до тях.

По този повод и предвид, че "ИО"АД е дружество към Министерство на финансите (МФ) с повече от 50% държавно участие, а Министърът на правосъдието е и преседателстващ на ВСС, МОЛЯ на основание ЗДОИ да отговорите писмено на следните въпроси, като при необходимост съгласувате отговорите с МФ и ВСС:

1.1. В касите на кои съдилища в Република България се приемат ДТ в брой?
1.2. В кои съдилища може да се заплаща ДТ с ДТМ?

2.1. На какво правно основание в повечето съдилища дължимите ДТ следва се заплащат единствено по непредвидения в ЗДТ банков път?
2.2. Издавали ли са МП, министърът на правосъдието и ВСС административни актове, свързани с прилагането от съдилищата на политиката по точка 1.1.?
2.3. Моля на основание ЗДОИ да ни бъде изготвено хартиено копие от актовете по т.2.1. и 2.2. или да бъдат посочени броевете Държавен вестник, в които са обнародвани.

3. В случай, че администрацията на произволен съд, например тази на Върховния административен съд, системно нарушава ЗДТ и чл.44 от Закона за счетоводството, кой е органът, компетентен да състави на административния ръководител на съда, в примера на г-н Константин Пенчев, акт за установяване на административно нарушение и да му наложи административно наказание?

4.1. Кои са съдилищата, в които "ИО"АД има офиси и в кои няма такива?
4.2. На какво основание и въз основа на какви правни норми "ИО"АД ползва помещения в сградите на съдилищата?
4.3. Участвувало ли е "ИО"АД в процедура за възлагане на обществена поръчка за обслужването на фирмените отделения към съответните окръжни съдилища за изготвяне срещу задължително заплащане на удостоверения за пререгистрация, които по силата на закона са безплатни? Ако да, кога е проведена процедурата, от какъв характер е била, къде е публикувана обявата, кои са били другите участници и какви са били параметрите на офертите на участниците? Защо изготвянето на тези удостоверения не е организирано така, че да бъде безплатно в изпълнение на закона?

5.1. Кои са съдилищата, в които има банков офис и в кой съд на коя банка е офисът?
5.2. На какво основание и въз основа на какви правни норми различните банки ползват помещения в сградите на съдилищата в страната?
5.3. Провеждани ли са процедури за възлагане на обществена поръчка за всеки отделен банков офис? Ако да, от какъв характер е била процедурата, кога е проведена, къде е публикувана обявата, кои банки са участвали и какви са били параметрите на офертите им към съответния съд?

МОЛЯ при отговорите да се вземе предвид и следното:
Известно е, че средствата от продажбата на ДТМ не постъпват директно в самостоятелния бюджет на съдебната власт. Но е въпрос на организация МФ периодично да превежда в сметката на ВСС сумите от продадените ДТМ, с които са заплатени съдебни ДТ. Лошото взаимодействие между МП, МФ и ВСС не е основателен аргумент срещу правото и законния интерес на гражданите да плащат ДТ до определен размер с ДТМ или в брой, за да не плащат и недължими банкови такси.

Приложение:
Решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. № 252 /2007 г. на ВОС като доказателство за актуалното състояние на регистрацията и представителната власт на  сдружението.

Гр. Варна, 20.06.2008 г.             С уважение: Юлиян Чолаков  


*    *    *    *    *    *    *    *   
Други заявления до МП: 

Заявление от 16.01.2008 г. до МП - Издаван ли е и отменян ли е Правилник за финансовата и счетоводна отчетност на съдебните учреждения, кога и къде?  
Отговор от 31.01.2008 г. 

Заявление от 22.05.2007 г. до МП  
Отговор - ?  

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 2

Преглеждания общо: 3485

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 14.01.2011 - 16:55:15