ВАС на прокурор заради Алея първа


Данни за двойно манипулиране на протокола за заседанието на 06.12.2010 г. във ВАС по казуса „ТИМ - Алея първа” - адм. дело № 13679 /2010 г. ДО Софийска градска прокуратура (СГП)

Чрез СГП

до главния прокурор на РБ
до председателя на ВАС
до инспектората към ВСС


ЖАЛБА - СИГНАЛ

от Юлиян Атанасов Чолаков
председател на Сдружение за оптимизиране
на правосъдието и администрацията,
в качеството на физическо лице

Бул.”Владислав Варненчик” № 133,

бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004


ОТНОСНО данни за двойно манипулиране на протокола за заседанието на 06.12.2010 г. във Върховния административен съд (ВАС) по казуса „ТИМ - Алея първа” (адм. дело № 13679 /2010 г.) чрез дописване на неизвършено и неотразяване на извършено съдопроизводствено действие с резултат недопускането ми до процеса и предсрочното постановяване на повратен и окончателен съдебен акт в полза на „Холдинг Варна” АД. 

ИСКАНЕТО е за проверка на данните за документно престъпление и действия, уронващи престижа на съдебната власт, извършени виновно от длъжностни лица в рамките на службата им във ВАС с оглед евентуалното осъществяване на съответната наказателна и дисциплинарна отговорност спрямо тях, както и с оглед предприемането на подходящи действия за подобряване на функционирането и репутацията на съдебната власт.
Уважаеми господин Главен прокурор,
Уважаеми Наблюдаващ прокурор от СГП,
Уважаеми господин Председател на ВАС,
Уважаеми инспектори и членове на ВСС,

I. Обществено значение на невярното протоколиране във ВАС.

Огромният обществен интерес към казуса „ТИМ - Алея първа” е с материално, морално и дори сакрално измерение - особено за варненци. Наследен от тройната коалиция, проблемът тегне като воденичен камък на министър-председателя и цялото правителство на ГЕРБ. Пред него чинопреклонно са затаили дъх прокуратурата, съдът и цялата държава.

В настоящия текст обаче основното внимание е върху невярното протоколиране на последното съдебно заседание по този казус във ВАС на 6 декември 2010 г.

Два са основните типове манипулиране на протокол от съдебно заседание - дописването на неизвършени и неотразяването на извършени съдопроизводствени действия. Във ВАС и двата типа се случват толкова често, че вече не се възприемат като документно престъпление, а като обичайна практика. Такова положение не е нормално за правосъдието.


Ето защо е належащо възстановяването на обичайната нетърпимост към всяко невярно протоколиране като метод за нерегламентирано манипулиране на развитието и изхода на съдебния процес. Недопустимо е самите върховни съдии да създават измамна съдебна среда, независимо от повсеместните лъжи в общественото пространство сега. Затова са необходими решителни действия срещу всички случаи на протоколно хитруване, особено на съдии от ВАС заради негативния личен пример, който дават на колегите си в цялата страна. Прокуратурата, председателят на ВАС и ВСС разполагат с необходимите правомощия за това.


Казусът „ТИМ - Алея първа” и проблемът с невярното протоколиране във ВАС са подходящ повод ръководителите на съдебната власт да потърсят необходимата политическа, а при нужда и законодателна подкрепа от министъра на правосъдието, от министерския съвет и лично от господин Бойко Борисов не само за правилното решаване на този казус, но и за подобряване на резултатното функциониране и репутацията на цялата съдебна власт.


II. Основание и предмет на жалбата-сигнал.
С настоящата жалба-сигнал уведомявам прокуратурата на основание чл.205 ал.1 от НПК и като лично пострадал за данните за извършено умишлено престъпление от общ характер с оглед по реда на ал.2 и ал.3 от същия член органът на досъдебното производство да осъществи незабавно правомощията си за образуване на наказателното производство

Чрез приложените копия уведомявам председателя на ВАС и инспектората на ВСС за наличните данни за нарушаване на правилата на професионалната етика и уронване престижа на професията чрез поддаването на нерегламентирано и безпринципно чуждо вмешателство с оглед извършването на проверка и евентуално осъществяване на дисциплинарна отговорност. Става въпрос за предполагаем външен натиск, в резултат на който е изготвен документ с невярно съдържание - протокол за съдебно заседание, от длъжностно лице в рамките на службата му във ВАС с цел да бъде използуван, както и самото използване на този документ.

Споменатите по-горе в т.I. два основни типа манипулиране на протокола са приложени при протоколирането и документирането на указанията и определенията на съда в съдебното заседание по адм. дело № 13679 /2010 г. на ВАС на 6 декември 2010 г., след което този двойно манипулиран протокол е използван за недопускането ми до процеса и за предсрочното постановяване на неблагоприятен за мене окончателен съдебен акт.

Първата инстанция на това дело е Административен съд - Варна. То е образувано по жалба, подадена на 6 ноември 2009 г. от СОПА и ПП Зелените срещу заповедта, с която Областният управител на област Варна е определил без търг и конкурс „Холдинг Варна” АД за купувач на правото на собственост върху 122 дка имоти от Морската градина и крайбрежната ивица на град Варна.  Т.е. делото е с особено голям финансов и обществен интерес.


III. Данни за престъпления от общ характер, уронващи престижа на съдебната власт.

1. В протокола е отразено съдопроизводствено действие, което не е извършвано по време на заседанието.

В заседанието на 6 декември 2010 г. по адм. дело № 13679 /2010 г. на ВАС довереникът ми адвокат Марин Маринов е поискал от мое име да бъда конституиран в качеството на физическо лице като заинтересована страна в съдебния процес. В протокола е записано, че ВАС е намерил искането за неоснователно, с оглед на което е определил: „ОСТАВЯ без уважение искането за конституиране на Юлиян Чолаков като заинтересована страна в процеса.”

Това определение фигурира в протокола, но в действителност съдът не го е постановявал в съдебното заседание, като манипулираният по този начин протокол е използван за недопускането ми до процеса. Ето защо моля да бъдат проверени данните за извършено документно престъпление, а именно за умишлено престъпление по служба, извършено от длъжностно лице в рамките на службата му във ВАС при документирането (допълнителното добавяне) в протокола на фалшиво, т.е. непостановено определение на ВАС за отхвърлянето на искането за конституирането ми като страна в съдебния процес, с цел този документ да бъде използуван за незаконното ми отстраняване и недопускането ми до този процес и неговото предсрочно прекратяване като коледен и новогодишен подарък за „Холдинг Варна” АД, за всички чиновници от Варненската областна администрация и МРРБ, участвали в подготовката и извършването на скандалната продажба на 122 дка земя от крайбрежието на Варна, както и за всички полицаи, прокурори и съдии, работили досега със затворени очи по казуса, отказвайки да установят множеството очевидни закононарушения при продажбата.

2. В протокола не е отразено съдопроизводствено действие, което е извършено по време на заседанието.

В заседанието съдът е дал възможност на пълномощника на жалбоподателите СОПА и ПП Зелените да представи писмена защита в седмодневен срок от изготвянето на протокола, след което пълномощникът на „Холдинг Варна” АД да представи писмен коментар по тях. При строго съблюдаване на правилата за професионална етика и извън протокола, председателката на състава Сребрина Христова е подсказала на страните, че по празниците няма защо да се бърза и съдът ще изчака спокойно писмените защити. По-късно обаче се оказва, че дадената възможност за представяне на писмени защити не е протоколирана и като резултат съдът е прекратил изненадващо, но привидно напълно законно съдопроизводството с окончателен съдебен акт в полза на „Холдинг Варна” АД, постановен още на деветия ден след заседанието.

Самият факт, че купувачът „Холдинг Варна” АД е наел за защитници професорите по административно право Дончо Хрусанов и Кино Лазаров подсказва, че казусът е бил доста труден по отношение на държавата - продавач в лицето на сегашния областен управител на Варна и неговия предшественик. Според представените уникални професорски становища пред петчленния състав на ВАС, правният интерес на продавача и купувача на държавна земя изисквали прекратяване на делото преди първоинстанционната жалба да е разгледана по същество. Такава позиция разкрива неувереност и страх от разкриване на фактите. Но чрез подобно заобикаляне на истината може само да се отложи във времето неминуемата официална констатация за очевидната незаконност на сделката, която така или иначе ще трябва да бъде установена някой ден и от прокуратурата, и от съда.

В случая с предсрочното си определение тричленният състав на ВАС е отложил установяването на законността или незаконността на продажбата на апетитната държавна земя в съответствие с платеното от купувача на земята авторитетно професорско становище, че гражданите нямат правен интерес да оспорват законността на подобни продажби, превръщайки по този начин понятието правен интерес в инструмент за погазване на върховенството на закона и обществения интерес.

Разбира се, част от горните разсъждения, както и покупката на професорски авторитет, нямат пряка връзка с предмета на жалбата - сигнал, но биха подпомогнали проверката.

Посочените данни за двойно манипулиране на протокола за съдебното заседание във ВАС по казуса „ТИМ - Алея първа” и последвалото спешно постановяване на повратен и окончателен съдебен акт в полза на „Холдинг Варна” АД са признаци, че административното ни правосъдие може би е козирувало позорно на някого, което навярно би изглеждало странно като твърдение, но все пак е интересно като предположение при необичайното мълчание на премиера и повечето медии по този казус на фона на огромния финансов и обществен интерес.

Примерът в тази точка е от обратния на описания в т.1 тип манипулиране на протокола - практическото изчезване от правния мир на съществено съдопроизводствено действие поради манипулирането на писменото доказателство за него. „Изчезнало” е писменото доказателство за това, че тричленният състав на ВАС е постановил необжалваемото си определение без да изчака изтичането на срока, който сам е определил за представянето на писмени защити, след което манипулираният по този начин протокол е използван като предпоставка за предсрочното постановяване на неблагоприятния за мене окончателен съдебен акт, без да бъда допуснат до участие в процеса.

Прилагам две копия от жалбата-сигнал за председателя на ВАС и инспектората към ВСС, като считам, че главният прокурор и ВКП ще получат копия от СГП служебно. 


Гр. Варна, 28.12.2010 г.                             С уважение:   Юлиян Чолаков* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Жалбата - сигнал е изпратена на СГП по пощата на 28.12.2010 г.
Писмо от 24.01.2011 г. от ВКП до ВАС, адм. дело 13679 /2010 г. с резолюция на председателя на трето отделение на ВАС  
Уведомително писмо от 16.05.2011 г. от ВКП, че при проверката не са установени данни за нарушения на магистрати (съдии от ВАС и други дл. лица) 

Виж още и още 


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 3516

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 28.12.2010 - 23:30:52